Versionen

4Q57

©

Copyright


frg. 1-2+49
1[ואת מטה שכמו שבט הנגש בו הח]ת֯ותי כ֯[יום מדין כי כל סאון סאן ברעש]
2[ושמלה מגוללה בדמי]ם ו֯היתה ל֯שר֯[פה מאכלת אש כי ילד ילד לנו בן]
3[נתן לנו ותהי המשרה ע]ל שכמו ויקרא שמו פל֯א֯[ יועץ אל גבור אביעד]
4[שר שלום למרבה המשר]ה ולשלום אין קץ על כ֯סיא ד֯[ויד ועל ממלכתו]
5[להכין אתה ולסעדה במשפט ובצ]ד֯קה מעתה [ו]עד עולם[ קנאת יהוה]
6[צבאות תעשה זאת ]
7[דבר שלח אדני ביעקב ונפל בישרא]ל[ וידעו ה]ע֯ם כולו אפר֯[ים ויושב שמרון]
8[בגאוה ובגדל לבב לאמר לבנים נפלו וגזית] נבנה שוקמי[ם גדעו וארזים]
9[נחליף וישגב יהוה את צרי רצין על]י֯ו ואת אויביו יסכס[ך ארם מקדם ופלשתים]
10[מאחור ויאכלו את ישראל ב]כ֯ול פה ובכול זוא֯[ת לא שב אפו ועוד ידו]
11[נטויה והעם לא שב עד המכהו] ואת י[הוה צבאות לא דרשו -- ]
frg. 3-5+50
1[יהוה צבאות ]ע֯ושה ב֯[קרב כל הארץ ]
2[לכ]ן֯[ כו]ה֯ אמר א[דוני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט]
3יככה ומטה[ו ישא עליך בדרך מצרים כי עוד מעט מזער וכלה זעם]
4ו֯א֯פ֯י֯[ ע]ל֯[ תבליתם ועורר עליו יהוה צבאות שו]ט֯ כ֯מ֯[כת מדין בצור]
5[עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים והיה ]ב֯[י]ום יסור ס[ובלו מעל]
6[שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן ב]א אל עיות ע֯[בר במגרון]
7[למכמש יפקיד כליו עברו מעברה גבע מלון לנו חרד]ה֯ הרמה גב[עת שאול נסה צהלי קולך בת]
8[ג]ל֯ים[ הקשיבי לישה עניה ענתות נדד]ה מ○מנה [ישבי הגבים העיזו עוד]
9]ה֯יום[ בנב לעמד ינפף ידו הר ]בת ציון גב[עת ירושלם הנה האדון יהוה]
10]צ֯ב֯[אות מסעף פארה במערצה ורמי הקו]מה֯[ ]ג֯ד֯[ועי]ם֯[ והגבהים ישפלו ]
frg. 6
1]○[ ]○○ צד֯ק֯[ דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו -- ]○○[ -- שפתיו]
2ימות רשע והיה צדק אז֯ו֯ר֯ ]○[ ]○[ ]○[ -- אזור ח]ל֯ציו וג[ר זאב עם כבש]
3ונמר עם גדי ירבצו ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נו[הג בם ופרה]
4ודוב תרעינה יחדיו ירבצו י֯לדיהן וארי כבקר יואכל תב֯[ן ושעשע יונק על]
5חור פתן ועל מאורת צפעונים גמול ידו יהדה לוא יר֯[עו ולא ישחיתו בכל]
6הר קודשי כיא מלאה הארץ לדעה את כבוד יהוה[ כמים לים מכסים ]
7והיה ביום ההוא [שרש ישי אשר עמד לנס עמים]
8[אליו גוים יד]רושו והיתה מ֯[נו]ח֯תו כבוד[ והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו]
9[לקנות את שאר עמו אשר ישא]ר מא[שור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם]
frg. 7
37[ובני עמון משמע]ת֯ם[ והחרים יהוה את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר]
38[בעים רוחו וה]כ֯הו לשב֯[עה נחלים והדריך בנעלים והיתה מסלה לשאר עמו]
39[אשר יש]א֯ר֯ מאשור כא[שר היתה לישראל ביום עלתו מארץ מצרים ]
40[ואמרת]ה֯ ביום ההוא[ אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני -- ]
frg. 8
1-- ]○○[ -- ]
2-- כי]א ירחם יה[וה את יעקב ובחר עוד]
3[בישראל והניחם על אדמתם ונל]וה הגר ע[לי]הם[ ונספחו על בית]
4[יעקב ולקחום עמים והביאום אל מקומם] והתנחלום ב֯ית֯[ ישראל על]
5[אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לש]וביהם ו֯רדו[ בנגשיהם]
6[והיה ביו]ם֯ הניח יהו[ה לך מעצבך ומרגזך ומן העבדה הקשה]
7[אשר עבד ]ב֯כה ו֯[נ]שתה[ המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת]
8[נגש שבתה מדהב]ה שב֯[ר יהוה מטה רשעים שבט משלים ]
9-- ]○[ -- ]
frg. 51
1-- --
2[ארים כסאי ואשב ב]הר מו[עד בירכתי צפון ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 9 i
22-- ]○
23[ואת בתי ירושלם ספרתם ותתצו הבתים לבצר החו]מה ומקוה
24[עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה ולא ]ה֯בטתמה אל
25[עשיה ויצרה מרחוק לא ראיתם ויקרא ]אדוני יהוה
26[צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורח]ה ולחגור שק והנה
27[ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל ב]שר ושתו יין אכול
28[ושתו כי מחר נמות ונגלה באזני יהוה ]○[ ]א֯ם י֯[כ]ופר העוון
29הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה צבאות
30-- ]○
frg. 10
1-- ]○○[ -- ]
2-- ותקעתיו ית]ד במקום
frg. 9 ii+11+12 i+52
12-- מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר] סוחר֯[יה שרים כנעניה נכבדי]
13[ארץ יהוה -- ]○[ -- לחלל גאון כל צבי להקל]
14[כל נכבדי] ארץ עבורי ארצך כיאר[ בת תרשיש אין מזח]
15[עוד ידו נ]טה על הים להרגיז ממלכות יה[וה צוה אל כנען לשמד]
16[מעו]ז֯ניה ויואמר לוא תוסיפי עוז לעלוז [המעשקה בתולת בת צידון]
17כתיים קומי עבורי גם שמה לוא ינוח ל[ך הן ארץ כשדים זה]
18העם לוא ה֯י֯ה אשור י֯[ס]ד֯ה לציים[ הקימו בחיניו עררו]
19ארומנותיו שמה למפלה֯[ ]○[ אניות תרשיש כי שדד מעזכן ]
21[ו]ה֯יה ביום ההוא ונשכחה צור֯[ שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים]
22שנה והיה לצור כשירת ה֯[זונה קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה]
23היטיבי נגן הר֯[ב]י שיר למע[ן תז]כר֯י֯[ והיה מקץ שבעים שנה]
24יפקוד יהוה֯[ א]ת֯ צ֯ור [ושב]ה֯ לאתנ֯[נה וזנתה את כל ממלכות האר]ץ
25על פני האדמה וה[יה סח]ר֯ה ואתננה קוד֯ש לי֯[הוה לוא יאצ]ר֯
26ולוא יחסן כיא ליושב[ים לפ]נ֯י יהוה והיה סחרה [לאכול ל]שבעה[ ]
27ולמכסה עתק [ה]נ֯ה אדוני בוקק הארץ[ ובולקה ו]ע֯ו֯ה֯[ ]
28פניה והפיץ יושביה והיה כעם ככוהן כעבד כאדוניו כש֯[פחה]
29כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנושה כאשר נשה בו֯[ הבוק]
30תבוק הארץ והבוז תבוז כיא יהוה דבר את הדבר הזה[ אבלה]
31נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמלל מרום עם הארץ֯[ והארץ]
32חנפה תחת יושביה כיא עברו תורה חלפו חוק הפרו ברית עו○[ם]
33על כן א[לה א]כלה ארץ ויאשמו יושבי בה על כן חורו יושבי ה[ארץ]
34ונשאר א[נו]ש֯ מזער אבל תירוש אמללה גפן יצהר נאנחו כול ש֯[מחי]
35לב֯ [שבת מש]ו֯ש תופים חדל שאון עלוזים שבת משוש כנור בשי֯[ר]
36לוא יש[תו י]י֯ן ימר שכר לשותיהו נשברה קרית תהו סוגר כול בית֯[ ]
37מבוא צוחה על היין בחוצות ערבה כול שמחה גלה משוש האר֯[ץ]
38ונשאר בעיר שמה ושואה יכת שערה כיא כוה יהיה בקרב
39הארץ בתוך העמים כנקוף זית כעוללות אם כלה בציר המה ישא[ו]
40קולמה ורננו בגאון יהוה וצהלו מיום על כן בוארים בארם כבוד[ ]
frg. 13
6[הארץ פור התפוררה ארץ מוט ]○תמוטט[ ארץ נוע תנוע ארץ]
7[כשכור והתנודדה כמלונה וכבד ]עליה פש[עה ונפלה ולא תסיף]
8[קום והיה ביום ההוא ]יפקוד יהוה [על צבא המרום במרום ועל]
9[מלכי האדמה על הא]דמה ואסף אסוף אס[יר על בור וסגרו על]
10[מסגר ומרב ימים יפקדו] וחפרה הלבנה ובוש[ה החמה כי מלך]
11[יהוה צבאות בהר צי]ו֯[ן] ובירושלים ונגד זק[ניו כבוד ]
12[יהוה אלהי אתה ארוממך אוד]ה֯ את שמכה כ֯[יא עשית פלא עצות]
13[מרחוק אמונה אמן כי שמת מעיר ]לגל ק֯[ריה בצורה למפלה]
frg. 12 ii+14-15+53
21-- עמו י]סיר מע[ל כל הארץ כי יהוה דבר ]
22[וא]מר ביום ה[הוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה]
23קוינו לו נג[יל]ה֯ ונ֯[שמחה בישועתו כי תנוח יד יהוה בהר הזה]
24ונדוש מוא[ב ת]ח֯ת֯יו כ֯[הדוש מת]ב֯ן במ֯[י מדמנה ופרש ידיו בקרבו]
25כאשר יפרוש[ השו]ח֯ה לשחות[ וה]ש֯פיל ג[אותו עם ארבות ידיו ומבצר]
26משגב֯[ חומותי]כ֯ה השח השפיל הגי֯ע֯ ל֯א֯ר֯[ץ עד ]ע֯פ֯ר֯
27]ב֯יום ההוא יושר השיר ה֯[זה ]ב֯א֯רץ יהודה֯[ עיר עז]
28[לנו ישוע]ה ישית חומותיה וחילה
29[פתחו שערים וי]בוא֯[ ג]וי צדיק שומר אמונים יצר֯ סמ[וך תצר]
30[שלום שלום כיא] בכה֯[ בט]וח בטחו ביהוה עו○○ ע֯ד כ[יא ביה]
31[יהוה צור עו]ל[ם ]כיא השח יושבי מרום ק[ריה נשגבה ישפילנה]
32[ישפילה עד ארץ י]ג֯יענה עד עפר תרמסינה רגל֯[ רגלי עני פעמי]
33[דלים ארח ]לצדיק מישיר[ים יש]רו מעגל צדק[ תפלס אף ארח]
34[משפטיך ]י֯הוה קו֯י֯נ֯[וכה לשמך ]ו֯לזכרכ[ה תאו]ת נפ[ש נפשי אויתיך]
35[בלילה אף ר]ו֯חי֯[ ]ב֯ק֯[רבי אשחרכ]ה כ֯[יא כאשר משפטיך לארץ צדק]
36[למדו -- ]○[ -- ]
frg. 16-17
32המ[שפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה וגם אלה ביין שגו ובשכר]
33תעו כו֯[הן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה]
34פקו פל[יליה כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מ]קום
35את מ[י יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב ]ע֯תיקי משדי[ם]
36[כי]א [צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר ש]ם כיא בלעגי
37[שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה אשר אמר ]אליהם זואת
38[המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמו]ע֯ והיה להמה
39[דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם] זעיר שם למ[ען]
40[ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו ]לכן שמעו ד[בר]
frg. 18-20
1-- ]○[ -- ]
2-- עתה בוא כתו]ב על ל[וח אתם ועל ספר חקה ותהי ליום אחרון לעד]
3[עד עולם כיא ע]ם֯ מר[י הו]אה בנים֯[ כחשים ]ב֯נ֯[ים לא אבו שמוע]
4[תורת יהוה אשר א]מ֯[רו לרו]אים לוא תראו֯ ו֯לחוזים [לא תחזו לנו נכחות]
5[דברו לנו חלקות חזו מהת]ל[ו]ת סורו מני דרך ה֯טו מנ֯[י ]○○[ השביתו]
6[מפנינו את קדוש ישר]אל לכן כוה֯ אמר קדוש יש[ראל יען מאסכם]
7[בדבר הזה ות]בטחו ב֯[עוש]ק ו֯[נ]ל[וז ות]שענו עליו לכ[ן יהיה לכם העון]
8[הזה כפר]ץ נ֯[ופ]ל[ נבעה בחומה נשג]ב֯ה אשר פ֯[תאום לפתע יבוא]
9[שברה ושברה כשבר נבל יוצרי]ם כתות לוא יחמ֯[ול ולא ימצא]
10[במכתתו חרש -- ]○[ -- מיקוד ולחשו]ף מים מגב֯א
11כיא כוה ]א֯מר אדונ[י יהוה קדוש ]י֯שראל בשוב֯[ה ונחת תושעון]
12[בהשקט ובבטחה תהיה ]גבורת֯[כם ולא אביתם ו]תואמרו לוא כ֯י֯[א על סוס]
13[ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כן יקלו רודפי]כ֯ם אל[ף אחד מפני]
frg. 21-22
1-- ]יהוה֯[ חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף]
2[ישועתנ]ו֯ בעת צר֯ה֯[ מקול המון נדדו עמים מרוממתך]
3[נפצו גוי]ם ואסף ש[ללכמה אסף ה]חסל[ כמשק גבים שוקק]
4[בו נש]ג֯ב יהוה[ כי שכן מרום ]מלא [ציו]ן֯ משפט[ וצדקה]
5[והיה אמ]ו֯נת ע֯[תיך חסן ישועת חו]כ֯מת ודע[ת יראת יהוה]
6[היא אוצרו ]
7[הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יב]כ֯יון נשמו֯[ מסלות]
8[שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים ]לוא[ ]ח֯ש֯ב֯[ אנוש]
frg. 23
1[סל]ע[ים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים מלך ביפיו]
2תחז[ינה עיניך תראינה ארץ מרחקים לבך יהגה אימה]
3איה [ספר איה שקל איה ספר את המגדלים את עם נועז]
4לוא תר֯[אה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה חזה]
5ציון קר֯[ית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן]
6אוהל ב[ל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכול חבליו בל ינתקו ]
7כי אם [שם אדיר יהוה לנו מקום נהרים יארים רחבי]
8ידים בל[ תלך בו אני שיט וצי אדיר לוא יעברנו כי יהוה]
9שופטנו י֯[הוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו ]
10נטשו ח[בליך בל יחזקו כן תורנם בל פרשו נס -- ]
frg. 24
33-- ]○[ -- ]○
34-- כי אצק] מים[ על צמא ונזלים על יבשה -- ]○
35-- על זרעך וברכתי ]על צאצ[איכה וצמחו בבין חציר כערבים]
36[על יבלי מים זה יאמר ]ל֯יהוה אנ֯[י וזה יקרא בשם יעקב וזה]
37[יכתב ידו ליהוה וב]ש֯ם ישר[אל יכנה כה אמר יהוה מלך]
38[ישראל וגאלו י]הוה צב[אות אני ראשון ואני אחרון]
39[ומבלעדי אין] אלוהים ו֯[מי כמוני יקרא ויגידה ויערכה]
40[לי משומי עם ]○ ואתיות ואשר תב֯[ואנה יגידו למו ]
frg. 54
1-- ]○ם --
2-- וכל עץ בו כי גאל יהוה יעקב ובישראל ית]פ֯אר
frg. 25-26
31כו֯ה֯[ אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו]
32גוים ו[מתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו]
33אני לפני[כה אלך והדורים אושר אישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל]
34אגדע ונ[תתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי]
35אני יהוה֯[ הקורא בשמך אלהי ישראל למען עבדי יעקב וישראל]
36בחיר֯[י ]ו֯א֯[קרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני אני יהוה ואין עוד זולתי אין]
37[אלהים אאזרך ולא ידעתני למען ידעו ממזרח ]שמש[ וממערבה כי אפס]
38[בלעדי אני יהוה ואין עוד יוצר אור ובור]א֯ חו[שך עשה שלום ובורא רע]
39[אני יהוה עשה כל אלה הרעיפו שמים מ]מעל֯[ ושחקים יזלו צדק תפתח]
40[ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני י]הו֯[ה בראתיו -- ]
frg. 27
34-- זכרו זאת -- ]○אששו[ השיבו פושעים]
35[על לב זכרו ראשנות מעולם ]כיא אני אל וא[י]ן֯[ עוד אלהים]
36[ואפס כמוני מגיד מראשית אח]ר֯ונות ומקדם אשר[ ]ל֯ו֯[א נעשו]
37[אמר עצתי תקום וכל חפצי ]אע֯שה קורא ממזרח עיט מ֯[ארץ מרחק]
38[איש עצתו אף ד]ב֯ר֯תי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה֯
39[שמעו אלי אבירי ל]ב֯ הרחוקים מצדקה הקרבתי צדקתי֯[ לא תרחק]
40ו[תשועתי לא ת]א֯חר ונתתי בציון תשועה ולישרא[ל תפארתי ]
frg. 28
1-- ]ה֯נה צ[רפתיכה ולא בכסף בחרתיך בכור]
2[עני למעני למעני אעשה כי איך ]איחל ו֯[כבודי יחל וכבודי לאחר לא אתן ]
frg. 29
1[שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני הוא אני ]ראישון [אף אני אחרון אף ידי יסדה]
2[ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני ]אליהם וי[עמודו יחדו ]
frg. 30
1[הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה ]א֯והב[ יעשה חפצו בבבל וזרעו]
2[כשדים אני אני דברתי אף קראתיו הביאות]י֯הו וא[צליח דרכו ]
frg. 31
1-- כה אמר יהוה גואלכה ק]ד֯ו֯[ש י]שר֯אל֯[ אני יהוה אלהיכה מלמדכה]
2[להועיל מדריככה בדרך ]תלך ולוא הק[שבת למצותי ויהי כנהר שלומכה]
3[וצדקתכה כגלי הים ויהי כח]ו֯ל זר֯עכה ו֯[צאצאי מעיכה כמעתיו]
frg. 32
1-- ]א[ -- ]
2-- והביאו בניך בחצן ובנתיך על ]כ֯תף תנ[שאנה -- ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 33-35+55-57
1[כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישו]עתי [לדור דורים ]
2-- ]○ -- זרוע יהוה] עורי[ כימי קדם דרות]
3[עולמים הלוא את היא המוח]צת רה[ב מחוללת תנין הלוא את היא המחרבת]
4[ים מי תהום -- ]○[ -- השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולי]ם [ופדויי יהוה]
5[ישובון ובאו ]צ֯יון [ברנה ושמחת עולם ת]ה֯יה על ר[אשמה ששון]
6[ושמחה ישי]ג֯ון ו[נס יגון ואנחה אנו]כי אנוכי [הוא מנחמכם מי]
7[את ו]תירא[י מאנוש ימות ומבן א]דם חצי[ר ינתן ות]שכח
8[יהוה עשך נוטה שמים -- ]○[ -- ותפחד ת]מיד[ כל היום מפני חמת המ]צ֯יק
9[כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק מהר צעה להפתח ו]לוא
10[ימות לשחת ולא יחסר לחמו -- ]○[ -- אלוהיכ]ה֯ רוגע[ הים ויהמו]
11[גליו יהוה צ]ב֯או[ת שמו ואשים דברי בפי]כ֯ה
12[ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליס]ד אר֯[ץ ולאמור לציון עמי את]ה
13-- ]○○○[ -- ]
frg. 36-38
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ]חשף יהוה[ ]א֯ת֯ אזרוע[ קדשו לעיני כל הגוים]
3[וראו כל אפסי ארץ את י]ש֯ועת אלוהינו [סורו סורו צאו משם]
4[טמא אל תגעו צאו מתוכה הב]ר֯ו נושאי כלי[ יהוה כי לא]
5[בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי]א֯ הולך לפני֯[כ]ם֯ י֯[הוה ומאספכם]
6[אלהי ישראל הנה י]ש֯כיל ע֯[ב]ד֯י ירום֯[ ונשא וגבה]
7[מאד כאשר שממו עליך רבים כן משחת ]מאי֯ש מרא[הו ותארו מבני]
8[אדם כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכי]ם פיהם כיא[ אשר לא ספר]
9[להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו מי האמין] לשמועת[נו וזרוע יהוה]
10[על מי נגלתה ויעל כיונק לפניו וכשרש מאר]ץ ציה֯[ ]ל[וא תאר לו ולא]
11[הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו נבזה וחד]ל א֯[ישים איש מכאבות וידוע]
frg. 39
1[כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהו]ה֯ הפ֯[גיע בו את עון כלנו נגש והוא נענה ולא יפתח פיו]
2[כשה לטבח יובל וכ]ר֯חל לפני֯[ גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו מעצר וממשפ]ט לקח֯[ ואת דורו מי]
frg. 40
1[כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נש]מ֯ות יו֯[שיבו אל תיראי כי לא]
2[תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בוש]ת֯ עלומיך[ תשכחי וחרפת אלמנותיך]
3[לא תזכרי עוד כי בעליך עשיך יהוה ]צבאות[ שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי]
frg. 41-42
1-- בר]ג֯ע֯ ק֯ט֯ן עזב[תיך וברחמים גדלים אקבצך בשצף קצף]
2[הסתרתי פני רגע ]ממך ובחסדי עול֯[ם רחמתיך אמר גאלך יהוה ]
3-- ]○[ ]○○[ -- ]
frg. 43
1[כי מי ]נ֯ו֯ח זואת[ לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד]
frg. 44-47
1[על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ו]מגעור בך֯[ כי ההרים ימושו והגבעות תמוט]נה
2[וחסדי מאתך לא י]מוש וברית[ שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה ע]ניה
3[סערה לא נוחמ]ה הנה אנוכי֯[ מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספי]ר֯ים
4[ושמתי כדכד ]שמשותיך וש[עריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני ]חפץ
5[וכל בניך למודי יה]וה ורוב של֯[ום בניך בצדקה תכו]נ֯נ֯[י ]רחקי מעשק
6[כי לא תיראי וממ]חתה כיא לוא [תקרב אליך הן ג]ו֯ר יגור אפס מאתי
7[מי גר אתך ע]לי֯ך יפול הן[ אנוכי בראתי חרש ]נופח באש פחם ומוציא
8כ֯לי למע[שהו ואנוכי ברא]ת֯י מ[שחית לחבל כול כלי ]יוצר עליך לוא יצלח
9וכול לשון ת[קום אתך למשפט תרשיעי זאת נח]לת עבדי יהוה
10ו֯צדקתם מ[אתי נאם יהוה הוי כל צמא לכו ]למים ואשר אין לו כסף
11ל[כו ]שב֯[ורו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר ]י֯ין ו֯חלב למה תשקולו
12[כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע א]ל֯י֯ ואכלו טוב ותתע[נ]ג֯
13[בדשן נפשכם הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותח]י נפשכם ואכרותה[ לכם ברית]
14[עולם חסדי דוד הנאמנים הן עד ]ל֯אומים נתתיהו [נגיד ומצוה לאמים]
15]הן ג[וי ]ל֯ו֯א[ תדע תקרא וגוי ]ל֯[ו]א֯ ידעוכה אלי[כה ירוצו למען]
16[יהוה] אלוהיכה֯[ ולקדוש ישראל כי פארך]
17-- --
18[דרשו יהוה בהמ]צא קראו֯[ בהיותו קרוב יעזב רשע דרכו ואיש און]
19[מחשבתיו וישב א]ל֯[ יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח]
frg. 48
1[כל אחיכם מכל הגוים -- ]○[ -- בסוסים וברכב ובצבים]
2[ובפרדים ובכרכרות ע]ל֯ הר קד[שי ירושלם אמר יהוה כאשר]
3[יביאו בני יש]ר֯אל את ה֯[מנחה בכלי טהור בית]
4[יהוה וגם מהם אקח ]ל֯כ֯הנים ללו֯[ים אמר יהוה כי כאשר]
5[השמים החדשים וה]ארץ החד[שה אשר אני עשה עמדים]
6[לפני נאם יהוה כן יע]מד זרעכם [ושמכם והיה מדי חדש]
7[בחדשו ומדי שבת ב]שבתה יב[וא כל בשר להשתחות לפני]
8[אמר יהוה ויצאו ו]ר֯או בפגרי[ האנשים הפשעים בי כי]
9[תולעתם לא תמות וא]שם לו֯א[ תכבה והיו דראון לכל בשר ]
frg. 58
1-- ]ת֯[ -- ]
2-- מש[ -- ]
3-- ]רם --
4-- ]○ם י[ -- ]
frg. 59
1-- --
2-- ]א○[ -- ]
3-- ת○[ -- ]
4-- א[ -- ]
frg. 60
1-- ]○[ -- ]
2-- ]כיא[ -- ]
3-- ]תכה[ -- ]
frg. 61
1-- ]ה֯ ע֯י○[ -- ]
2-- ]שופא֯[ -- ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 62
1-- יהו]ה צ[באות -- ]
2-- ]יהו֯[ה -- ]
frg. 63
1-- ]○[ -- ]
2-- ]אדו[ני -- ]
3-- ]ל֯[ -- ]
frg. 64
1-- ]מש○[ -- ]
2-- ]○ו יו○[ -- ]
frg. 65
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ]○ואש֯[ -- ]
frg. 66
1-- ]ב֯○○[ -- ]
2-- ]נה ○[ -- ]
frg. 67
1-- ]○כה --
2-- לא○[ -- ]
frg. 68
1-- ]תה[ -- ]
2-- ]○ל[ -- ]
frg. 69
1-- אה[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 70
1-- ]○ער --
2-- ]○ --
frg. 71
1-- אנח○[ -- ]
frg. 72
1-- הוא[ -- ]
frg. 73
1-- ]○[ -- ]
2-- ]○ה ○[ -- ]
frg. 74
1-- --
2-- ]○ה --
frg. 75
1-- ]○ך --
2-- ]○ כת[ -- ]
frg. 76
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 77
1-- --
2-- --
frg. 78
1-- ○[ -- ]
2-- --
3-- ]○וח
4--
frg. 79
1-- לי]ה֯[וה -- ]
2-- לא ]תאכל֯[ו -- ]
3-- א]ל֯[ -- ]
frg. 80
1-- ]○ ש֯○○[ -- ]
2-- ]יקרא --
frg. 81
1-- ]הט[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 82
1-- ]○ את --
frg. 83
1[-- י]בקש לו להכין֯[ --]
2[-- ה]ל֯ו֯א֯ ה[ --]