Versionen

8Q3

©

Copyright


frg. 1-11 i
1וידב[ר יהוה אל משה ]לאמר קדש לי כל בכור פטר כל
2רחם בבנ[י ישראל בא]דם ובבהמה לי הוא ויאמר
3משה אל העם[ זכור את ]היום הזה אשר יצאתם ממצרים
4[מ]בית עבדים כי[ בחזק יד ]הוציא יהוה אתכם מזה ולא
5[יאכל ח]מ[ץ ה]יום[ א]ת[ם יצאים ]בחדש האביב והיה כי יביאך
6[יהוה אל ארץ הכנעני ו]החתי והאמרי והחוי והיבו[ס]י
7[אשר נשבע לאבתיך לת]ת לך ארץ זבת חלב ודבש[ ו]עבד[ת א]ת
8[הע]בדה הזאות בחדש ה[ז]ה שבעת
9[ימי]ם תאכל מצת וביום השבי[ע]י חג ליהוה
10מצ֯ו֯[ת יא]כל א[ת ש]בעת הימים ולא יראה
11[לך חמץ ו]לא ירא[ה ]לך שא[ר בכ]ל גבל[ך ו]הגד[ת]
12[לבנך ביום ה]ה[וא לאמר ב]עבו[ר זה עשה יהוה לי]
13[בצאתי ממצרי]ם והי[ה לך לאות על ידך]
14[ולזכרון ]בין עיניך למען תהי[ה תורת]
15[יהוה בפיך כי ב]יד חזקה הוצאך יהו[ה ממצרים ]
16[ושמרת את החקה ה]זאת למועדה מי[מים ימימה ]
17והיה כ[י יבאך יהוה אל אר]ץ הכנעני כאשר נשב[ע לך ולאבתיך ונתנה לך ]
18[והעבר]ת כל פטר[ ר]חם[ בבהמת]ך֯ אשר יהיה לך הזכרים ל[יהוה וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה]
19[וערפתו ]וכל בכור אדם בבניך תפדה והיה כי ישאלך בנך[ מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו]
20[בחזק יד ]הוציאנו יהוה ממצרי[ם מב]ית עבדים ויהי כי הקשה פר[עה לשלחנו ויהרג יהוה]
21[כל בכור בא]רץ מצרים מבכר אד[ם ועד ]בכור בהמה על כן אני זבח ליה[וה כל פטר רחם הזכרים]
22[וכל בכו]ר בני אפדה והיה לא[ות על י]דכה ולטוטפת בין עיניך כ[י בחז]ק יד ה[וציאנו]
23[יהוה ]ממצרים
24והיה אם שמע תשמע[ו אל מצו]תי אשר
25אנכי מצוה אתכם ה[יום לאה]בה את יהוה
26אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
27ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש וא››ספת‹‹
28[ד]גנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשד››ך‹‹
29לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפ››תה‹‹
30[לבב]כם וסרתם ועבדתם אלהים אחרי››ם‹‹
31[והש]תחוי[תם ]להם וחרה אף יהוה בכם ועצר
32[את ה]שמים ו[ל]א יהיה מטר[ וה]אדמה לא ת››תן‹‹
33[את ]יב[ולה ואבדתם ]מהר[ה מעל ]הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את
34[דברי אלה על לבב]כם ועל נפ[שכם ]וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת ב[ין]
35[עיניכם ולמדתם ]אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך
36[ובקומך וכתב]תם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האד[מה]
37[אשר נשבע י]הוה לאבתיכם ל[תת ]להם כימי השמים על הארץ
frg. 1-11 ii
24שמע ישראל יה[וה אלהינו ]יהו[ה] אח[ד ואהבת]
25את יהוה אלהיך בכל[ לבבך ובכל נפשך]
26ובכל מאדך והיו הדבר[ים האלה אשר]
27אנכי מצוך היום על ל[בבך ושננתם]
28לבניך ודברת בם ב[ש]בתך ב[ביתך ובלכתך]
29בדרך ובשכבך ובקומך וקש[רתם]
30לאות על ידך והיו לטטפת בי[ן] ע[ינ]יך ››וכת[ב]ת[ם‹‹]
31על מזוזת ביתך ובשעריך
frg. 12-16
1-- ]ת֯י יהוה[ -- ]
2-- ]○לכם לש[ -- ]
3-- ]ותחק[ -- ]
4-- ]תם וע○○[ -- ]
5ליום ל○[ -- ]מי֯ך[ -- ]○כא[ -- ]
6אלהיכם ל֯[ -- ]אה֯פ֯○[ -- ]א○[ -- ]○○○[ -- ]
7צוה יהוה֯[ -- ]אש֯ תי○[ -- ]○○○[ -- ]טי○[ -- ]
8○ו֯מם ○[ -- ]אתכם לעש[ת -- וזא]ת ה[מ]צוא וחק֯[י]ם [א]שר
9[צוה ]יהו֯ה֯[ אלהיכם ]ללמד א֯ת֯כ֯[ם לעשות ב]ארץ אשר את[ם]
10ב֯א֯י֯ם שמ֯ה֯[ למען ת]יר֯א ○○○[ -- א]ת יהו[ה ]אל[הי]ך
11לשמור את֯[ כל חקתיו ]ו֯מ֯[צותיו אשר ]אנכי[ מ]צוך היום ה○
12אתה בנך֯ ו֯ב֯[ן בנך כל ימי חייך ושמעת [שרא]ל ושמרת לעשות
13כ֯אשר צוה֯[ יהוה אלהי אב]תיכם֯ לך ארץ זבת חלב ודבש
14א֯ת יהוה אלהיך[ תירא את]ו תעבד ובו תקרב ובעב֯מ֯ו תשב֯ע֯ו֯
15[הוא ת]הלתך והו[א אלהיך א]שר עשה אתך את[ הגדלת וא]ת֯
16[הנו]ראו֯ ואש[ר ראו עיניך ב]שבע נפש ירדו[ אבתיך מצרי]מה
17-- ]○אמור○[ -- ככוכ]ב֯י השמי[ם ]ל[רב --
18-- ]○○ך○[ -- ]אש֯○○ שר○[ -- ]
19-- ]לאתה[ -- ]
20-- ]○ב[ -- ]
frg. 17-25
1ועתה ישראל מה
2יהוה אלהיך שואל מעמך
3כי אם ליראה את יהוה אלהי֯ך֯
4ללכת בכל דרכ[יו ו]לאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך
5בכל לבבך ובכ[ל נפ]שך לשמור את֯ מ֯צות ד֯יהוה אלהיך ואת חקיו אשר אנכי מצוך
6היום לטוב[ לך ה]נ֯ה֯ ליהו[ה] אלו[היך ה]שמים[ ושמי [ש]מים[ הא]רץ ו[כ]ל אשר בם על כן ב֯ע֯י֯ א֯ת֯
7[אב]ת֯י֯כ֯ם ח֯[שק -- ]○ב ובז֯רע֯ם֯ אחר[יהם ]ב֯כ֯[ם מכל העמי]ם֯ כ֯[יום הזה ו]מלתם את[ ע]רל לבבכ››ם‹‹
8-- וערפכם לא תק]שו עוד כי י[הוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ]האל הגדל וה֯נור››א‹‹
9[והגבר -- אשר ]לא יש֯[א פנים ולא יקח שחד ואהבתם ]את הגר בעריך
10[כי גרים הייתם בארץ מצרים וי]דב[ר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפס]ח כל ○נ֯אט֯ לא
11[יאכל בו ומלתה את ער]לתו א[ז יאכל בו תושב ושכיר לא י]אכל[ בו ב]בית אחד
12[יאכל -- ל]א֯ ת֯וצא֯ן֯[ מן הבית מן הבשר חוצה כל] עדת ישראל יעש[ו אתו ]וכי י֯[גור]
13-- י]אכל בו תור[ה אחת יהיה ל]נ֯ו֯כ֯ר֯י֯ ולגר הגר בתוככם יעשו כ֯[ל בני]
14[ישראל כאשר צוה יהוה ]את משה ואת[ א]הרן כן עשו ויהי בעצם היום הזה הוציאך יהוה את֯[ בני]
15[ישראל מארץ מצרים ]ע֯ל [צב]אתם
16[ויקרא משה אל ]כל ישר[אל ויא]מר א[להם ]שמע ישראל [א]ת החוקים ואת המשפט֯[ים אש]ר אנכי
17[דבר באזניכם היום ]ה֯ז֯ה ולמ[דתם ]אתם[ ושמר]תם לעשתם יהוה אלהינו כרת עכרת ברי֯ת בחורב[ ]ל֯א את
18[אבתינו כרת יהוה א]ת הברית ה֯ז֯א֯ת כי[ אתנו ]אנחנו אלה פה כלנו חיים פנים בפנים דבר יהוה עמכם מתוך
19[האש אנכי עמד בין י]הוה וביניכם[ בע]ת הה[ו]א להגד לכם את דבר יהוה מפני האש ולא עליתם [ב]הר לאמר
20אנכ[י יהוה אלהיך אשר ]הוצאתיך מארץ[ מצרי]ם מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פ֯נ֯י֯[ לא]
21תעשה[ לך פסל כל תמונה ]אשר ב[שמ]ים מ[מעל ו]אשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא ת֯ע֯ב֯ד֯ם֯ כי
22אנכי[ יהוה אלהיך ]פקד עוון[ אבות ע]ל בנ[ים וע]ל שלשים ועל רבעים ולשונא עשה חסד לאל֯פ֯י֯ם֯ לאהבי ולשמרי
23מצו[תו לא תשא א]ת שם י֯[הוה אלהיך לשו]א שמור את יום השבת לקדשו בכ֯מ֯ע֯ו○○מ ב֯יו֯ם ה○
24ו֯הי֯ה֯[ כי -- שש]ת֯ ימ[ים תעבד ועשית כל ]מל[אכתך וביום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה֯ ]
25כל מ֯ל֯[אכה אתה וב]נ֯ך֯[ -- ב]המתך וגיר[ך אשר ב]שעריך כי ששת ימים[ עשה יהוה]
26[את ]ה֯ש֯[מים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום הש]ב֯י֯[ע]י֯ על כן ב[רך -- ]○כל
27-- ]○[ -- ]
frg. 26-29
1ו֯ל֯[ -- ]
2י֯הו֯[ה -- ]
3לט֯וב לך ה֯נ֯ה֯ י֯○[ -- ]שמ[ -- ]○[ -- ]
4וידעתם היום כי[ -- א]נכי מצוך היו[ם -- ]
5מוסר יהוה אלהיכ[ם כי לא ]את בניכם אשר ל֯[א ידעו -- ]
6ב[מד]בר ו֯ב֯א[רץ -- מצרי]ם ואת מ֯כ֯ת֯י֯ו֯ ○○ הגדול[ -- ]
7הכ[ -- ]ב֯[ -- א]ת מעשה אשר עשה[ -- ]ה֯
8וא֯ת֯ הנ֯[וראת הא]לה֯ אשר ב֯י֯ עיניכם כי בש[בעי]ם נפש ר֯ד֯ אב››תיך‹‹
9מ֯צ֯ר֯י֯ם֯○[ -- ועת]ה שמי֯ת֯ יהוה אלה[י]ך כככבי השמים
10לרב ו֯[אהבת את ]י֯[ה]ו֯ה֯[ א]להיך ושמרת משמרת חקי֯ו֯ ומש››פטים‹‹
11ומצו[תיו -- כ]ל֯ הימים [ -- ]○ך לדת ו֯ל֯אב֯הו בני אליב בן
12רבן֯ א֯[שר פצתה האר]ץ את [ -- ]פיה ות[בל]ע֯ם֯ ואת בתיהכם ואת
13כל ה[יקום אשר ב]רגליהם֯ בקרב כל ישראל כי עיניכם הרו››אנן‹‹
14את כ[ל מעשה י]הוה הגדול אשר את֯ אל֯ה֯ (א○ת) הגדיל (הגדול) אתה
15ה֯נ֯זף֯ (ה֯נ֯וך֯) למען תחי (תחיו֯) וייטבו֯ (ויטבו֯) י֯מ֯ים בארץ אשר אתם באים שם
16לרשתה ולמען ירבו ימיכם על האדמה אשר נשבע יהוה
17לאבתיכם לתת להם ולזרעם א֯ח֯ר֯יהם ארץ זבת חלב[ ודבש ]
18כי הארץ אשר אתם באים שמה֯ ל֯רשתה ו[-- ]ע֯כת֯ם לא א֯››ר֯○‹‹
19מצרים הוא (הי֯א) לא כ֯מ֯צרים הוא א֯ר֯ץ֯ ארץ הרים ובקעותם
20מ֯מטר השמים תשת[ה] מים ארץ אשר יהוה אלהיך בו֯
21ר֯ובץ֯ אותה תמד֯ עיני יהוה֯ אלהיך[ בה מרשית השנה ועד אחרית]
22שנה
frg. 30
1-- ]ל֯ו֯[ -- ]לכל○[ -- ]
2-- ]בין יהוה וביניכם ביו[ -- ]
3-- ]○○ר֯ו֯י֯ר֯א֯ו֯ ○○[ -- ]○מ֯○[ -- ]
4-- ]אנכי וה֯אר֯[ -- ]○○○[ -- ]
5-- ]ו֯ת֯[ -- ]את כי אתם ○ו֯ת○[ -- ]
6-- ]הב○ך א[ -- ]
frg. 31
1-- ]ב֯ר֯ יהוהל֯[ -- ]
2-- ]○י֯ם ○[ -- ]
3-- ]בר֯כ֯[ -- ]
4-- ]י֯ם כ֯[ -- ]
5-- ]ח֯לת֯ם[ -- ]
6-- ]את חקי֯ו֯[ -- ]
7-- ]○ם ○○כוה[ -- ]
8-- ]○כ֯○[ -- ]
9-- ]○ב֯א○[ -- ]
10-- ]○ו֯כ֯ו○[ -- ]
frg. 32
1-- אל֯כיך לש֯֯[ -- ]
2-- ]א֯שה֯א○[ -- ]
3-- ]תא֯○[ -- ]
4-- ]○את○○[ -- ]
5-- ]ר֯ואי֯ב֯[ -- ]
6-- ]לאר֯לא֯ול○[ -- ]
7-- ]○○ל○[ -- ]
frg. 33
1-- ]בר֯ח֯ל[ -- ]
2-- ]תייה֯[ -- ]
3-- ]○ל֯א○○[ -- ]
4-- ]שת֯ר֯ע֯[ -- ]
5-- ]○ץ ר○[ -- ]
6-- ]○○[ -- ]
7-- ]מר֯○[ -- ]
frg. 34
1-- ]ל○[ -- ]
2-- ]נכי[ -- ]
3-- ]ב○○[ -- ]
4-- ]הר[ -- ]
5-- ]○א[ -- ]
6-- ]בב֯ו֯○[ -- ]
frg. 35
1○[ ]לר○[ -- ]
2עב○ואת֯○[ -- ]
3אנכי ○[ -- ]
frg. 36
1-- ]אל[ -- ]
2-- ]כי֯ ו֯את[ -- ]
3-- ]בת֯○ך וב[ -- ]
4-- ]○אל[ -- ]
5-- ]○יה[ -- ]
6-- ]○○[ -- ]
frg. 37
1-- ע]ינ֯יכ֯ם֯ הר○[ -- ]
2-- ]ש֯הר֯ע[ ]○[ -- ]
3-- ]והאלכ֯[ -- ]
frg. 39
1-- ]ח֯יך ○[ -- ]
2-- ]○ת○○○[ -- ]
3-- ]○כ֯י[ -- ]
4-- ]○○○[ -- ]
frg. 40
1-- ]○ י֯[ -- ]
2-- ]ריכו○[ -- ]
3-- ]○○ה○[ -- ]
frg. 42
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]ך֯ אש[ר -- ]
3-- ]○מר○[ -- ]
frg. 46
1-- ב֯י֯ד֯[ -- ]
2-- ]○○○[ -- ]
frg. 58
1-- ]הי֯ה[ -- ]
frg. 63
1-- ]○[ -- ]
2-- ]תם ○[ -- ]
3-- ]○○[ -- ]
frg. 71
1-- ]והא[ -- ]
frg. 75
2-- ]ה[ -- ]
frg. 76
1-- ]ט֯○[ -- ]
frg. 77
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]