Versionen

4Q6

©

Copyright


frg. 1a
1[שכם במאה] קשיטה ויצ֯ב֯ ש֯ם מז֯ב֯ח֯ ויק[רא]
2[לו] א֯ל אלהי ישראל ותצא דינה בת לאה֯ [אשר]
3[י]לדה ליעקב לרא֯[ות] בפנות הארץ וירא֯ [אתה]
frg. 1
1ויהי א֯[חרי? הדברים ה]אלה ויאמר ליוסף הנה [אביך חלה]
2ויק[ח את שני בניו עמ]ו את מנשה ואת אפרי[ם ויגד]
3ליעקב [ויאמר הנה בנ]ך י[ו]ס֯ף֯ בא אליך וית[חזק]
4ישראל֯ וי[שב על המטה ויאמר יעקב א]ל[ יוסף אל]
5שדי נראה א[לי בלוזה? באר]ץ כנען ויברך [אתי ויאמר]
6אלי ה[נני ]מ֯[פרך והרביתך ונתתיך ]ל[קהל עמים ונתתי]
7את האר֯ץ [הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם ]
8ועתה שנ֯י בנ[יך הנולדים לך ב]א֯רץ מצרים [עד]
9בואי אליך מצ[רימה לי הם אפרי]ם ומנשה כר[אובן]
10[וכ?ש]מעון יהיו לי ו[מולד]תך אשר הולדת א֯ח֯רים
11[לך] יהיו על שם אחיה[ם] יקראו בנחלתם ואני
12[בב]ואי מפדן מתה עלי [ר]ח֯ל בארץ כנען בדרך בעוד
13כבר֯תה ארץ לבוא אפרתה היא בית לחם וירא
14ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה ויאמר יוסף בני
15הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם
16ועיני ישראל כבדו מזקנה לא יוכל לראות ויג֯ש֯ אתם
17אליו ויחבק להם וישק להם ויאמר ישראל א֯ל֯ יוסף