Versionen

4Q82

©

Copyright


frg. 1-2 V+3 i+4 i
11-- --
12-- והי]ה מספר בנ֯[י ישראל]
13[כחול הים אשר לא ימד ולוא י]ס֯פר והיה ב[מקום אשר יאמר]
14[להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי] ונקבצו ב֯[ני יהודה ו]ב֯ני
15[ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד וע]ל[ו] מן ה֯[ארץ כי גדול י]ו֯ם
16[יזרעאל אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה ריב באמכם ]ר֯[י]ב
17[וכי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפ]ו֯פ[י]ה֯
18[מבין שדיה פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמת]י֯ה כמדבר ושתיה
frg. 3 ii+4 ii+5-7
1[מאהבי ושמתים ליער ואכל]ת֯ם ח[י]ת / א[י]ת) [השדה ופקדתי עליה את ימי]
2[הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נז]מ֯ה וחליתה ות[לך אחרי מאהביה ואותי]
3[שכחה נאם יהוה ]ל֯כן הנה אנוכי מפת[יה והלכתיה המדבר ודברתי]
4[על לבה ונתתי לה את כר]מ֯י֯ה משם ו֯[את ]ע֯מק֯[ עכור לפתח תקוה]
5[וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים והיה ביום]
6[ההוא נאם י]ה֯וה תק[ראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי והסרתי]
7[את שמות ]הבעלים [מפיה ולא יזכרו עוד בשמם -- ]
11[וארש]ת[י]ך֯ [לי באמונה וידעת את יהוה והיה ביום ההוא אענה נאם]
12יהו֯ה֯[ אענה את השמים והם יענו את הארץ והארץ תענה את הדגן]
13וא[ת התי]רוש֯[ ואת היצהר והם יענו את יזרעאל וזרעתיה לי בארץ]
14ורחמתי֯ ○○[ -- ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא]
15יוא֯מ֯[ר אלוהי ]
16וי֯[אומר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה]
17א[ת ]ב֯[ני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים ואכרה לי בחמשה]
18עש֯[ר כסף וחומר שעורים ולתך שעורים ואומר אליה ימים ר]ב֯ים ת[שבי]
19○[ -- ולא תהיי לאיש וגם אני אליך כי י]מ֯י֯ם ר֯ב֯י֯ם ישבו [בני ישראל]
20א[ין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין א]פ֯ו֯ד [ות]ר֯פ֯ים֯[ אחר֯[ י]ש֯ב֯[ו]
21○[ -- ובקשו את יהוה אלוהי]ה֯ם ואת֯ ד֯ו֯י֯ד֯ מ֯לכ֯[ם]
22○[ -- ואל טובו באחרית הי]מ֯י֯ם
23שמעו דבר י]ה֯ו֯ה בני ישראל כי[ ריב]
24[ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דע]ת אלוה֯[ים]
frg. 8b-9
1[והיה ]○○○[ -- ואכלו ולא]
2[ישבעו ]הזנו [ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר זנות ויין ותירוש יקח]
3[ל]ב ○○[ -- ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם ]
4[על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ול]בנה ואלה
5[כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה לו]א֯ אפקוד
6[על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה -- ]○○[ ]○○[ ]
frg. 10
1יהוה כשחר [נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה]
2ארץ --
3-- ]○ל[ -- ]
frg. 11 V
1[גלעד קרית פעלי און עקו]ב֯ה֯[ מדם וכחכי איש גדודים]
2[חבר כהנים דרך י]ר֯צחו ש[כמה כי זמה עשו בבית]
3[ישראל ראיתי שערוריה ]שם זנות[ לאפרים נטמא]
4[ישראל גם יהודה שת קציר לך בשו]ב֯י ש֯[בות עמי ]
5כרפאי] לי֯[שראל ונגלה עון אפרים]
frg. 12
1[כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כ]ש֯מע
2[לעדתם אוי ]להם
frg. 13
1[כי נדדו ממני שוד לה]ם כי פשעו בי ו֯א֯[נוכי אפ]ד֯ם֯[ והמה דברו עלי כזבים ]
2[ולוא זעקו א]לי בלבה֯ם֯ כי ילילו על משכבותם ע֯[ל דגן ותירוש]
3[יתגוררו יסורו בי ]ו֯אני יסרתי חזקתי אזרועותם ו֯[אלי יחשבו רע ]
4[ישובו לוא על היו ]כקשת ה֯ר֯ומיה י֯פלו֯ בחר[ב שריהם מזעם לשונם זו]
5[לעגם בארץ מצרים א]ל֯[ חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו]
frg. 14
1[אלהיך אהבת אתנן על כל גרנו]ת דגן גר[ן ויקב לא ירעם]
2[ותירוש יכחש בה לוא ישבו בארץ] יהוה וש[ב אפרים מצרים]
3[ובאשור טמא יאכלו לוא יסכו [יהו]ה [יין ולא יערבו לו]
frg. 15-26
1-- העמיקו שח]תו כימי ה֯[גבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם כענבים]
2[במדבר מצאתי ישרא]ל֯ כבכורה בת֯[אנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו]
3[בעל פעור וינזרו לבשת] ויהיו ○[ -- שקוצים]
4[כאהבם ]אפר[ים כעוף י]תעופף֯[ כבודם מלדה ומבטן ומהריון כי אם יגדלו את]
5[בניהם ושכל]ת֯ים[ מאדם] כי גם֯[ אוי להם בשורי מהם אפרים כאשר ראיתי]
6[לצור שתולה בנוה ]ו֯אפרי֯ם֯[ ]להוציא֯[ אל הרג בניו תן להם יהוה מה תתן תן]
7-- ]○○ל֯[ י[ ]צומקים֯[ כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על]
8[רע ]מעללי֯[ה]ם מ֯[ביתי ]○○○[ -- לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים ]
9]○ה א○[רים שרשם יבש פרי בל יעשון גם כי ילדון והמתי מח]מ֯די ב֯ט֯נ֯[ם ]
10[ימאס]ם אלוהי[ כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוי]ם֯ גפן בוקק ישראל פרי ישוה]
11[לו כרו]ב לפרי֯[ו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות חלק לבם עתה ]י֯אשמו הוא י֯ע֯רוף מז[בחותם]
12[ישדד מצבותם כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי ]לוא֯[ י]ראנו֯[ ]א[ת י]ה֯וה והמל֯ך֯[ מה]
13[יעשה לנו דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט ]ע֯ל תלמי֯[ שדי לעגלות בית]
14[און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו] יגילו ע֯ל֯[ כבודו כ]י֯ גל֯ה֯ מ[מנו ]
15[גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה א]פ֯ר֯י֯ם יקח [ויבוש יש]ר֯אל֯ מע[צתו ]
16[נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים ונ]ש֯מ֯ד֯ו במו֯ת[ און חטאת ישראל קוץ ודרדר]
17[יעלה על מזבחותם ואמרו להרים] כסונ[ו ולגבעות נפלו עלינו ]
18מימי הגבעה] חטאת ישרא֯[ל שם עמדו -- ]○[ ]
19-- -- ]○○[ -- ואספו עליהם ]ע֯מים בא[סר]ם֯ [לשתי]
20[עונתם ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני ]ע֯ברתי על ט֯ו֯ב[ צוארה]
21[ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב ז]רעו לכם לצדק֯[ה קצרו לפי]
22[חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד י]בוא וירו צדק[ ]ל֯כ֯ם֯[ ]
23[חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש כי בטחת בדרככ]ה֯ ברוב גבור֯[יכה ]
24[וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבא]ל[ ביום מלחמה]
25[אם על בנים רטשה ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה]
26[נדמה מלך ישראל כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני]
27[קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרו]ן֯ ו֯[אנוכי תרגלתי]
28[לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפא]תים ב֯חב֯[לי אדם אמשכם ב]ע֯בות[ות]
29[אהבה ואהיה להם כמרימי עול ]ע֯ל לחיהם֯[ ואט אליו אוכיל לא ישוב]
30[אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכ]ו֯ כ֯י֯ מ֯[אנו לשוב וחלה חרב בעריו]
frg. 19b+27-32
1[וכלתה בד]יו֯ [ואכלה ממעצותיהם ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד]
2[לוא ירומם איך[ אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך]
3[כצבואים ]נהפך ע֯ל לבי יחד[ נכמרו נחומי לא אעשה חרון אפי]
4[לוא אשוב ]ל֯ש֯ח֯ת אפרי֯ם כי א֯[ל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא]
5[אבוא בעיר א]חריו ]י֯הוה[ ילך֯ וכא֯ר֯[יה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים ]
6[יחרדו ]כ֯צפרים ממצ֯ר֯י֯ם֯[ וכיונה מארץ אשור והושבתים על]
7[בתיהם נאם ]י֯הוה ס[בבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל]
8[ויהודה עוד רד ]ע֯ם֯ א֯ל[ ועם קדושים נאמן אפרים רעה רוח ורדף]
9[קדים כל היום כזב ושד ירבה ו]ב֯רי֯ת[ עם אשור יכרתו ]○○[ -- למצרים יובל]
10[וריב ליהוה עם יהודה ו]ל֯פ֯קוד֯[ על יעקוב כדרכי]ו וכמע[לליו ישיב לו בבטן]
11[עקב את אחיו ו]באו֯[נו שרה] את א[לוהים וי]שר אל[ מלאך ויכל בכה ויתחנן לו]
12[בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו ]
13[ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו ואתה ב]א֯לוהיכ֯[ה] תשוב֯ ח֯[סד ומשפט שמר וקוה]
14[אל אלהיך תמיד כנען בידו -- ]○○[ מ]ר֯מה לעשק א[הב ויאמר]
15[אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יג]י֯עי לוא ימצא[ו לי עון אשר חטא ואנכי יהוה]
16[אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי ]מ֯עלכה מעד֯[ ודברתי על]
17[הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה ]
18[אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו ]ג֯ם֯ מזב֯[חותם]
19[כגלים על תלמי שדי ויברח יעקוב שדה ארם ]ו֯יעבוד֯[ ישראל]
20[באשה ובאשה שמר ובנביא העלה יהוה את ישראל מ]מ֯צר֯[ים]
21[ובנביא נשמר הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו י]טוש [וחרפתו]
22[ישיב לו אדוניו כדבר אפרים רתת נשא הוא ביש]ר֯א֯ל[ ויאשם]
frg. 33
1-- ]○ק֯ים֯[ -- ]
2[ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשו]ר א֯פג֯שם כ֯[דוב שכול -- ]
frg. 16b
1-- אתן לך מלך באפי] ואק֯[ח בעברתי צרור עוון]
2[אפרים צפונה חטא]ת֯ו ח֯[בלי יולדה יבאו לו הוא]
frg. 8a
1[לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כבר]ו֯ש ר֯[ענן ממני פריך נמצא מי]
2[חכם ויבן אלה נבון ]ו֯י֯ד֯עם כי[ ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו]
3[בם ופוש]ע֯ים֯ [יכשלו בם -- ]
frg. 34-35
1-- הגפן הובי]ש֯ה֯[ והתאנה אמללה רמון]
2[גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו ]כי הביש ש֯ש[ו]ן מ֯[ן בני אדם ]
3[חגרו וספדו הכהנים הילילו ]○משרתי מ[זבח] באו לי[נו בשקים]
4[משרתי אלהי כי נמ]נע מבית א[ל]והיכם מנחה֯ ונ[סך קדשו צום]
5[קראו עצרה ]א֯סופו זק֯נ֯י֯ם כול יוש[ב]י֯ ה֯א֯ר֯[ץ בית יהוה אלהיכם]
6[וזעקו אל יהוה ]
frg. 30b+31aR+36-37
1-- כשחר פרש ע]ל֯ ה[הרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה]
2-- ]○○[ -- לא י]ו֯סף ע[ד שני דור ודור לפניו אכלה]
3[אש ו]אחרי֯ו֯[ תלהט להב]ה כגן ע[דן הארץ לפניו ואחריו מדבר]
4[שממה וג]ם פליט[ה לוא הית]ה ל[ו כמראה סוסים מראהו]
5[וכפרשים כן ירוצון כקו]ל֯[ מרכבות ]ע֯ל ראשי ההרים ירקד֯ו֯ן֯[ כקול]
6[להב אש אכלה קש כעם ]ע֯צ֯ו֯ם֯ ע֯ר֯[וך] ל֯מ֯ל[ח]מ֯ה֯ מ֯פ֯נ֯יו יחילו[ עמים]
7[כל פנים קבצו פארור כג]ב֯ו֯ר֯י֯ם֯[ י]ר֯ו֯צ֯[ו]ן כאנ[שי מ]ל֯חמה יעל[ו חומה]
8[ואיש בדרכיו ילכון ולא] י֯[עבטון] ארחות֯ם֯ ו[אי]ש֯ ואח[י]ו[ לא ידחקון]
9[גבר במסלתו ילכון ובעד השלח ]יפלו --
10בעי]ר֯[ י]שקו בחומה יר֯צ֯ו֯ן֯[ בבתים יעלו בעד]
11[החלונים יבאו כגנב לפניו רגז]ה֯ ארץ רע֯ש֯ו֯[ -- ]○○[ -- ]
12[קדרו וכוכבים אספו נגהם ויהוה נתן קולו לפני ]חילו כי רב[ מאד]
13[מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יו]ם יהו֯ה ונורא֯[ מאד ומי]
14[יכילנו וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לב]ב֯כם ובצו֯[ם ובבכי]
15[ובמספד וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו ]אל יהוה אלוה֯[יכם]
frg. 31bR+38-40a
1[וגם מה אתם לי צר וצידון ו]כ֯ול גלילת פלשת֯[ הגמול אתם משלמים עלי]
2[ואם גמלים אתם עלי קל מ]ה֯ר אשיב ג֯[מולכם בראשכם אשר כספי]
3[וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים ]ה֯בא֯[תם להיכליכם ובני יהודה ובני]
4[ירושלים מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם]
5[הנני מעירם מן המקום אשר מכרת]ם֯ אותם שמה [והשבתי גמלכם]
6[בראשכם ומכרתי את בניכם וא]ת בנותיכם בי֯ד֯[ בני יהודה ומכרום]
7[לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר ]קירא[ו זאת בגוים קדשו מלחמה]
8[העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם]
9[לרמחים החלש יאמר גבור אני עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה]
10[הנ]ח֯ת יה֯ו֯[ה גבוריך יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט]
11[כי שם ]אש[ב לשפט את כל הגוים מסביב שלחו מגל כי בשל]
12[קציר ]ב֯א֯ו [רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם ]
13-- ]ה○[ -- כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ -- ]
14-- ]○[ -- ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו]
15[ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל ]
16[ויד]עת֯[ם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם]
17[קדש וזרים לא יעברו בה עוד והיה ביום ההוא יטפו ההרים]
18[עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה]
19[יצא והשקה את נחל השטים מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר]
20[שממה תהיה ]מחמס בני י֯[הודה אשר שפכו דם נקיא בארצם ]
21[ויהודה לעולם ]תשב[ וירושלם לדור ודור ]
frg. 30g+40b-43b+44
1[כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל] א֯רבעה [לא]
2[אשיבנו על דושם בחרצות הברז]ל א[ת ]הגלעד ושל[חתי]
3[אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן ]הד֯ד֯[ ו]שברתי ברי֯[ח]
4[דמשק והכרתי יושב מבקעת ]און ותומך֯[ ]ש֯ב֯ט֯ מבי֯[ת עדן]
5ו֯[גלו עם ארם קירה אמר יהו]ה כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה]
6וע[ל ארבעה לוא אשיבנו על הגלו]ת֯ם [ג]ל֯[ות ]ש֯[למה להסגיר]
7לאד○[ _____ ו]ש֯לחתי אש֯[ בחומת עזה -- ]
8ב֯○○○[ -- -- ]○○○[ -- ]
13[ברית] א֯ח֯[י]ם֯ [ו]ש֯ל֯ח֯ת֯[י אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה ]
14]כ֯ה֯ אמר יהו֯ה [על שלשה פשעי אדום ועל]
15[ארב]ע֯ה֯ לו֯א֯ א֯ש֯[י]בנ֯ו על רדפו בח֯[רב אחיו ושחת רחמיו]
16[ויטרף ]לעד[ אפו וע]ב֯רתו ש֯מ֯ר֯ה [נצח ושלחתי אש בתימן]
17[ואכ]לה א֯[רמנות] בוצרה כה אמר]
18[יהוה על שלושה פי]ש֯ע֯י בנ֯י֯ עמו֯[ן ועל ארבעה לוא אשיבנו על]
19[בקעם הרות הגלע]ד֯ למ֯ע֯ן֯ הר֯[חיב את גבולם והצתי אש]
20[בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום]
21המלחמה֯[ בסער ביום סופה והלך מלכם בגולה]
22הוא ו֯[שריו יחדו אמר יהוה ]
23כ֯[ה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה]
frg. 43a
5[על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ]ואב[יו ילכו אל]
6[הנערה למען חלל את שם קדשי ועל בגדים] חבלים[ יטו]
7[אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהי]הם[ ואנכי]
8[השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארז]י֯ם[ גבהו וחסן הוא]
frg. 45-46
1[וקל ברגליו לוא י]מלט֯[ ור]ו֯כ֯ב[ הסוס לוא ימלט נפשו ואמיץ]
2[לבו בגבורים ער]ום ינו֯ס בי֯[ום ההוא נא]ם֯[ יהוה ]
3ש[מעו את הדבר הז]ה א֯[שר דבר יהוה]
4[עליכם בני ישר]א֯ל על֯[ כל המשפחה ]אשר[ העליתי מארץ מצרים]
5[לאמר רק אתכם ידעתי ]מ֯כול [משפחות האדמה על כן אפקד]
6[עליכם את כל עוונ]תיכם֯[ -- ]
frg. 47a i-48
13ז֯[ב]ח֯[יכם לשלשת ימים מעשרתיכם וקטר מחמץ תודה ]ו֯ק֯[רא]ו֯
14נדב[ות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה וגם]
15אנוכי [נתתי לכם נקיון שנים בכול עריכם וחסר לחם בכול מ]ק֯ומ֯ת֯יכם
16ולא שב[תם עדי נאם יהוה וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם ב]ע֯ו֯ד֯
17שלושה ח[דשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת ]ל֯א֯
18אמטיר חל֯[קה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש ]ונעו
19שתים של[ש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ו]ל֯א֯
20שבת֯[ם] עד֯[י נאם יהוה הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם]
21[וכ]ר֯מיכם[ ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדי נאם יהוה ]
frg. 49
1[ש]מ֯עו֯[ את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל ]
2]נ֯פלה [לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה ]
frg. 47a ii+50
8ש֯ד֯ ע֯ל֯ [ע]ז֯ ו֯ש֯[ד על מבצר יבוא שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו ]
9___[ ____ לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו]
10מ֯מ֯נ֯ו בתי גזי֯ת֯[ ]ב֯[ניתם ולוא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולוא תשתו]
11○○○○○נם כי֯ יד֯ע֯ת֯י֯[ רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק]
12לקחי כפר[ ו]א֯ב֯[יונים בשער הטו לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה]
13היא דרש[ו [ו]ב ו֯א֯[ל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם]
14כאשר א֯מרת֯ם שנאנו רע֯ ו֯[אהבנו טוב והציגו בשער משפט אולי]
15יחננו יהוה אלוה֯י֯ צבאות שא[רית יוסף ]
16לכן כה אמר יה֯ו֯[ה] אלו֯הי֯ צבא֯[ות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות]
17יואמרו ה[ו ]ה֯ו [וקר]או אכר אל[ אבל ומספד אל יודעי נהי ובכל כרמים]
18מספד כ֯י֯[ אעבר ]ב֯קר֯ב֯ך אמר[ יהוה הוי המתאוים את]
19[יום יהוה למה זה לכ]ם֯ יום֯[ יהוה הוא חשך ולוא אור ]
frg. 47b+51-58
1[ראשית הג]וים ובאו [להם בית ישראל עברו כלנה וראו]
2-- ]○○○[ ]ח֯מת רבה ו[רדו גת פלשתים הטובים מן]
3[המ]מ֯[לכות] האלה֯ אם רב גבו֯ל֯ם֯[ מגבלכם המנדים]
4[ליום רע] ותגישו֯ן֯[ -- ]○○○[ -- השכבים על מטות שן]
5[וסרחים ע]ל[ ]ע֯רשו֯[תם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך]
6[מרבק הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר ]
7[ה]ש֯תי֯ם֯[ במ]ז֯ר֯[קי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו]
8[על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח]
9[סרוחים] נשבע אד֯ו֯נ֯[י יהו]ה֯[ ]בנפש֯ו֯[ נאם יהוה אלהי]
10[צבאות מ]ת֯איב אנוכ֯[י ]א֯[ת ]ג֯א֯[ו]ן֯ יעקוב[ -- ]
11-- וארמנתיו ]שנ֯אתי֯ והסגרתי ע֯[יר ומלאה והיה]
12[אם יותרו עשרה אנ]ש֯י֯ם֯ ב֯ב֯ית אחד ו֯מת[ו ונשאו דודו ומסרפו]
13[להוציא עצמים מן ה]ב֯ית ואמר לאשר֯[ בירכתי הבית ]ה֯[עוד]
14[עמך ואמר אפס ואמר הס כי ]לא להז֯כ֯[יר בשם יהו]ה֯
15[כי הנה יהוה מצוה והכה הבית ה]גדול ר֯סיס֯[י]ם֯ ו֯ה֯ב֯[ית]
16[הקטן בקעים הירצון ב]סלע סוסים אם יחרוש[ בבקרים]
17[כי הפכתם לראש ]מ֯שפט ופרי֯[ ]צדקה[ ]ללענ֯[ה ה]ש֯מ֯[חים]
18[ללא דבר האמרים ]ה֯לוא בחז֯ק֯[נו לקחנו לנו קרנים ]
19-- ]○○ם[ ]○○[ -- ]
20-- נאם יהוה אלהי הצבאו]ת֯ גוי ולחצ֯ו֯[ אתכם]
21[מלבוא חמת עד נחל הערבה כה ]הר֯א֯[ני] אד֯[וני יהוה]
22[והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלק]ש וה֯[נה לקש]
frg. 52b-54b+56b+59
1[כה הראני והנה אדוני נ]צ֯ב֯ ע֯[ל חו]מ֯ת אנך ובי֯[ד]ו אנך ו֯י֯א֯[מר אד]ו֯ני יה[וה]
2[אלי מה אתה רואה עמוס] ואמ[ר א]נך ויאמר יהוה הנני שם אנך בקר֯[ב]
3[עמי ישראל לוא אוסיף עוד עבו]ר֯ לו ונשמו במות[ י]שחק [ומ]ק֯דשי י֯[שראל]
4[יחרבו וקמתי על בית ירבעם -- ]○[ וישלח אמציה כהן]
5[בית ]א֯ל אל ירבע֯[ם מלך ישרא]ל֯[ לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית]
6[ישראל ]ל֯וא֯ תוכל הא֯[רץ להכיל את כל דבריו כי כה אמר עמוס בחרב]
7[ימות ירבעם ו]י֯שראל֯[ גלה יגלה מעל אדמתו ויאמר אמציה אל עמוס]
8[חזה לך ברח ]לכ֯ה֯[ אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא]
9[ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא]
10[ויען -- ]○[ -- ויאמר אל אמציה לא נביא]
11[אנוכי ולוא בן] נביא אנוכי כי ב[וקר ]○○[ אנכי ובולס שקמים ויקחני]
12[יהוה מאחרי ]הצא֯ן֯ ו֯י֯א֯מר יה[וה לך הנב]יה אל֯[ עמי ישראל ]
13[ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר ]ל֯א תנבא על֯[ ישראל ולא תטיף על בית ישחק ]
14[לכן כה אמר ]אדני יהוה א[שתכה בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב]
15[יפלו] ואדמתכה בחבל תח֯לק֯[ ואתה על אדמה טמאה]
16[תמות וישראל גלה ]יגלה מעל אדמתו
17[כה הראני אדוני יה]ו֯ה֯ והנה כלוב קיץ ויאמ֯[ר מה אתה ראה עמוס]
18[ואמר כלוב קיץ וי]א֯מר[ יהוה ]א֯לי בא הקץ֯ [אל עמי ישראל לא אוסיף]
19[עוד עבור לו והילילו ]○○○○ת֯ ה֯י֯כ֯ל[ ביו]ם ה֯ה֯[וא נאם אדני יהוה]
20[רב הפג]ר ב֯כול֯ מ֯ק֯ו֯ם֯ ה֯[ש]ל֯[יך הס -- ]
21-- שמעו זאת ה]ש֯א֯פים אב[יון ולשבית ענוי ארץ -- ]
22[לאמר מתי יעבר החדש ו]נ֯שבים[ שבר והשבת ונפתחה בר]
frg. 65-68
1[והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא ]ל֯מים [כי א]ם֯ לשמוע
2[את דברי יהוה ונעו מים עד ים ומ]צפון וע֯ד֯[ ]מז֯רח ישוט֯[טו]
3[לבקש את דבר יהוה ולוא יימצאו ]ב֯יום[ ה]הוא תתעל[פנה]
4[הבתולת היפות והבחורים בצמא הנשב]ע֯ים ב[אשמת שמרון]
5[ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך בא]ר֯ שבע [ונפלו ולוא יקומו]
6[עוד ראיתי את אדוני]
7[נצב על המזבח וי]א֯מר הך[ הכפ]ת֯ר֯ ו[י]ר֯[עשו הספים ובצעם]
8[בראש כלם ואחר]יתם ב֯[חרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט]
frg. 69
1[הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל יושבי בה ועלת]ה֯ כי֯[אר כלה ושקעה]
2[כיאר מצרים הבונה בשמים מעל]ו֯תיו ו֯א֯[גדתו על ארץ]
3[יסדה הקרא למי הים וישפכם על ]פ֯ני הארץ[ יהוה שמו ]
frg. 70-75
1-- ושבתי את שבות עמי ישראל ובנ]ו֯ ע֯ר֯[ים]
2[נשמות ויש]ב֯ו֯ ו֯נ֯ט֯[ע]ו֯[ ]כ֯ר֯מ֯[ים ושתו את יינם ועשו גנות ]ו֯א֯כלו את פ֯[ריהם ]
3[ונטע]ת[ים ]על אדמתם ול[וא ינתשו עוד מעל אדמתם א]ש֯ר נתתי להם
4אמר יהוה אלוהיכ֯[ה ]
6חזון עובד֯[יה כה אמר אדוני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה]
7וציר בג֯[וים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה הנה קטן נתתיך בגוים]
8בזוי אתה[ מאד זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו]
9אמר בל[בו מי יורדני ארץ אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים]
10תשים ק֯[נכה משם אורידך נאם יהוה אם גנבים באו לך אם שודדי]
11ל[ילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו]
12[עללות איך נחפשו עשו נבעו מצפניו עד הגבול שלחוך כל אנשי]
13[בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין]
14[תבונה בו הלוא ביו]ם ה֯[הוא נאם יהוה והאבדתי]
15[חכמים מאדום ותבונה מהר עשו ]וחתו [גבוריכה תי]מן למ֯[ען יכרת]
16[איש מהר עשו מקטל מחמס אחיכה ]יעקו֯[ב תכסכה ב]ושה ו֯[נכרת]
17[לעולם ביום עמדך מנגד -- ]○ו שב○[ ]ז֯רי֯[ם חילו ונכרים באו שערו]
18[ועל ירושלם ידו גור]ל גם[ אתה כאחד מהם ואל תרא ביום]
19[אחיך ביום נכרו וא]ל[ תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל]
20[פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא]
21[גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום]
22[אידו ואל תעמד על הפר]ק֯ להכ֯[ר]י֯ת֯[ את פליטיו ואל תסגר]
23[שרידיו ביום צרה כי קרו]ב֯ יום יה֯[וה על כל הגוים כאשר]
24[עשית יעשה לך גמולכ]ה֯ שובו ב֯[ראשכה -- ]
frg. 76-78 i+79-81
4ויהי דבר יה֯וה א֯ל י֯ונה[ בן ]אמתי לא֯[מר קום לך אל נינוה העיר ה]גדולה
5וקרא עליה כי עלתה רעת[ם ]ל֯[פני ויקם יונה לברח תרשישה מלפני]
6יהוה וירד יפו וימצא֯[ אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא]
7[עמ]הם תרשיש מלפני֯[ יהוה ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי]
8[סע]ר גדול בי֯ם֯ והא֯[ניה חשבה להשבר וייראו המלחים ויזעקו איש]
9אל אלוהי֯ו ויטילו[ את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם]
10ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם
11[ויקרב אליו ר]ב החובל֯[ ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל]
12[אלוהיכה אולי יתע]שת [הא]לוהים [לנו ולא נאבד ויאמרו]
13[איש אל רעהו לכו ונפילה גור]ל[ות ונ]דעה בשלמ֯[י ה]ר֯[עה הזאת]
14[לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה וי]אמרו֯ אל֯[יו ]הגי֯דה נ֯[א לנו]
15[באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין ת]בוא ו֯מה֯[ ארצך ואי מזה]
16[עם אתה ויאמר אליהם עברי אנוכי] ו֯את֯[ יהוה אלהי השמים אני ירא]
frg. 78 ii+82-87
1לי[ אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי ש]מעתה קולי
2ות֯[שליכני מצולה בלבב ימים ונה]ר֯ יסבבני כול משבריכה֯
3וגליכ֯[ה עלי עברו ]ו֯א֯נ֯[י אמרתי ]נגרשתי מנגד עיניך אכ[ה]
4[אסף ל]הביט אל היכל קודשך אפפני מים ○○ד נפש ת֯[הום]
5[יסבבני ]סוף חבוש֯ לראשי לקצבי הר֯[י]ם֯ י֯[רדתי הארץ]
6[ברחיה ]בעדי לע[ו]לם ותעל משחת ח֯יי נפשי יהוה[ אלוהי ]
7[בהתעטף ]עלי נפש[י] את יהוה ז֯כ֯רת[י ו]תבוא אליכה֯
8[משמרים הבלי שו]א ח֯ס֯ידם֯[ (ח֯ס֯ודם֯[) יעזובו ואני בקול ת֯[ודה אזבחה]
9[לך אשר נדרתי ]אשלם [ישועתה לי]הוה
10[ויאמר יהוה לדג ]ויקא א[ת יונה א]ל היבשה ויהי דבר
11[יהוה אל יונה שנית ]ל[אמר קום [כ]ה֯ אל נינוה העיר הגדולה
12[וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי ]דובר א֯לי֯כ֯ה֯ ו֯י֯קו[ם]
13[יונה וילך אל נינוה כדבר יהוה -- ]○[ -- ]
frg. 88-91 i
1[ויצא יונה מן ]ה֯עיר וישב מ[קדם לעיר ויעש לו ]ש֯ם֯ סוכה֯ וישב
2[תחתיה ב]צ֯[ל ]ע֯ד֯ אשר יראה מ֯[ה יהיה בעי]ר֯ וימן אדוני יה֯וה
3[קיקיון וי]ע֯ל מעל ליונה להיו[ת צל על ר]אשו להצל לו מרעתו
4[וישמח יונה ]ע֯ל הקיק֯[י]ו֯ן שמח֯ה֯[ גדול]ה
5[וימן האלהים תולעת] כעלות השחר למחר[ת הי]ו֯ם ות֯ך֯[ את הקיקיון]
6[וייבש ויהי כזרח השמש] וימן֯ אל[ו]הים רוח[ קדים חרישית ותך]
7[השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפש]ו֯ ל[מות ויאמר טוב מותי]
8[מחיי ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה ]לכ֯ה֯[ על] הקיקיון[ ויאמר]
9[היטב חרה לי עד מות ויאמר י]ה֯וה אתה חסתה על הקיקיון
10[אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לי]ל[י] היה ובן לילי אבד
11[ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש ]ב֯ה הרבה
12[משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמוא]ל[ו]
frg. 92
1-- ]וכל פסיל[יה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל]
2[עצביה אשים שממה כי מאתנן ]זונה[ קבצה ועד אתנן זונה ישובו ]
frg. 91 ii+93-94 i
1[כי חלה לטוב יושבת מרות כ]י ירד֯[ רע מאת יהוה לשער]
2[ירושלם רתם המרכבה לרכש יושב]ת֯ ללכ֯[יש ראשית חטאת היא לבת ציון]
3[כי בך נמצאו פשעי ישראל ל]כ֯ן תתנין֯[ שלוחים על מורשת גת בתי]
4[אכזיב לאכזב למלכי ישראל ע]ד֯ הירש֯[ אבי לך יושבת מרשה עד]
5[עדלם יבוא כבוד ישראל -- ]
6--
7--
8-- לכן כה אמר יהוה ה]נ֯[ני חש]ב֯[ על]
9ה֯מ֯ש֯[פחה הזאת רעה אשר לוא תמישו משם צוא]ר֯ותיהם ולוא
10תל֯כ֯[ו רומה כי עת רעה היא ביום ההוא ישא עליכם משל ונ]הו נהי
11נ֯[היה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב ש]ד֯ינו
frg. 94 ii
9לבמות י[ער ]
10והיה באח[רית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים]
11ונשא הו֯[א מגבעות ונהרו עליו עמים והלכו גוים רבים ואמרו לכו]
12[ונע]ל[ה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו]
frg. 95
9והיה שארית יעקוב [בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים]
10עלי עשב אשר לוא [יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם והיה שארית]
11יעקוב֯[ בגו]ים בקר[ב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי]
frg. 96
9-- אבד ]ח֯סי֯ד֯ מ֯ן ה֯[ארץ וישר באדם אין כולם]
10[לדמים יארבו איש את אחי]ה֯ו יצודו חרם[ על הרע כפים להיטיב]
11[השר שאל והשפט בשלום והג]דול דבר הות [נפשו הוא ויעבתוה ]
12-- ]○○[ -- ]
frg. 97
1[תתן ]אמת[ ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם ]
frg. 98
1[למעוז ביום צרה ויוד]ע֯ חוסי ב֯[ו ובשטף עבר כלה יעשה]
2[מקומה ואיביו ירד]ף֯ חושך[ מה תחשבון אל יהוה כלה הוא]
3[עשה לא תקום פעמי]ם֯ צר[ה -- ]
frg. 97R+99
1מימיה[ היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה בזו כסף]
2בזו זהב [ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה בוקה]
3[ו]מבוקה֯[ ו]מבלקה ו֯ל֯[ב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל]
4[מתנים ופני כו]ל֯[ם קבצו פארור -- ]
frg. 100
1[הוי עיר דמים כלה כחש פר]ק֯ מ[לאה לוא ימיש טרף ]
2[קול שוט וקול רעש אופן ו]סוס ד֯[הר ומרכבה מרקדה ]
3[פרש מעלה ולהב חרב] ובר֯[ק חנית ורב חלל וכבד פגר]
frg. 101
3-- מנזריך כ]א֯ר֯בה [ו]טפסר֯[יך כגוב גבי]
4[החונים בגדרות ביום קרה שמ]ש֯ ז֯ר֯ח֯ה֯ ו֯[נודד ולא נודע]
frg. 102
3[הנה עפלה לא] י֯ש֯ר֯ה נפש֯[ו בו וצדיק באמונתו יחיה ]
frg. 103
1ע[רב לא גרמו לבקר נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש]
2חמ[סו תורה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור]
3לא֯[ נעדר ולא יודע עול בשת -- ]
frg. 104
1[בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון ]אש[ו]ר֯[ ו]ש֯[בט מצרים]
2[יסור וגברתים ביהוה ובשמו יתהל]לו נאם יהוה֯[ ]
3[פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בא]רזיך הילל[ ברוש כי]
4[נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו א]ל֯[וני ]ב֯ש[ן כי ירד יער]
frg. 105
1נטה֯[ שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו הנה אנכי]
2שם את֯[ ירושלם סף רעל לכל העמים סביב וגם על]
3יהודה[ יהיה במצור על ירושלם והיה ביום ההוא]
4א○[ ]○[ -- ]
frg.1-2V+3i+4 i
18 (PAM 43.697 frg. 24,0) ]ל֯דה ו֯ש֯[
19 (PAM 43.697 frg. 24,1) ]ם֯ כי בני ז[נ]ו֯נ֯[
20 (PAM 43.697 frg. 24,2) ]חרי מאהב֯[