Versionen

4Q9

©

Copyright


frg. 1
1[ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום ל]פ֯ת[ר אתו ויען יוסף]
2[את פרעה לאמר בלעדי אלהי]ם֯ [ל]א יענה את שלום פר[עה וידבר פרעה]
3[אל יוסף בחלמי הנני עמ]ד על שפת היאר והנ[ה מן היאר עלת שבע פרות]
4[בריאות בש]ר֯ ו֯י֯פ֯[ת] ת֯אר֯ ו֯תר[עינה באחו ]
frg. 2 i
1-- והנה שבע שבלים צ]נ֯מ֯[ו]ת ה○[קות]
2[שדפות קדים צמחות אחריהם ותבל]ע֯[ן] שב֯[ע השב]ל֯ים הדקות
3[את שבע ]ה֯שבלים[ ה]טובות֯
4[ואמר אל החרטמים ואין מגיד ]לי ויאמר יוסף א[ל]
5[פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר ]האלהים עש[ה]
6[הגיד לפרעה שבע פרת הטבת שבע ]ש֯נים הנה
7[ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלו]ם֯ אחד
8[הוא ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שני]ם הנ[ה]
9[ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב ]○[ -- ]
frg. 3-4
1-- ]○○○
2[באות שבע גדול בכל ארץ מצ]רים ויקמו [שבע שני ]ר֯עב
3[אחריהן ונשכח כל הש]בע בארץ מצרים֯[ וכלה] הרעב
4[את הארץ ולא יודע ה]שבע בארץ[ מפנ]י הרעב ההוא
5[אחרי כן כי כבד הוא מ]א֯ד ועל השנות ה֯ח֯ל֯ו֯ם֯[ א]ל פ֯רעה
6[פעמים כי נכון הדבר מ]ע֯ם ה[א]להים וממה֯ר֯[ האלה]ים
7[לעשתו ועתה ירא פרעה ]א֯יש נבון וחכם [וישיתהו ]ע֯ל
8[ארץ מצרים ]○[] פרעה [ו]יפקד פ֯[קדים על] ה֯א֯ר֯ץ֯
9[וחמש את ארץ מ]צ֯ר[י]ם֯ בש[ב]ע שני הש֯[בע ויקב]צ֯ו את
10[כל אכל השנים ה]טב[ת ]ה֯באות֯ ה֯אלה֯[ ויצב]ר֯[ו ב]ר֯ תחת
11[יד פרעה אכל -- ]○ ○[ ]○[ -- ]ל[ ]○[ ]
frg. 2 ii
1[כזה] איש[ א]שר֯ ר֯ו֯ח [אלהים בו ויאמר פרעה אל יוסף]
2א[ח]ר֯י הודיע אלהים [אותך את כל זאת אין נבון וחכם]
3ממיך (ממוך) א֯תה תהיה על [ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק]
4הכסא אגדל ממך ויאמ֯[ר פרעה אל יוסף ראה נתתי]
5את֯[ך] על כל אר֯ץ֯ מ֯צ֯[רים ויסר פרעה את טבעתו מעל]
6י֯ד֯[ו] וי֯ת֯ן֯[ אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם]
7רב֯ד֯[ הזהב על צוארו וירכב אתו במרכבת המשנה]
8אש֯ר ל[ו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ]
9[מצרים ]○[ -- ]
frg. 5
1[כי אם ]ב֯ב֯א [אחיכם הקטן הנה שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם]
2[האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם וא]ם֯ לא חי פר[עה כי מרגלים]
3[אתם וי]א֯ס֯ף֯[ את]ם֯ א[ל] מ[שמר שלשת י]מים ויאמר [אלהם יוסף]
4ביו[ם] ה[ש]לישי֯ [זא]ת עשו וח֯[יו את הא]להם אני י[רא אם כנים]
5א[תם] אחיכם ה[א]חד יאסר ב֯[בית משמרכ]ם ואתם֯ ל[כו הביאו שבר]
6[רעבו]ן בתי֯כ֯ם ו[א]ת֯ אחיכם [הקטן ]ת֯ב[יא]ו֯ אלי ויאמ[נו דבריכם]
7[ו]ל֯א֯ תמו[תו] ויעש[ו] כן ויאמרו [אי]ש אל֯ אחיו א[ב]ל אשמ֯[ים]
8אנחנו ע֯ל אחינו אשר רא[ינו] צרת נ֯[פש]ו בהתח֯[ננו א]לי[נו ולא שמענו]
9על כ[ן] ב[א]ה אלי֯נו הצרה [הזא]ת ו[יען ]אתם רא[ובן לאמר הלוא]
10[אמרתי ]אליכם ל[אמר אל ]תח֯[טא]ו בי[לד ולא שמעתם וגם דמו הנה]
frg. 6
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ויאמר
3[לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו ]אסון בדרך
4[אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה וה]ר֯עב כבד בארץ
5[ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצר]ים ויאמר
frg. 7-8
1[אינך משלח לא נרד כי ]האיש[ אמ]ר֯[ אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם]
2[אתכם ויאמר ישראל ]למה הרעתם לי לה֯[גיד לאיש העוד לכ]ם֯ [א]ח
3[ויאמרו שאול שאל האיש ]לנו ולמולד֯[תנו לאמר העוד אביכ]ם חי היש
4[לכם אח ונגד לו על פי ה]ד֯ב֯[רים האלה הידוע נדע] כ֯י יאמר
5[הורידו את אחיכם ויאמר יהודה אל ישראל אביו ש]לח[ה]
frg. 9 i-10
1-- ]○[ ]
2○○○○ -- ויפל ע]ל צוארי בןימין
3[אחיו ]ויבך֯ [וב]ן֯[ימין ]בכ֯[ה על צואריו וינשק לכל אחיו ]ו֯י֯בך֯ ע֯[ליה]ם
4ואחרי כן
5דברו אחיו א[תו והקל֯ [נשמע ב]י֯ת [פרעה ]לא֯מ֯[ר באו אחי ]יו[סף]
6[ויי]טב בעיני פרעה וב֯[עינ]י֯ עב֯דיו ויא֯[מר פ]רע֯ה֯ א[ל יוסף אמר]
7[א]ל אחיך זאת עשר טע֯נו [את ]ב֯ע֯[י]ר֯כם[ ולכ]ו בח○[ ארצה כנען ]
8ו֯[ק]ח֯ו את א[ב]י֯כם ואת בתיכם[ ובאו א]ל[י] ו֯א[תנה לכם את טוב]
9[ארץ מצרי]ם֯ ואכלו את [חל]ב֯[ הארץ וא]ת֯ה֯[ צויתה זאת עשו קחו לכם]
10[מארץ מצרי]ם עג[לות לט]פ֯כ֯[ם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם ]
11[ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב]
12כל אר֯[ץ מצרים לכם הוא ויעשו כן בני ישראל ויתן להם]
13יוסף[ עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך לכלם נתן]
14ל[איש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת ]
frg. 9 ii
1]○○[ -- ]
2]○[ -- ויגדו]
3[ל]ו ל֯[אמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי]
4לא ה֯[אמין להם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם]
5[ו]י֯רא[ את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם ]
6ו[י]א֯מ֯[ר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות ]
frg. 11
1-- ]○○○[ ]○○[ -- ]
2-- ]○[ ]○○ ○[ ]○ח --
3-- ע[ -- ]○○○○○[ -- ]
4-- ○○[ -- ]○ היא[ -- ]
5-- ה○[ -- ]
6-- ]○[ -- ]
frg. 12
1-- ]מר ○ל֯
frg. 13
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
3-- ]א֯ הטר ○[ -- ]