Versionen

P. Yadin 45

©

Copyright


1
1בשנים לכסלו שנת שלוש
2לשמעון בן כוסבא נשיא
3ישראל בעין גדי אלעזר
4בן אלעזר בן חיטא מן עין
5גדי אמר לאליעזר בן שמואל
6משם מודא אני לך ה֯י֯ום
7שהחכתי (שהחכרנו) לך תגנה שלנו
8תעפר הלבן שברשות
9החכו֯ר שו֯תופתי עמך
10מן החכו֯ר שחכרנו אני
11ואתה מן יהונתן ב֯ן מחנים
12פרנסו של שמעון בן ×
13כוסבא נשיא ישראל הלז
14אחכרתי (אחכרתו) לך מן הדרך
15שעלה לנגד ולדרום
16שתהיה זורע וכנס לנפשך
17כל מה פירות והב֯איה
18שיהיה שבמוקם הלז
19עד זמן שישלם זמן
20הגנות של עין גדי ×
21הגנות של הירק ×
22לעומת הלז אחכרתי לך
23בכסף זוזין שנים עשר
24סלעים שלוש תללו תתן
25לי ותטול ה֯מני קשר
26אילא יתקבל לך ועלי ×
27לשפות לפניך מ֯ן כל חרר
28ותגר ואדם תבע עד ×
29סוף הזמן הלז וקים עלי
30לעומת ככה
31אלעזר ב֯ר֯ אלעזר על נ֯פ֯ש[ה]
32מ֯שבלה בן שמעון עד
33משיהודה בן יהו֯ס֯ף עד
34ספ֯ו֯ן בן שמע֯ו֯ן עד