Versionen

4Q56

©

Copyright


frg. 1
1[חזון י]ש֯ע֯י֯[ה בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו]
2[מלכ]י֯ יהודה ש[מעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם]
3[פ]ש֯עו בי ידע[ שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן הוי גוי]
4[חט]א עם כבד[ עון] זרע מר[עים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו]
5[אח]ו֯ר על מה תכו[ עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע]
6[ו]חבר[ה] ו֯מ֯[כה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן -- ]
frg. 2
1[ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ]ו֯ד֯בר֯ יהוה מי֯ר֯ו֯[שלם ושפט בין הגוים והוכיח]
2[לעמים רבים וכתתו חרב]ת֯ם לאתים וחניתתם֯[ ]ל֯[מזמרת לא ישא גוי אל גוי חרב]
3[ולא ילמדו עוד מ]לחמה [בית יעקב לכו]
4[ונלכה באור יהוה כ]י֯ נ֯ט֯ש֯ת עמך בית יעקב כי מלאו֯ מ֯[קדם ועננים]
5[כפלשתים ובילדי נכר]ים יספקו ותמלא ארצו כסף וזהב֯[ ואין קצה לאצרתיו]
6[ותמלא ארצו סוס]י֯ם ואי֯ן קץ למרכבתיו ותמלא אר֯[צו אלילים למעשה ידיו]
7[ישתחוו לאשר ע]שו אצבעתיו וישח אדם וישפל איש ולא [תשא להם בוא]
8[בצור והטמן בעפר מפני פ]ח֯ד י[ה]וה ומהדר גאונו עי֯ני גבה֯[ות אדם שפל]
9[ושח רום אנשים ונשגב יה]ו֯ה֯ לב֯ד֯ו֯ ב֯י֯ו֯ם ההוא כי יום ליהוה]
10[צבאות על כל -- ]○[]ם ועל֯ כ֯ל֯ נ֯ש֯א֯ ו֯שפל ועל כל ארזי הלבנ֯[ון הרמים והנשאים]
11[ועל כל אלוני הבשן ועל כל הה]ר֯י֯ם הר֯מ֯י֯ם[ ו]ע֯ל כל הגבעו֯[ת הנשאות ועל כל]
12[מגדל גבה ועל כל חומה בצורה וע]ל֯[ כ]ל֯[ אניות ]תר֯ש֯[י]ש֯ ועל[ כל שכיות החמדה ]
frg. 3 i
5-- ]○
6-- ]○○
7--
8-- יהוה במשפט ]י֯בא ע֯ם זק֯ני עם
9[ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתי]כם מלכם ת֯דכאו עמי
10[ופני עניים תטחנו נאם אדני יהוה צבאות ]
11[ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוו]ת֯ גרון ומשקרות
12[עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה ושפח ]א֯ד֯נ֯[י ק]דקד בנות ציון
13[ויהוה פתהן יערה ביום ההוא יסיר אדני את תפאר]ת העכסים והשבשים
14[והשהרנים הנטיפות והשירות והרעלות הפארים וה]צעדות והקשרים
15[ובתי הנפש והלחשים הטבעות ונזמי האף המחלצות והמעטפות ]והמטפחת[ והחריטים]
frg. 3 ii
1-- וישח אדם וישפל איש ועיני ג]בהים֯[ תשפלנה]
2[ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדו]ש נקדש בצדקה[ ורעו כבשים כדברם]
3[וחרבות ]מ֯[חי]ם֯ גרים יאכלו[ ]
4[הוי ]משכי העון בחבלי הש[וא ]ו֯כעבות העג[לה חטאה האמרים ימהר]
5ו֯[י]חישה מעשהו למען נראה ותקרבה ותבא עצת֯[ קדוש ישראל ונדעה]
6הו֯י֯ האמרים לרע טוב ולטוב [ר]ע שמים חשך לא֯[ור ואור לחשך שמים מר]
7ל[מת]וק ומתוק למר הוי חכמים בעיניהם ונגד פ֯[ניהם נבנים הוי גבורים לשתות]
8יין ואנשי חיל למסך שכר מצדיקי רשע עקב ש[חד וצדקת צדיקים יסירו]
9ממנו לכן כאכל קש לשון אש וחשש להב֯ה֯[ ירפה שרשם כמק יהיה]
10ופרחם כאבק יע֯ל֯ה[ כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו]
11על חרה אף יהוה צ[באות בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם]
12[כס]ו֯חה בקרב ח֯[וצות בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה]
13ונש֯א נס לגו[ים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא אין]
14עיף ואין[ כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך]
15נעלו א[שר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו]
16וג֯ל[ג]ל[יו כסופה -- ]
frg. 4
1-- וישגב יהוה את צר]י רצין
2עליו ואת איביו יסכסך ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה ב]כ֯ל זאת
frg. 5
1○[ -- ]
2כבק֯[ר י]א֯כ֯[ל תבן ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול]
3ידו הדה לא יר[עו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את]
4[יה]ו֯ה כמים[ לים מכסים ]
frg. 6
1[הנה אל ישועתי אבטח ולא ]אפחד[ כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה]
frg. 7
1[למקדשי גם קראתי גבורי לאפי ]ע֯ליזי גאותי קול המון בהרים דמות עם רב ק֯[ול שאון]
2[ממלכות גוים נאספים יהוה צ]באות מפקיד צבא מלחמה באים מארץ מרחק מקצ֯[ה השמים]
3[יהוה וכלי זעמו לחבל כ]ל הארץ הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבו֯[א על כן]
4[כל ידים תרפינה וכל לבב א]נוש ימאס ונבהלו צירים וחבלי[ם -- ]○[ -- יחילון איש אל רעהו]
5יתמהו פני להבים פניהם הנה[ יו]ם יהוה בא֯[ אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ]
6לשמה וחטאיה ישמיד ממ֯[נה כי -- ]○[ -- וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש]
7בצאתו ו֯י֯ר֯ח לא יגה אורו[ ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון]
8זדים וגאות עריצים אשפיל֯[ אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר על כן שמים]
9ארגיז ותרעש הארץ ממקוה בע[ברת יהוה צבאות וביום חרון אפו והיה כצבי מדח וכצאן]
10[ואי]ן֯ מקבץ איש אל עמו יפ[נו ואיש אל ארצו ינוסו כל הנמצא ידקר וכל הנספה]
11[יפול בחר]ב֯ ועלליהם ירטש[ו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה תשכבנה הנני מעיר]
12[עליהם את מדי א]שר כסף לא י֯ח֯[שבו וזהב לא יחפצו בו וקשתות נערים]
13[תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על ב]נים לא[ תחוס עינם -- ]
frg. 8-9
1[אצבעתיו לא י]ר֯אה והאש֯[רים והחמנים]
2[ביום ההו]א יהיו ערי מ֯ע֯ז֯[ו כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל והיתה]
3[שממה כי ]שכ֯חת אל[הי ]י֯ש֯[עך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר]
4[תזרענ]ו֯ ב֯י֯ו֯ם נטעך ת֯[שגשגי ו]בבקר זרעך[ תפריחי נד קציר ביום נחלה]
5[וכאב אנוש [הוי המון עמים]
6[רבים כהמות ימי]ם יהמיון וש֯[און לאמים כשאון מים כבירים ישאון]
7[לאמים כשאון מים רבים ישאו]ן וגער בו ונס[ ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל]
8[לפני סופה לעת ערב והנה בלהה בטר]ם֯ בקר ואיננו זה ח֯[לק שוסינו וגורל לבזזינו ]
9[הוי ארץ צלצל כנפים אשר מע]ב֯ר לנ֯[הרי כוש ]
frg. 10-13
1הזלזלים ב֯[מזמרו]ת֯[ ואת הנטישות ]הסיר התז יעזבו יחדו לעיט ההרים ולבממת
2[ה]ארץ וקץ עלי֯ו֯ העיט֯[ וכל ב]ה֯מ֯ת הארץ עליו תחרף
3[בע]ת ההיא יובל שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט מעם נורא מן והלאה גוי
4[קו ]קו ומבוס[ה ]אשר בזאו נהרים א֯רצו אל מקום שם יהוה צבאות הר ציון
5[--] ___ [--] ___
6[משא מצרים ]הנה יהו֯ה רכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מ[צרים]
7[מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו] וסכת[י ]ב֯מצרים במצרי֯ם֯[ ונ]ל֯[חמו איש באחיו]
8[ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה] בממלכה ונבקה֯[ רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע]
9[ודרשו אל האלילים וא]ל האטים [ואל האבות ואל הידענים וסכרתי]
10[את מצרים ]ב֯יד א[דנים קשה ומלך ע]ז֯ י֯משל ב֯[ם נאם האדון]
11[יהוה צב]א֯ות ונשתו מים מהי֯[ם ונהר יחר]ב ויבש והאז֯נ֯[יחו נהרות דללו]
12[וחרבו י]ארי מצור קנה וסוף קמלו ע֯ר֯ות על יאר על פי֯ י֯א֯[ר וכל מזרע יאור]
13[ייב]ש֯ נדף ואיננו ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ב[יאר חכה ופרשי]
14[מכמ]ר֯ת על פני מים אמללו יבושו עבדי פש֯[תים שריקות]
15[וארגי]ם חורו והיו שותתיה מדכאים כל עש֯[י שכר אגמי נפש ]
16[אך או]לים שרי צען חכמי יועצי פרעה עצה נבערה[ איך תאמרו אל]
17[פרע]ה בן חכמים אני בן מלכי קדם֯ אים אפוא [חכמיך ויגידו נא לך וידעו]
18[מה ]י֯עץ יהוה צבאות על מצרים [נואלו ]שרי צ֯ע֯[ן נשאו שרי נף התעו את]
19[מצר]י֯ם פנת שבטיה יהוה נס[ך ]ב֯קרבה רוח[ עועים והתעו את]
20[מצרים ב]כל מעשהו כהתעות שכור בק֯יאו ולא [יהיה למצרים מעשה אשר]
21[יעשה רא]ש וזנב כפה ואגמ֯[ון ביו]ם ההוא[ ]
22[יהיה מצרי]ם כנשים וחרד [ו]פחד מפני תנופת֯[ יד יהוה צבאות אשר הוא]
23[מניף עליו והיתה אדמת יהודה למצרים ל֯[חגא כל אשר יזכיר אתה]
24[אליו יפח]ד֯ מפני תנופת יד יהוה֯ צבאות [אשר הוא יועץ עליו ביום]
25[ההוא יהי]ו֯ חמש ערים בארץ מצרים [מדברות שפת כנען ונשבעות]
26[ליהוה ]צבאות עיר החרס יאמר ל[אחת ]
27[ביום ]ההוא יהיה מזבח ליהוה צב֯[אות בתוך ארץ מצרים ומצבה]
28[אצל גב]ו֯לה ליהוה והיה לאות ולעד ל֯[יהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו]
29[אל יהו]ה֯ מפ֯נ֯י לחצים וישלח להם מו֯ש֯[יע ורב והצילם ונודע יהוה]
30[למצרים וידעו ]מצרים את יהוה ביום הה֯[וא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר]
31[ליהוה ו]ש֯למו ונגף יהוה[ את] מצרים֯[ נגף ורפוא ושבו עד יהוה]
32[ונעתר להם ור]פאם
33[ביום ההוא תהיה ]מ֯סלה ממצרים֯[ אשורה ובא אשור במצרים]
34[ומצרים באשור ועבדו מ]צ֯רים את אשור
35[ביום ההוא יהיה ]י֯שראל שלישיה למצ֯[רים ולאשור ברכה בקרב]
36[הארץ אשר ברכו יהוה צבאות ל]אמר ברוך עמי֯ מצרים ומע֯[שה ידי אשור]
37[ונחלתי ישראל ]
38[בשנת בא תרתן אשדודה ב]ש֯לח֯ אתו ס֯רגון מלך אשור ו֯י֯[לחם באשדוד]
39[וילכדה בעת ההיא דבר יהוה ]ביד ישעיה בן אמוץ֯ לאמר לך ופ֯תחת֯[ השק מעל]
40[מתניך ונעלך תחלץ מע]ל֯[ ]ר֯גליך ויעש כ֯ן֯ הלך ע○○ם ויח֯[ף] ויאמ[ר יהוה כאשר]
41[הלך עבדי ישעיהו ערום] ויחף של֯[ש שנים אות ומופת ]ע֯ל[ מצרים ועל כוש כן]
42[ינהג מלך אשור א]ת שבי֯[ מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי]
frg. 14
1[משא דו]מה אלי ק֯[רא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל אמר]
2[שמר אתה בקר וגם לילה] אם תבעיו[ן בעיו שבו אתיו ]
3[משא ]בערב ביער [בערב תלינו ארחות דדנים לקראת]
4[צמא התיו מים ישבי ארץ תימ]א בלחמו֯[ קדמו נדד ]
5-- ]○[ -- ]
frg. 15
1[ותלו עליו כל כבוד בית אביו הצאצאים והצפעו]ת כל כלי הקטן מכלי האגנות֯[ ועד כל]
2[כלי הנבלים ביום ההוא נאם יהוה צבאות תמוש היתד התקוע]ה֯ במק[ום ]נא֯מ֯ן ו֯[נגדעה ונפלה]
frg. 16 i
5[והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כ]לו֯ו֯ה֯
6[כנשה כאשר נשא בו --
frg. 16a
1[הארץ ז]מרת שמענו צב֯[י ל]צד֯[יק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד]
2[בוגדים] ב֯ג֯דו פחד ופח[ת ופח עליך יושב הארץ ]
frg. 16 ii+17-20+20a
1○[ -- ביום]
2ההוא[ יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל פתחו שערים ויבא]
3גוי צדי[ק שמר אמנים יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח בטחו ביהוה עדי עד]
4כי ביה א[דני צור עולמי]ם כי השח י[שבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה]
5[עד ארץ יגיענה -- ]○[ -- -- ]○○[ -- רגלי עני פעמי דלים ארח לצדי]ק מ֯[ישרי]ם
6י[שר מעגל צדיק תפלס אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך ת]אות נפשי
7[נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לא]רץ צדק למדו
8יש[בי תבל יחן רשע בל למד צדק בארץ נכח]ות יעו[ל ובל יראה גאות יה]וה יהוה רומה
9ידך ב[ל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם א]ף֯ אש צריך תא[כלם יהוה ]תשפט שלום לנו
10כי ג[ם כל מעשינו פעלת לנו יהוה ]אלהינו בעלנו אדני[ם זולתך לב]ד֯ בך נזכיר שמך
11[מתים בל יחיו רפאים בל יקמו ל]כן פקדת ותשמידם ו[תאבד כל זכר ]למו יספת לגוי
12[יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל ]ק֯צוי ארץ י֯ה֯[וה בצר פקדוך ]צקון לחש
13[מוסרך למו כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפנ]יך יהוה
14[הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל ]יחיו
15מתיך נבלתי יקו›מו‹ן הקיצו֯ [ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל לך]
16עמי [ב]א֯ בחדריך וסגר דלת֯[יך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם כי הנה יהוה יצא]
17[ממקומו ]ל֯[פק]ד֯ ע֯ו֯ן ישב הארץ עליו [וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה ]
18]ב֯י֯ו֯מ ה֯[הוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה]
19[על לויתן נחש ברח וע]ל לוית[ן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים ]
frg. 21
1[יהיה שם אריה ופריץ חי]ות בל יעלנה לא ת[מצא שם והלכו גאולים ]
2[ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת] עולם על ראשם ששון ושמח[ה ישיגו ונסו]
3[יגון ואנחה ]
4[ויהי בארבע עשרה שנה למ]ל֯ך֯ חזקיהו עלה סנחריב מל[ך אשור על כל ערי יהודה]
5[הבצרות ויתפשם וישלח מלך א]ש֯ור את רב שקה מלכיש י[רושלמה אל המלך]
6[חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הב]ר֯כה העליונה[ במסלת שדה כובס ]
7-- ]○○○[ -- ]
frg. 22-23
1[עלה באזני ושמתי חחי בא]פ֯ך[ ו]מ֯ת֯גי בשפתי[ך והשיבתיך בדרך אשר באת בה]
2[וזה לך האות ]אכל השנה ספיח ובשנה[ השנית שחיס ובשנה השלישית זרעו]
3[וקצרו ונט]עו כר[מים ו]אכול ויספ[ה פליטת בית יהודה הנשארה]
4[שרש למטה וע]ש֯ה פרי למעלה כי מירושלם תצא שארית
5[ופליטה מהר ציון קנאת יהוה] צבאות תעשה זאת[ ]
frg. 24-25
1○○[ -- ]
2בעת ההיא ש֯[לח מרדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו]
3כי שמע כי חל[ה ויחזק וישמח עליהם חזקיהו ויראם את בית נכתה נכתו את הכסף]
4ואת הזהב[ ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר נמצא]
5באצרתיו[ לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו]
6ויבא֯[ ]ישעיהו הנ[ביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה]
7[ומא]י֯ן יבאו אליך ו֯[יאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל ויאמר]
8[מה ר]א֯ו בביתך ו[יאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו לא היה דבר אשר לא]
9[הראיתים באוצרתי ויאמר ישעיהו אל חזקיהו ]שמע דב[ר יהוה צבאות הנה ימים]
10[באים ונשא כל אשר בביתך ואשר] אצרו אבותיך עד ה֯[יום הז]ה֯[ בב]ל֯ה [לא יותר דבר]
11[אמר יהוה ומבניך אשר יצ]או ממך אשר תוליד יקחו והיו סרי[סים]
12[בהיכל מלך בבל ויאמר חזקיהו אל י]שעיהו טוב דבר יהוה א[ש]ר֯ דברת ו֯[יאמר]
13[כי יהיה שלום ואמת בימי ]
14[נחמו נחמו עמי יאמר אלה]י֯כם דברו על לב ירושלם וקרא[ו אליה כי מלאה צבאה]
15[כי נרצה עונה כי ]לקחה מיד יהוה כפלים בכל֯ [חטאתיה קול קורא]
16[במדבר פנו דרך יהוה] ישרו בערבה [מס]ל[ה ]לאלהינו כל גי֯א֯[ ינשא וכל הר]
frg. 26
1[הישב על חוג הארץ ו]י֯ש֯ב֯י֯ה כ֯ח֯ג֯ב֯י֯ם[ הנו]טה כדק שמ[ים]
2[וימתחם כאהל לש]ב֯ת הנותן רזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה א[ף]
3[בל נטעו אף בל זרעו ]א֯ף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו
4[וסערה כקש -- ]○ ואל מי תדמינני ואשוה יאמר קדוש שאו
5[מרום עיניכם וראו מי] ב֯רא אלה המוציא במספר צבא֯[ם לכלם בשם]
6[יקרא מרב אונים ואמיץ כח ]איש לא נעדר --
frg. 27a
1[-- ]רעהו [--]
2[-- ]פעם א[מר --]
3[-- ]○[ --]
frg. 27
1-- ]○[ -- ]
2[ואתה ישראל עבדי יעקב א]שר בחרתיך זרע אברהם א֯[הבי אשר החזקתיך מקצות]
3[הארץ ומאציליה קרא]תיך ואמר לך עבד[י] אתה בחרתיך[ ולא מאסתיך אל]
4[תירא כי עמך אני אל תש]תע כי אני אלהיך אמצת[י]ך[ אף עזרתיך אף תמכתיך]
5[בימין צדקי הן יבשו ו]י֯כ֯למ֯ו֯ כל ה[נחר]י֯ם֯[ ב]ך֯ ○○[ -- ויאבדו אנשי ריבך]
frg. 28-30
1[לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחו]ץ קולו קנה ר֯[צוץ לא ישבור ופשתה כהה לא]
2[יכבנה לאמת יוציא משפ]ט לא יכהה ולא ירוץ ע֯ד֯ י֯[שים בארץ משפט ולתורתו איים]
3[ייחילו ]
4[כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם ]ר֯ק֯ע הארץ וצאצ֯[איה נתן נשמה]
5[לעם עליה ורוח להלכים בה אני יהוה קראתיך ]בצדק ואח[זק בידך ואצרך ואתנך]
6[לברית עם לאור גוים לפקח עינים עורות ]להוציא מ[מסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך]
7[אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים הראשנות]
8[הנה בא]ו֯ וחד֯[ש]ו֯ת אנ֯[י מגיד בטרם תצמחנה]
9[אשמיע אתכם ]
10[שירו ליהוה שיר חדש ]תהלתו[ ]מ֯קצה[ הארץ יורדי הים ומלאו איים]
11[וישביהם ישאו מדבר ועריו חצרים ]תשב ק[דר ירנו ישבי סלע מראש הרים]
12[יצוחו ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים י]ג֯יד[ו -- ]
frg. 31 i
1-- אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ו]אין בכם
2[זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפ]על ומי ישיבנה
3כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם ]שלחתי בבל
4[והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם אני יהוה קדושכם ]בורא ישראל
5[מלככם ]
6-- ]○○[ -- ]
frg. 31 ii
1○○○[ -- ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר]
2ואכל יתרו לתועבה אעשה [לבול עץ אסגוד רעה אפר לב הותל]
3ה֯טהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הל֯א[ שקר בימיני ]
4זכור אלה יעקוב וישראל כי ע֯ב֯די אתה[ יצרתיך]
5[ע]בד לי אתה וישראל לא תנשני מחיתי כעב[ פ]שעיך [וכענן חטאותיך]
6[שוב]ה אלי כי גאלתי[ך] רנו שמים כי עשה יהוה הריעו[ תחתיות ארץ]
7[פצחו ה]רים רנה יער [ו]כל עץ בו כי גאל יהוה יעקב ו֯בישר[אל יתפאר]
8כה אמר יהוה גאלך ויצרך֯ מבטן א[נכי יהוה עשה]
9[כל נט]ה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי מ[פר ]○[ -- וקסמים]
10[יהולל ]משיב חכמים אחור ודעתם יסכל מ[קים דבר עבדו ועצת]
11[מלא]כ֯ו֯ ישלם האמר לירושלם[ תושב ו]ל[ערי יהודה תבנינה וחרבותיה]
12[א]ק֯ומם האמר לצולה חרבי ונה[רתיך אוביש האמר לכורש רעי]
13[וכ]ל֯ חפצי ישלם ולאמר לירושל[ם תבנה והיכל תוסד -- ]
frg. 32+33 i
1[הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנש]א֯[י]ם את֯[ עץ פסל]ם
2[ומתפללים אל אל לא יושיע הגידו והגישו אף ]יועצו יחדו מ֯[י ה]ש֯[מיע ]ז֯את
3[מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד א]להים מבלעדי[ א]ל֯ צדיק ומושיע
4[אין זולתי פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי א]נ֯י אל ואין ע[וד בי נשבעתי יצא]
5[מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כ]ל ברך תשבע [כל לשון אך ב]יהוה
6[לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו] ביהוה [יצדקו ויתהלל]ו[ ]כ֯ל֯ זרע
7[ישראל כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולב]המה נש[אתי]כם עמסות משא
8[לעיפה קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפ]שם בשבי[ הל]כ֯ה
9[שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמסים ]מני ב֯[טן הנשאים ]מני
frg. 33 ii
5○[ -- שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה]
6ונוצ[רות ולא ידעתם עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין ]
7גם֯[ ]לא ש[מעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך ]
frg. 34
1[ואלה מי גדל הן אני נשארתי לבדי אלה אי]פ֯ה הם [כה אמר אדני יהוה]
2[הנה אשא אל גוים ידי ואל עמים א]ר֯ים נסי והבי֯[או בניך בחצן ובנתיך]
3[על כתף תנשאנה והיו מלכים אמניך ושר]ו֯תיהם מי֯[ניקתיך אפים ארץ]
4[ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת -- ]○[ ]
frg. 35
1-- שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהו]ה הביטו
2[אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם הביטו אל אברהם אביכם ]ו֯א֯ל שרה תחללכם
frg. 36
1-- מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת ]ולא יחסר[ לחמו ואנכי יהוה אלהיך]
2[רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו ]ו֯אשם דברי בפיך וב[צל ידי כסיתיך]
3[לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה ]
frg. 37
1[התנערי ]מעפר קומ֯[י שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך שביה בת ציון ]
frg. 38
1-- מה נא]וה
2[על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה ]○ לציון
3[מלך אלהיך -- ]○○[ -- ]○
frg. 39
1-- עבדי לרבים ועונתם הו]א יסב֯[ל לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים]
2[יחלק שלל תחת אשר ]ה֯ערה למות נ֯[פשו ואת פשעים נמנה והוא חטא]
3[רבים נשא ולפשעים יפגיע ]
frg. 40
1-- רוח אדני יהוה עלי יען משח]
2[יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לח]ב֯ש לנשברי ל[ב לקרא לשבוים דרור ולאסורים]
3[פקחקוח לקרא שנת רצון לי]הוה ויום נ֯[קם לאלהינו לנחם כל אבלים לשום]
4[לאבלי ציון לתת להם פאר תחת ]אפר שמן֯[ ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח]
5[כהה וקרא להם אילי הצדק מטע ]י֯הוה[ להתפאר -- ]
frg. 41
1[כל]נו כבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו ואין קורא]
2[ב]ש֯מך מתע֯[ורר להחזיק בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו ]
3[וע]תה יהוה [אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו ]
4[א]ל תקצף יה֯[וה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו ערי קדשך]
5[הי]ו מדבר צ[יון מדבר היתה ירושלם שממה בית קדשנו ותפארתנו אשר]
6[ה]ללוך אבת[ינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה העל אלה]
7ת֯תאפק יה[וה תחשה ותעננו עד מאד ]
8[נד]ר֯שתי ל[לוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי]
9[לא ]ק֯ורא֯[ בשמי -- ]
frg. 42
1[ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם ל]א ת֯מות ואשם ל֯[א תכבה]
2[והיו דרא]ו֯ן לכל בשר
frg. 43
1-- ]○○הם
2-- ]ר֯יה
3--
4-- ]חתי
frg. 44
1-- ]○ם פ֯נ֯י֯[ -- ]
2-- ]כל○שם --
frg. 45
1-- ]○ה֯[ -- ]
2-- ]○תך[ -- ]
3-- ]○י○[ -- ]
4-- ]○○[ -- ]
frg. 46
1-- ]קנה
frg. 47
1-- ]○ם
frg. 48
1[-- ובשלו]ם֯[ --]
2[-- ]כף תחת ה[נעצוץ --]
3[-- ]עולם לא[ --]
4[-- ק[ר֯וב[ה --]