Versionen

Mur. 22

©

Copyright


r.i.
1ב IIII+X למרחשון שנת ארבע לגאלת ישראל מ֯כ֯ר֯ י֯ש֯מ֯ע֯אל ב֯ר֯ ב/כ/נל[ ]○ל○○ ○ה֯○ן ○○○[ --]
2XX+XX+X ז֯ו֯ז֯ ט֯ו֯ב֯ין ת○○ת כ֯לם אתמקום שלח֯○○קי֯א֯ אחר֯י֯ פ֯ר֯ע֯ו֯ן (○○ר֯ע֯ו֯ן) בתחו[מי]ן בת○○○○○[ --]
3מערב ירשי אבשי ו֯י֯ח֯נ/רן צפ֯ון חנין בר חני ואח֯ר֯י֯ן דרום {ד֯ר֯ו֯ם} ○○[ -- ]ם֯ ○○○○[ --]
4מנ֯י֯ יהוסף בר אדי (אדז / אזז / אזי) בכסף XX+XX ז֯ו֯ז֯ ○○○ ב֯ר֯ יהוסף (○○ח֯○○ן) א֯ח֯ר֯י֯ן֯ (○ח֯○○ן) ר֯ש֯י֯ ה֯לוק[ח --- ] ○○○ ה֯ז֯ה֯ ○[ --]
5ה֯ז֯ה ל○○○ ול○○ק/ף כ/בל○○ ○מ/ס○ת שלע֯לם ואני יהוסף ז/אש֯○○○[ -- ]○○○○ ○○ ○○○
6ב֯מ֯כר בא/ח/ה○ם֯ ו○ל○○○○ ב/כ○○○ת ○○○ת ש֯לעלם
r.a.
7[בארבעה עשר ]ל[מרחשון שנת לגאלת ישראל --]
frg. 1-5r.a.
1[-- ]ן[ -- ]○נן הא֯○[ -- ]○○[ --]
2מנ/כי/רת○[ ]○○ ○[ -- ]○○בשנה ○[ -- ]ח֯מ/ס○[ --]
frg. 6-10r.a.
1○[ -- ○[ -- ]○○ ה[ -- ]○ן שבתחומ֯[ -- ]ק֯יה ויהוסף [-- אם] יתר
2א[ו ]חסר ללו֯קח֯ ○[ -- ]○○○[ --]
3[--]
frg. 20+30r.a.
1[-- ]○[ -- ]○[ -- ]○○○○[ -- ]מזרח חוני ואחרים מערב יורשי בר אבשי
2א֯ב[ -- ]צפון חנין בר חנינא ואחרים ד֯ר֯[ום ]חליפ֯א֯ ב֯ר֯ ○○○○ המכר הזה בתחומו֯ (בתחומי֯ו֯) והחר֯ו֯בים (החר֯ו֯בים)
3אר֯בעה ו/רש○○○ ו/יעלו/י[ --]
frg. 3+8 v.
1[-- יהו]סף ע֯ל֯ נפשה[ -- ]○○○○○
2_____ שמ[ -- ]○ (--) מ֯ר֯ה (]מ֯מ֯ר֯ה)
frg. 4+9 v.
1שמ[ -- ]○ה○ן֯
frg. 1+2+7 v.
1[-- ]○○ל○○ ל֯[ -- ]ע֯ד֯
2[-- ]ע֯ד֯