Versionen

6Q6

©

Copyright


1
1[שיר ה]שירים אש[ר לשלמ]ה ישקני מנשיקות
2[פיהו כי טובי]ם דדיך[ מיין לרי]ח שמנים טובים
3מר֯[קחת מורקה ]שמך על[ כן עלמו]ת אהבוך משכני
4[אחריך נרוצ]ה הביא[ני המל]ך חדריו נשמחה
5[ונגילה בך נזכירה ]דדיך[ מיין ]מישרים אהובים
6שחורה אני ונ]א֯וה בנתי ירושלים
7[כאהלי קדר כיריעות ש]ל֯מ֯[ה] אל תראוני שאני
2
1ש[חר]חרת ש[שזפתני השמש בני אמי נחרו]
2ב֯י֯ שמוני נוט[רה את הכרמים כרמי שלי]
3לא נטרתי ה[גידה לי שאהבה נפשי איכה]
4[תרעה איכה] ת[רביץ בצהרים שלמה אהיה]
5כע[טיה על עדרי חבריך -- ]