Versionen

Mur. 30

©

Copyright


r.i.
1בXX+I לת֯[שרי שנת ארבע לגאולת ישראל -- ]מ֯כ֯ר֯ ד֯ו֯ס֯ת֯ס֯ ב֯ר֯ א֯לע֯ז֯ר֯ ב֯ר֯ ○○ ○○○ל○ן ל○○ל[ --]
2ב○○○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○ל ○○○○ף/ך ○○○ם֯ ○○○○ב/ב○○ל○○ ב֯י֯ת֯ ז֯ר֯ע֯ ח֯ט֯י֯ם֯ III+II
3א֯ם֯ י֯ת֯י֯ר֯ א֯[ו חס]ר֯ ל֯לו֯קח֯ ו֯א֯ב֯○○○○לת֯ ש֯ע֯ל֯י֯ו֯ מ֯○○○ם֯ ○○ן מזרח המ֯כ֯ו֯ר֯ מערב הד֯ר֯ך
4צפון כ֯בלולה דרום חנין בר יהונתן ○○○ם֯ ○○○ ○○○ ○○○○○ ○ל ○○○ ○○ל○ ○○○○○
5כ֯ס֯ף֯ ז֯ XX+XX+XX+XX+V+III ז֯ו֯ז֯ כ֯ס֯ף ○ל○○○○לה/מ○○ ○○○○○ ○○○○○○○לל○○○לן֯ ○○○לך֯
6ל○○ך֯ ל○○○ל[ ]○○○ל ל○○○ ש֯לו֯ם א֯ש֯ת֯ דוסת֯ס בת חני בר י֯ה֯ו֯נ֯ת֯ן֯ ב֯י֯ת֯ א֯ד֯ו֯נ֯י֯ א֯י֯ן֯ לי
7לה֯מ֯כ֯ר֯ ה֯ז֯ה ○○○○○○○[ -- ]ה/ם לעולם
r.a.
8בעשרים ו֯א֯ח֯ד לתשרי שנת ארבע לגאולת ישראל י/בר֯ש֯לי֯ם
9חותמים יהונתן בר יהוסף שמעון בר סימי יהונתן [בר]
10אלעז[ר] יהונתן בר חנניה מכר דוסתס בר אלעזר
11בר֯ א○[ -- ]○לו/ין ○○[ --]
12[-- ]○[ -- ]מ֯○○[ ]○[ --]
13[--] שמ֯[ -- ]ן[ -- ]כף[ -- ]○○ ב[ --]
14[בית זר]ע חטים חמש סאים אם יתיר או ח[סר]
15ללוקח וא֯ב֯[ -- ]○○ל○ת שעליו מהמערב והדרום
16תחומ[י ה]מכ֯ר֯ הז֯ה מזרח המכו֯ר֯ מערב הד֯ר֯ך
17צפון כ֯בלולה דרום ח[נ]י֯ן בר יהונתן המכר הזה
18בתחומו בית ו[ -- ]ם֯ התאנים הזיתים העץ
19המ○ב[ ○ב○[ ]אליך֯ כל שבו ושאש֯ עליו֯ מובא
20○[ ]○[ ]○[ -- ]○○○[ -- ]○ה מ֯כ֯ר֯תי לך בכסף ז
21ש[מו]נים ושמונה זוז סלעים עשרים ושת֯ים
22ואני ק֯ב֯לן֯ ו֯[ר]ש֯י֯ הלוקח וירשו֯ להמ֯כ֯ר הזה
23לעשות בו כל שתחפץ וכל שיש לי ושאקנה
24אחראים וערבים למרק לפנך את המכר הזה לעומת
25ככה מ֯כ֯ל ח֯ר֯ר֯ ותגר לעולם ואני שלום אשתו
26שלדוסתס זה בת חוני בר יהונתן משמנ֯י֯תי
27XX+X שנה ו֯ש֯נה אחר ז֯ה בית (בבת) אד֯ו֯נ֯י ○[ --
28אין לי ל֯המכר הזה ול○ל○○ס֯ ברשותו ו֯ביתו
29○○○ ל[ -- ]ל[ -- ]○א○[ ]○○○
30ח○○[ -- ]○○○ ○○○ א○○[ --]
31[-- ?]○○○ ○○[ --]
v.
32דוסתס ב֯ר֯ [אלעז]ר֯ ע֯ל [נפשה]
33שלום ברת חוני על֯[ נפשה]
34יהונתן בן יה[וסף --]
35שאול בן יהו[ --]
36די֯ו֯נטס ב֯[ --]