Versionen

4Q70

©

Copyright


frg. 1
1-- (4Q70 frg. 29,6) א]ל֯י ו֯ש[מע --]
2[-- (4Q70 frg. 29,7) ז]כ֯ר עמדי֯[ --]
frg. 2
1[א]פרים [ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל]
2[תפג]ע֯ בי כי אינ[ני שמע אתך האינך ראה מה המה עשים בערי]
3[יהודה ובח]צו[ת ירושלם -- ]
4[והסך נ]ס֯כ[י]ם לא֯[להים אחרים למען הכעסני האתי הם מכעסים נאם יהוה]
5[הלוא אתם למ]ען [בשת פניהם ]
frg. 3+4 i+5-7
3-- ואמרת אליהם זה ]ה֯ג֯[וי אשר]
4[לוא שמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ו]נכרתה מפ֯[יהם ]
5גזי נזרך והשליכי ושאי על שפים קינ]ה֯ כי מאס
6[יהוה ויטש את דור עברתו ››כי עשו בני יהודה הרע בעיני נא]ם֯ יהוה שמו שקציהם ב֯[בית אש]ר֯ [נקרא שמי עליו לטמאו ובנ]ו֯ במות התפת אשר בגיא [בן הנם לשרף את בניהם ואת בנת]יהם באש אשר לא צויתי [ול]א עלתה על לבי [לכן הנ]ה ימים באים נאם יהוה ולא יאמר ע֯[וד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמים] ולבהמת הא[ר]ץ ו֯א[ין מח]ריד והשבתי מערי יהוד֯ה ו֯מ֯[חצות ירושלם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כי לחרבה תהיה הארץ בעת ההיא נאם יהוה] יוציאו את עצמות מלכי֯ יהודה ואת עצמות שרי֯ו֯ ואת [עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלם מקבריהם ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא] השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר [הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם ולא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ונבחר מות מחיים לכל השארית הנשארים] [מן המשפחה הרעה הזאת בכל המקמות הנשארים אשר הדחתים שם נאם י]הוה צבאות‹‹
7[ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם ישוב מדוע שוב]בה העם הזה
8[ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשוב ]הקשבתי ואשמע
9[לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב ]ב֯מרצתם כסוס
10[שוטף במלחמה גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסוס ו]עגור ישמרו את
11[עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה ]
12[איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנ]ה לשקר עשה עט שקר ספרים
13[הבשו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מאסו ]וחכמת מ[ה ל]ה֯ם֯
14[לכן אתן את נשיהם לאחרים שדותיהם (4Q70 frg. 41,1) ליורשי]ם֯ כי מ֯קטן וע֯ד ג֯דול כלה בצע בצע֯
15[מנביא ועד כהן כלה עשה שקר וירפו א]ת֯ (4Q70 frg. 41,2) ש֯בר֯ ב֯[ת ]עמי על֯[ נקלה לאמר שלום]
16[שלום ואין שלום הבשו כי תועב]ה ]עשו גם בוש (4Q70 frg. 41,3) לא֯[ יבשו והכלם ולא ידעו לכן יפלו]
17[בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר יהוה ]
18[אסף אסיפם נאם יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן]
19[להם יעברום על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי]
20[יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה קוה לשלום ואין טוב]
21[לעת מרפה והנה בעתה מדן נשמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשה כל]
22[הארץ ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה כי הנני משלח בכם נחשים]
23[צפענים אשר אין להם לחש ונשכו אתכם נאם יהוה ]
24[מבליגיתי על]י֯[ יגון עלי לבי דוי הנה קול שועת בת עמי מארץ]
25[מרחקים הי]הוה אין ב[ציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר]
26[עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה]
27[החזקתני הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי]
28[מי י]ת֯ן֯ ר֯א֯[שי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי מי]
29[י]תנני במדבר[ מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת]
30[ב]גדים וידרכו א֯[ת לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל]
31רעה יצאו ואתי֯[ לא ידעו נאם יהוה -- ]
frg. 4 ii+8-10
4-- חץ]
5[שו]חט [לשו]נם מרמה ד֯בר בפיו [שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו העל]
6אלה לא אפקד בם נאם יהוה אם בגוי א֯שר כזה [לא תתנקם נפשי ]
7על הרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר֯ ק֯[ינה כי נצתו מבלי איש עבר ולא]
8שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמ[ה נדדו הלכו ונתתי את ירושלם לגלים]
9מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שממה מב[לי יושב ]
10מי[ האיש ]ה֯חכם ויבין את זאת ואשר דבר פ֯[י יה]ו֯ה֯ [אליו ויגדה על מה אב]דה
11ה֯[ארץ] נצתה כמדבר מבלי עבר[ ויאמר יה]ו֯ה על עזבם את ת֯[ורתי אשר נת]תי
12לפניהם ולא שמעו[ ב]ק֯ו֯לי ולוא֯ [הלכ]ו֯ בה וילכו אחרי ש[ררות לבם ואחרי הבעלים]
13אשר למדום אבו[תם ]
14לכן כה אמר[ י]ה֯[וה צבאות אלהי ישרא]ל הנני מאכילם א[ת העם הזה לענה] והשקיתים]
15מי֯ ר֯א֯[ש והפצותים בגוים אשר לא ידע]ו֯ המה] וא[בותם ושלחתי אחריהם את]
16החר[ב עד כלותי אותם ]
frg. 11-12
1[וידי צורף תכלת וא]ר֯ג֯מן [לבושם מעשה חכמים כלם ויהוה אלהים אמת הוא אלהים]
2[חיים ו]מ֯ל֯ך עולם מקצ[פו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו ]
3[כדנ]ה תאמרון להם [אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא]
4אלה
6עשה[ ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים] ל֯קו[ל] תת[ו המון מים]
7[בשמים ויעלה נשאים מקצה ארץ ברקים למטר עשה ו]י֯וצא רוח֯[ מאצרתיו נבער כל]
8[אדם מדעת הביש כל צרף מפסל כי שקר נסכו ול]א רוח ב֯[ם -- ]
frg. 13
2[ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש] הלך והכין א֯[ת צעדו -- ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 14
1[אשר לא ישמע א]ת֯ דברי הברית֯[ הזאת אשר צויתי את אבותיכם]
2[ביום הוציאי או]תם מארץ מצרים מכור הבר֯ז֯[ל לא]מ[ר]
3[שמעו בקולי ועשיתם ]א֯ו֯ת֯ם֯ ככל אשר אצוה אתכם והייתם לי לעם
4[ואנכי אהיה לכם ל]א֯להים למען הקים את השבועה אשר נשבעתי
5[לאבותיכם לתת ל]ה֯ם ארץ זב֯ת֯[ ח]ל[ב ודבש כיו]ם֯ הזה ואע֯[ן ואמר]
6[אמן יהוה ויאמר י]הוה אל[י קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה]
frg. 15
1ולוא[ ידעתי כי עלי חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא]
2יוזכר עד[ ויהוה צבאות שפט צדק בחן]
3כליות ולב א֯[ראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי -- ]
frg. 16
1[תראני ובחנת לבי אתך ה]תקם כ[צאן לטבחה והקדשם ליום הרגה]
2[עד מתי תאבל הא]ר֯ץ ו֯ע֯שב כל הש֯ד֯[ה ייבש מרעת ישבי בה ספתה]
3[בהמות ועוף ]כ֯י יאמרו לוא יראכה יה[וה את אחריתנו כי את]
4[רגלים רצתה וילאוך ואיך ת]ת֯חרה את הסוסים ובא[ר]ץ[ שלום אתה בוטח ואיך]
5[תעשה בגאון הירדן כי גם אח]יך ובית אביך גם ה֯[מה בגדו בך גם המה]
6[קראו אחריך מלא אל תאמן ב]ם כי ידברו אלי[ך טובות עזבתי את]
7[ביתי נטשתי את נחלתי נתתי את ידדו]ת נפש֯[י בכף איביה -- ]
frg. 17-20
1[וקצים קצרו נחלו לא יועלו ו]בשו מתב[ואתיכם מחרון אף יהוה ]
2[כה ]אמר יהוה על כ֯[ל ]שכנ[י הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את]
3עמי את ישרא[ל הנני ]נתושם[ מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש]
4מ[תוכם והיה אחרי נ]תשי א[ותם אשוב ורחמתים והשבתים איש]
5[לנחלתו ואיש לארצו והיה ]אם למד י[למדו את דרכי עמי להשבע בשמי]
6[חי יהוה כאשר למדו את ע]מי להשבע ב֯[בעל ונבנו בתוך עמי ואם לא ישמעו]
frg. 21-22 i
1ונתשתי את֯[ הגו]י ההוא נתוש ואבד נאם יהוה[ ]
2כה אמר יהוה אל֯[י ]הלוך וקנית לך אזור פשתים ו֯[שמתו על מתניך ובמים לא]
3תבאהו ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשם על מתני ויה[י דבר יהוה אלי]
4שנית לאמר קח את האזור אשר קנית אשר על מתניך ו֯[קום לך ]פרת֯ה֯[ וטמנהו]
5שם בנקיק֯ הסלע ואלך ואטמנהו בפרתה כ֯א֯ש֯ר֯ צ֯ו֯ה יהוה או֯[תי] ויהי מקץ ימים
6רבים ו֯[י]א֯[מר י]ה֯ו֯ה אלי קום לך֯[ פרתה וקח משם את ה]אז֯ו֯[ר א]שר צויתך לטמנו
7[שם ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו] שמה֯ [והנה נשחת]
frg. 23
1[נ]חמס[ו עקביך היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם]
2[א]ת[ם תוכלו להיטיב למדי הרע -- ]
frg. 24
1[ל]א֯ תטהרי א֯[חרי מתי עד -- ]
frg. 22 ii
1בא֯ר֯ץ֯ ב֯שו אכר֯[י]ם [חפו ראשם כי גם אילת בשדה ילדה ]ו֯[עז]ו[ב כי לא היה]
2דשא ופראים עמדו על שפאים שפאו רוח כתנים כלו עיניהם[ כי אין עשב אם]
3[עונינו ענו ]בנו יהוה עשה למען שמך כי רבו משו֯ב֯[תינו ]ל֯[ך חטאנו -- ]
frg. 25
1מעל פני וי[צאו והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה אמר יהוה]
2[א]ש֯ר למות[ למות ואשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי]
frg. 26-28
1[ימיש מעש]ו֯ת פרי[ ע]ק֯ב הל֯[ב מכל ואנש הוא מי ידענו אני יהוה חקר לב בחן כליות]
2[ולתת ל]א֯י֯ש כדרכו כפרי מעלל֯יו קרא ד[גר ו]לא ילד[ עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו]
3[י]ע֯זבנ֯הו ובאחריתו יהיה נבל כ֯[סא כבוד מרום מר]א֯שון מ○[]○ [מקדשנו מקוה ישראל יהוה]
4כל עזביך יבשו וסורי בארץ[ י]כ֯ת֯[בו כי עזבו מקור מים ]ח֯י֯ים את יהוה
5רפאני יהוה וארפה הושעני ו֯[אושע]ה֯[ כי ]תהלתי אתה הנה המה אמרים אלי איה[ דבר יהוה יבוא]
6נא ואני לא אצותי מרעה אחריך[ ויום א]נוש לא ה[תאו]יתי [את]ה֯ י֯ד֯עת מוצא שפת[י ]
7נכח פניך היה אל תהיה לי למ֯ח[תה] מחסי אתה ביום[ רעה יב]שו רדפי ו[אל] אבושה [אני]
8יחתו המה[ וא]ל אחתה אנ֯[י ה]ב֯יא עליהם יום ○○ רע[ה] ומשנה שברוןם֯ תשב[רם ]
9כה אמר יהוה[ אל]י הולוך ו[עמדת ב]שער בני עם אשר יבוא בו מלךי יהודה ואשר[ יצאו ]בו ובכל[ שערי]
10ירושלם ואמר[ת ]א֯ליהם שמעו [דבר יה]ו֯ה מלכי יהודה וכל יהודה וכל ישבי יר[ושלם] ה֯ב֯[אים בשערים]
11האלה כה א[מר י]ה֯וה השמר֯[ו ב]נפשתיכם ואל תשאו משא ביום השבת והבא[תם בשערי ירושלם ולא]
12[תו]צ֯יאו֯[ משא ]מ֯ב֯תיכם ביום ה[ש]בת וכל מלאכה לא תעשו וקדשתם את[ יום השבת כאשר]
13צ֯[ו]יתי את אבותיכם ולא שמעו [ו]לא הטו את אזנם ויקשו את ערפם לב֯[לתי שמע ולבלתי קחת מוסר]
14והיה אם שמוע תשמעון אלי נאם֯[ י]ה֯ו֯ה֯ לבלתי הביא משא בשע֯[רי העיר הזאת ביום השבת ולקדש]
15את יום השבת לבלתי עשות בה[ כל מלא]כה ובאו בשע[רי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על]
16[כס]א דויד רכבים ברכב[ ו]בסוסים[ המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר הזאת]
17[לעולם ובאו] מ֯ערי יה[וד]ה[ ומסביבות ירושלם ומארץ בנימן ומן השפלה ומן ההר ומן הנגב מבאים עולה]
frg. 29
1[שבי]ל֯י֯[ ע]ו֯לם ללכת נתיבות דרך לא סלולה לשום[ ארצם לשמה שרוקת עולם כל]
2[עוב]ר עליה ישום ויניד בראשו כרו֯ח֯ קדים[ אפיצם לפני אויב ערף ולא פנים]
3[אר]אם ביום֯[ ]אידם
4[ויא]מרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחש[בות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם]
5ודבר מנביא לכו ונכנהו בלשון ואל [נקשיבה אל כל דבריו הקשיבה יהוה]
6 (4Q70 frg.1,1) אלי ו֯שמע לקול דברי י֯ריבי הישלם ת[חת טובה רעה כי כרו שוחה לנפשי] (4Q70 frg. 1,1) א]ל֯י ו֯ש[מע
7 (4Q70 frg.1,2) ז֯כר עמדי לפנ֯[יך] לדבר על[יהם ט]ו֯בה להשיב[ את חמתך מהם לכן תן את בניהם לרעב] (4Q70 frg. 1,2) ז]כ֯ר עמדי֯[
8וה֯[גרם על יד]י֯ חרב ותהינה נש[י]ה֯[ם שכלות ואלמנות ואנשיהם יהיו הרגי מות]
9[בחוריהם מ]כי חרב במלחמה תשמ[ע זעקה מבתיהם כי תביא עליהם גדוד]
10[פתאם כי כרו] שיחה ל[לכדני] ופחים[ טמנו לרגלי ואתה יהוה ידעת את כל עצתם]
11[עלי למות אל ]ת֯כפר ע[ל עונ]ם֯ על עונם [וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו]
12[מכשלים לפניך בעת אפך עשה ב]ה֯ם
13[כה אמר יהוה הלוך ו]קני[ת בקבק יוצר חרש ומזקני העם ומזקני הכהנים]
frg. 30-32 i
21[נפש אביון מיד מרעים ]
22[ארור היו]ם אשר[ ילדתי בו יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך ]ארור האיש
23[אשר ב]ש֯ר֯ את א֯[בי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו והיה האיש ה]הוא כער[ים]
24[אשר הפך יהוה ולא נחם ושמע זעקה בבקר ותרועה בעת ]צ֯הרים אש[ר לא]
25[מותתני מרחם ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם ]ל֯[מה זה מרחם (4Q70 frg. 43,1) יצ]אתי
26[לראות עמל ויגון ויכלו בבשת ימי _____________ ] (4Q70 frg. 43,2) ___
27[הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה בשלח אליו המלך צדקיהו את פ]שחור
frg. 32 ii-35
15[כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד ושוק[ וגר יתום ואלמנה]
16[אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה כי אם ]ע֯שו תעשו[ א]ת֯ הד֯[בר הזה ובאו]
17[בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על כסאו ]רוכבים ברכב בסוסי֯[ם הוא ועבדו ועמו]
18[ואם לא תשמעו את הדברים האלה בי נשבעתי] נאם יהוה כי לחרבה יהיה[ הבית הזה]
19[כי כה אמר יהוה על בית מלך יהוד]ה֯ גלעד אתה לי ראש הלבנון אם ל֯[א אשיתך]
20[מדבר ערים לא נושבה וקדשתי עליך מ]ש֯חתים איש וכליו וכרתו מבחור[ ארזיך והפילו]
21[על האש ועברו גוים רבים על העיר הז]א֯ת֯ ו֯אמרו א[י]ש על רעהו על מה [עשה יהוה ככה]
22[לעיר הגדולה הזא]ת֯[ ו]אמר֯ו֯ ע֯[ל אשר עזבו את ברית י]ה֯וה אלהיהם וישתח[וו לאלהים]
23[אחרים ויעבדום ]
24[אל תבכו למת ו]א֯ל תנודו לו בכ֯[ו בכו ]להולך כי לא ישוב עוד וראה את֯[ ארץ מולדתו]
25[כי כה אמר יהוה א]ל שלם ב֯[ן] יאשיה מלך יהודה [המל]ך תחת יאשיהו אבי֯[ו אשר יצא מן]
26[המקום הזה לא ישוב שם עוד כי במקום אשר הג]ל֯וה֯ אתו ש֯[ם ימות ואת הארץ הזאת]
27לא י[ראה עוד הוי בנה ביתו בלא ]צ֯[דק ועליותיו בל]א משפ[ט ברעהו יעבד חנם ופעלו]
28לא [יתן לו האמר א]ב֯נ֯[ה ל]י בית מדות ועליות מ֯[○○]○○[ו]חים וקרע[ לו חלוניו וספון בארז]
29[ומשוח בששר התמלך כי א]תה מ[ת]ח֯רה בארז אביך הלוא א֯[כל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב]
30[לו דן דין עני ו]א֯ב֯ו֯ן ואביון אז טוב הלוא הוא[ הדעת אתי נאם יהוה ]
frg. 36
1-- ]○ יהודה את --
2-- --
frg. 37
1[--] _____
2[לכן כה אמר יהוה שאלו נא בגוים מי שמע כאלה שעררה עשתה מאד בתולת ישראל הי]ע֯ז֯ב[ מ]צור
3[שדי שלג לבנון אם ינתשו מים זרים קרים נוזלים כי שכחנו עמי לשוא יקטרו ויכשלום בד]ר֯[כי]הם
frg. 38
1-- ]ואפ[ -- ]
2-- ]קק[ -- ]
frg. 39 i
1-- ]תים א○
2-- --
3-- ]○○○[ -- ]
frg. 39 ii
1א[ -- ]
frg. 40
1יהוה --
2○○[ -- ]
frg. 41
1-- (4Q70 frg.3+4 i+5_7,14) ]ם֯ כי [-- ] (4Q70 frg. 3+4 i+5-7,14) ליורשי]ם֯ כי
2--] (4Q70 frg.3+4 i+5_7,15) ש֯בר֯ ב֯[ת -- ] (4Q70 frg. 3+4 i+5-7,15) ש֯בר֯ ב֯[ת
3-- (4Q70 frg.3+4 i+5_7,15) ]לא֯[ -- (4Q70 frg. 3+4 i+5-7,16) לא֯[
frg. 42
1-- ]○[ -- ]
2-- ]ד○[ -- ]
frg. 43
1-- (4Q70 frg. 30_32i,25) ]אתי (4Q70 frg. 30-32 i,25) יצ]אתי
2--] (4Q70 frg. 30_32i,26) ___ (4Q70 frg. 30-32 i,26) ___
frg. 44
1כל ה[ -- ]
2○○○[ -- ]
frg. 45
1-- ]הו○[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
frg. 46
1-- את[ -- ]
2-- --
frg. 47
1-- ]○צ[ -- ]
2-- --
frg. 48
1-- א[ -- ]
frg. 49
1-- עש[ -- ]
frg. 50
1-- ]שתי[ -- ]
frg.1
1 (4Q70 frg. 29,6) אלי ו֯שמע
2 (4Q70 frg. 29,7) ז֯כר עמדי
frg.3+4 i+5_7
14 (4Q70 frg. 41,1) ]ם֯ כי
15 (4Q70 frg. 41,2) ש֯בר֯ ב֯[ת (4Q70 frg. 41,3) ]לא֯[
frg. 30_32i
25 (4Q70 frg. 43,1) ]אתי
26 (4Q70 frg. 43,2) ___