Versionen

CD

©

Copyright


1
1_____ ועתה שמעו כל יודעי צדק ובינו במעשי
2אל כי ריב לו עם כל בשר ומשפט יעשה בכל מנאציו
3כי במועלם אשר עזבוהו הסתיר פניו מישראל וממקדשו
4ויתנם לחרב ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית
5לישראל ולא נתנם לכלה ובקץ חרון שנים שלוש מאו֯ת
6ותשעים לתיתו אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל
7פקדם ויצמח מישראל ומאהרן שורש מטעת לירוש
8את ארצו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו בעונם וידעו כי
9אנשים אשימים (אשֵימִים) הם ויהיו כעורים וכימגששים דרך
10שנים עשרים ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו
11ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו _____ ויודע
12לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים
13הם סרי דרך היא העת אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה
14כן סרר ישראל בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל
15מימי כזב ויתעם בתוהו לא דרך להשח גבהות עולם ולסור
16מנתיבות צדק ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם למען
17הדבק בהם את אלות בריתו להסגירם לחרב נקמת נקם
18ברית בעבור אשר דרשו בחלקות ויבחרו במהתלות ויצפו
19לפרצות ויבחרו בטוב הצואר ויצדיקו רשע וירשיעו צדיק
20ויעבירו (ויעבו!רו) ברית ויפירו חוק וַיָגודּוּ על נפש צדיק ובכל הולכי
21תמים תעבה נפשם וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם ויחר אף
2
1אל בעדתם להשם את כל המונם ומעשיהם לנדה לפניו
2_____ ועתה שמעו אלי כל באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי
3רשעים _____ אל אהב דעת חכמה ותושייה הציב לפניו
4ערמה ודעת הם ישרתוהו ארך אפים עמו ורוב סליחות
5לכפר בעד שבי פשע וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש
6בי כל מלאכי חבל על סררי דרך ומתעבי חק לאין שאירית
7ופליטה למו כי לא בחר אל בהם מקדם עולם ובטרם נוסדו ידע
8את מעשיהם ויתעב את דורות (דורותם) מדם (מקדם / ס!דם / מעמדם) ויסתר את פניו מן הארץ
9מי עד תומם וידע את שני מעמד ומספר ופרוש קציהם לכל
10הוי עולמים ונהיו!ת (ונהיית) עד מה יבוא בקציהם לכל שני עולם
11ובכולם הקים לו קריאי שם למען התיר פליטה לארץ ולמלא
12פני תבל מזרעם _____ ויודיעם ביד משיחו (משיחי) רוח קדשו וחוזי
13אמת ובפרוש שמו שמותיהם ואת אשר שנא התעה
14_____ ועתה בנים שמעו לי ואגלה עיניכם לראות ולהבין במעשי
15אל ולבחור את אשר רצה ולמאוס כאשר שנא להתהלך תמים
16בכל דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועני זנות כי רבים
17תעו בם וגבורי חיל נכשלו בם מלפנים ועד הנה בלכתם בשרירות
18לבם נפלו עידי השמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל
19ובניהם אשר כרום ארזים גבהם וכהרים גויותיהם כי נפלו
20כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו כלא היו בעשותם את
21רצונם ולא שמרו את מצות עשיהם עד אשר חרה אפו בם
3
1_____ בה תעו! (תעי) בני נח ומשפחותי֯הם בה הם נכרתים
2אברהם לא הלך בה ויע[ל ]א֯ו֯הב (או]הב) בשמרו מצות אל ולא בחר
3ברצון רוחו וימסור לישחק וליעקב וישמרו ויכתבו אוהבים
4לאל ובעלי ברית לעולם _____ בני יעקב תעו בם ויענשו לפני
5משגותם ובניהם במצרים הלכו בשרירות לבם להיעץ על
6מצות אל ולעשות איש הישר בעיניו ויאכלו את הדם ויכרת
7זכורם במדבר להם בקדש עלו ורשו את רוחם ולא שמעו
8לקול עשיהם מצות יוריהם וירגנו באהליהם ויחר אף אל
9בעדתם ובניהם בו אבדו ומלכיהם בו נכרתו וגיבוריהם בו
10אבדו וארצם בו שממה בו חבו באי הברית הראשנים ויסגרו
11לחרב בעזבם את ברית אל ויבחרו ברצונם ויתורו אחרי שרירות
12לבם לעשות איש את רצונו _____ ובמחזיקים במצות אל
13אשר נותרו מהם הקים אל את בריתו לישראל עד עולם לגלות
14להם נסתרות אשר תעו בם כל ישראל _____ שבתות קדשו ומועדי
15כבודו עידות צדקו ודרכי אמתו וחפצי רצונו אשר יעשה
16האדם וחיה בהם _____ פתח לפניהם ויחפרו באר למים רבים
17ומואסיהם לא יחיה והם התגוללו בפ֯שע אנוש ובדרכי נדה
18ויאמר֯ו כי לנו היא ואל ברזי פלאו כפר בעד עונם וישא לפשעם
19ויבן להם בית נאמן בישראל אשר לא עמד כמהו למלפנים ועד
20הנה המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם הוא כאשר
21הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר הכהנים והלוים ובני
4
1צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעו֯ת בני ישראל
2מעלי הם יגישו לי חלב ודם _____ הכהנים הם שבי ישראל
3היוצאים מארץ יהודה והנלוים עמהם _____ ובני צדוק הם בחירי
4ישראל קריאי השם העמדים באחרית הימים הנה פרוש
5שמותיהם לתולדותם וקץ מעמדם ומספר צרותיהם ושני
6התגוררם ופירוש מעשיהם _____ הקודש שונים אשר כפר
7אל בעדם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחריהם
8לעשות כפרוש התורה אשר התוסרו בו הראשנים עד שלים
9הקץ השנים האלה כברית אשר הקים אל לראשנים לכפר
10על עונותיהם כן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ למספר השנים
11האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על
12מצודו נבנתה הגדר רחק החו!ק ובכל השנים האלה יהיה
13בליעל משולח בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן
14אמוץ לאמר פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ _____ פשרו
15שלושת מצודות בליעל אשר אמר עליהם לוי בן יעקב
16אשר הוא תפש בהם בישראל ויתנם פניהם לשלושת מיני
17הצדק הראשונה היא הזנות השנית ההו!ן (ההין) השלישית
18טמא המקדש העולה מזה יתפש בזה והניצל מזה יתפש
19בזה _____ בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו הצו הוא מטיף
20אשר אמר הטף יטיפון הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת
21שתי נשים בחייהם ויסוד הבריאה זכר ונקבה ברא אותם
5
1ובאי התבה שנים שנים באו אל התבה _____ ועל הנשיא כתוב
2לא ירבה לו נשים ודויד לא קרא בספר התורה החתום אשר
3היה בארון כי לא נפחת נפתח בישראל מיום מות אלעזר
4ויהושע ויושוע והזקנים אשר עבדו את העשתרת ויטמון
5נגלה עד עמוד צדוק ויעלו מעשי דויד מלבד דם אוריה
6ויעזבם לו אל וגם מטמאים הם את המקדש אשר אין הם
7מבדיל (מבדיל{ים}) כתורה ושוכבים עם הרואה את דם זובה ולוקחים
8איש את בת אחיהום ואת בת אחותו _____ ומשה אמר אל
9אחות אמך לא תקרב שאר אמך היא ומשפט העריות לזכרים
10הוא כתוב וכהם הנשים ואם תגלה בת האח את ערות אחי
11אביה והיא שאר _____ וגם את רוח קדשיהם טמאו ובלשון
12גדופים פתחו פה על חוקי ברית אל לאמר לא נכונו ותועבה
13הם מדברים בם כלם קדחי אש ומבערי זיקות קורי
14עכביש קוריהם וביצי צפעונים ביציהם הקרוב אליהם
15לא ינקה כהר ביתו (כח!רבו!תו / כהרבו!תו) יאשם כי אם נלחץ כי אם למילפנים פקד
16אל את מ[ע]שיהם ויחר אפו בעלילותיהם כי לא עם בינות הוא
17הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם֯ בינה כי מלפנים עמד
18משה ואהרן ביד שר האורים ויקם בליעל את יחנה ואת
19אחיהו במזמתו בהושע ישראל את הראשונה _____
20_____ ובקץ חרבן הארץ עמדו מסיגי הגבול ויתעו את ישראל
21ותישם הארץ כי דברו סרה על מצות אל ביד משה וגם
6
1במשיחו הקודש וינבאו שקר להשיב את ישראל מֵאח֯ר
2אל ויזכר אל ברית ראשנים _____ ויקם מאהרן נבונים ומישראל
3חכמים וישמיעם ויחפורו את הבאר באר חפרוה שרים כרוה
4נדיבי העם במחוקק הבאר היא התורה וחופריה הם
5שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו (ויגוּרוּ) בארץ דמשק
6אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה
7פארתם בפי אחד (בפיאחד) _____ והמחוקק הוא דורש התורה אשר
8אמר ישעיה מוציא כלי למעשיהו _____ ונדיבי העם הם
9הבאים לכרות את הבאר במחוקקות אשר חקק המחוקק
10להתהלך במה בכל קץ הרשיע (הרש{י}ע) וזולתם לא ישיגו (ישו!גו) עד עמד
11יורה הצדק באחרית הימים _____ וכל אשר הובאו בברית
12לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו (מזבחי) חנם ויהיו מסגירי
13הדלת אשר אמר אֵל מי בכם יסגור דלתי _____ ולא תאירו מזבחי
14חנם אם לא ישמרו לעשות כפרוש התורה לקץ הרשע ולהבדל
15מבני השחת ולהנזר מהון הרשעה הטמא בנדר ובחרם
16ובהון המקדש ולגזול את עניי עמו להיות אלמ[נו]ת שללם
17ואת יתומים ירצחו ולהבדיל בין הטמא לטהור ולהודיע בין
18הקודש לחול ולשמור את֯ יום השבת כפרושה ואת המועדות
19ואת יום התענית כמצאת֯ באי הברית החדשה בארץ דמשק
20להרים את הקדשים כפירושיהם לאהוב איש את אחיהו
21כמהו ולהחזיק ביד עני ואביון וגר _____ ולדרוש איש את שלום
7
1אחיהו ולא ימעל איש בשאר בשרו להזיר (להזו!ר) מן הזונות
2כמשפט להוכיח איש את אחיהו כמצוה ולא לנטור
3מיום ליום ולהבדל מכל הטמאות כמשפטם ולא ישקץ
4איש את רוח קדשיו כאשר הבדיל אל להם כל המתהלכים
5באלה בתמים קדש על פי כל יסורו ברית אל נאמנות להם
6לחיותם אלף דור _____ ואם מחנות ישבו כסרך הארץ ולקחו
7נשים והולידו בנים והתהלכו על פי התורה _____ וכמשפט
8היסורים כסרך התורה כאשר אמר בין איש לאשתו ובין אב
9לבנו וכל המואסים בפקד אל את הארץ להשיב גמול רשעים
10עליהם בבוא הדבר אשר כתוב בדברי ישעיה בן אמוץ הנביא
11אשר אמר יבוא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר
12באו מיום סור אפרים מעל יהודה בהפרד שני בתי ישראל
13שר אפרים מעל יהודה וכל הנסוגים הוסגרו לחרב והמחזיקים
14נמלטו לארץ צפון _____ כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם
15ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק _____ ספרי התורה הם סוכת
16המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנפלת _____ המלך
17הוא הקהל וכיונ{ו}י (וכיני{י} / וכיניי) הצלמים וכיון הצלמים הם ספרי הנביאים
18אשר בזה ישראל את דבריהם _____ והכוכב הוא דורש התורה
19הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט
20מישראל השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר
21את כל בני שת _____ אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון
8
1וה֯נסוגים הסגירו לחרב וכן משפט כל באי בריתו אשר
2לא יחזיקו באלה לפוקדם לכלה ביד בליעל הוא היום
3אשר יפקד אל היו שרי יהודה אשר תשפוך עליהם העברה
4כי יחלו למרפא וידבק{מ}ום (וידבק / ויר!קמום / וידקמום) מום כל מורר!ים (מורדים) מאשר לא סרו מדרך
5בוגדים ויתגוללו בדרכי זונות ובהון רשעה ונקום וניטור
6איש לאחיו ושנוא איש את רעהו ויתעלמו איש בשאר בשרו
7ויגשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו
8ויבחרו איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה
9ללכת בדרך רשעים אשר אמר אל עליהם חמת תנינים יינם
10וראש פתנים אכזר _____ התנינים הם מלכי העמים _____ ו֯יינם הוא
11דרכיהם וראש הפתנים הוא ראש מלכי יון הבא לעשות
12בהם נקמה ובכל אלה לא הבינו בוני החיץ וטחי התפל כי
13שוק֯ל רוח ומטיף כזב הטיף להם אשר חרה אף אל בכל עדתו
14ואשר אמר משה לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת
15את הגוים האלה כי מאהבתו את אבותך (אבותיך) ומשמרו את השבועה
16_____ וכן המשפט לשבי ישראל סרו מדרך העם באהבת אל את
17הראשנים אשר היעירו (הו!עיד!ו / העיד!ו / הו!ע{י}ד!ו) אחריו אהב את הבאים אחריהם כי להם֯
18ברית האבות _____ ובשונאו! את בוני החיץ חרה אפו _____ וכמשפט
19הזה לכל המואס במצות אל ויעזבם ויפנו בשרירות לבם
20_____ הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לב֯רוך בן נרייה ואלישע
21לגחזי נערו _____ כל האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמש֯ק
9
1_____ כל אדם אשר יחרים אדם מאדם בחוקי הגוים להמית הוא
2ואשר אש‹‹מ››ר לא תקום ולא תטור את בני עמך וכל איש מביאו (מביאי!)
3הברית אשר יביא על רעהו דבר אשר לא בהוכח לפני עדים
4והביאו בחרון אפו או ספר לזקניו להבזותו נוקם הוא ונוטר
5_____ ואין כתוב כי אם נוקם הוא לצריו ונוטר הוא לאויביו
6אם החריש לו מיום ליום ובחרון אפו בו דבר בו בדבר מות
7ענה בו יען אשר לא הקים את מצות אל אשר אמר לו הוכח
8תוכיח את רעיך ולא תשא עליו חטא _____ על השבועה אשר
9אמר לא תושיעך ידך לך איש אשר ישביע על פני השדה
10אשר לא לפנים (לפ{נ}י{ם}) השפטים או מאמרם הושיע ידו לו וכל האובד
11ולא נודע מי גנבו ממאד המחנה אשר גנב בו ישביע בעליו
12בשבועת האלה והשומע אם יודע הוא ולא יגיד ואשם
13_____ כל אשם מושב אשר אין בעלים והתוד!ה (והתורה) המישב לכהן
14והיה לו לבד מאיל האשם _____ ה֯כל וכן כל אבדה נמ֯צ֯את ואין
15לה בעלים והיתה לכהנים כי לא ידע מוצאיה את משפטה
16אם לא נמצא לה בעלים הם ישמרו _____ כל דבר אשר ימעל
17איש בתורה וראה רעיהו והוא אחד אם דבר מות הוא וידיעהו
18לעיניו בהוכיח למבקר והמבקר יכתבהו בידו עד עשותו
19עוד לפני אחד ושב והודיע למבקר אם ישוב וניתפש לפני
20אחד שלם משפטו _____ ואם שנים הם והם מעידים על
21דבר אחר והובדל האיש מן הטהרה לבד _____ אם נאמנים
22הם וביום ראות האיש יודיעה למבקר ועל ההון יקבלו שני
23עידים נאמנים _____ ועל אחד להבדיל מן הטהרה ואל יקובל
10
1עי!ד (עוד) לשופטים להמית על פיהו אשר לא מלאו ימיו לעבור
2על הפקודים ירא את אל _____ אל יאמן איש על רעהו
3לעד עובר דבר מן המצוה ביד רמה עד זכו לשוב
4_____ וזה סרך לשפטי העדה עד עשרה אנשים ברורים
5מן העדה לפי העת ארבעה למטה לוי ואהרן ומישראל
6ששה מבוננים בספר ההגו (ההגי!) וביסודי הברית מבני חמשה
7ועשרים שנה עד בני ששים שנה ואל יתיצב עוד מבן
8ששים שנה ומעלה לשפוט את העדה כי במעל האדם
9מעטו ימו ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר לסי!ר (לסור) את
10דעתם עד לא ישלימו את ימיהם על הטהר במים אל
11ירחץ איש במים צואים ומעוטים מדי מרעיל איש
12_____ אל יטהר במה כלי וכל גבא בסלע אשר אין בו די
13מרעיל אשר נגע בו הטמא וטמא מימיו במימי (כ!מימי) הכלי
14על הש[ב]ת לשמרה כמשפטה _____ אל יעש איש ביום
15ממ֯ השישי מלאכה מן העת אשר יהיה גלגל השמש
16רחוק מן השער מלואו כי הוא אשר אמר שמור את
17יום השבת לקדשו וביום השבת אל ידבר איש דבר
18נבל ורק אל ישה ברעהו כל אל ישפוט! (ישפוכו) על הון ובצע
19אל ידבר בדברי המלאכה והעבודה לעשות למשכים
20_____ אל יתהלך איש בשדה לעשות את עבודת חפצו
21השבת אל יתהלך חוץ לעירו א֯ על אלף באמה
22_____ אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן ומן האובד
23ב֯ש֯ד֯ה _____ ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה
11
1בדרך וירד לרחוץ ישתה על עומדו _____ ואל ישאב אל
2כל כלי אל ישלח את בן הנכר לעשות את חפצו ביום השבת
3_____ אל יקח איש עליו בגדים צואים או מובאים בגז (בגן) כי אם
4כיבסו (כו!בסו) במים או שופים בלבונה _____ אל יתערב איש מרצונו
5בשבת _____ אל ילך איש אחר הבהמה לרעותה חוץ מעירו כי
6אם אלפים באמה _____ אל ירם את ידו להכותה באגרוף _____ אם
7סוררת היא אל יוציאה מביתו _____ אל יוציא איש מן הבית
8לחוץ ומן החוץ אל בית ואם בסוכה יהיה אל יוצא ממנה
9ואל יבא אליה אל יפתח (פתח) כלי טוח בשבת _____ אל ישא איש
10עליו סמנים לצאת ולבו!א (ולביא) בשבת _____ אל יטול בבית מושבת
11סלע ועפר _____ אל ישא האומן את היונק לצאת ולבוא בשבת
12_____ אל ימרא איש את עבדו ואת אמתו ואת שוכרו בשבת
13אל אל יילד איש בהמה ביום השבת _____ ואם תפיל (תפו!ל) אל בור
14ואל פחת אל יקימה בשבת _____ אל ישבית א֯יש ב֯מקום קרוב
15לגוים בשבת _____ אל יחל איש את השבת על הון ובצע בשבת
16_____ וכל נפש אדם אשר תפול אל מים מקום מים ואל מקום (מקוה! / מקור!)
17אל יעלה איש בסולם וחבל וכלי _____ אל יעל איש למזבח בשבת
18כי אם עולת השבת כי כן כתוב מלבד שבתותיכם _____ אל ישלח
19איש למזבח עולה ומנחה ולבונה ועץ ביד איש טמא באחת
20מן הטמאות להרשותו לטמא את המזבח כי כתוב זבח
21רשעים תועבה ות֯פלת צדקם כמנחת רצון _____ וכל הבא אל
22בית השתחות אל יבא טמא כבוס ובהרע חצוצרות הקהל
23יתקדם או יתאחר ולא ישביתו את העבודה כולה [כ]י֯ ב֯י֯ת ([ ]ו֯ת)
12
1קודש הוא _____ אל ישכב איש עם אשה בעיר המקדש לטמא
2את עיר המקדש בנדתם _____ כל איש אשר ימשלו בו רוחות בליעל
3ודבר סרה כמשפט האוב והידעוני ישפט וכל אשר יתעה
4לחלל את השבת ואת המועדות לא יומת כי על בני האדם
5משמרו ואם ירפא ממנה ושמרוהו עד שבע שנים ואחר
6יבו֯א אל הקהל _____ אל ישלח את ידו לשפוך דם לאיש מן הגוים֯
7בעבור הון ובצע _____ וגם אל ישא מהונם כל בעבור אשר לא
8יגדפו כי אם בעצת חב{ו}ר ישראל _____ אל ימכר איש בהמה
9ועוף טהורים לגוים בעבור אשר לא יזבחום _____ ומגורנו
10ומגתו אל ימכר להם בכל מאדו ואת עבדו ואת אמתו אל ימכור
11להם אשר באו עמו בברית אברהם _____ אל ישקץ איש את נפשו
12בכל החיה והרמש לאכל מהם מעגלי הדבורים עד כל נפש
13החיה אשר תרמוש במים והדגים אל יאכלו כי אם נקרעו
14חיים ונש[פ]ך דמ֯ם֯ וכל החגבים במיניהם יבאו באש או במים
15עד הם חיים֯ כי הוא משפט בריאתם _____ וכל העצים והאבנים
16והעפר אשר יגואלו בטמאת האדם לגאולי שמן בהם כפי
17טמאת֯ם יטמא הנ[ו]גע בם _____ וכל כלי «○»ס?ר? (מסמר) מסמר או יתד בכותל
18אשר יהיו עם המת בבית וטמאו בטמאת אחד כלי מעשה
19_____ סרך מושב ערי ישראל על המשפטים האלה להבדיל בין
20הטמא לטהור ולהודיע בין הקודש לחול _____ ואלה החקים
21למשכיל להתהלך בם עם כל חי למשפט עת ועת וכמשפט
22הזה יתהלכו זרע ישראל ולא יוארו _____ וזה סרך מושב
23[ה]מ[חנו]ת֯ ה֯מ֯ת֯ה֯לכי֯ם֯ ב֯א֯לה֯ בקץ הרשעה עד עמוד משוח אהרן
13
1וישראל עד עשרה אנשים למועט לאלפים ומיאיות וחמשים
2ועשרות ובמקום עשרח אל ימש איש כהן מבונן בספר ההגי על
3פיהו ישקו כולם _____ ואם אין הוא בחון בכל אלה ואיש מהלוים בחון
4באלה ויצא הגו֯רל לצאת ולבוא על פיהו כל באי המחנה _____ ואם
5משפט לתורת נגע יהיה באיש ובא הכהן ועמד במחנה והבינו
6המבקר בפרוש התורה _____ ואם פתי הוא הוא יסגירנו כי להם
7המשפט וזה סרך המבקר למחנה ישכיל את הרבים במעשי
8אל ויבינם בגבורות פלאו ויספר לפניהם נהיות עולם בפרתיה
9וירחם עליהם כאב לבניו וישק֯ו֯ד֯ לכל מדהובם כרועה עדרו
10יתר כל חרצובות קשריהם לב֯לתי ה֯יות עשוק ורצוץ בעדתו
11_____ וכל הנוסף לעדתו יפקדהו למע֯שיו ו֯שוכלו וכוחו וגבורתו והונו
12וכתבוהו במקומו כפי נחל֯תו בגורל הא֯ו֯ר֯ _____ אל ימשול איש
13מבני המחנה להביא איש אל העדה ז֯ו֯ל֯ת֯ פי המבקר אשר למחנה
14_____ ואיש מכל באי ברית אל אל ישא ו֯אל ית[ן] לבני השחת֯ (השחר֯) כ֯י֯
15אם כף לכף _____ ואל יעש איש ד֯ב֯ר למק֯ח֯ ולממכר כ֯י֯ אם ה֯ודי֯ע
16למבקר אשר ב֯מח֯נ֯ה ועשה ○○○ה ולא יש[ ]○ל֯[ ]ח֯ אש○
17[-- ]ע֯צה וכן֯ למגרש והוא ייס֯[ --]
18[-- ]י֯ענוהו֯ ובאהבת חסד֯ אל יטור֯ ל֯הם[ --]
19[-- פ]ש֯עיה֯ם֯ ואת אשר איננו נקשר בש֯[ --]
20[-- ] _____ וזה מושב המחנות ל֯כ֯ל ○[ -- ]
21[-- ]לה לא יצליחו לשבת בארץ ○[ --]
22[-- וא]לה המ֯[שפטי]ם למש֯כיל[ --]
14
1אשר לא באו מיום סור אפרים מעל יהודה וכל המתהלכים באלה
2ברית אל נאמנות להם להנצילם מכל מוקשי שחת כי פתאום ונענשו֯
3_____ וסרך מושב כל המחנות יפקדו כלם בשמותיהם הכה֯נ֯י֯ם לר֯אש֯ו֯נה
4ו֯הלוים שנים ובני ישראל שלשי!י!ם (שלשתם) והגר רביע ויכתבו֯ ב֯ש֯מ֯ו֯ת֯יהם
5איש אחר אחיהו הכהנים לראשונה והלוים שנים ובני ישראל
6שלישי!י!ם (שלושיתם) והגר רביע וכן ישבו וכן ישאלו לכל והכהן אשר יפקד
7בראש הרבים מבן שלושים שנה ו֯עד בן ששים מבונן בספר
8ה֯ה֯ג֯י֯ ובכל משפטי התורה לדברם כמשפטם _____ והמבקר אשר
9ל֯כ֯ל֯ המחנות מבן שלשים שנה [ע]ד בן חמשים שנה בעול בכל
10סוד אנשים ולכל לשון רמ[ש]פחות֯ם֯ על פיהו יבאו באי העדה
11איש בתרו ולכל דבר אש֯ר יה֯יה לכל האדם לדבר למבקר ידבר
12לכל ריב ומשפט _____ ו[זה] ס֯רך הרבים להכין כל חפציהם שכר
13ש֯ני י֯מ֯י֯ם֯ לכל חדש לממ֯עיט ונתנו על יד֯ המבקר והשופטים
14מ֯מ֯נו֯ יתנו בעד [פ]צ֯עם וממנו יחזיקו ביד עני ואביון ולזקן אש֯ר
15[יכר]ע֯ ולאיש אשר ינו[ג]ע ולאשר ישבה לגוי נכר ולבתולה אשר
16א֯י֯ן֯ לה ג[וא]ל ו֯לנ֯ע֯[ר א]שר אין לו דורש כל עבודת ה֯ח֯ב֯ר ולא
17[-- ]ם֯ _____ וז֯ה פרוש מו֯שב֯ ה֯[ --]
18[-- ק]ה֯ל֯ _____ וזה פרוש המשפטים אשר [--]
19[-- משי]ח אהרן וישראל ויכפר עונם [-- ]
20[--] א֯[ש]ר י֯ש֯קר בממון והוא יודע ו○[ --]
21[-- ונ]ענש י֯מ֯ים ששה ואשר ידב[ר --]
22[ואשר יטור לרעהו אשר ל]א במשפ֯ט֯ [ונענ]ש ○ח[ -- ]
23[-- ]○ ○[ -- ]ל֯[ -- ]○○[ -- ]
15
1י֯ש֯ב֯ע וגם באלף ולמד וגם באלף ודלת כי אם שבועת֯ הבנים (הבא֯י֯ם)
2באלות הברית _____ ואת תורת משה אל יזכור כי ○○○○○○○○
3_____ ואם ישבע ועבר וחלל את השם _____ ואם באלות הברית י֯ש֯ב֯י֯ע֯ו֯ה֯ו֯
4השפטים _____ אם עבר אשם הוא והתודה והשיב ולא ישא ח֯טא
5ו֯י֯מות _____ והבא בברית לכל ישראל לחוק עולם את בניהם אשר֯ יגיעו
6לע֯בור על הפקודים בשבועת הברית יקימו עליהם _____ וכן
7המשפט בכל קץ הרשע לכל השב מדרכו הנשחתה ביום דברו
8עם המבקר אשר לרבים יפקדוהו בשבועת הברית אשר כרת
9משה עם ישראל את הבר[י]ת֯ לש֯[וב א]ל ת֯ו֯ר֯ת֯ משה בכל לב ו[בכל]
10נפש אל הנמצא לעשות בכ[ל ק]ץ [הרש]ע֯ ואל יודיעהו איש את
11המשפטים עד עמדו לפני המ֯בקר[ ]○מ○ יתפתה בו בדרשו אתו
12וכאשר יקים אותו עליו לשוב אל תורת משה בכל לב ובכל נפש
13נק֯י֯אים ה֯ם֯ ממנו אם ימע֯ל _____ וכל אשר נגלה מן התורה לרוב
14ה֯מ֯ח֯נ֯ה֯ ו֯ה֯ו֯א֯ ש֯ג֯ה֯ בו יו[דיעה]ו֯ המבקר אותו וצוה עליו ויל֯[מ]ד֯
15עד שנה ת֯מ֯ימה ו֯לפי דעת֯ו היותו אויל ומשוגע וכל פת[י שו]גה
16וכה֯ה֯ ע֯י֯ני֯ם֯ ל֯ב֯ל֯[תי -- ונ]ער ז֯[עטו]ט א֯ל
17י֯ב֯ו֯א֯ א֯י֯[ש -- ]○○ל○ת֯ בם֯
18[-- אמ]ר֯ [ל]הם
19[-- ]○○○
16
1עמכם ברית ועם כל ישראל על כן יקום האיש על נפשך לשוב אל
2תורת משה כ֯י בה הכל מדוקדק _____ ופרוש קציהם לעורון
3ישראל מכל אלה הנה הוא מדוקדק על ספר מחלקות העתים
4ליובליהם ובשבועותיהם וביום אשר יקום (יקי!ם) האיש על נפשו לשוב
5אל תורת משה יסור מלאך המשטמה מאחריו אם יקים את דבריו
6על כן נימול ב אברהם ביום דעתו _____ ואשר אמר מוצא שפתיך
7תשמור להקים _____ כל שבועת אסר אשר יקי!ם (יקום) איש על נפשו
8לע֯ש֯ות דבר מן התורה עד מחיר מות אל יפדהו _____ כל אשר
9[יק]ים֯ א֯יש על נפשו לס֯ור מ֯[ן התו]רה ע֯ד מחיר מות אל יקימהו
10[ע]ל֯ שבועת האשה אשר אמ[ר לאיש]ה להניא את שבועתה אל
11יניא איש שבועה אשר לא֯ [י]דענה֯ הם להקים היא _____ ואם להניא
12אם לעבור ברית היא יניאה ואל יקימנה _____ וכן המשפט לאביה
13על משפט הנ֯דב֯ות אל ידור אי֯ש֯ למזבח מאום אנוס וגם
14ה֯[כ]הנים אל יקחו מאת ישראל [ אל] יקדש איש את מאכל
15פ[יהו --]ל כי הוא אשר אמר איש את ר֯עיהו֯ יצ֯[ו]דו חרם _____ ואל
16יקדש֯ א֯י֯ש מכל ○[ -- מ]ש֯ד֯ה֯ אחזתו
17יקדש ל[ ]ב֯ ה[ -- ]יענש
18הנודר [--]
19לשופט[ -- ]
20אם֯[ -- ]
19
1נאמנות להם לחיותם לאלפי ד֯ורות ככ שומר הברית והחסד
2לאהבֿ (לאהב) ולשמרי מצותי לאלף דור _____ ואם מחנות ישבו כסרך
3הארץ אשר היה מקדם ולקחו נשים כמנהג התורה והו֯לידו בנים
4ויתהלכו על פי התורה _____ וכמשפט היסודים כסר֯ך֯ התור֯ה
5כאשר אמר בין איש לאשתו ובין א֯ב לבנו וכל המאסים במצות
6ובחקים להשיב גמול רשעים עליהם בפקד אל את הארץ
7בבוא הדבר אשר כתוב ביד זכרי֯ה הנביא חרב עורי על
8רועי ועל גבר עמיתי נאם אל הך את הרעה ותפוצינה הצאן
9והשיבותי ידי על הצוערים והשומרים אותו הם עניי הצאן
10אלה ימ֯לטו בקץ הפקדה והנשארים ימסרו לחרב בבוא משיח
11אהרן וישראל כאשר היה בקץ פקדת הראשון אשר אמר יחזקא֯ל
12ביד יחזקא֯ל והתוי להתות התיו על מצחות נאנחים ונאנקים
13והנשארים ̍הסגֿר̍ו לחרב נוקמת נקם ברית וכן משפט לכל באי
14בריתו אשר לא יחזיקו באלה החקים לפקדם לכלה ביד בליעל
15הוא היום אשר יפקד אל כאשר דבר היו שרי יהודה כ֯משיגי
16גבול עליהם אשפך כמי֯ם֯ עברה כי באו בא֯ו בברית תשובה
17ולא סרו מדרך בו֯גדים ויתגללו בדרכי זנות ובהון הרשעה
18ונקום ונטור איש לאחיהו ושנא איש את רעהו ויתעלמו איש
19בשאר בשרו ויגשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו את֯
20איש הישר בעינ֯י֯ו֯ ויבחר֯ו֯ איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם
21ומחטאתם ויפר֯ע֯ו֯ ב֯י֯ד֯ ר֯מ֯ה ללכת בדרכי רשעים אשר
22אמר אל עליהם חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר התנינים
23מלכי העמים ויינם הוא דרכיהם וראש פתנים הוא ראש
24מלכי יון הבא עליהם לנקם נקמה ובכל אלה לא הבינו בוני
25החיץ וטחי תפל כי הולך רו֯ח ושקל ספת סופות ומטיף אדם
26לכזב אשר חרה אף אל בכל עדתו _____ ואשר אמר משה
27לישראל לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הגוים
28האלה כי מאהבתו את אבותיך ומשמרו את השבועה כן
29מש֯פ֯ט לשבי ישראל סרו מדרך העם באהבת אל את הראשנים
30אשר העידו על העם אחרי אל ואהב את הבאים אחריהם כי להם
31ב֯ר֯י֯ת֯ אבות _____ ושונא ומתעב אל את בוני החיץ וחרה אפ אפו בם ובכל
32ההלכים אחריהם וכמשפט הזה לכל המ֯אס במצות אל ווי וע
33ויעזבם ויפנ֯ו בשרירות לבם ___ כ֯ן כל האנשים אשר בא֯ו֯ בברית
34החדשה בארץ דמשק ושבו (וְשָבוּ) ויבגדו (וַיִּבְגדוּ) ו֯יסורו (ו֯יָסוּרוּ) מבאר מים החיים
35ל֯א֯ יחשבו בסוד עם ובכ֯ת֯ב֯ם לא יכתבו מיום האסף יור מורה
20
1○○○ מורה היחיד עד עמו֯ד משיח מאהר֯ן ומישראל _____ וכן המשפט
2לכל באי עדת אנשי תְמִים הקדש ויקוץ מעשות פקודי ישרים
3הוא האיש הנתך בתוך כור _____ ה בהופע מעשיו ישלח מעדה
4כמי שלא נפל גורלו בתוך למודי אל כפי מעלו יח יוכיחוהו אנשי
5דעות עד יום ישוב לעמד במעמד אנשי תמים קדש אשר אין
6גורלו בתוך א֯ ובהופע מעשיו כפי מדרש התורה אשר יתהלכו
7בו אנשי תמים הקדש אל ית יאות איש עמו בהון ובעבודה
8כי אררוהו (אֵרְרוּהוּ) כל קדושי עליון וכמשפט הזה לכל המאס בראשונים
9ובאחרונים אשר שמו גלולים על לבם וישימ וילכו בשרירות
10לבם _____ אין להם חלק בבית התורה כמשפט רעיהם אשר שבו
11עם אנשי הלצון ישפטו כי דברו תועה על חקי הצדק ומאסו
12בברית ה֯ (אל) ואמנה אשר קימו בארץ דמשק והוא ברית החדשה
13ולא֯ י֯ה֯יה להם י ולמשפחותי֯הם חלק בבית התור[ה] _____ ומיום֯
14האסף יורה הי֯חיד עד תם כל אנשי המלחמה֯ אשר שבו
15ע֯ם איש הכזב כשנים ארבעים _____ ובקץ ההוא יח֯רה
16אף֯ א֯ל בישראל כאשר אמר אין מלך ואין שר ואין שופט וא֯י֯ן֯
17מוכיח בצדק ושבי פשע י֯ע֯ק֯ב֯ שמרו ברית אל א֯ז֯ נדב֯ר֯ו֯ איש
18אל רעהו֯ לה֯צ֯ד֯י֯ק א֯י֯ש֯ את אחיו ל֯תמך צעד֯ם֯ בדר֯ך֯ א֯ל֯ ויקשב
19אל֯ אל ד֯ב֯ר֯יה֯ם֯ וישמע֯ ויכתב ס֯פ֯ר ז֯כ֯רון֯ ל֯פ֯נ֯י֯ו֯ לירא֯י֯ א֯ל ול֯ח֯ושבי
20שמו֯ עד יִגָלַה צ ישע וצדקה לי֯ר֯א֯י֯ א֯ל֯ ו֯ש֯ב֯ת֯ם֯ ו֯ר֯א֯י֯ת֯ם֯ ב֯ין צדיק
21ורשע בין עבד֯ א֯ל לאשר לא עבדו ו֯ע֯ש֯ה֯ ח֯ס֯ד֯ ל֯א֯ל֯פ֯י֯ם֯ לאהביו
22ולשמריו לאלף דור [ -- ○בית פ֯לג אשר יצאו מ֯ע֯י֯ר֯ ה֯קדש
23וישענו על אל בקץ מעל ישר֯א֯ל ו֯י֯טמאו את המקדש ושבו עוד
24אל ד֯ר֯ך העם בד֯ברים מע֯ט֯י֯ם֯ כ֯ו֯לם איש לפי רוחו ישפטו בעצת
25ה֯קדש _____ וכל אשר פרצו א֯ת֯ ג֯בול ה֯ת֯ורה֯ מבא֯י֯ הבר֯י֯ת֯ בהופע
26כ֯ב֯ו֯ד אל לישראל יכרתו מקר֯ב֯ המח֯נה֯ ו֯עמה֯ם כל מר֯ש֯י֯עי
27יהודה בימי מצרפותיו _____ וכל המחזיקים במשפטים האלה ל֯צ֯את
28ו֯ל֯בוא על פי התורה וישמעו לקול מורה ויתודו לפני אל ח֯טאנו
29רשענו אגם (ג֯ם֯) אנחנו גם אבותינו בלכתנו קרי בחקי הב֯ר֯י֯ת֯ צ֯ד֯[ק֯]
30ואמת משפטיך בנו ולא ירימו יד על חקי קדשו ומשפטי
31צדקו ועדוות אמתו והתיסרו במשפטים הראשונים אש֯ר֯
32נשפטו בם אנשי היחיד והאזינו לקול מורה צדק _____ ולא ישיבו
33א֯ת֯ ח֯קי הצדק בשמעם אתם ישישו וישמחו ויעז לבם ויתגברו
34ע֯ל כל בני תבל וכפר אל בעדם וראו֯ ב֯י֯שועתו כי חסו בשם קדשו