Versionen

Dtn SP

©

Copyright


1
1אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פראן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב
2אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע
3ויהי בארבעים שנה בעשתה עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אליהם
4אחרי הכותו את סיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר ישב בעשתרות באדרעי
5בעבר הירדן בארץ מואב הואל משה באר את התורה הזאת לאמר
6יהוה אלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה
7פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכיניו בערבה בהר ובשפלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת
8ראו נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת « » לזרעם אחריהם *
9ואמר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
10יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב
11יהוה אלהי אבתיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
12איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם
13הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
14ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
15ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכם
16ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר שמעו בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו
17לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו
18ואצוה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון *
19ונסעה מחורב ונלכה את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבוא עד קדש ברנע
20ואמר אליכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו
21ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבותיך לך אל תירא ואל תחת
22ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפדו לנו את הארץ וישיבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן
23וייטב בעיני הדבר * ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
24ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכול וירגלו אתה
25ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
26ולא אביתם לעלות ותמרו את פי יהוה אלהיכם
27ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו
28אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו ערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם *
29ואמר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם
30יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם
31ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה
32והבדבר הזה אינכם מאמנים ביהוה אלהיכם
33ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום להחנותכם באש לילה להראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם *
34וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר
35אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי « » לאבתיכם
36זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען כי מלא אחרי יהוה
37גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שמה
38יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבוא שמה אתו אחזיק כי הוא ינחלנה את ישראל
39וטפכם אשר אמרתם לבוז יהיה ובניכם « » הם יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה
40ואתם פנו וסעו לכם המדברה דרך ים סוף
41ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אלהינו אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה *
42ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43ואדברה אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ותזידו ותעלו ההרה
44ויצא העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשיהן הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה
45ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקולכם ולא האזין אליכם
46ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם
2
1ונפנה ונסעה המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסוב את הר שעיר ימים רבים *
2ויאמר יהוה אלי לאמר
3רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה
4ואת העם צוי לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
5אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם ירשה עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
6אכל תשבירו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכירו מאתם בכסף ושתיתם
7כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר *
7[א]ואשלחה מלאכים אל מלך אדום לאמר
7][ב]]אעברה בארצך לא אטה בשדה ובכרם ולא נשתה מי בור דרך המלך נלך לא נסור ימין ושמאל עד אשר נעבר גבולך
7[ג]ויאמר לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך
8ונעברה מאת אחינו בני עשו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפנה ונעברה דרך מדבר מואב *
9ויאמר יהוה אלי אל תצור את מואב ואל תתגר בו « » כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
10האימים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים
11« » והמואבים יקראו להם אימים
12ובשעיר ישבו החרי לפנים ובני עשו יירשום וישמדם יהוה מפניהם ויירשום וישבו תחתיהם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
13ועתה קומו סעו ועברו לכם את נחל זרד ונעברה את נחל זרד
14והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
15וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
16ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם *
17ויאמר יהוה אלי לאמר
18אתה עבר היום את גבול מואב את ער
19וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה
20ארץ רפאים תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם זמזמים
21עם גדול ורב ורם כענקים וישמדם יהוה מפניהם ויירשום וישבו תחתיהם
22כאשר עשה לבני עשו היושבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשום וישבו תחתיהם עד היום הזה
23והעוים היושבים בחצרים עד עזה כפתרים היוצאים מכפתר השמידם וישבו תחתיהם
24קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
25היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך *
26ואשלחה מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
27אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל
28אכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
29כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער עד אשר אעברה את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
30ולא אבה סיחון מלך חשבון העבירנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה *
31ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
32ויצא סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יחצה
33ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונכה אתו ואת בניו ואת כל עמו
34ונלכדה את כל עריו בעת ההיא ונחרימה את כל עריו מתם הנשים והטף לא השאירנו שריד
35רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
36מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו בידנו
37רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל היבק וערי ההר וכל אשר צונו יהוה אלהינו
3
1ונפנה ונעלה דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי *
2ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון
3ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכנו עד בלתי השאיר לו שריד
4ונלכדה את כל עריו בעת ההיא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל הארגב ממלכת עוג בבשן
5כל אלה ערים בצרות חומה גבחה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד
6ונחרימה אתם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון החרים כל עיר מתם הנשים והטף
7וכל הבהמה ושלל הערים בזזנו לנו *
8ונקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן ועד הר חרמון
9צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר
10כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן
11כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלוא היא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש *
12ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מערער אשר על שפת נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
13ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים
14ויאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגב עד גבול הגישורי והמכעתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה
15ולמכיר נתתי את הגלעד
16ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבול עד יבק הנחל גבול בני עמון
17והערבה והירדנה וגבול מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדות הפסגה מזרחה *
18ואצוה אתכם בעת ההיא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל
19רק טפכם ונשיכם ומקניכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם
20עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם ויירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם
21ואת יהושע צויתי בעת ההיא לאמר עיניך הראות את « » אשר עשה יהוה « » לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה
22לא תיראם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם *
23ואתחננה אל יהוה בעת ההיא לאמר
24אדני יהוה אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך
25אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון
26ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי * ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר הזה
27עלה אל ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה
28וצוי את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחל אתם את הארץ אשר תראה
29ונשב בגיא מול בית פעור *
4
1ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיון ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבותיכם נתן לכם
2לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם היום ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם
3עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך
4ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום *
5ראו למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
6ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכום ונבון הגוי הגדול הזה
7כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו
8ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום *
9רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
10יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחורב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון
11ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לבב השמים חשך ענן וערפל *
12וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול
13ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחת אבנים
14ואתי צוה יהוה בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשותכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
15ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחורב מתוך האש
[16]פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה
17תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעף בשמים
18תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגי אשר במים מתחת לארץ
19ופן תשא עיניך השמים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים
20ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה *
21ויהוה התאנף בי על דבריכם « » לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
22כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת
23השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך
24כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא *
25כי תולידו בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיכם להכעיסו
26העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי השמד תשמדון
27והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה
28ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא ירחיון
29ובקשת משם את יהוה אלהיך ומצאתו כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
30בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקולו
31כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם *
32כי שאל נא לימים הראישונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הן היה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
33השמע עם קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי
34או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניכם *
35אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו
36מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדלה ודבריו שמעת מתוך האש
37ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעם אחריהם ויוציאך בפניו ובכחו הגדול ממצרים
38להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה
39וידעת היום והשיבות אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
40ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים *
41אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרח השמש
42לנוס שמה הרצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האלה וחי
43את בוצר במדבר בארץ המישור לראובני ואת רמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי
44וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
45אלה העדות החקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים
46בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים
47ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח השמש
48מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיחון הוא חרמון
49וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדות הפסגה *
5
1ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשותם
2יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחורב
3לא את אבותינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
4פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש
5ואנכי עמד בין יהוה ובינכם בעת ההיא להגיד לכם את דברי יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר *
6אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים א לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
7לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
8לא תשתחוי להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רביעים לשנאי
9ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי
10ב לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא *
11ג שמור את יום השבת לקדשהו כאשר צוך יהוה אלהיך
12ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
13ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה בו כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך שורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
14וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת *
15ד כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
16ה לא תרצח ו לא תנאף ז לא תגנב ח לא תענה ברעך עד שוא
17ט לא תחמד בית רעך ולא תחמד אשת רעך שדהו עבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך *
17[א]י והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל ארץ הכנעני אשר אתה בא שמה לרשתה
17[ב] והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
[17[ג]] וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת
17[ד]והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהרגריזים
17][ה]]ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
17][ו]]אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עלות ליהוה אלהיך
17[ז]וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
17[ח]ההר ההוא בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מורא מול שכם *
18את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש חשך ענן וערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחת אבנים ויתנם אלי
19ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם
20ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבודו את גדלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי
21ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו
22כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי
23קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואתה תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו
24וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי * ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו
25מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את « » מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם
26לך אמר להם שובו לכם לאהליכם
27ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה החקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
28ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסורו ימין ושמאל
29בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכון למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון *
6
1וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
2למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקיו ומצותיו אשר אנכי מצוך היום אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך
3ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבה מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש *
4שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
5ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
6והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
7ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
8וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך
9וכתבתם על מזוזות בתיך ובשעריך *
10והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלות וטובות אשר לא בנית
11בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת בורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת
12השמר לך פן תשכח את יהוה אלוהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
13את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע
14לא תלכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבתיכם
15כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחר אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה
16לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה
17שמר תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך
18ועשית הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע יהוה לאבתיך
19להדיף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה *
20והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם
21ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה
22ויתן יהוה אותת ומופתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו
23ואתנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבותינו
24ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים ולהחיותנו כיום הזה
25וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו *
7
1כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצמים ממך
2ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרים תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
3ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
4כי יסיר את בנך מאחרי ועבד אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר
5כי אם כה תעשה להם מזבחתיהם תתצון ומצבתיהם תשברון ואשריהם תגדעון ופסליהם תשרפון באש
6כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה *
7לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים
8כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
9וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דור
10ומשלם לשנאיו על פניו להאבידו לא יאחר לשנאיו על פניו ישלם לו
11ושמרת את המצוה את החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם *
12והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך
13ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
14ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
15והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך
16ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך *
17כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איך אוכל להורישם
18לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים
19המסות הגדלות אשר ראו עיניך האתות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
20וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך
21לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
22ונשל יהוה אלהיך את הגוים האלה מלפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חית השדה
23ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהמה גדלה עד השמידם
24ונתן מלכיהם בידך ואבדת את שמם מתחת השמים לא יתיצב איש לפניך עד השמידך אתם
25פסלי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
26ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא *
8
1כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבותיכם
2וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת « » אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא
3ויענך וירעבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
4שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה *
5וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
6ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו
7כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יצאים בבקעה ובהר
8ארץ חטה ושערה גפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
9ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
10ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך *
11השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
12פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת
13ובקרך וצאנך ירבון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
14ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
15המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרוף עקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש
16המאכילך מן במדבר אשר לא ידעו אבותיך למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך
17ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
18וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל ולמען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב כיום הזה
19והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון
20כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם *
9
1שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלות ובצרות בשמים
2עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק
3וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכנעם לפניך והורשתם ואבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך
4אל תאמר בלבבך בהדיף יהוה אלהיך אתם מפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך
5לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה « » מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע « » לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב *
6וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה
7זכור ואל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאתם מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה
8ובחורב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם *
9בעלותי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
10ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתובים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל
11ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני « » לוחת הברית
12ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה *
13ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
14הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אתך לגוי עצום ורב ממנו
15ואפנה וארדה מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי
16ואראה והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם
17ואתפשה בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם *
18ואתנפלה לפני יהוה כראישונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתיכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו
19כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא
20ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפללה גם בעד אהרן בעת ההיא
21ואת חטאתיכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרפה אתו באש ואכתה אתו טחון הייטב עד אשר דק לעפר ואשליכה את עפרו אל הנחל היורד מן ההר
22ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה מקצפים הייתם את יהוה
23ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו
24ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתו אתכם *
25ואתנפלה לפני יהוה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר יהוה להשמיד אתכם
26ואתפללה אל יהוה ואמרה אדני יהוה אל תשחית עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים בידך החזקה
27זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשה העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו
28פן יאמרו עם הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכלת יהוה להביא אתם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אתם הוציאם להמיתם במדבר
29והם עמך ונחלתך אשר הוצאת ממצרים בכחך הגדול ובזרועך הנטויה *
10
1בעת ההיא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ
2ואכתבה על הלוחת את הדברים אשר היו על הלוחות הראישונים אשר שברת ושמתם בארון
3ואעשה ארון עצי שטים ואפסלה שני לוחת אבנים כראישונים ואעלה ההרה ושני הלוחות בידי
4ויכתב על הלוחת כמכתב הראישון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי
5ואפנה וארדה מן ההר ואשימה את הלוחות בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה *
6ובני ישראל נסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
7משם נסעו ויחנו הגדגדה משם נסעו ויחנו ביטבתה ארץ נחלי מים משם נסעו ויחנו בעברנה משם נסעו ויחנו בעציון גבר משם נסעו ויחנו במדבר צן היא קדש משם נסעו ויחנו בהר ההר וימת שם אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו * « »
8בעת ההיא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה
9על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו
10ואנכי עמדתי בהר כימים הראישונים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא ולא אבה יהוה השחיתך
11ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם הזה ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם *
12ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
13ולשמר את מצות יהוה אלהיך ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
14הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה
15רק באבותיך חשק יהוה לאהבה אתם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה
16ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד
17כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדון האדונים האל הגדול והגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד
18עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
19ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
20את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע
21הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך
22בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב
11
1ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו חקתיו ומצותיו ומשפטיו כל הימים *
2וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו ואת ידו החזקה ואת זרועו הנטויה
3את אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה « » ולכל ארצו
4ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
5ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה
6ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת כל האדם אשר לקרח ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל
7כי עיניכם הראות את כל מעשה יהוה הגדול אשר עשה
8ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
9ולמען תאריכון ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבותיכם לתת « » לזרעם ארץ זבת חלב ודבש *
10כי הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק
11והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים
12הארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה *
13והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
14ונתן מטר ארצך בעתו יורא ומלקוש ואספת דגינך תירשך ויצהרך
15ונתן עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
16השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
17וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהר מעל הארץ הטובה אשר יהוה נתן לכם
18ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידיכם והיו לטטפות בין עיניכם
19ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
20וכתבתם על מזזות בתיך ובשעריך
21למען ירבון ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ *
22כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם היום לעשותה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולהדבקה בו
23והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניך וירשתם גוים גדלים ועצמים ממך
24כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון ומן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם
25לא יתיצב איש לפניכם פחדכם ומראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם *
26ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
27את הברכה אשר תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
28והקללה אם לא תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם
29והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל
30הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מורא מול שכם *
31כי אתם עברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה
32ושמרתם לעשות את כל החקים ואת כל המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום
12
1אלה החקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה
2אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן
3ונתצתם את מזבחותיהם ושברתם את מצבתיהם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא
4לא תעשו כן ליהוה אלהיכם
5כי אם אל המקום אשר בחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשים את שמו שם לשכינו תדרשו ובאתם שמה
6והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומתיכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרות בקרכם וצאנכם
7ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידיכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך *
8לא תעשו ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו
9כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיכם נתן לכם
10ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
11והיה המקום אשר בחר יהוה אלהיכם בו לשכן את שמו שם שם תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עלתיכם וזבחיכם ומעשרתיכם ותרומתיכם ונדבתיכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה
12ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם עבדיכם ואמתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם *
13השמר לך פן תעלה עלתיך בכל המקום אשר תראה
14כי אם במקום אשר בחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה את כל אשר אנכי מצוך
15רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל
16רק הדם לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים *
17לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרות בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידיך
18כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידיך
19השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך *
20כי ירחיב יהוה אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר
21כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתיך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
22אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא בך והטהור יאכלנו יחדו
23רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר
24לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים
25לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה *
26רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר בחר יהוה
27ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל
28שמור ושמעת ועשית את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך *
29כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אתם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם
30השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמידם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איך יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני
31לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי את כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם
13
1את כל הדבר אשר אנכי מצוך היום אתו תשמרו לעשות לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו *
2כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
3ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם
4לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל החלם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
5אחרי יהוה אלהיכם תלכון ואתו תיראון ואת מצותיו תשמרון ובקולו תשמעון ואתו תעבדו ובו תדבקו
6והנביא ההוא או החלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך *
7כי יסיתך אחיך בן אביך או בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך
8מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ
9לא תאבה אליו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
10כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
11וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
12וכל ישראל ישמעו וייראו ולא יוסיפו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך *
13כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר
14יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם
15ודרשת וחקרת ושאלת הייטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
16הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב החרים אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
17ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
18ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך
19כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך *
14
1בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת
2כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה
3לא תאכלו כל תועבה
4וזאת הבהמה אשר תאכלו שור ושה כשבים ושה עזים
5איל וצבי ויחמור ואקו ודישון תהי וזמר
6כל בהמה מפריסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
7אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה « » את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה הם ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם
8ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגור טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו *
9ואת זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
10וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם
11כל צפור טהרה תאכלו
12וזה אשר לא תאכלו מהם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה
13ואת הדאה ואת האיה « » למינה
14ואת כל ערב למינו
15ואת בת היענה ואת התחמוס ואת השחף למינו ואת הנץ « »
16ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף ואת התנשמת
17ואת הקאת ואת הרחמה « »
18ואת החסידה והאנפה למינה ואת הדגיפת ואת העטלף
19כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא תאכלו מהם
20כל עוף טהור תאכלו
21לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכרה לנכרי כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו *
22עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה בשנה
23ואכלתו לפני יהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרות בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים
24וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך
25ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך בו
26ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
27והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך *
28מקץ שלש שנים תוצא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחתו בשעריך
29ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה *
15
1מקץ שבע שנים תעשה שמטה
2וזה דבר השמטה שמט כל בעל משא ידו אשר ישא ברעהו לא יגיש את רעהו את אחיו כי קרא שמטה ליהוה
3את הנכרי תגיש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך
4אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברוך יברכך יהוה אלהיך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
5רק אם שמע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר ולעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
6כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו *
7כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחת שעריך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תכפץ את ידך מאחיך האביון
8כי פתח תפתח « » ידך לו העביט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
9השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרובה שנת השבעה שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
10נתון תתן לו ולא ירע בלבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך
11כי לא יחדל האביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח « » ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך *
12כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חפשי מעמך
13וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם
14העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך כאשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו
15וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום
16והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך
17ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן
18ולא יקשה בעיניך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה *
19כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכור שורך ולא תגז את בכור צאנך
20לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר בחר יהוה אתה וביתך
21וכי יהיה בו מום פסח או עור או כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך
22בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
23רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים *
16
1שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה
2וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
3לא תאכלו עליו חמץ שבעת ימים תאכלו עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
4ולא יראה לך שאר בכל גבולך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בין הערבים ביום הראישון לבקר
5ולא תוכל לזבח את הפסח באחת שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
6כי אם במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים
7ובשלת ואכלת במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
8ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכת עבדה *
9שבעה שבעות תספר לך מהחלך חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
10ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידיך אשר תתן כאשר ברכך יהוה אלהיך
11ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
12וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ושמרת ועשית את החקים האלה *
13חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך
14ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
15שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
16שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר בחר בו בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראו את פני יהוה רקים
17איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך *
18שפטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
19לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
20צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
21לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך
22ולא תקים לך מצבה אשר שנאה יהוה אלהיך
17
1לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא *
2כי ימצא בקרבך באחת שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר בריתו
3וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחוי להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתיו
[4]והגידו לך ושמעת ודרשת הייטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל
5והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו
6על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד
7יד העדים תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך *
8כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך « »
9ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשו והגידו לך את דבר המשפט
10ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר בחר יהוה אלהיך ושמרת לעשות ככל אשר יורוך
11על פי התורה אשר יורוך ועל פי המשפט אשר יאמרו לך תעשה ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
12והאיש אשר יעשה בזידון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך ואל השופט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל
13וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידו עוד *
14כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי
15שים תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא
16רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד
17ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד
18והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים
19והיתה עמו וקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם
20לבלתי רם לבבו מאחיו ולבלתי סר מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים על כסא ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל *
18
1לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
2ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
3וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחים והקבה
4ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
5כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לפני יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשמו הוא ובניו כל הימים
6וכי יבוא הלוי מאחת שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר בחר יהוה
7ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
8חלק כחלק יאכלון לבד ממכרו על האבות *
9כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם
10לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מענן מנחש מכשף
11חבר חבר שאל אוב וידעוני ודרש אל המיתים
12כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה ובגלל התועבות האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך
13תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14כי הגוים האלה אשר אתם ירשים אתם אל המעננים ואל הקסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15נביא מקרב אחיך כמוני יקים לך יהוה אלהיך ואליו תשמעון
16ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחורב ביום הקהל לאמר לא אוסיף לשמע את קול יהוה אלהי ואת אשו הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות *
17ויאמר יהוה אלי הטיבו אשר דברו
18נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריו אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
20אך הנביא אשר יזיד לדבר