Versionen

4Q86

©

Copyright


1
5[ואמר כל העם אמ]ן֯ [ה]ל֯ל֯ויה
6[הללו] י֯ה כי טוב זמרה אלהינו נ֯א֯[וה זמרה]
7[אל]ה֯[י]נו נאוה֯ נעים תהלה [בונה ירושלם]
8יהוה נדחי ישראל יכנס [הרפא לשבורי]
9לב ומחבש ל[ע]צ֯בתם[ מונה מספר לכוכבים]
10ל[כ]ל[ם שמות יקרא -- ]
2
1[ש]ער֯[י]ך֯ ב֯[ר]ך בניך בקרבך השם גב[ולך]
2שלום וחלב חטי[ם] ישביעך֯
3השלח אמרתו ארץ [ע]ד [מהרה ירו]ץ֯
4ד[ברו] הנתן שלג֯[ כצמר כפור כאפר]
5[יפזר ]משלי[ך קרחו כפתים לפני]
6[קרתו מי יעמד -- ]
9[לא עשה כן ל]כ֯ל֯ גוי ומ֯[שפטים]
10[בל ידעום ]הל֯לו יה
11[ברכי נפשי א]ת יהוה יהוה֯[ אלהי]ם
12[גדלת מא]ד֯ ה֯ו֯ד והדר תלבש עטי
13[אור כש]למה נוט[י] שמים כיריעה מקרה [במי]ם ע֯ל[יו]תו
14השם עבים רכבו מהלך֯[ על] כנפי רוח
15עשי מלאכיו רוח֯[ות משרת]יו אש[ ]
16[לה]ט יוסד א[רץ על מכוניה בל תמ]ו֯ט
3
1יעלו הרים ירדו[ בק]עות[ אל מק]ו֯ם
2-- ]○ ○○○ י֯[סד]ת֯ה להם [ג]ב֯[ול ]שמת
3[בל] יעברון בל ישו֯[בון לכסות ]האר[ץ]
4משלח מעינים בנחלים בין ההרים
5יהלכו ישקו חיות ○○ את הא[ -- ]
6י֯ש֯כירו פראים צמאם
13להצ֯[יא לחם מן הארץ]
14ויין[ ישמח לבב ]אנוש
15לה[צהיל פנים ]○ שמן
16[ולחם לבב אנוש י]סעד
4
10[תזרח הש]מש ויאספו
11[ואל מעונ]○○ ירבצו
12[י]צא אדם ל[פעלו]
13ולעבדתו עדי ערב[ ]
14[מה] רבו מעשיך יהו[ה]
15כלם בחכמה נעשו
16מלאה הארץ קנינך
17[זה הים גדו]ל ורחב[ ידים]
18[שם רמ]ש֯ ואין מס֯[פר]
19[חיות קטנות עם גדלות]
5
15א֯ש֯[י]ר֯ה [ליהוה] ב֯חי֯י֯
16אזמרה[ לאלהי ]בעדי
17יערב[ עליו ]ש֯יחי
18כי ית[מו חטאי]ם֯ מן האר֯[ץ]
19ורשע[ים עוד אינם]