Versionen

6Q4

©

Copyright


frg. 1
1[לב חכם ונבון אשר כמוך ל]א הי[ה לפניך ואחריך לא יקום כמוך וגם]
2[אשר לא שאלת נתתי לך גם ]עשר[ גם כבוד אשר לא היה כמוך איש]
3[במלכים כל ימיך ואם תל]ך֯ [בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר]
4[הלך דויד אביך והארכתי את ימיך -- ]
frg. 2-4
1[הנה אלהי]ך֯ י[שראל אשר העלוך מארץ מצרים וישם את האחד בבית]
2[אל ואת הא]חד נתן[ בדן ויהי הד]בר הז֯[ה לחטאת וילכו ה]עם
3[לפני האחד ]ע֯ד דן [ויעש את בית ב]מות וי[עש כהנים מ]ק֯צ֯ו֯[ת]
4[העם אשר לא היו מבני לוי -- ]
frg. 5
0[ -- ויאמר]
1[מיכיהו אם ש]ו֯[ב תשוב בשלום לא דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים]
2[כלם וי]על מלך י[שראל ויהושפט מלך יהודה רמת גלעד ויאמר מלך]
3[ישר]אל אל יהושפט [מלך יהודה התחפש ובא במלחמה ואתה לבש]
4[בגדי]ך וית[חפ]ש֯ מלך[ ישראל ויבוא במלחמה ]
5[ויצו ]מל[ך ארם את שרי ]הרכב א[שר לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו]
6[את קטן ואת גדול כי אם ]את מ[לך ישראל לבדו -- ]
frg. 6-7
0[ -- ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך]
1[איש מעל מרכבתו לקר]אתך ה֯[עת לקחת את הכסף ולקחת בגדים]
2[וזיתים וכרמים וצא]ן֯ ובקר [ועבדי]ם ושפ֯[חות -- ]
frg. 8-9
0[ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם]
1[יבא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים ]הראי֯[תם כי שלח בן המרצח]
2[הזה להסיר את ראשי ראו ]כבא [המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו]
3[בדלת הלוא קול רגלי אדניו ]אחר[יו -- ]
frg. 10-14+72
0[ -- ויבאו המצרעים האלה עד קצה המחנה ויבאו אל אהל]
1[א]ח֯ד ויאכלו וי[ש]תו וישא[ו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמנו וישבו ויבאו אל]
2[א]הל אחר וישא[ו ]משואם וילכ[ו ויטמנו ויאמרו איש אל רעהו לא כן אנחנו]
3[עשים ה]יום הזה[ יו]ם בש[רה הוא] ו֯[אנחנו מחשים וחכינו עד אור הבקר]
4[ומצאנו ]ע֯[ו]ו֯ן֯ ע֯ת֯ה֯[ לכו ו]נבאה ו[נגידה בית המ]לך[ ויבאו ויקראו אל שער העיר]
5[ויגידו ]להם לאמ[ר באנו א]ל[ מחנה ארם ו]הנה[ אין שם איש וקול אדם]
6[כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואהלים ]כאש[ר המה -- ]
frg. 15
0[ -- ויהי לו כן וירמסו אתו העם]
1[בשער וימת כדבר איש האלהי]ם ואלישע דבר אל האשה]
2[אשר החיה את בנה לאמר קו]מ֯י ו֯לכי את [וביתך וגורי באשר תגורי]
3[כי קרא יהוה ל]ר֯ע֯ב וגם בא על הארץ ש[בע שנים ותקם האשה ותלך כדבר]
4[איש האלה]י[ם ]אל א֯ר֯ץ֯[ פלשתים ]שב֯ע֯ שנ[ים ותשב האשה מארץ פלשתים]
5[ותבא א]ל֯ ה֯ע֯י֯ר֯ אל המלך אל ביתה ואל [שדה והמלך מדבר]
6[אל גחזי נער א]ל[י]שע לאמור ספר נא לי א֯[ת כל הגדלות אשר עשה]
7[אלישע ויהי הוא] מס֯פ֯ר֯[ ל]מלך א[ת אשר החיה את המת -- ]
frg. 16
0[ -- ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר]
1[לו חגר מתניך וקח פך ]השמן ה֯[זה בידך ולך רמת גלעד ובאת שמה וראה שם]
2[יהוא בן יהושפט בן ]נמשי ובא[ת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר]
frg. 17
1[ -- ויהוא עשה בעקבה למע]ן֯ [האביד את עבדי הבעל ויאמר]
2[יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו וי]ש֯לח יהוא[ בכל ישראל ויבאו]
3[כל עבדי הבעל ולא נשאר איש אשר ]לא֯ בא[ ויבאו בית הבעל וימלא]
4[בית הבעל פה לפה -- ]
frg. 18
1-- ]ן֯ ויקח֯ ○○[ -- ]
2-- ]מ֯כתף הבי֯[ת -- ]
3-- ]ת֯○[ -- ]
frg. 19
1-- נבות○[ -- ]
2-- ]○ים ב○[ -- ]
3-- ]המ[ -- ]
frg. 20
1-- ]○○○○[ -- ]
2-- המל[ -- ]
3-- היה[ -- ]
4-- וימלך[ -- ]
5-- ]ל[ -- ]
frg. 21
1-- ]ת֯ ○○○○[ -- ]
2-- שלו֯ש֯[ -- ]
3-- ]○טו וי֯[ -- ]
frg. 22
1-- ○פ○○[ -- ]
2-- ]אלוה[ -- ]
3-- ]ל[ -- ]
frg. 23
1-- על --
frg. 24
1-- ]○[ -- ]
2-- ]השו֯נ֯[ -- ]
frg. 25
1-- ]○[ -- ]
2-- אלי --
3-- ]○○[ -- ]
frg. 26
1-- ]אל֯ ו֯י֯צ֯א --
2-- ]שעורים --
frg. 27
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]עשה --
frg. 28
1-- ]וימש[ -- ]
frg. 29
1-- אליש[ע -- ]
frg. 30
1-- י]הודה[ -- ]
frg. 31
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ]ויתנ[ -- ]
frg. 32
1-- ]במחנ֯[ה -- ]
frg. 33
1-- ]אל א[ -- ]
frg. 34
1-- ]כל[ -- ]
frg. 35
1-- על --
frg. 36
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ]○○○ ל֯○○ב֯ר֯[ -- ]
3-- ○○ משל○[ -- ]
frg. 37
1-- ○[ ]○[ -- ]
2-- ]○ל ע○[ -- ]
frg. 38
1-- ]נ֯ה ○י○[ -- ]
frg. 39
1-- ]○ ○ה א[ -- ]
2-- ]○ ○○○א[ -- ]
frg. 40
1-- ]○ י֯ח[ -- ]
2-- ]○○○○[ -- ]
frg. 41
1○○○○[ -- ]
2וישפ֯[ -- ]
3ל[ -- ]
frg. 42
1-- ]ך֯ ○○○[ -- ]
2-- ]○י○[ -- ]
3-- ]○י֯ דבר֯[ -- ]
frg. 43
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ]○ אח○[ -- ]
frg. 44
1-- ]○עש○[ -- ]
2-- ]○○ח --
frg. 45
1-- יש[ -- ]
2-- ]יעל --
frg. 46
1-- ]○ב[ -- ]
2-- ו֯○○○[ -- ]
3-- ]בע֯○[ -- ]
frg. 47
1-- ]○○ יא ○[ -- ]
frg. 48
1-- ]תא[ -- ]
frg. 49
1-- ]○ דב[ -- ]
frg. 50
1-- ]○○ וית[ -- ]
2-- ]ה[ -- ]
frg. 51
1-- ]○נבו[ -- ]
frg. 52
1-- ]כ֯א○[ -- ]
frg. 53
1-- ]ש֯○ך[ -- ]
frg. 54
1-- ]או ○[ -- ]
2-- ]עשה[ -- ]
frg. 55
1-- ]י֯ א[ -- ]
2-- או[ -- ]
frg. 56
1-- ]אלה[ -- ]
2-- ]א֯ב○[ -- ]
frg. 58
1-- ]○[ -- ]
2-- ]גד○[ -- ]
frg. 59
1-- ]עש○[ -- ]
frg. 62
1-- בח○[ -- ]
frg. 63
1-- פל○[ -- ]
frg. 64
1-- ]הנ[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
frg. 65
1-- ]ביך[ -- ]
frg. 66
1-- ]שר ○[ -- ]
2-- --
frg. 67
1-- ]לימ֯[ -- ]
frg. 68
1-- בע[ -- ]
frg. 70
1-- ]○[ -- ]
2-- ]שא[ -- ]
frg. 71
1-- ]ורא[ -- ]
2-- ]ל֯[ -- ]
frg. 72
1-- ]משו[אם -- ]
2-- יו]ם בש[רה -- ]
frg. 73
1-- ]לך --
frg. 74
1-- ]○[ -- ]
2-- ]○ ו֯[]א○[ -- ]
frg. 76
1-- ]○ד א[ -- ]
frg. 78
1-- ]○ת֯[ -- ]
2-- ]○ הל[ -- ]
frg. 79
1-- ]○א --
2-- ]ין ○[ -- ]
frg. 80
1-- ]○קו֯[ -- ]
2-- ]מ֯י֯ך[ -- ]
frg. 85
1-- ]ל֯○ו א[ -- ]
frg. 86
1-- ]בד ○[ -- ]
frg. 87
1-- ]ו֯ ה○[ -- ]
frg. 90
1-- ]על֯[ -- ]
frg. 91
1-- ]○אה[ -- ]
frg. 94
1-- ]לכת[ -- ]