Versionen

Mur. 88

©

Copyright


1
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ואת] הצ֯פ֯וני[ ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ]
3[ציה ושממ]ה֯ את פניו אל[ הים הקדמני וספו אל הים האחרון]
4[ועלה בא]ש֯ו ות֯על צ֯חנ֯[תו כי הגדיל לעשות ]
2
8-- ואכלתם אכול ושבוע]
9[והללתם את שם יהוה אלהיכ]ם֯[ אשר עשה עמכם להפליא]
10[ולא יבשו עמי ]לעולם ויד֯ע֯תם כי בק[רב ישראל אני ואני]
11[יהוה אלהיכם וא]ין עו֯[ד] ולא י֯בשו עמ֯[י לעולם ]
13[והיה אחרי כן א]ש֯פוך את֯ רו֯חי על[ כל בשר ונבאו בניכם]
14[ובנותיכם זקניכם חלמות יחל]מון [ב]ח֯ו֯ר֯יכם[ חזינות ירא]ו֯ וגם ע[ל]
15[העבדים ועל השפחות בימ]ים ההםה אשפוך֯ את רוח[י ו]נתתי֯ מו֯פת֯[ים]
16[בשמים ובארץ דם וא]ש ותי֯מרות ע֯[שן השמש יהפך ]לחשך והירח[ לדם]
17[לפני בוא יום ]יהוה הגדול ו֯הנו[רא והיה כל אשר ]י֯קרא בשם֯[ יהוה]
18[ימלט כי בהר צ]י֯ו֯ן ובירושל[ם תה]יה פ֯לי֯טה כ֯אשר אמר יהו[ה]
19[ובשרי]ד֯ים א[שר יהו]ה קר[א] כי הנה ב֯י֯מים ה֯היא ובעת [ההי]א
20[אשר א]שוב את שבות יהודה וירושלם֯ [וק]בצתי את כל ה֯[גוי]ם֯
21[ו]הורד[תי]ם אל עמק י֯הושפט ונשפטתי [עמ]ם שם על עמי
22ו֯נ֯חלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת אר[צי ח]לקו ועל עמי ידו
23גו֯ר֯ל ו֯יתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וי[שתו] וגם מה אתם
24לי֯ צר וצידון וכל גלילות פלשת הג֯מול אתם מ֯שלמים עלי
25ואם גמלים [א]תם עלי קל מהרה אשיב גמלכם [בראש]כם אשר
26כספ֯י֯ ו֯ז֯ה֯ב[י] לקח֯תם ומחמדי הטובים הבאתם להיכלכם ובני
27[י]הוד[ה] ו[ב]ני [יר]ושלם מכרתם לבני היונים למע֯ן הרחיקם מעל
28[גבו]ל[ם הנני מ]עירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי
29[גמלכם בראשכ]ם ומכרתי את בניכם ואת בנותי֯כם ביד בני
30[יהוד]ה ומ֯כ֯רום לשבאים אל גוי רחוק כי יה֯[ו]ה דבר
31ק֯[ר]או זאת ב[גוי]ם ק֯ד֯ש[ו] מלחמה העירו הגבורים
32[יגשו יעלו ]כ֯ל֯ א֯נשי המלחמה כתו א֯תיכם֯ לחר֯[בו]ת֯ ומזמרתיכם
33[לרמחים הח]לש י֯א֯מ֯ר֯ גב֯ו֯ר אני ע[ו]שו ו[ב]או כל הגוים מסביב
34[ונקבצו שמ]ה ה֯[נחת] יהוה גבוריך יעורו ויעל[ו] הגוים א֯ל עמק
35[יהושפט כי] ש֯ם [אש]ב֯ לשפט את כל הגוים מ֯ס֯ביב שלחו מגל
36[כי בשל קציר באו ]ר֯ד֯ו֯ כ֯י֯ מלאה֯ גת֯ ה֯שיקו [ה]י֯ק֯בים [כ]י רבה
37[רעתם המונים המונים ב]ע֯מ֯[ק] ה֯ח֯רוץ כי קרוב י[ו]ם[ יהוה בעמק]
38[החרוץ שמש וירח ]קד֯ר֯ו ו֯כ֯[ו]כב֯י֯ם א֯ס֯[פו נג]הם ויה[וה]
3
19און ות֯[ומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה ]
21כה אמר[ יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו]
22[ע]ל הגלותם[ גלות שלמה להסגיר לאדום ושלחתי אש בחומת]
23עזה [וא]כלה [ארמנתיה והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט]
24[מא]שקלו֯ן֯ ו֯ה֯[שיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים]
25אמר אד֯נ֯י֯ י֯ה֯ו֯[ה ]
26כה אמר֯ י֯[ה]ו֯[ה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על]
27הסגירם ג֯ל֯[ות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים ושלחתי אש]
28בחומת֯ צר[ ואכלה ארמנתיה ]
29כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה]
30לא אשיב[נו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד]
31אפו ועברתו ש֯מ֯[רה נצח ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות]
32[ב]צ֯רה
33כה אמר יהוה על שלש[ה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו]
34על בקעם ה֯ר֯ות ה֯ג֯[לעד למען הרחיב את גבולם והצתי אש]
35בחומת רבה֯ וא[כלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער]
36ביו֯ם סופ֯[ה] והל[ך] מלכם בג֯[ולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה ]
38כה אמ[ר יהוה ע]ל שלשה [פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו]
39[על שרפו עצמות מ]לך א[דום לשיד -- ]
6
20-- ]○
21-- ]○○ים
22-- -- ]○○○
7
1-- נחם יהוה על זא]ת לא תהיה אמר יהוה
3[כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יה]וה ותאכל
4[את תהום רבה ואכלה את החלק ואמר אדני יהוה חד]ל נא
5[מי יקום יעקב כי קטן הוא נחם יהוה על זאת ]ג֯ם֯ ה֯[י]א לא תהיה
6[אמר אדני יהוה ]
7[כה הראני והנה -- ]○[ -- ובידו אנך ויאמר יהו]ה֯ [אל]י מה
8[אתה ראה עמוס ו]אמ֯ר֯ אנך ו[יאמר אדני הנני שם ]אנך בקרב
9ע֯מ֯[י ישראל לא א]ו֯סיף עוד עב֯ו֯[ר לו ונשמו ]ב֯מות ישח֯ק
10ו֯מקדשי֯ י֯[שראל יחר]בו וקמת[י על ]בית [ירב]עם֯ בחרב
11וישלח ]אמ[ציה כ]הן בית אל אל֯ ירבעם מלך ישראל
12לאמ֯[ר קשר עליך ]עמו֯ס֯ [בק]ר֯ב ב֯ית ישראל לא תוכל הארץ
13להכ֯[יל את כל דב]ריו כי כ[ה] א֯מר עמוס בחרב ימות ירבעם
14[וישראל ג]ל֯ה֯ יגלה מעל אדמתו
16[ויאמר] אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך [א]ל֯ [ארץ י]הוד[ה ו]אכ֯ל
17ש֯[ם ל]ח֯ם֯ [ו]ש֯ם תנבא ובית אל לא תוסיף ע֯ו֯ד֯ להנב֯[א כי מ]קדש
18[מלך הוא וב]י֯ת֯ מ֯מלכה[ הוא ויען ]ע֯מו֯[ס] ו֯י֯א֯מ֯ר֯[ אל א]מ֯צ֯[י]ה
19ל֯[א נביא א]נ֯כ֯י ולא֯ ב֯[ן נבי]א אנכ֯[י כי בוקר אנכי ובולס]
20שקמים ויקחנ֯[י י]ה֯וה מאחרי֯ הצ֯אן֯ [ויאמר אלי יהוה לך]
21הנבא על עמי ישראל ועתה שמע[ דבר יהוה אתה אמר]
22לא תנבא על ישראל ולא ת֯ט֯[י]ף עוד֯[ בית ישחק לכן כה אמר ]
23יהוה אשת֯ך בע֯י֯ר֯ ת֯זנה ובנ֯י֯ך ובנ֯ות֯[יך בחרב יפלו ואדמתך]
24בחבל[ תחלק ואתה ע]ל֯ א֯[דמה טמאה תמות וישראל גלה]
25[יגלה מעל אדמתו ]
26[כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ ויאמר מה אתה ראה]
27[עמוס ואמר כלוב קיץ -- ]○○○[ -- בא הקץ אל עמי ישראל]
28[לא אוסיף עוד עבור לו והילילו ]ש[ירות היכל ביום ההוא נאם]
29[אדני יהוה רב הפגר בכל מק]ום השליך הס [שמעו זאת השאפים]
30[אביון ולשבית ]ע֯נוי ארץ לאמר מ֯[תי יעבר החדש ונשבירה]
31[שבר והשבת ונפ]ת֯ח֯ה֯ בר ל֯ה֯קט֯י֯ן֯[ איפה ולהגדיל שקל ולעות]
32[מאזני מרמ]ה לקנות בכסף ד֯[לים ואביון בעבור נעלים ומפל]
33[בר נשביר נ֯שב[ע י]ה֯ו֯[ה בגאון יעקב אם אשכח לנצח]
34[כל מעשיהם -- ]○○○[ -- ]
8
1אדני יהוה והשל֯[חתי ר]ע֯ב֯ ב֯אר֯ץ לא ר֯[ע]ב֯ ללחם ולא [צ]מא למים כי אמ לשמע
2את דבר[י יהו]ה֯ ו֯[נ]עו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו
3לבקש֯ א֯[ת ד]ב֯ר [י]ה֯וה ולא ימצאו ביום ההוא תתעלפנה
4הבתולת היפות והבחורים בצמא הנשבעים באשמת שמרון
5ואמרו חי אלהיך [ד]ן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד
7רא֯[י]ת֯י֯ את אדני נצב על המז[ב]ח ויאמר הך הכ[פת]ו֯[ר] ו֯י֯רעש֯[ו]
8ה֯ס֯פים ובצעם בר֯אש כלם ו֯א֯חרי֯ת֯ם בחרב אה֯רג֯ [ל]א
9ינוס להם נס֯ [ו]לא ימלט להם פ֯ל[י]ט אם יחתרו בשאול
10משם ידי תקחם ואם֯ יעלו השמים משם אורידם ואם
11יחב[א]ו֯ בראש הכרמ֯ל מ֯שם אחפש ולקחתים וא[ם] יסתרו
12מנג֯ד֯ עיני ב֯קרקע ה֯י֯ם֯ מ֯ש֯ם א֯צוה֯ את הנחש ונשכם ואם
13ילכו בש֯ב֯י֯ לפ֯ני [איביהם] משם֯ א֯צוה את החרב והרגתם
14ושמתי ע[י]נ[י] עליהם֯ לרעה ולא לטובה ואדני יהוה הצבאות
15הנוגע בארץ֯ [ותמ]וג֯ [ו]א֯בל כל יושב בה ועלתה כיאר֯ כ֯[ל]ה֯
16ו֯שקעה כיאר מצרים הבונה [בש]מים מעלותו ואגדתו על
17[א]רץ י֯[ס]דה הקרא למי ה[ים ויש]פ֯כם על פנ[י] הארץ יה[ו]ה֯
18שמו֯
19הל[וא] כבני כשיי[ם אתם לי בני ישראל נא]ם יהוה הלוא
20[את] י֯ש֯ר֯[א]ל[ העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מ]כפתור
21[וארם מקיר הנה עיני אדני יהוה בממלכה החט]אה
22[והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס ]כי ל[א] ה֯שמיד
23[אשמיד את בית יעקב נאם יהוה כי הנה] אנכי מצוה
24[והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינ]ו֯ע ב[כ]ב֯רה
25[ולא יפול צרור ארץ בחרב ימותו כל חטא]י֯ [ע]מי האמרים
26[לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה ביום ההו]א אקים את
27[סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והר]סתיו א[קי]ם
28[ובניתיה כימי עולם למען ייר]שו את שארית אדום
29[וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם ]נאם יהוה עשה זאת
31[הנה ימים באים נאם יהוה ונגש חור]ש בקצר ודרך ענב֯[ים]
32[במשך הזרע והטיפו ההרים ]ע[סיס וכל ה]ג֯ב[עות] תת֯[מוגגנ]ה֯
33[ושבתי את שבות עמי יש]ר֯אל [ובנו ערי]ם֯ נ֯[שמו]ת
34[וישבו ונטעו כרמים ו]שתו א֯[ת יי]נ֯ם ועשו גנות ואכלו
35[את פריהם ונטעתים על אדמ]תם ולא֯[ ינתשו ]ע֯ו֯[ד] מ֯על אד֯מ֯[תם]
36[אשר נתתי להם אמר יהוה א]לה֯י֯ך֯
9
3[ח]ז֯ון[ עבדיה כה ]אמ֯ר֯[ אדני יהוה לאדום שמועה ש]מ֯ע֯נ֯ו
4מאת יהו[ה ו]צ֯י֯ר֯ בגוים [שלח קומו ונקו]מ֯ה [על]י֯ה למלחמה
5[ה]נה קט֯ן נ֯ת֯[תי]ך בגוים בזוי את֯[ה מאד זדון ל]בך ה֯ש֯יאך שכנ[י]
6בחגוי סלע מרום שב[תו] אמ֯[ר ב]לבו מ֯י֯ יורדני ארץ
7א֯ם֯ תגביה כנשר ואם ב֯[י]ן֯ כוכבים שים קנך מ֯ש֯ם֯
8[א]ורידך נאם יהוה אם גנבים באו לך אם [ש֯ודדי]
9לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם ב֯צ֯[רי]ם [באו]
10לך הלוא ישאי֯ר֯ו֯ על֯ל֯ו֯ת איך֯ נחפשו עשו נ֯בעו מצפנ[יו ]
11ע֯ד֯ הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך
12אנשי [שלמך] לחמך ישימ֯ו מז֯ור תחתיך א[ין] ת֯בונ֯ה֯ בו
13הלוא ביום הה֯וא נאם יהוה והאבדתי חכמים מ֯[אד]ום
14ותבונ[ה מ]הר עשו וחתו גבור[י]ך֯ תימן למ֯[ע]ן֯ יכרת [אי]ש
15מה֯ר֯ עשו מ֯קטל מחמס א֯ח֯יך יעקב תכ[סך] ב֯ו֯ש֯ה֯ [ונכ]ר֯ת
16לע[ו]לם ביום עמדך מ֯נ֯גד֯ ביום שבו֯ת זרים [חילו]
17ונכרים באו שערו [ו]על ירושלם ידו גו[רל גם את]ה
18כאחד [מ]הם ואל תרא ביום אחיך ביום נכ[רו ו]אל
19תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל ת[גדל] פיך ב[יו]ם֯
20צרה ואל תבוא בשער עמי ביום אידם [א]ל [תרא]
21גם אתה֯ [בר]עתו ביום אידו ואל תשלחנה֯ [בח]יל[ו] ב[יום]
22אידו ו[א]ל תעמד על הפרק להכרית את פלי֯[ט]י֯ו֯ ואל
23תסגר שרידיו ביום צרה כי קרוב יום יה[וה] ע֯ל כל
24הגוים כאשר עשי֯ת יעשה לך גמלך֯ ישו֯ב בראשך
25כי כאשר שתיתם על הר קדשי [י]שתו כל הגוי֯ם ת֯מ֯יד
26וש֯תו ולעו והיו כלוא היו ו[ב]ה֯ר ציון תהיה פליטה
27ו֯היה קדש וירשו֯ בית [י]ע֯קב את מורישיהם והיה
28[בי]ת יעקב אש ובי֯ת יוסף להבה ובית עשו לק֯ש
29ודלקו בהם וא[כ]ל֯ום ולא יהיה שריד לבית עשו כי
30יהוה דבר [וירשו ]הנ֯גב את֯ הר עשו והשפלה את פלש֯תים
31[ויר]ש֯ו֯[ את שדה] א֯פרים֯ ו֯[א]ת שדה שמרון [ו]ב[נ]ימן א[ת]
32ה֯ג֯לע֯[ד וגלת] ה֯ח֯ל הזה֯ [ל]ב֯ני [י]שראל אשר כנענ[י]ם עד
33[צרפת וגל]ת י֯ר֯ו֯שלם אשר ב֯ס֯פ֯ר֯ד ירשו את ע֯[רי]
34[הנגב ועל]ו מ֯שעים בה֯ר ציון לשפט את הר [ע]שו
35וה[יתה לי]ה֯וה֯ ה֯מלוכה
10
2ויהי [דבר] י֯ה֯ו֯ה א֯ל֯ [י]ו֯נה בן אמת[י] לאמר֯ [קום לך אל נינוה העיר]
3ה֯[גד]ול[ה וק]רא עלי֯ה֯ כי עלת֯ה ר֯עתם לפני [ויקם יונה לברח]
4תרשיש[ה מ]לפני [י]הוה ויר֯ד֯ יפו וימ[צא] אניה [באה תרשיש ]ו֯יתן
5שכרה [וירד בה] ל[ב]ו֯א עמהם תרשישה מ֯לפני [י]הוה ו֯י֯ה֯[וה ה]טיל
6רוח֯ ג֯ד֯[ו]ל֯ה֯ א֯[ל ה]ים ו֯יהי סע֯ר֯ גדול בים֯ [ו]האניה חשבה לה֯שב֯ר֯
7[ויי]ר֯או ה[מ]ל[חים ויז]עקו֯ א֯יש א֯ל אלהיו ויטלו את הכלים אשר֯
8באנ[י]ה אל ה֯[ים] להק[ל] מ֯ע֯ליהם ויונה י֯ר֯[ד] א֯ל ירכתי הס֯[פינה]
9וישכ֯ב וירד֯ם [ו]יקרב אליו [ר]ב [הח]ב֯ל ויאמר ל֯ו מה ל֯ך נרדם קו֯ם֯ [קרא]
10אל אלהיך֯ [א]ו֯לי יתעשת האלה[ים לנו] ולא נאבד ויאמרו֯ א[יש]
11א֯ל֯ ר֯ע[הו] לכו֯ ונפילה֯ גורלות ונדעה֯ [בשלמ]י הרעה הזא֯ת֯ [לנו]
12ויפלו גו֯ר֯[לו]ת֯ ויפל הגו[ר]ל֯ על יונה ו֯י֯אמר֯[ו] אליו [ה]גידה נא ל֯[נו]
13באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכ֯תך ומאין תבוא מ֯[ה]
14ארצך ואי מזה עם א֯תה ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יה[ו]ה֯
15אלה֯י השמים אני יר֯א אשר עשה את הים ואת היבש[ה ]
16וייראו האנשים יראה גדולה ויאמר֯ו אליו מה זאת עשי[ת כי]
17ידעו האנשים כי֯ מלפני֯ [יה]ו֯ה הוא בר֯ח כי הגיד להם ויא[מרו]
18אליו מה נעשה לך וישת֯ק הים מ֯עלינו כי הים הולך וסער
19ויאמר אליהם שאוני והטילנ֯י֯ אל [ה]ים וי֯שתק הים מעליכם כי֯
20יודע א[נ]י כי בשלי הסער הגד֯[ול הז]ה֯ [ע]ליכם ויחתרו האנש[ים]
21[ל]השיב אל ה֯יבשה ולא יכלו כי הי֯ם֯ הולך וסער עליהם
22ויקראו אל יהוה ויאמרו אנא יהוה אל נא נאבדה בנפש
23האיש הזה ואל ת֯תן עלינו דם נקי כי אתה יהוה֯ כאשר חפצת
24עשית וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו
25וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבח֯ו֯ ז֯בח ליהוה
26ו֯י֯דרו נדרים וימן יהוה דג [ג]דול לבלע את יו֯נ֯ה֯ ויהי יונה
27במעי הדג שלשה֯ [י]מים ושלשה לילות ויתפל֯ל יונה אל יהוה
28[א]להיו ממעי הדגה ו֯י֯א[מר] ק֯ראתי מצרה לי אל י֯[ה]וה [וי]ענני
29[מב]ט֯ן֯ שאול שוע֯[תי שמ]ע֯[ת] קולי ותשליכני מ֯צ֯ו֯לה בלבב
30[ימים ו]נה[ר] יסבבני כ֯[ל מ]ש֯בריך ו֯[ג]ליך עלי עברו וא֯ני א֯מרתי
31[נגר]שת֯[י] מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל ה[י]כל קדשך אפפוני
32מ֯י֯ם ע֯ד֯ [נפ]ש֯ ת֯הום [י]סבבני סוף חב[וש] ל֯ראשי לקצב֯י הרים
33ירד[תי הארץ ב֯]רח֯[יה] בעדי֯ לע֯[ולם ותעל משח]ת֯ ח֯[יי י]הוה
34[אל]ה֯י ב[התע]ט[ף] עלי נפשי את[ יהוה זכרתי ותב]וא אליך תפ[ל]ת֯[י]
35א֯[ל] ה֯י֯[כל קדש]ך֯ משמר[י]ם֯ הבל[י שוא חסדם י]ע֯זבו וא֯ני֯ ב֯[ק]ול
36[תודה אז]ב֯[חה] לך אשר נדרתי אשל[מה ישוע]תה ליהו[ה ]
38[ויא]מ֯ר֯ יהוה ל[ד]ג֯ ויקא את [י]ו֯נה [אל היבש]ה֯ ויהי דב[ר]
39[יהוה אל יונה ש]נית לאמ֯ר֯ ק[ו]ם֯ לך א֯ל֯ [נינוה העיר ]ה֯ג֯ד֯[ו]ל[ה וקרא]
11
1[א]ליה [את ה]ק֯ריאה אשר֯ אנכי דבר אליך ויקם [י]ונה וילך אל נ[י]נוה
2כ֯דב[ר] יהוה ונ[י]נוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים ו֯יחל
3יו֯נ֯ה֯ לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה
4[נהפכ]ת֯ ויאמי[נ]ו אנשי נינוה באלהים ויקרא֯ו֯ צום וילבשו שקים מגדולם
5ועד֯ [ק]טנם ו֯[יגע] ה֯דבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו וי֯עבר אדרתו מעל֯י֯ו֯
6ויכס שק [וישב] על האפר ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדל[יו]
7לאמר ה֯א֯[דם] והבהמה הב֯קר והצ֯[א]ן אל יטעמו מאומה אל ירעו
8ומים א[ל ישת]ו֯ ויתכסו ש֯קים האדם והבהמה [ו]יקראו ע֯ל אלהים
9[בח]זק֯[ה וישבו] איש מדרכו הר֯ע֯[ה] ומן החמס אשר֯ ב֯כ֯פ֯[י]הם מ֯י
10יודע [ישוב ונ]חם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד וירא האלהים
11את מע֯[שיהם] כי שבו מדרכם ה֯ר֯ע֯ה וינחם האלהים על הרעה
12אשר[ דבר] ל֯ע֯שות להם ולא עשה וירע אל יונה ר֯עה גדולה ויחר
13לו וי[תפלל א]ל יהוה ויאמר אנה י֯הוה הלוא זה ד֯[ברי] עד היותי על
14אדמת֯[י על] כ֯ן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון
15ורחום [אר]ך֯ [אפ]ים ורב חסד ונחם על הרעה ועתה יהוה קח
16נא את֯ נ֯[פש]י֯ ממני כי טוב מותי מחיי
18ויאמר יה[ו]ה [ה]היטב חרה לך ו[י]צא יונה מן העיר וישב מקדם
19לעיר ויעש לו שם סכה וי[ש]ב֯ תחתיה בצל עד אשר יראה מה
20יהיה בעיר וימן יהוה אלהי[ם] קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על
21ר֯[א]ש֯ו להצי֯ל [לו] מ֯[ר]ע֯תו וי֯שמח֯ [יונה] על הקיקי[ו]ן֯ ש֯מחה [ג]דולה
22וימן האלהי[ם תולעת ב]עלות [השחר] למחרת [ו]תך את הקיקיון
23וייבש ויהי כזרח ה֯[שמש] ו֯י֯מ֯[ן אלהים רוח] קדים חרישית [ו]ת֯ך
24[השמ]ש ע֯ל ר֯[אש יונה ויתע]לף ויש[אל] את֯ נ֯פ֯[שו] ל[מ]ות ויאמר טוב
25מותי֯ מחיי [ו]י֯א[מ]ר֯ [אל]ה֯ים [א]ל יו[נה ה]ה֯יטב ח֯[רה] לך על הקיקיון
26ויאמר היטיב חר֯ה לי עד [מות ויאמ]ר יהו֯ה אתה חסת על֯ הקיקיון
27[א]שר לא עמ֯לת בו ולא גדל֯ת֯[ו שבן לי]לה֯ היה ובן לילה אבד
28ואני לא א֯חו[ס] על נינוה הע֯[יר הגדולה] אשר יש בה הרבה
29משת֯ים עש֯רה רבו אדם אשר לא י֯ד֯[ע] בין ימינו לשמאלו ובהמה
30ר֯בה
34ד֯[ב]ר֯ יהוה אש֯[ר] ה֯י֯ה֯ אל [מי]כ֯ה֯ המ֯[רש]ת֯י֯ [ב]ימי יותם אחז
35י[חזקי]ה מלכי יהודה֯ אשר חזה [על] ש[מר]ו֯ן וירושלם ש֯מ֯ע[ו]
36ע֯[מים] כלם ו֯ה֯קש[י]ב[י] א֯[ר]ץ֯ ומלא֯ה֯ ו֯[יהי] אדנ֯י יה֯ו֯ה ב֯כ֯ם לע֯[ד]
37[אדנ]י֯ מ֯ה֯יכל קדשו כ֯י֯ הנה י֯ה֯[וה] יצא ממ֯ק֯[ומו ויר]ד ודרך֯ ע֯ל֯
38[במותי] ארץ ונמסו ההרים ת֯[ח]ת֯יו וה֯ע֯מ֯[ק]י֯ם֯ [יתב]קעו כדונ֯ג
39[מפ]ני ה֯[א]ש כמים מגר֯י֯ם֯ [במו]ר֯ד בפ֯ש֯ע֯ [יע]ק֯ב כל זאת ובחטא֯[ו]ת
12
1בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות֯ [יהו]דה הלוא
2ירושלם ושמתי שמ֯ר֯ון לעי השדה למט֯עי [כר]ם֯ והגרתי֯ לגי אבניה
3ו֯י֯ס֯דיה אגלה וכל פסיליה יכת֯[ו] וכל אתנניה י֯[שר]פ֯ו֯ באש֯ וכל עצביה
4אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד את֯[נ]ן֯ [זונה יש]ו֯בו על זאת
5אספדה ואילילה אילכה שילל ו֯ע֯֯רום אע[שה מספד] כתנים ואבל
6כ֯[בנ]ות יענה כי אנושה֯[ מכותיה כי בא]ה ע֯ד֯ יה֯[ודה] נגע עד שער עמי
7ע֯ד יר֯ושלם בגת[ אל תגידו בכו אל תב]כ֯ו ב[בית לע]פרה עפר התפלשי
8עברי לכם י֯ו֯שב[ת שפיר עריה ]בשת֯ לא יצאה֯ [יו]שבת צאנן֯ [מספ]ד
9ב֯[י]ת האצל יקח מ֯כם ע[מדתו כי ]חלה לטוב י֯[ושבת] מרות כי֯[ ירד]
10רע מאת יהוה לשער [ירושלם] רתם המרכ[בה לרכ]ש֯ יושב[ת לכיש]
11[ר]אשית חטאת ה[י]א ל[ב]ת֯ ציון כי בך נמצא[ו] פ֯ש֯ע֯י ישראל [לכן]
12תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב[ לאכזב [מל]כי יש[ראל ]
13עד הירש אבי לך יושבת מר֯שה עד֯ ע֯[דלם יבוא] כבוד י[שראל ]
14קרחי וגזי על בני תענ֯וגיך הרחב[י קר]חתך [כנשר כי גלו ממך ]
16ה֯ו֯י חשבי און ופע[לי רע] על משכבותם באו֯ר֯ [הבקר י]ע֯שוה כי֯ י֯ש֯
17לאל ידם וחמדו ש֯[דות וג]ז֯לו ובתים ונשא֯ו֯ [ועשקו] גבר ו֯[ביתו וא]יש
18ונחלתו
19[ל]כ֯ן כה אמר [יהוה הנני] ח֯שב על המשפח[ה הזאת] ר[עה אשר לא]
20[ת]מ֯ישו משם֯ צ֯ואר[תיכם ולא] תלכו רומה כי עת֯ ר֯עה הי[א ביום]
21[ה]ה֯וא י֯ש֯[א] עליכם [משל ונה]ה נהי נה֯י֯ה֯ א[מ]ר [ש]דוד נשד֯[נו חלק]
22עמ[י ימיר] איך ימיש[ לי לשוב]ב֯ שדינ[ו] יחל[ק] לכן לא יהיה֯ [לך]
23משל[יך] חבל בגורל ב֯ק֯[הל י]ה֯ו֯ה א֯ל ת֯ט֯[פו י]טיפון לא יטפ֯[ו]
24לאל[ה ל]א֯ יסג כלמות [האמור] ב֯י֯ת֯ י֯ע֯קב הקצר רוח יהוה
25א֯[ם א]לה מעלליו הל֯ו֯א[ דברי ]י֯יטיבו ע֯ם֯ הישר הלך֯ (הלכ֯ו֯)
26[ואתמול] עמי לאויב יקומ֯[ם מ]מול שלמה [אדר ת]פש֯טו[ן מ]עברים
27[בטח שו]בי מ֯לחמה נשי[ עמי ]ת֯גרשון מבית ת֯[ענגי]ה֯ מ[על] עללי֯ה
28[תקחו ]ה֯דרי לעולם קומ[ו ו]ל֯כ֯ו כי לא זאת֯ [המנוח]ה בע֯[בור]
29[טמ]א֯ה תחבל וחבל נמרץ לו איש הלך רוח [וש]ק֯ר כז֯[ב]
30אטף לך ליין ול֯[ש]כר והיה [מ]ט֯יף העם [הז]ה אסף [אא]סף י֯ע֯[קב]
31כלך֯ ק֯בץ א֯[קבץ ש]ארית י[שראל] יחד אשימנו כצ֯[א]ן [בצרה כעדר]
32בתוך [ה]דברו תהי֯מ֯נ֯ה מ֯[אדם ע]לה הפרץ לפניהם [פרצו]
33ויעברו שער וי֯צאו֯ ב[ו ויעבר מלכ]ם֯ לפניהם [ויהוה בראשם ]
35וא[מר] שמעו֯ נא ראש[י י]עקב ו֯ק֯צ֯[יני בית ישר]אל [הלוא לכם]
36ל[דע]ת֯ א֯ת המשפט [ש]נאי טוב וא[הבי רעה גז]ל[י] עור֯[ם מעליהם]
37וש֯ארם מעל [עצ]מ֯ו֯ת֯ם ואשר אכל[ו] שא[ר ]○○○[ -- מעליהם הפשיטו]
38[ו]א֯ת עצמתיהם פ֯צ֯חו ופרשו כאש[ר ב]סי֯ר֯ ו֯[כבשר בתוך ]קלחת
39[א]ז יזעקו אל יהוה֯ ו֯ל֯א י֯ענה או֯ת֯ם֯ [וי]ס֯תר֯ פ֯נ֯י֯ו מ֯[ה]ם בעת֯ [ההי]א
13
1כא֯שר הרעו מעלליהם
3כה אמ[ר] י֯[הו]ה [על] הנב֯יאי[ם] המ[תע]י֯ם את֯ ע֯מי ה֯נ֯שכ֯[ים]
4בשניה[ם וקראו שלום] ואשר לא [ית]ן על פיהם֯ ו֯ק֯[דשו עליו]
5מל[חמה לכן לי]ל֯ה֯ לכם מחזון וחשכ֯[ה] ל[כ]ם מ֯ק֯סם ו֯ב֯א֯ה֯
6ה[שמש על] הנביאים וקד֯ר עליה֯ם֯ הי֯ום ובש֯[ו] ה֯[חזים וחפרו]
7[הק]סמים ו֯ע֯ט֯[ו] ע֯ל שפ֯ם֯ כ֯לם כי אין מענה אלה֯[ים ואו]לם
8[אנכי מל]א֯תי כח את רוח יהוה ו֯משפט וגבורה להגיד לי[עקב]
9[פשעו ו]ליש֯ראל חטאתו
11[שמעו נ]א֯ ז[א]ת ראשי בית יעקב וקצי[ני] בית ישרא֯ל֯ המתע֯[בים]
12[משפ]ט֯ ו֯[את כ]ל ה֯י֯ש֯ר֯ה֯ יעק[שו בנה צ]י֯ון ב[ד]מ֯י֯ם וירוש[לם]
13[בעול]ה֯ ראשיה בשחד ישפ֯ט֯[ו וכהניה במ]חיר יורו ונ֯ביאי[ה]
14[בכסף ]י֯[ק]ס֯מ֯ו֯ [ו]על יהוה יש[ענו לאמר הלוא יה]וה֯ בקרב[נו]
15[לא ת]ב֯[וא] ע֯ל[ינו] רעה לכן ב֯[גללכם ציון שדה תחרש וירושלם]
16[עיי]ן֯ תה[י]ה֯֯ [ו]הר ה֯[בי]ת֯ [לבמות יער ]
18[והי]ה֯ [ב]א֯חרית֯ ה֯[י]מ֯י֯ם֯ י֯ה֯[יה הר בית יהוה נכון בראש]
19[ההרים ונשא הוא מ]ג֯ב֯עות֯ ו֯נ֯[הרו עליו עמים והלכו]
20[גוים רבים ואמרו] לכו ונעלה אל֯[ הר יהוה ואל בית אלהי]
21[יעקב ויורנו מדרכיו] ונלכה [בארח]ת[יו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה]
22מירושלם ושפ֯ט בי[ן עמים רבים והוכיח לגוים עצמים]
23עד רח[ו]ק [וכתתו] חרב[תיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא]
24יש֯[או גוי ]אל גוי חרב[ ולא ילמדון עוד מלחמה וישבו]
25[א]יש תחת גפנו ותחת֯[ תאנתו ואין מחריד כי פי יהוה]
26[צ]ב֯אות דבר כי כל ה֯[עמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו]
27נ֯ל֯[ך] ב֯שם יהוה אלה֯[ינו לעולם ועד ]
29ב֯[יום] ההוא נאם יהוה אס[פה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר]
30הרעת[י] ושמתי את הצלעה ל֯[שארית והנהלאה לגוי עצום]
31ו֯מלך יה[וה] עליה֯ם בה[ר ציון מעתה ועד עולם ]
33[ואת]ה֯ מ֯גדל עדר [עפ]ל֯[ בת ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה]
34[הרא]שנה֯ ממלכת לבת[ ירושלם עתה למה תריעי רע]
35המלך אין בך אם֯ יועצך[ אבד כי החזיקך חיל כיולדה ]
36חולי֯ [וגחי בת] ציון כיולד[ה כי עתה תצאי מקריה ושכנת]
37[ב]שדה [ובאת] ע֯ד בב֯ל שם֯ ת֯[נצלי שם יגאלך יהוה מכף]
38[אי]ב֯יך [ועתה] נאספו֯ [עליך גוים רבים האמרים תחנף]
39[ותחז בציון עי]נ֯י֯נ֯ו ו֯ה֯[מה לא ידעו מחשבות יהוה ולא]
14
1[ה]בינו ע֯צתו כי קבצם כעמיר גרנה קומי ודו֯[שי בת ציון]
2[כי קרנך] אשים ברזל ופר֯סתיך אשים נחו֯ש[ה והדקות]
3עמים [רב]ים ו֯ה֯[חרמתי] ל[יהוה בצעם] וחילם ל֯[אדון כל]
4[הארץ עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם ע]ל[י]נ֯[ו ב]שבט֯[ יכו]
5[על הלחי את שפט ישראל ואתה בית לח]ם֯ [אפרתה צעיר להיות]
6[באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו]
7[מקדם מימי עולם -- ]
14-- ורע]ו את
15[ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד ב]פתח[יה והצי]ל
16[מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו ]
17[והי]ה֯ שארי֯ת֯[ יעקב בקרב עמים רבים ]כ֯ט֯[ל מ]א֯ת֯ יהו[ה]
18כ֯ר֯[ביבי]ם֯ ע֯[לי] עש[ב אשר לא יקוה לאיש ]ו֯ל֯א יי֯חל לב֯[ני]
19[א]ד֯ם ו֯[היה ש]א֯רית֯[ יעקב בגוים ]ב֯קר֯ב עמים רבים֯
20באר[יה] בבהמות יע֯[ר ככפיר בעדרי צאן אשר א]ם֯ עבר
21[ורמ]ס וטר֯ף֯ ואי֯ן מצי[ל תרם ידך על צריך וכל אי]ב֯י֯ך
22[יכרתו ]
23[והיה ביום ]ה֯הוא נ֯א֯ם֯[ יהוה ]וה֯[כרתי סוסיך מקרבך ו]האבד[תי]
24מרכבתיך והכרתי ערי א֯[רצך] וה֯[רסתי כל מבצר]יך וה[כר]ת֯י֯
25[כשפי]ם֯ מ֯ידך ומעוננים [ל]א֯ יהי[ו לך והכרתי פ]סיליך
26ומצבות֯[י]ך [מ]ק֯ר֯ב֯ך ולא ת֯ש֯[ת]ח֯[וה עוד למע]ש֯ה יד֯יך
27ונתשתי אש֯[י]ר֯[יך] מקרבך וה[שמדתי עריך ו֯ע֯שיתי באף ]
28ובחמה [נ]קם את ה֯גוים אשר֯ לא ש[מע]ו
30שמעו [נא את] אש[ר י]הוה א֯מר קום ריב את הה֯ר[ים]
31ות֯ש[מענה הגבעות קולך שמעו הרים את ריב יהוה ]
32[והאתנים מסדי ארץ כי רי]ב ליהוה עם [ע]מו ועם [י]ש֯ר֯אל
33יתוכח [עמי מה עשיתי לך ומ]ה֯ הלאתיך [ענ]ה֯ בי כי
34העליתיך מ֯[ארץ מצרים ומבי]ת֯ ע֯בדים פדי֯ת֯י֯ך ואשלח
35לפניך את מ֯ש֯[ה אהרן ]ומרים עמי זכר נא֯ מה יעץ בלק
36מלך מ[וא]ב ומה֯[ ענה את]ו֯ בלעם בן בעו֯ר֯[ מן ה]שטים עד
37הגלגל [ל]מען דעת צד֯קות [י]ה֯וה [במה אק]דם יהוה
38אכף לאלהי מרום [ה]אק[דמ]נו בעל[ות בעג]לים בני ש[נה ]
39ה֯יר֯[צה] יהוה֯ [באלפי אילים ברב]בות֯ [נח]ל֯י שמן האת[ן]
15
7-- האז]כ֯ה֯
8[במאזני רשע ובכיס אבני מרמה אשר עשיר]י֯ה מלאו֯
9[חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפ]י֯ה֯ם וגם אני
10[החליתי הכותך השמם על חטאתך את]ה֯ תא֯כ֯ל ולא
11[תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפ]ל[ט] ל[ח]רב
12[אתן אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תס]ו֯ך שמן
13[ותירוש ולא תשתה יין וישתמר חקות עמרי וכל מ]עשה בית
14[אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה ו]י֯ש֯ביה
15[לשרקה וחרפת עמי תשאו אללי] לי כי הייתי
16[כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול ל]אכול בכורה אותה
17[נפשי אבד חסיד מן הארץ וישר באדם ]אין כלם לדמים
18[יארבו איש את אחיהו יצודו ]חרם על הרע כפים להיטיב
19השר ש[אל והשפ]ט בשלום וה֯ג֯דול דבר הות נפשו הוא
20ויעבתו֯[ה טוב]ם כח֯ד֯ק [י]ש[ר] ממסוכה י[ו]ם מצפיך [פק]דתך
21ב֯אה[ עתה תהיה ]מ֯בו֯כ֯ת֯ם אל תאמינו ברע ואל [תבט]חו
22ב֯[א]לוף משכב[ת חי]ק֯ך שמר פתחי פיך כי בן מנבל [אב ב]ת
23קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו֯ [ואני]
24ביהוה אצ֯[פ]ה֯ אוחי[לה ל]א֯ל֯ה֯י ישעי י֯שמעני א[להי אל]
25[תשמ]חי איבתי לי כ[י נפל]תי קמת֯[י כי] אשב֯ [בחש]ך֯ [יהוה]
26[או]ר֯ לי
27[זע]ף֯ יהוה א֯[שא כי חטאתי ]לו֯ ע֯ד אשר יריב ריבי ועש[ה משפטי]
28[יו]צ֯יאני לאור֯ [אראה בצ]ד֯קתו ות[ר]א איבת[י ותכסה בושה]
29[ה]אמרה אלי֯[ איו יהו]ה֯ אלהיך [ע]י֯[ני ת]ר֯אי֯נה ב֯[ה עתה]
30ת֯היה למרמס [כטיט ]חוצות יום לבנות [גדרי]ך יום ה֯[הוא]
31[יר]חק חק בי֯[ום הוא ו]עדיך יבוא למני אשור [וערי מצור]
32[ולמני מצור ועד נה]ר וים מים והר ההר והיתה [הארץ]
33[לשממה על ישביה מפרי ]מעלליהם
35[רעה עמך בשבטך צאן נח]ל[תך] שכני לבדד יער בתוך
36[כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עו]לם כימי צאתך מארץ
37[מצרים אראנו נפלאות יראו גוי]ם ויבשו מכל גבורתם
38[ישימו יד על פה אזניהם ]תחרשנה ילחכ֯[ו] עפר [כנחש]
39[כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה ]אלהינו יפח[דו]
16
1ויירא֯ו֯ [מ]מ֯ך֯ מי [אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית]
2נחלתו לא [הח]ז֯יק֯ [לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו]
3יכבש עונ[תינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם תתן אמת]
4ל֯י֯עקב חסד לאב֯[רהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם -- ]
8[מש]א֯ נינוה ספר חזון נחום [האלקשי אל קנוא ונ]ק֯ם יהוה נקם יהוה
9[ובע]ל֯ חמה נקם יהוה לצר֯[יו] ונוטר ה֯ו֯א [ל]איב֯[יו יהוה ]אר֯ך [א]פים
10ו֯ג֯ד֯ל ([וג]ד֯ו֯ל) כח֯ ונקה לא י[נ]קה יהוה ב֯ס[ו]פה[ ובשערה דרכו וענן א]ב֯ק
11רגליו גוער בים ויבשהו֯ וכל הנהרות ה֯ח֯[ר]יב א֯מ֯לל [בשן וכר]מל
12ופר֯ח לבנ֯[ו]ן֯ אמלל֯ ההרים ר֯עשו ממנו וה֯גבע֯[ות] ה֯ת[מגגו] ותשא
13הארץ֯[ מפניו ותבל ]וכל יושבי בה לפ֯נ֯י זעמ[ו] מ֯[י] יע֯מד֯ [ו]מי
14[י]קום בחרון[ אפו חמתו] נתכה כאש [ו]ה֯צ֯רים [נ]תצ[ו מ]מ֯נ֯ו֯ ט֯וב
15[י]ה֯וה[ למעוז ביום צרה ו]י֯דע חסי ב֯[ו] ובש[ט]ף֯ ע֯ב֯ר֯ כל[ה יע]שה
16מ֯קומה [ו]א֯[י]ב[יו ירדף חשך] מה תח֯שב֯ון אל [יה]וה כל֯ה֯ ה֯[ו]א עשה
17לא תקום פ[עמים צרה כי עד ]סיר֯[י]ם סבכי[ם ו]כסב֯א[ם] סבואים֯
18אכלו֯ [כ]ק֯[ש יבש מלא ממך יצא ]ח֯שב על יה֯[וה] רע֯[ה] יעץ בליעל
20כה א[מר י]הו֯[ה אם של]מ[ים וכן רבי]ם֯ ו[כ]ן נגוזו [וע]בר וע[נ]ת֯ך לא
21אענך[ עוד ועתה אשבר מטהו ]מעל[יך] ומוסרתיך אנ֯[ת]ק֯
22ו֯צו[ה עליך יהוה לא יזרע משמ]ך עוד֯ [מבי]ת א֯להיך אכרית
23פסל֯[ ומסכה א]ש[ים קברך כי ק]לות֯
25[הנה ]על ההרים ר֯ג֯[לי מבשר משמיע שלום חגי יהודה ]ח֯גיך
26[שלמי נדר]י֯ך֯ כ֯י֯ ל[א יוסיף עוד לעבור בך בליעל ]כל֯[ה נכ]רת֯
27[עלה מפיץ על פניך נצור מצרה צפה דרך ]ח֯זק [מ]ת֯נים אמץ֯
28[כח מאד כי שב יהוה את גאון יעקב כג]און יש֯[ראל] כי
29[בקקום בקקים וזמריהם שחתו מגן ]גבריהו מאדם֯ אנש[י]
30[חיל מתלעים באש פלדות הרכב ביום ה]כ֯ינ֯ו [והב]ר֯שים
31[הרעלו בחוצות יתהוללו הרכב] יש[תקש]ק֯ו֯ן בר֯ח֯בות
32מרא[י]ה֯ן [כלפיד]ם [כברקים ירוצצו] י֯ז֯[כר אדירי]ו֯ יכשלו בהלכותם֯
33[י]מהרו ח֯ו֯מתה והכן[ הסכך שערי הנהרות נפת]ח֯ו֯ והה[יכ]ל נמוג
34וה֯צ֯ב֯ גלתה העלת֯ה֯ ו֯אמה֯[תיה מנהגות כקו]ל יונ[י]ם [מ]ת֯פפת על
35[לבבהן ונינוה כ[ברכת] מים מ[י]מי היא [ו]ה֯מה [נ]ס[י]ם֯ עמדו עמ֯[דו]
36[ואין מפנ]ה בזו כסף בזו זהב [ו]א֯ין ק֯צה לת֯[כונ]ה֯ [כ]ב֯ד מכ[ל כלי]
37[חמדה בוק]ה֯ ומבוקה ומבולקה [ו]ל[ב] נ֯מס֯ ופ֯[ק ברכים וחל]ח֯לה
38[בכל מתנים ופני כ]לם קבצו פ֯א[רור איה מ]ע֯ון[ אריות ומרעה הוא]
39[לכפרים ]אשר הלך אריה ל[ב]יא שם גור[ אריה ואין מחריד ]
17
1אריה ט[ר]ף בדי גורתיו ומחנק ללבאתי֯ו֯ וימלא ט[רף] ח֯ריו
2ומ֯ענתיו טר֯פה הנני אליך נאם י֯הוה צבאות והבערת֯י
3[ב]עשן רכבה וכפי֯ר֯[י]ך תאכ֯ל ח֯[ר]ב והכ֯ר֯ת[י] מאר֯ץ טרפך
4[ו]לא ישמע עוד ק[ו]ל מל֯אככה
6ה֯[ו]י֯ עי[ר] ד֯מ֯י֯ם [כ]לה [כ]חש פר֯[ק] מלאה לא י֯מ֯י֯ש֯ ט[רף קול]
7שוט ו[ק]ו֯ל רעש אופן וס֯[וס] ד֯ה֯ר ו]מר֯כ֯בה מ֯[רקדה ]
8[פרש] מעלה ול֯[הב] ח֯ר֯ב֯ ו֯ב֯רק חנית ורב חלל ו֯כב֯[ד פגר]
9ואין ק[צ]ה֯ לגויה [י]כ֯ש֯לו בגויתם מרב זנוני זונה טובת חן
10ב֯ע֯לת כ[ש]פ֯ים המ֯[כרת ג]ו֯ים בזנוניה֯ ו֯משפחו[ת ב]כ֯שפיה
11הננ[י א]ל[י]ך נא֯ם י֯[הוה צבא]ות וגליתי שול[יך ע]ל֯ [פ]נ֯י֯[ך]
12והראיתי גוים מע֯ר֯ך וממל[כות ק]לו֯נ֯[ך] ו[השלכתי עליך]
13שקוצ֯ים ונבלת֯[י]ך֯ ושמתיך כ[ראי והיה כל ראיך ידוד]
14[ממך] ו֯אמר֯ שדדה [נינו]ה֯ מי ינוד֯[ לה מאין אבקש מנחמים]
15לך ה֯ת֯יטבי מ[נ]א אמ֯ו֯[ן הי]שבה [ביארים מים סביב לה אשר]
16חיל מים חומתה כוש [ע]צ֯מ֯ה [ומצ]ר֯י֯[ם ואין קצה פוט]
17ולובים ה֯יו בעזרתך גם ה[י]א לג֯ל[ה] הלכ[ה בשבי גם]
18עלליה [ירט]שו בראש כ֯ל ח֯ו֯צות [ו]על נ֯כבד[יה ידו גורל]
19וכל ג֯[דו]ל֯[יה] ר֯ת֯ק֯ו֯ ב[ז]ק֯י֯ם֯ גם את֯ ת֯שכר֯[י] ת֯ה֯י֯ [נעלמה גם]
20את תב֯קשי [מעוז מאויב כל ]מ֯בצר֯יך[ תאנים עם]
21בכ[ו]רי֯[ם א]ם י֯נוע֯[ו] ונפל[ו על פי אוכ]ל הנה֯ [עמך נשים]
22ב֯קרבך א֯ל אי֯ב֯[י]ך֯ [פת]וח [נפתח]ו֯ שע֯ר֯י֯ א[רצך אכלה אש]
23ב[ריחי]ך מי מצור שאב[י] לך [חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי]
24[בחמר ]החזיקי מל֯ב֯[ן] שם [תאכלך אש תכריתך]
25[חרב תא]כלך כילק [התכב]ד֯ כיל[ק התכבדי כארבה הרבית]
26[רכליך מכוכב]י֯ השמים [ילק פשט ויעף מנזריך]
27[כארבה וטפסריך כ]ג֯וב [ג]בי הח[ונים בגדרות ביום קרה שמש]
28[זרחה ונודד ]ו֯לא֯ נ֯ו֯דע מק֯[ומו אים נמו רעיך מלך אשור]
29[ישכנו אדיריך נפ]שו עמ֯[ך על ההרים ואין מקבץ אין]
30[כהה לשבר]ך נח֯ל֯[ה] מכת֯[ך כל שמעי שמעך תקעו]
31[כף עליך] כי על מ[י] לא ע֯ב֯[רה רעתך תמיד -- ]
35-- ]○[ -- ]
18
1און ועמל ת֯בי֯[ט ו]שד וחמ֯ס לנג֯די [ויהי] ריב [ו]מדון[ ישא על כן תפוג]
2[ת]ורה֯ [ו]לא֯ [יצ]א֯ [לנצח] משפט כי רשע [מכ]ת֯יר את הצ[דיק על כן יצא משפט]
3מ֯עקל רא֯ו֯ [ב]גוים ו֯[הבי]ט֯ו והת֯מהו֯ ת֯[מהו] כי פעל פע[ל בימיכם לא תאמינו]
4[כי יספר כי הנני מקים את הכשדים֯ [הגוי] המר[ והנמהר ההולך למרחבי]
5[ארץ] לרשת משכנות לא לו א[י]ם֯ ונ֯[ו]ר֯א [הו]א מ[מ]נו מש[פ]ט֯[ו ושאתו יצא ]
6וקלו מנמרים סוסיו וחד֯ו֯ מז֯א֯[בי ערב] ופש[ו] פרשיו [ופרשיו מר]ח֯[וק]
7י֯ב֯א֯ו יעפו כנשר ח֯ש֯ לאכול כלה ל[חמ]ס יבו֯[א] מ֯גמת [פניהם קדימ]ה
8ויאסף כחול שבי ו֯ה֯[ו]א֯ במלכים יתקל֯ס ורז[נים מ]שחק [לו הוא לכל]
9[מ]ב֯צר ישחק ויצבר ע[פר] ו֯ילכ֯דה אז ח֯לף ר[וח וי]עבר וא֯[שם זו כ]חו
10[לא]לה֯[ו הלוא א]תה מקדם [יהוה] אל֯הי קדשי [לא נ]מות י֯[הוה ל]מ֯[שפ]ט֯
11[שמתו וצור] להוכיח יס֯[דתו טהור] עינים מ[ראות רע והביט אל עמל לא]
12[תוכל למה תביט בוגדים ת]ח֯ר[יש בבלע רשע צדיק ממנו ותעשה]
13[אדם כדגי הים כרמש לא משל בו כ]לה[ בחכה העלה יגרהו בחרמו]
14[ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל -- ]
15--
16--
17--
18-- ויענני יהוה ויאמר] כתו֯ב
19[חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו כי עוד חזון למועד] ו֯יפח
20[לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר הנה עפלה]
21[לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה ואף כי היין בוגד גב]ר֯ י[היר]
22[ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ול]א י֯ש֯ב֯ע֯
23[ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים הלוא] א֯לה כל֯ם עליו
24[משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו] עד֯ [מ]תי
25[ומכביד עליו עבטיט הלוא פתע יקומו נשכיך וי]ק֯צו מזע[זע]יך
26[והיית למשסות למו כי אתה שלות גוי]ם ר֯ב֯י֯ם֯ [י]של֯ו֯ך כל֯ יתר֯
27[עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה ]
29[הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף] רע יעצ֯ת֯
30[בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך כי אבן] מקיר ת֯ז֯[ע]ק֯
31[וכפיס מעץ יעננה -- ]
19
1[פס]ל כי פסלו יצרו מס֯כ֯[ה ומור]ה֯ שקר [כי] בטח יצר יצ֯[ר]ו [ע]לי[ו] לעשו֯ת֯
2א֯לילים א֯למים הוי אמר] לעץ הקיצ֯ה ע֯ו֯ר֯י֯ ל֯אבן ד֯ו֯מם הוא֯ יורה הנה הוא֯
3תפוש זה֯ב֯ וכס֯ף֯ וכל רוח אין[ בקרבו ויהוה ]ב֯ה֯[יכ]ל֯ ק֯[ד]שו הס מ֯[פ]נ֯יו כל הארץ
4תפלה לחבק֯וק הנביא֯ על֯ [שגי]נו֯ת֯ י֯הוה שמעתי שמ֯ע֯ך יראתי
5יהוה פע[לך] בקרב שנים חייהו בקרב שנים ת[ודי]ע֯ ברגז [ר]חם תז֯כ[ו]ר אלוה
6מתימן י֯[ב]ו֯א וקדוש מהר פארן סל[ה כס]ה֯ שמים ה֯ו֯ד֯ו ותהלת֯ו מלאה הארץ
7ונג֯ה֯ כ֯אור תהיה קר[נ]ים מיד֯[ו לו ושם חביו]ן עז֯ה לפניו֯ ילך דבר ויצא
8רשף ל֯רגל[יו ע]מד וימדד אר[ץ ראה ויתר גוים ]ויתפצצ֯ו הררי ע֯ד שחו גבעות
9עולם ה[לי]כ֯ות עולם[ לו] תח[ת] און ראיתי אה֯[לי] כ֯ו֯ש֯ן ירגזו[ן יריע]ות ארץ מדין
10הבנ[ה]רים חרה י֯הוה֯ [אם] בנ֯ה֯רים֯ א֯פך אם֯ בים עברתך כי תרכב
11ע֯ל֯ ס֯וסיך מרכב֯ותיך֯ ישועה ע֯ר֯[יה תעו]ר֯ קשתך שבעות מטות אמ֯ר סלה
12נהרות תבקע ארץ [ראו]ך יחילו הרים זרמו מים עבות נתן תהום קולו רום
13יד֯יהו נשא שמש [יר]ח֯ עמד זבו֯לה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך
14ב֯[זע]ם֯ [ת]צ֯עד אר[ץ באף תד]וש גוים יצ֯את לישע עמך [לי]שע את משי֯ח֯ך
15[מחצת] ר֯אש מ֯ב[ית רש]ע ערות [יסוד] עד צ֯ואר סלה
17נק֯[בת במטי]ו֯ ראש֯ פרזו יס[ער]ו֯ להפיצני עלי֯צתם כמו ל֯[אכו]ל֯ ע֯ני במסתר
18דרכ֯ת֯ [בים סוסיך] ח֯מר [מי]ם רבים ש֯מעת[י ותר]גז בטני ל[קול] צ֯ללו שפתי
19[י]בו[א רקב בעצמ]י ותחת[י] ארג[ז א]שר א֯נוח ל[יום צרה לעלות ]לעם֯ [יגו]דנו
20[כי] תאנ[ה] לא֯ [תפרח ואין יבול ב]ג֯פנ[ים] כח֯ש֯ [מעשה זית ושד]מ֯ות ל֯א֯ עשה
21אכל ג֯ז֯ר מ[מכל]ה֯ צאן֯[ ואין ב]קר ברפת[ים ואני ביהוה אעלוזה אגי]לה
22בא֯[ל]הי ישע֯י֯ יהוה א[דני] חי֯לי ו֯ישם ר֯[גלי כאילות ועל במותי ידרכני]
23למ֯[נצ]ח בנג֯[ינו]תי --
27ד֯ב֯[ר י]ה֯וה אשר֯ ה֯יה֯[ אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי]
28[יאשיה]ו֯ בן א[מון מלך יהודה -- ]
20
1[ה]מכתש כי נדמה כל עם כנע֯ן נ֯[כרתו כל נטילי כסף והיה בעת ההיא]
2אחפש את ירושלם בנרות [ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם]
3האמר[ים] ב֯לבבם ל֯א֯ ייטיב יהוה ולא֯[ ירע והיה חילם למשסה ובתיהם]
4לשממה ו֯ב֯נ֯ו֯ ב֯[תים ו]ל֯[א י]שבו ו֯[נטעו כרמים ולא ישתו את יינם קרוב]
5[יום יהוה ]ה֯גד[ול] קרוב ו֯מ֯[הר מאד קול יום יהוה מר צרח שם]
6[גבור יום ]עב֯רה [היו]ם֯ [הה]ו֯א [יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה]
7[יום חשך ואפלה יום ענן ו]ע֯ר֯פ֯ל יום שופר [ו]תר֯ועה [על הערים הבצרות]
8[ועל הפנות הגבהות והצר]תי לאדם֯ ו֯הלכו כ֯[עורים כי לי]ה֯[וה] ח֯ט֯[או ושפך]
9[דמם כעפר ו]לחמם כגלל[י]ם֯ גם כספם גמ זהב֯[ם לא יוכל להצילם ביום]
10[עבר]ת֯ יהוה ובא֯ש ק֯נאתו תא֯[כ]ל כל הארץ כ֯[י כלה אך נבהלה יעשה]
11את כל ישבי האר[ץ התקששו וקשו הגוי֯ ל֯א֯[ נכסף בטרם לדת חק]
12כמץ עבר [י]ום [בטרם] לא יבוא על[י]כם חרון אף יהוה בטרם [לא] יבוא[ עליכם]
13יום אף י֯[הוה בק]שו את יהוה כל [ע]נ֯וי ארץ אשר משפטו [פ]עלו בקש[ו]
14צ[ד]ק בקשו ענוה אולי תסתר[ו] ב֯י֯ום אף י֯[ה]וה כי עזה֯ ע֯ז֯ו֯בה תה֯[יה]
15[וא]שקלון לש֯מ֯מה אשד֯[וד בצ]ה֯רי֯ם יגרש[ו]ה וע֯קרון ת֯[עקר ]
16הוי ישב֯י֯ חבל הים [ג]וי כרתים דבר יהוה ע֯לי֯כ֯ם֯ [כנען ארץ]
17[פלשתים] וה֯א֯בדתיך מאין יושב ו֯הית֯ה חבל הים֯ [נו]ת כר[ת רעים וגדרות]
18צ[אן] והיה חבל לשארית בית יהודה על[י]ה֯ם יר֯ע֯ון ב֯בתי א֯[שקלון בערב]
19ירב֯צון כ֯י֯ יפקדם יה[ו]ה אלה[י]הם ושב [ש]ב֯[ו]ת[ם שמעתי חרפת מואב]
20וגדופ֯י בני ע֯מ֯ון אשר֯ חרפו֯ א֯ת עמי֯ [ויגד]י֯לו על [ג]בו֯[לם לכן חי אני נאם]
21יהוה [צבאו]ת אל[הי ישר]אל כ֯[י] מ[ואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה]
22[ממ]שק֯ חר֯ו֯ל ו֯מ֯כר֯ה מל[ח ו]שממה[ עד עולם שארית עמי יבזום]
23[ויתר גוי] י֯נ֯ח֯לום [ז]את להם ת֯חת ג֯[אונם כי חרפו ויגדלו על עם]
24[יהוה צבאות נורא יהוה ]על[י]הם [כי רזה את כל אלהי הארץ]
25[וי]ש֯ת֯ח[וו לו איש ממקומו כל איי ]הגו֯[י]ם֯ גם [אתם כושים]
26[חללי חרבי המה ויט ידו על צפון ו]י֯א[ב]ד֯ את [א]שור֯ ו֯[י]שם֯[ את]
27[נינוה לשממה ציה כמדבר ורבצו ב]תוכה עדרים כ֯[ל] חיתו גוי[ גם קאת]
28[גם קפד בכפתריה ילינו קול ישורר ]בחלון חרב בסף כ[י] ארזה ערה [זאת העיר ה]ע֯ל֯[יז]ה
29[היושבת לבטח ]ה֯אמרה בלבבה אני וא[פ]סי עוד[ איך היתה ]לשמה
30[מרבץ לחיה ]כל עובר עליה ישרק יניע ידו
32[הוי מר]אה ונגאלה העיר היונה לא ש֯מ֯[עה] ב֯קול ל[א לקח]ה מוסר
33[ביהו]ה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה שריה בק֯[רבה אר]יות֯ שאגים֯
34[שפטיה] זאבי ערב לא גרמו לבקר נביא[י]ה פחזים א֯[נ]ש֯י֯ ב֯ג[דות] כ֯הנ֯י֯[ה]
35[חללו קדש ]חמסו תורה יה֯[ו]ה֯ צדיק ב֯[קרבה ל]א֯ יעשה[ עולה בבקר בבקר]
36[משפ]ט֯ו֯ [י]תן֯ לאור ל֯[א נ]עדר[ ולא יודע] ע֯ול[ בשת הכרתי גוים נשמו]
37[פנותם החרבתי חוצותם מב]ל֯[י עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב ]
21
1[לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי ]לעד כ֯י משפטי֯ לאסף֯ גוים
2[לקבצי ממלכות לשפך עליה]ם זע֯מי כל חר֯ון֯ אפי כ֯י֯ באש קנאתי
3[תאכל כל הארץ כי אז אהפך ]על העמים שפה ברורה לק֯ר֯א כלם
4[בשם יהוה לעבדו ש]כ֯ם אחד֯ מעבר לנה֯ר֯י כוש עתרי ב֯ת֯ פוצי י֯ו֯ב֯לון
5[מנחתי ביום ההוא ]ל֯א ת֯בושי מ[כ]ל ע֯לילותיך אשר פשעת בי כ֯י֯ א֯ז֯
6[אסיר מקרבך עליזי גאו]תך ולא ת֯ו֯ס֯פי לג֯בה֯ה עוד בהר קדשי
7[והשארתי בקרבך עם ע]נ֯י ודל וחסו בשם֯ יהוה [שא]רית [י]שראל לא
8[יעשו עולה ולא ידברו כז]ב֯ ולא ימצא בפיהם לשון תרמית [כי] המה
9[ירעו ור]ב֯צו ואין מ֯חריד
10ר֯נ֯י֯ ב֯ת ציון הריע֯ו֯ ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת֯
11[ירוש]לם֯ [הסיר י]ה֯ו֯ה֯ מ֯שפטיך֯ פנה איביך מלך ישראל יהוה בקרבך
12[לא תיר]אי רע עוד ב[יום ההו]א יאמר לירושלם אל ת֯ירא֯י
13[ציון א]ל ירפו ידיך [יהוה אלהיך ב]ק֯ר֯ב֯ך֯ גבור יושיע ישיש עליך
14בשמחה יחריש באהב[תו יגיל עלי]ך ברנה נוגי ממועד אספת[י] ממך
15[הי]ו משאת עליה חרפה הנני עשה את כל מעניך בעת הה֯[י]א
16ו֯ה֯ו֯שעת[י א]ת הצלעה והנד֯חה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם
17ב֯כ֯ל הארץ בשתם בעת הה֯יא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם
18כי אתן [את]כם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בש[וב]י את שבותי֯כם
19לעיניכם אמר יהוה
23ב֯שנ֯[ת שתי]ם לדריוש המל[ך ב]ח֯ד֯ש ה[ש]ש֯י֯ ב֯י֯[ו]ם֯ אחד֯ [לח]ד֯ש ה[יה]
24דבר֯ [י]ה[וה] ביד֯ חג֯[י] ה֯נביא [אל] ז֯ר֯ב֯ב֯ל֯ [בן שא]לתיאל פח[ת יה]וד֯ה [ו]אל֯
25[יהושע] ב֯ן יהוצ[דק ה]כ֯הן֯ הגד[ו]ל לאמ֯ר֯ [כה] א֯מ֯ר֯ יהוה צבא֯ו֯ת֯ ל֯א[מר]
26ה֯[עם] ה֯ז֯ה א֯[מרו לא] עת֯ ב[א עת בית יהוה להבנות ]
28[וי]הי [דבר] יהוה ביד חגי ה[נ]ביא לא[מר העת לכם אתם לשבת בבתיכם]
29ספונ[י]ם ו֯הבית הזה ח֯רב ועתה כה֯ א֯מ֯[ר] יהוה צב[אות שימו]
30לבבכ֯ם ע[ל] ד֯ר֯כיכ֯ם זרעתם הרב֯ה [וה]ב֯[א] מ֯עט א֯[כול ואין לשבעה]
31ש֯ת֯ו֯ [ואי]ן֯ לש[כ]ר֯ה לבוש ואין לחם לו֯ [ו]ה֯משתכר֯[ משתכר אל]
32צרור נק֯[ו]ב
33כה [א]מ֯ר֯ י֯ה֯ו֯ה צ֯ב֯א֯[ות] ש֯ימו [לב]בכ֯ם֯ על [דרכיכם עלו ההר]
34ו֯הבאת֯[ם] עץ֯ ובנו הבית ו֯א֯[רצ]ה֯ בו וא֯[כבד אמר יהוה פנה]
35אל הרבה והנה למע֯[ט והב]א֯ת֯ם ה֯[בית ונפחתי בו יען מה]
36[נ]א֯ם יהוה צבאות י[ען בי]ת֯י א֯שר[ הוא חרב ואתם רצים]
37[אי]ש֯ לב[י]ת֯ו על כן ע֯ליכ֯ם֯ כ֯ל֯א[ו שמים מטל והארץ]
38[כלאה יבו]לה וא֯[קר]א֯ חר֯ב[ על הארץ ועל ההרים]
39[ועל הדגן ועל התירוש וע]ל[ היצהר ועל אשר תוציא האדמה]
22
1ו[י]שמע ז[רבבל] בן שא֯[לתיאל ויהושע בן יהוצדק]
2ה[כ]הן הגדול [ו]כל ש֯[ארית העם בקול יהוה]
3אלהיהם [ו]ע֯ל דברי חג֯[י הנביא כאשר]
4[של]ח֯ו֯ [יה]וה [אל]ה[י]ה֯ם וי֯י֯ר֯א[ו העם מפני]
5[יהו]ה֯ וי[א]מר֯ חג֯[י מלאך יהוה במלאכו]ת
6[יה]ו֯ה֯ לעם [ל]אמר א֯ני[ אתכם נא]ם יה֯ו֯ה֯
7[וי]ער֯ יהוה את רוח זרבב[ל בן שאלתי]אל פ֯ח֯ת֯
8[יהודה ו]א֯ת רוח יהושע֯ בן יה֯[וצדק הכהן הגדול]
9ואת[ רוח כ]ל שאר֯ית֯ העם֯[ ויבאו ויעשו]
10[מלאכה בב]י֯ת יה֯[וה] צב֯[או]ת֯ [אלהי]הם
11ביום עשר]ים
13וארבע[ה לחדש בששי ב]שנת
14שתים לד֯[רי]וש ה֯[מ]לך ב[שביעי] בע[ש]רים
15ואחד לחד֯ש [הי]ה ד֯[בר] יהוה אל חגי הנביא
16לאמר אמר נא אל זרבבל בן ש[א]ל[תיא]ל פ֯ח[ת]
17יהודה[ ואל יהושע בן יהוצד]ק הכהן הגדול
18ו֯אל שארית העם לא֯מ֯[ר מי ]בכם ה֯נשאר
19אשר רא֯ה [א]ת הבית ה[זה בכבודו ה]ראשון
20ומה֯ אתם֯[ ראים] אתו [ע]ת[ה הלוא כמהו ]כא֯[י]ן
21בע[יני]כם [ו]ע֯תה[ חזק זרבבל נאם יהוה]
22וחזק [יהו]שע בן[ יהוצדק הכהן הגדול]
23[ו]ח֯זק [כ]ל [ה]עם [הארץ נאם יהוה ועשו]
24כי א֯[ני] אתכם [נאם יהו]ה צבאות
25[את הדבר אשר כרתי אתכם ב]צ֯א֯תכם
26[ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל תיר]א֯ו
28[כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מע]ט֯ היא
29[ואני מרעיש את השמים ואת הארץ וא]ת֯
30[הים ואת החרבה והרעשתי את כל הגוי]ם
31[ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבי]ת֯
32[הזה כבוד אמר יהוה צבאות לי הכסף ו]לי
33[הזהב נאם יהוה צבאות ]
38[בעשרים וארבעה ל]תשיעי ב֯[שנת שתים]
39[לדריוש היה דבר יהו]ה֯ אל ח֯גי ה[נביא לאמר ]
23
4ואל[ שמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים]
5ויאמ[רו] ל[א ויאמר חגי אם יגע טמא נפש]
6בכל אל[ה] היט֯[מא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא ]
8ויען חג[י] ויא[מר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני]
9נאם יהוה וכ֯[ן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו]
10שם טמא [הו]א֯ [ועתה שימו נא לבבכם מן היום]
11הזה ומעלה מט[רם שום אבן אל אבן]
12בהיכל יהוה [מהיותם בא אל ערמת]
13עשרים והיתה֯[ עשרה בא אל היקב לחשף]
14ח֯מ֯שים פורה [והיתה עשרים הכיתי אתכם]
15בש[דפ]ון וביר[קון ובברד את כל מעשה]
16[ידיכם ואין את]כ֯ם א[לי נאם יהוה שימו נא]
17[לבבכם מן ]ה֯יום֯ ה֯זה[ ומעלה מיום עשרים]
18[וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל]
19[יהוה שימו לבבכם העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא]
20מן [היום] הז֯[ה אברך ]
22ויהי דבר יהו[ה] ש[נית אל חגי בעשרים]
23וארבעה לחדש לאמ֯[ר אמר אל זרבבל]
24פחת יהודה לאמר אני[ מרעיש את השמים]
25ואת הארץ וה[פכתי כסא ממלכות והשמדתי]
26[ח]ז֯ק מ[מ]ל[כו]ת֯[ הגוים והפכתי מרכבה ורכביה]
27וירדו ס[וסים ורכביהם איש בחרב אחיו ביום]
28הה֯[וא נאם יהוה צבאות אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי]
29נא֯[ם יהוה] ו֯[שמתיך כחותם כי בך בחרתי]
30נאם יהוה צבא֯[ות ]
34בחדש השמיני בשנת֯[ שתים לדריוש היה]
35דבר יהוה אל זכריה ב[ן ברכיה בן עדו הנביא]
36לאמר ק֯[צ]ף֯ יהוה [ע]ל [אבותיכם קצף ואמרת]
37[א]להם כה אמר יה[וה צבאות שובו אלי]
38[נ]א֯ם יהוה צ֯[באות ואשוב אליכם אמר יהוה]
39[צ]ב֯או֯ת א֯[ל תהיו כאבתיכם אשר קראו]