Versionen

4Q88

©

Copyright


7
14[אז]כ֯רך ל֯ב֯רכה֯ [ציון בכול]
15[מודי א]נ֯י אהבתי[ך ברוך לעולמים]
16[זכרך ג]דולה תק[ותך ציון]
17[ושלום ותו]ח֯ל[ת ישועתך לבוא]
8
1[לוא תובד תקותך ציון]
2[ולוא תשכח תוחלתך מי הו]א֯
3[זנה אבד צדק או מי ]ה֯וא זנה
4מלט[ בעולו נבחן אד]ם כדרכו
5אנוש כמ֯[עשיו י]ש֯ת֯ל֯ם֯
6סביב נכרתו צריך ציון
7התפזרו כול מסנאיך ערבה
8באף תשבוחתך ציון מעל כל
9ת֯בל פעמים רבות אזכרך
10[לברכ]ה֯ ציון בכ֯ו֯ל מודי אני
11[אה]ב֯ת֯יך צדק עולמים תסיגי
12○○○ ב֯רכו֯ת֯ נכבדים תקבלי
13קחי ח֯ז֯ו֯ן֯ [נ]א֯מר עליכי חלמת
14נ֯ב֯י֯י֯ם תתבעך רומי ורחבי
15[ציון שבחי ע]ל֯[יון פודך]
16[תשמח נפשי בכבודך]
9
1○○[ --]
2מל[ --]
3○○[ -- ]○ ○ם[ --]
4רבים ○[] ויהללו את֯
5שם יהוה[ כ]י בא לשפט את֯
6כל מע֯[ש]ה֯ להשבית רשעים
7מן הארץ[ ובני ]עולה לוא
8ימצאו[ ונתנו ]שמ֯[י]ם טלם
9ואין שדפ֯[ון בג]ב֯ליהם והארץ
10פריה [תתן ]בעתה ולוא
11תכחש [תבו]אותיה עצי
12פרי 0 (ב○○) במ֯ע֯ש֯י֯ה֯ם֯ (ג֯פ֯נ֯י֯הם) ולוא
13יכח[שו תבואו]תיה יוכלו
14ענוים וישבעו֯ [י]ראי יהוה
15[-- ]ל○○
10
4[-- ]ש֯ה
5ו֯מהם אז יהל֯לו שמים וארץ
6יחד יהללו נא כל כוכבי נשף
7שמחה יהודה שמחתכה
8שמחה שמחתכה וגילה גילך
9חג חגיך נד[ר]י֯ך שלם כי אין
10בקר֯בך ב֯ליעל תרם ידך
11תגבר֯ ימינ֯ך הנא אואבים
12יובדו וי֯ת֯פר֯דו כול[ פו]ע֯לי
13און ואתה יהוה לעו֯ל[ם]
14תהיה כבו֯ד֯כה לע֯ו֯ל֯[ם וע]ד
15[ה]ללו֯ י֯ה֯ [--]
frg. 1-2
18[עלי פיהם א]ר֯י֯ה֯[ טרף ושאג]
19[כמי]ם֯ נשפכ֯ת֯[י והתפרדו]
20[כל עצ]מתי היה֯[ לבי כדונג]
21נ֯[מ]ש בתוך מעי [יבש כחרש כחי]
22ולשוני מדבש מל֯[קוחי ואל]
23עפר מות שופט[ כי סבבוני]
24כלבים עדת מר[עים]
25ה֯ק֯י֯פ֯נ֯י֯ כ֯ר֯[ו ]ידי ורגל֯י֯
1
15[יאמרו ]ג֯א֯[ולי יהוה]
16[אשר ג]א֯לם מיד צר
17[ומארצו]ת קבצם
18[ממזרח ומ]מ֯ערב
19[מצפון ומי]ם֯ תעו
20ב֯מ֯ד֯ב֯[ר ]ב֯[י]שימון
21[דר]ך עיר מ֯[ו]שב לוא
22[מ]צ֯א[ו רעבים ג]ם֯
23[צמאים נפשם בהם]
2
5-- יודו ליהוה חסדו]
6[ונפלאותיו לבני ]אדם
7[כי השביע נפש ]רעבה֯
8[ונפש ש]ק֯קה [מ]לא֯
9[טוב יש]בי ח[ושך]
10[וצלמות] אסיר[י עני]
11[וברזל ]ה֯ם ה֯[מרו]
12[אמרי אל ועצת]
13[עליון נאצו ויכנע]
14[בעמל לבם ]כשלו [ואין]
15[עזר ויז]ע֯קו אל יה[וה]
16בצר [לה]ם ממציק[ותי]ה֯ם֯
17יושיעם (וישיעם) ויוציאם מחושך
18וצלמות ומ֯[וסר]ותיהם
19ינתק֯ ה[ודו ]ליהוה חסידו
20ונפלא[ותיו לבני אד]ם֯ כי
21ש֯[בר דלתות נחש]ה
22[ובריחי ברזל גד]ע֯
3
2[כל אכל תתעב נפש]ם֯
3[ויגיעו עד שערי] מות
4[ויזעקו אל יה]ו֯ה בצר
5[להם ממצ]קותיהם
6[יושיעם ישלח דברו]
7[וירפאם וימלט משחיתותם]
8[ויזבחו זבחי ]ת֯ו֯ד֯ה֯
9[ויספרו מעשיו ]ברנה
10[יורדי הי]ם֯ באוניות
11[עשי מל]אכה במי֯ם֯
12[רבים המה ראו מעשי]
13[יהוה ]יודו נפלאו֯תו
14[במצולה ויאמר וי]עמד רוח
15[סערה ותרומם ]גלים יעלו
16שמים [יר]דו תהומות ונפשם
17בה[ם] ת֯ת֯מוגג ויחוגו
18וינ[ועו כ]ש֯כור וכל חוכמתם
19ת֯[תב]לע ויזעקו אל יהוה
20ב֯[צר ]להם ממציקותיהם
21יושיעם (וישיעם) ויופך שערה
22לדממ[ה] ויחשו גלי ים
23[וינחם א]ל֯ מחוז חפצם
4
10-- ישם]
11[מדבר לאגם מים]
13ארץ ציה למבועי מים
14וישב֯ שם עם רב ו[יכ]וננו
15ערי [מושב ]ו֯י֯ז֯[רעו ש]ד֯[ות]
16ויט[עו כרמים ויעשו פרי]
17תבו[אה ויברכם וירבו מאוד]
18ובה[מתם לא ימעיט]
19ימ[עטו וישחו מעצר רעה]
20וי֯ג[ון שפך בוז על נדיבים]
21וית[עם] ב֯ת֯ה֯[ו לא דרך וישגב]
22אביון֯ בעני[ -- ]
23עלו○[ ]○ כצ[אן משפחות]
24יראו[ י]ש֯רים[ וישמחו וכל]
25עולה קפץ פי[ה -- ]
6
1[אהבתי ]יסטמוני יסי[מו עלי רעה]
2[תחת טוב]ה ושנאה תחת[ אהבתי]
3[הפקד עליו ]רשע ושוט[ן יעמד על]
4[ימינו -- ]○○○[ -- ]
7
2-- ברכי]
3[כשלו מצום ובשר]י֯ כ֯[חש משמ]ן֯
4[ואני הייתי ]חרפה[ להם]
5[יראוני יניעו]ן֯ רושם עוזרנ[י יה]וה
6[אלוהי ]וידעו כי ידכה[ זא]ת
7[יק]ללו המה ואת[ה תברך]
8[קמו ויבו]שו עבדכ֯[ה ישמח]
frg. 3
1-- ○○[ -- ]
2-- ]לעל ○[ -- ]