Versionen

Mur. 44

©

Copyright


1
1מ֯שמעון לישוע בן גלגולה
2שלום שתשלח תבו/י חמשת
3כור֯י֯ן ח֯[טי]ן[ ש?]א/○ש לביתי
4אצלך בדעת ותתקן להן
5מקום פניו יהו בו אצלך
6תשבת הזו אם יחפצו לבו (לבי)
7והתחזק וחזק תמקום
8הוא שלום ופקדתי תמי֯
9שיתן לך ת֯חטין שלה (שלה/חאחר) אחר
10השבת יטלון