Versionen

Mur. 42

©

Copyright


1
1מן הפרנסין של בית משכו מן ישוע ומן אלעזר
2לישוע בן גלגולא רו/יש המחניה שלום שידע
3יהי לך שהפרה של֯קח יהוסף בן ארצ֯טון מן יעקב
4בן יהודה שיושב אבית משכו שהי שלו מזבנות
5ואף אללי שהגיים קרבים אלנו אזי֯ עלתי {והפצ}
6והפצתיך על ככה שלא תהי אמור מן בשרון
7לא עלתי אצלך אהוה שלום וכל בית ישראל
8ישוע בן אלעזר כתבה
9אלעזר בן יהוסף כתבה
10יעקוב בן יהודה על נפשה
11שאול בן אלעזר עד
12יהוסף בר יהוסף עד
13יעקוב בן֯ יהוסף מעיד