Versionen

Mur. 24C

©

Copyright


1
1[בעשרין] לשבט֯[ שנת] שתים
2[לגאלת י]ש֯ראל ע֯[ל יד שמעון]
3ב֯ן כוסבא נסיא[ ישראל במחנה]
4ש֯[יו]שב בהרד[יס חליפא בן]
5[יהו]ס֯ף אמר לה[לל ב]ן֯ גר[י]ס א֯נ֯[י]
6[מ]ר֯צוני חכרת[י ]המך היום
7[מ]ן קצת עפר֯ ש֯איש בעיר
8[נ]ח֯ש בח[כור ש]חכ֯רת משמעון
9[נסיא ישר]אל א֯ת֯ העפר שהו/י/זה
10[-- ]עוסה ○[ -- ]ן֯[ --]
11[הכ]ול֯ ח֯כ֯ר֯ת֯י֯ ה֯מ֯ך֯[ מן ]ה֯יום ע[ד]
12[סו]ף ער֯ב֯ השמט֯ה֯[ --]
13[-- ]○ ○○[ -- ]ש֯וקל ל[ך]
14[כול] שנה ו֯שנה א[הא שוק]ל ל[ך]
15חנטין יפות [ונקיות --]
16מעסרת [ -- ]מ֯עסרת תאלה
17[אהא ]מ֯ו[֯דד ל]ך֯ על גג אוצרה֯
18כול שנה ושנה[ ו]ק֯ים עלי לעמת
19ככה חל[י]פ֯א בן יה֯ו֯ס֯ף על נפשה
20[-- ]○○○[ -- ]ב[ -- ]מאמרה֯