Versionen

MzHasmHyrkanI

©

Copyright


K1
obv.יהוחנן הכהן הגדל וחבר יהוד
K5
obv.יהוחנן הכהן גדול וחב י
K17
obv.יהוחנן הכהן גדל חבר י
K18
obv.יהוחנן הכהן הגדול י
K24
obv.יהוחנן הכהן וחבר
KJ
obv.יהודנן הכהן דל וחב
La1
obv.יהוחנן הכהן הגדל וחבר היהדים
La14
obv.יוחהנן הכהן הדגל וחבר
La43
obv.יהוחנן כהן ג וחבר
Mb1
obv.יהוחנן הכהן ה֯גדול וחבר היהודים
Mc1
obv.יהוחנן כהן גדול וחבר היהדי
Mc4
obv.יהוחנן כהן גדל וחבר יהודים
Sa1
obv.יהוחנן הכהן הגדל ראש חבר היהדים
Sc1
obv.יהוחנן הכהן הגדל ראש החבר הידים
Sc18
obv.יהוחנן הכן הגדל ראש החבר הידי
Sc32
obv.הוחנן כהן גדל הראש החבר היהודים
Sc35
obv.הוחנן הכהן הגדל֯ רש החבר היהדים
Sc51
obv.יהוחנן הכהן הגד ראש החבר היהדים
Sd1
obv.יהוחנן הכהן הגדל ראש היהודם