Versionen

4Q77

©

Copyright


frg. 1
1[בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמון] מלך יהודה אסף[ אסף כל מעל]
2[פני האדמה נאם יהוה -- ]○○[ -- ]
frg. 2 i
3-- ]בם
4-- ]○
frg. 2 ii
1[צפון] ו֯יאב את [אשור וישם את נינוה לשממה ציה כמדבר ]
2[ורב]צ֯ו בתוכה [עדרים כל חיתו גוי גם קאת גם קפד]
3בכפתוריה יל[ינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי]
4ארזה ערה זא[ת העיר העליזה היושבת לבטח]
5האמרה[ ב]ל[בבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה]
6מ֯ר֯[ב]ץ֯[ לחיה כל עובר עליה ישרק יניע ידו ]
frg. 3
1[הנני עשה ]א֯ת כל מעניך [בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה]
2[אקב]ץ ושמתים לתהלה ולש[ם בכל הארץ בשתם בעת ההיא אביא]
3[אתכ]ם ובעת קבצי אתכם כי אתן א[תכם לשם ולתהלה בכל עמי]
4[הארץ ]ב֯שובי את שבותיכם לעיניכם [אמר יהוה ]
6[בשנת] שתים לדריהש המלך֯[ בחדש הששי ביום אחד לחדש]
7[היה ]דבר יהוה ביד ח֯גי֯[ הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל]
8[פח]ת֯ יהודה ואל יהוש[ע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר ]
9[כה ]אמר יהוה צב[אות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא]
frg. 4-5
1[ואל יהושע בן] יהוצד֯ק֯[ הכהן] הגדו֯[ל ואל שארית העם לאמר מי בכם]
2[הנשאר אשר ראה א]ת֯ הבית ה֯[זה בכבו]דו הר[אשון ומה אתם ראים אתו עתה]
3[הלוא כמהו כאין בעי]נ֯י֯כם [ועתה חזק ]ז֯רבב֯[ל נאם יהוה וחזק יהושע]
frg. 6
1-- ]ה֯גד֯[ -- ]
2-- ]ה֯וה --
3-- ]○ום ○[ -- ]