Versionen

4Q525

©

Copyright


frg. 1
1[-- אשר דב]ר֯ בחוכמה אשר נתן לו אלוה[ים --]
2[-- לדע]ת חוכמה ומו֯[סר] להשכיל[ --]
3[-- להוסיף ○○[ --]
frg. 2 i+3
4[-- דר]כיה
5[-- ]○תי
frg. 2 ii+3
1בלב טהור ולוא רגל על לשונו _____ אשרי תומכי חוקיה ולוא יתמוכו
2בדרכי עולה _____ אש[רי] הגלים בה ולוא יביעו בדרכי אולת _____ אשרי דורשיה
3בבור כפים ולוא ישחרנה בל֯ב֯ מרמה _____ אשרי אדם השיג חוכמה _____ ויתהלך
4בתורת עליון ויכן לדרכיה לבו _____ ויתאפק ביסוריה ובנגועיה ירצה תמ[י]ד
5ולוא יטושנה בעוני מצר[פו] (מצר[יו] / מצר / מצר[ף]) ובעת צוקה לוא יעוזבנה ולוא ישכחנה [ביום ([בימי) ]פ֯חד
6ובענות נפשו לוא יגעל[נה _____ ]כי בה יהגה תמיד ובצרתו ישוחח֯[ בה? ובכו]ל
7היותו בה[ ישכיל וישיתה ]לנגד עיניו לבלתי לכת בדרכי[ -- ]
8[-- ]י֯ה יחד ויתם לבו אליה [--]
9[-- ועטרת פז ז]הב֯ [תשית על ראו]שו ועם מלכים תוש[יבהו --]
10[-- בש]בטו על מי[שרים ובתו]ך֯ (סו]ד֯) אחים יפרי֯[ד --]
11[-- ] _____ [ ] _____ [--]
12[-- ו]עתה בנים ש[מעו מוסר? וא]ל תסור֯[ו --]
13[-- חפ]שיות רעת[ -- ]ם[ --]
14[-- ]○ו֯ ל[ --]
frg. 2 iii
1ישוה בה כול היום[ --]
2לוא תלקח בזהב א[ו ב?כסף -- או]
3עם כול אבני חפצ[ -- ]
4ידמ[ה] בתא֯ר פניהו[ --]
5ונצני ארגמון עם[ -- ותולעת]
6שני עם כול בגדי [--]
7ובזהב ופנינים ו֯[ --]
frg. 4
1[-- ]ש֯[ו]ן֯[ --]
2[-- ]כ֯ול ק○[ --]
3[-- ]בכוהני[ --]
4[-- ]ד֯ה וימ[ --]
frg. 5
1[-- ]כ֯○[ --]
2[-- אל תעוזבנ]ה֯ בעת צ[ו]ק֯[ה --]
3[-- ]○י נסויה וב[ --]
4[-- ]ד֯ו _____ [--]
5[ועתה -- ט]ו֯הרה הת֯ה֯[לכו --]
6[-- ]בא[מת? ]א[ל ]תד֯רשוה בלב ר[ע --]
7[ ?]דרכיה [-- שמ]ע֯ו אל ת[דר]שוה בלב מרמה ובח[וקי -- אל]
8[ת]עזובו לז֯[רים חל]ק֯כמה וגורלכמה לבני נכר כי חכמ[ים --]
9[י]שכילו במתק [ ]י֯ראי אלוהים יצורו דרכיה ויתהלכו ב[ --]
10חוקיה ובתוכחותיה לוא ימאסו נבונים יפיקו[ -- ]
11הולכי תמים יטו עולה וביסוריה לוא ימאסו [--]
12יסיבלו ערומים יכרו דרכיה ובמעמקיה יק[ --]
13יביטו אוהבי אלוהים יצניעו בה ובד֯ר֯[כי --]
frg. 6 i
2[--
3[--]
4[-- ]ה֯
5[-- ]י֯ם֯
frg. 6 ii
1מע[נ]ה ומקנאת בלוא[ --]
2לבלתי הבן מרוח מתע֯[ת? -- לבלתי?]
3דעת מרוח מוהלת ע֯[ --]
4ברך ומכשלת בלו[א -- בלוא?]
5נכון ומוצאת בלוא[ -- בלוא?]
6גאוה ומרי֯מ֯ת לו֯א֯[ --]
7[-- ]○○[ --]
frg. 7
1[-- ו]מכבד֯[ת בלוא --]
2[-- ]ב֯לוא נכון ו֯[ --]
3[-- ]○ פה בלוא[ --]
4[-- ]מיצר מחשב[ות --]
5[-- ]מרוח נטרד֯[ת (נטרד֯[) --]
frg. 8
1[-- ]○וצרת֯ בלוא מ[ --]
2[-- ]ממזל רוח שפת[יה? --]
3[-- ]משפט משחית֯[ --]
4[-- ]ה֯ון עמ֯[ --]
frg. 9
1[-- ]○[ --]
2[-- מרו]ח מתרמ֯[מת? --]
3[-- ]אוכלת ב[לוא --]
4[-- ]משוטטות֯[ --]
5[-- ]מ֯רוח [--]
6[-- ]ל֯[ --]
frg. 10
1[-- ]מה מספר ואין[ --]
2[--] _____ [--]
3[-- ועתה] ה[ק]שיבו לי כול בני ה[ --]
4[--] וענוה ויושר ולח֯ט֯א֯ת ולת֯[ום --]
5[-- משפ]ט֯ א֯ויב ואוהב וכו֯ל בשר אל יצדק א֯[ל --]
6[-- א]ם תטיב יטיב לכה ו֯ל֯[וא ]תשוב [--]
7[-- ]כול[ ישרא]ל רעת ה֯[אדם? --]
frg. 11-12
1[-- ]ו֯ר֯וב שלום [ע]ם֯[] כול ברכות[ עד --]
2[-- עם ]מ֯דת הדר לכ[ו]ל תומכי בי [--]
3[-- לכול הולכים ]תמים בכול֯ דרכי ולכ֯[ול --]
4[-- ]ע֯ם כול רוח[ות --]
5[-- ]ל֯[ ]ל֯[ --]
frg. 13
1[-- ]ו֯מפי֯הם֯[ --]
2[-- תנ]ח֯ל ברעי עין תתן ל֯ה֯[ם? --]
3[-- ]יטורו לשפוך דם ב○[ --]
4[-- ]גאוה תנחל ובתכמיה[ --]
5[-- ]כול נוחליה תא _____ [--]
6[-- ועתה ש]מעו לי כ֯[ו]ל֯[ בני --]
frg. 14 i
1[--]
2[-- א]רץ
3[--
4[--]
5[--
6[-- ]ן֯
7[--]
8[-- פ]ת֯אם
9[--]
10[-- נפ]שכה
11[--]
12[-- ]תוארכה
13[-- ]נ֯פש
14[-- ]כה
15[-- ]לב
16[--
17[-- ]כ֯ה
18[--]
19[--]
20[--]
21[--]
22[-- ]ת֯○
23[-- ]○
24[--]
25[-- ]אתכה
26[-- ? נח]ל֯תכה
27[--
28[--]
frg. 14 ii
1[-- ]○ו֯[ נ]ח֯לתכה בת○[ --]
2על כסא עון ועל במות כנס֯[תם --]
3ב֯לב֯ם֯ וירימו רואשכה [--]
4תה[ל]ל ו֯מפני דברך יתגב֯[רו --]
5בכ֯[ו]ל הדר ונחמד בכ֯[ול? --]
6נגע בדרכיכה בל תתמוטט[ --]
7תתברך בעת מוטך תמצא מ֯[שען --]
8ובל תבואכה חרפת שונא ו֯[ --]
9יחד ומשנאיכה ישסתופפ[ו --]
10לבכה והתענגתה על א[לוהים ]בהחזיק֯כ֯[ה (]בהחניפת[םה?) -- ויוציאכה]
11למרחב רגלכה ועל במות[י א]ו֯יביכה תדרוך ו֯[ת(אהוב) אלוהים בכול לבכה ובכול]
12נפשכה וחלצכה מכול רע וא֯ל יבואכה פחד ○[ --]
13יורישך ימלא בטוב ימיכה [ו]ברוב שלום תת[הלך --]
14תנחל כבוד ואם נספיתה למנוחות עד י֯נחלו֯[ה כול --]
15ובתלמודכה יתהלכו יחד כול יודעיכה יש○[ --]
16יחד יאבלו ובדרכיכה יזכרוכה והייתה֯ ט֯[וב -- ]
17_____ [--]
18ועתה מבין שמעה לי ושים לבכה לא[מרי פי --]
19הפק דעת לבטנכה ובגו֯[יתכ]ה֯ הגה[ --]
20בענות צדק הוצא אמרי[כה וא]ל תתן [-- אל]
21תשובב בדברי רעיכה פן י[כ]י֯ן לכה[ --]
22ולפי שומעכה ענה כמוהו היוצא ב֯ו השמ֯[ר (לכה) -- ואל]
23תשפוך שיח טרם תשמע את מליהם ה[קשיבה --]
24מואדה לפנים שמע אמרם ואחר תשיב ב[דברי -- ובארך]
25אפים הוציאם וענה נכון בתוך שרים ובש[ --]
26בשפתיכה ומתקל לשון השמר מואדה בגו֯[ --]
27פן תלכד בשפתותיכה֯[ ונו]קשתה יחד בלש[ון --]
28ד֯ברי תופלה א֯[שר תועבו]ת ממני ונפתלו[ --]
frg. 15
1[-- חש]ך֯ אופל ○[ -- ]א֯גר (]אר / ת]אגר) ריש ובמס[כנות? --]
2[--] פתנים ב[ -- ו]ת֯הלך אליו תבוא רומ֯[ --]
3[-- ]שרף ובחל○[○○○] (ובחלח֯[ל]ה֯) ידולל פתן בעלין֯ (בעלים֯ / בעליף֯ / בעליו[ן) --]
4[-- ]○ בו יתיצבו אררות נ֯צח וחמת תנינים[ --]
5[-- ]צפע ובו יעופפו רשפ[י ]מות במבואו תצע[ --]
6[-- יור]ישך (ח]ו֯שך) []סודו להבי גופ֯ר֯ית ומכונתו א[ש --]
7[-- דלתו]ת֯יו כלמות חרפה מנעוליו צומי שחת[ --]
8[-- ]לוא י֯שיגו אורחות חיים תב[וא --]
9[-- ]פ֯צועי שר֯[ף י]ו֯מת֯[ו --]
frg. 16
1[ ]ה[ --]
2השרי֯ת֯ה֯ [--]
3בה תעו נבונים[ --]
4ומוקשים הט֯[מינו -- איש]
5דמים המי[תו? --]
6במעל ועשק֯[ --]
7ב֯י֯ת ודלת֯[ות --]
frg. 17
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ר֯יו פחם֯[ --]
3[-- ]○ מלאו כזב[(ים) --]
4[-- ח]מת תנין המס[ת?ה --]
5[-- ]גבר[] סביב○[ --]
6[-- ]ב֯זהר֯[ א]ור וא[ --]
7[-- ]תה א֯○[ --]
8[-- ]○ל[ --]
frg. 18
1[-- ]תוקש֯[ --]
2[-- ]בשקוצי֯[ --]
3[-- ]○ קמתה[ --]
4[-- ]ובנדת ל֯[ב --]
frg. 19
1[-- ]נולדים [--]
2[-- ת]היה שמחה[ --]
3[-- ]ות אלוהים֯[ --]
4[--] המשטמה[ --]
5[-- ע]ל העוון ה[זה --]
6[-- ]○[ --]
frg. 20
1[-- ]○ ו֯ב֯ראש֯[ --]
2[-- ]ה֯ להולכי דרך[ --]
3[-- ש]לו֯ם֯ תקרא ולה֯ש֯מ֯[יע --]
frg. 21
1[-- מ]חשכים ואתרפ[ --]
2[-- ]ז֯עומי אלוהים תמ[ --]
3[-- ר]שעים תשמ֯[יע]ם֯[ --]
4[-- ]○[ --] וזמה תבחר[ --]
5[-- בו֯ יתרוממו ויתהלכו[ --]
6[-- ]○דים המגוללים בסאון֯[ --]
7[-- ]רבו מקורה מקור [--]
8[-- ב]ק֯בוצ (א]ק֯בוצ) חרון ובארך֯ [אפים --]
9[-- ]נ֯כון וזעמ[ --]
frg. 22
1 (4Q177 frg. 19,1) [-- ]מ֯ה[ -- ]○[ --]
2 (4Q177 frg. 19,2) [-- עו]ש֯י זמה בואו אלי ה○[ --]
3 (4Q177 frg. 19,3) [-- ]○ התלוננו יחד ול○[ --]
4 (4Q177 frg. 19,4) [-- רש]ע֯ יתגוללו _____ הל֯[וא --]
5 (4Q177 frg. 19,5) [-- ]○דריו (ב]ה֯דריו / ג]דריו) אקבוץ חרון֯[ --]
6 (4Q177 frg. 19,6) [-- ]י֯שובון ובמ֯○[ --]
frg. 23
1אחזו תכמי מלפני אל֯ו֯[הים --]
2אתנודד וביום נחרצת֯[ (נחרצה֯[) --]
3ולרדת אל ירכתי בור ול○[ --]
4בכור חרון _____ כי אני חכ[ם -- כ?אשר]
5צוה אל באנשי ערמה֯[ --]
6בעדם מדעת חוכמה [--]
7הפך פן יהגו באמר֯י֯[ --]
8געלתי ובאנשי לצון [--]
9צדק וכצור מכ[שול --]
10כי֯ זעמני אל [--]
11[-- וד]ב֯ר֯ א֯[ --]
frg. 24 i
6-- [ -- ]○ר
7[-- ]○חות
8[--
frg. 24 ii
1[-- ונ]ב֯ון תביע אמרה [--]
2לבב האזינו לי ורמ[יה -- אשר]
3הכינותי ושתו מי֯[ בור? -- כי]
4ביתי ב֯ית ○[ --]
5ביתי שוכן בה֯[ --]
6עולם יצעדו[ --]
7אוספיו יקבו֯[צו --]
8שרף וכול שות○[ --]
9באר מימי מע[ין --]
frg. 25
1-- [ -- ]א֯ת ○[ --]
2-- [ -- ב]נ֯י בל[יעל --]
3-- [ -- מ]ז֯קינים (]ז֯קינים) תהל֯[ך --]
4[-- אל תהי זולל וסו]בא ומ֯א֯[ומה אין בכיס --]
frg. 26
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]פתאום ב○[ --]
3[-- ]○ משחית כחומ[ס --]
4[-- ע]נקי הדר _____ [--]
5[-- ]אבנט ש[ש --]
6[-- ]○ט[ --]
frg. 27
1[-- ענוה י[ --]
2[-- תתהלך [--]
3[-- ]○ך ולוא י֯ע○[ --]
4[-- ]○ אנשי תמ֯ים֯[ --]
frg. 28
1[-- ]הבר א[ --]
2[-- ]ו֯כמי צו[ר --]
3[-- י]ד֯ חזק מ[ --]
4[-- בר]ז֯ל ועופר[ת --]
5[-- ש]וב עול ו[ --]
6-- [ -- ]לפ○[ --]
frg. 29
1[-- ]○מ○[ --]
2רגל והתחזקו [--]
3במשכנותי הא[לוהים --]
4○○○[ -- ]○[ --]
frg. 30
1עם כו[ל --]
2התעודה[ --]
3בחסד ו֯[ --]
4לכול דו[רות --]
frg. 31
1[ועתה -- ש]מעו מלי [--]
2[-- ]תי המלאים֯[ --]
3[-- ]לא (כ]לא) תרבית֯[ --]
frg. 32
1-- [ -- ]○ מש֯[ --]
2[-- ]פשע ותצילנ֯[ --]
3[-- ]ממות [--]
frg. 33
1[-- תנחל֯ו֯[ --]
2[-- ל]ו֯א תיראו֯[ --]
frg. 34
1א[ --]
2מש[ --]
3ולש[ --]
4ל[ --]
frg. 35
1[--]? [--]
2[-- ]מסכתי֯[ --]
3[-- ]לי הש[ --]
frg. 36
1[-- ]שיכה[ --]
2[-- ]○ מה ח[ --]
frg. 37
1[-- ]מנכה[ --]
2[-- ]מ○[ --]
frg. 38
1[-- ]ים[ --]
2[-- ]היום[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 39
1[-- ]ל֯פנים[ --]
2[-- ]הזו֯[את --]
frg. 40
1[-- ]ל○[ --]
2[-- ]○היה[ --]
frg. 41
1[-- ]תרומ[ --]
2[-- ]יני[ --]
frg. 42
1[-- ]יעולו֯[ --]
2[-- ]ה[ --]
frg. 43
1[-- ]○[ ]○מ֯○[ --]
2[-- למ]ען ישמו[ר --]
3[-- ]זה[ --]
frg. 44
1ול○[ --]
frg. 45
1-- [ -- ]○ת
2[--]
3[-- ]בן
frg. 46
1[-- ]עש֯[ --]
2[-- ]יש[ --]
frg. 47
1[-- ]רוח[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 48
1[-- ]ה[ --]
2[-- ]יו [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 49
1[-- ]מת ב[ --]
2[-- ]ורה[ --]
frg. 50
1[--
frg. A
1[-- ]○י חכמ[ --]
2[-- ]ל֯[ --]