Versionen

4Q524

©

Copyright


frg. 1
1[_____ איש אשר יקרב אל המזבח? והואה אין הואה כוהן יומת וכול איש מהמה אף הואה]
2[כוהן אשר יביא אותם והואה אין הואה לבוש בגדי הקודש ואשר לוא מלא את ידיו גם המ]ה יומת[ו]
3[ולוא יחללו את מקדש אלוהימה לשאת עוון אשמה למות ]
frg. 2
1[-- _____ וכול הכלים ובגדים ועורות וכול מעש]ה֯[ עזים]
2[כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי חרש ישברו כי טמאים המה ולוא יטהרו עוד עד ל]עולם[ _____]
3[כול שרץ הארץ תטמאו החולד והעכבר והצב למינו והלטאה והכח והחמט והתנשמת כול איש אשר יגע ]בהמה֯[ במותמה]
4[יטמא עד הערב -- ]ל֯[ --]
frg. 3
1[וכול נדר אלמנה וגרושה כול אשר אסרה על נפשה יקומו עליה ככול אשר יצא מ]פיה _____?
frg. 4
0[-- ולוא ידבק]
1[בידכה מאום מן החרם למע]ן֯ [אשוב מחרון אפי ונתתי לכה רחמים ורחמתיכה והרביתיכה כאשר דברתי לאבותיכה]
2[אם תשמע בקולי לשמור כו]ל מצוות֯[י אשר אנוכי מצוכה היום לעשות הישר והטוב לפני יייי אלוהיכה _____]
frg. 5
0[-- וכי אם תחזק המלחמה]
1[עליו ושלחו לו מחצית העם את אנשי הצבא ו]מ[חצית העם לוא יכרתו מעריהמה _____ והיה אם נצחו את]
2[אויביהמה ושברום והכום לפי חרב ונ]ש֯א א֯[ת שללמה ונתנו ממנו למלך מעשרו ולכוהנים אחד מאלף וללויים אחד]
frg. 6-13
1[ואם בחוקותי ילך ואת מצוותי ישמור ויעש הישר והטוב לפני לו]א יכרת לו [איש] יושב מבניו [על] כ֯ס֯[א מלכות ישראל]
2[לעולם והיתי עמו והושעתיהו מיד שונאיו ומיד מבקשי נפשו לש]אתה ונתתי [א]ת כול אויביו לפניו ומש[ל בהמה כרצונו והמה]
3[לוא ימשולו בו ונתתיה למעלה ולוא למטה לראוש ולוא לזנב ויאר]ך ימים רבים על מלכותו הואה ובניו אחרי֯[ו _____]
4[לוא יהיה לכוהנים וללויים כול שבט לוי חלק ונחלה עם ישרא]ל֯[ ] [א]ש֯י֯ []••• יקטי[רון] ונחלותום יואכלון ונחל[ה] ל[וא יהיה להמה]
5[בקרב אחיהמה •••]• ה֯[ואה נחלותם _____ וזה יהיה משפט הכ]והנים מ[את ה]ע֯ם [מא]ת זובחי הזב[ח אם שור אם]
6[שה ונתן לכוהן] את האזרוע [עד עצם השכם ואת הלחיים ואת ה]ק֯ב֯ה ורשי[ת דגנ]ם תירושם וי֯[צהרם ורשית]
7[גז צואנם ורש]ית כול א֯[שר יתנו ליייי יהיה לה]מ֯ה [מאת בני ישרא]ל[ ו ? מא]ת מת֯[נות ד]מ֯עיהם ו֯[יניפו את כול תרומות]
8[יייי וכול תנופותמה ו]כו֯[ל בכורות בהמה הזכרים וכו]ל[ צאצאי מגרשים לבהמ]ת֯[מה וכול קו]ד[שיהמה אשר יקדישו לי עם כול]
9[קודש הלוליהמה ו]מכס תרומ֯[תמה לעוף ולחיה ולדגים אחד מאלף אשר יצודו וכול אשר יחרימו ומכס השלל והבז _____]
10[וללויים מעשר ה]ד֯גן [והתירוש והיצהר אשר הקדישו לי לראישונה והשכם מאת זובחי הזבח והמכס מן השלל ומן הבז]
frg. 14
1[הרע מקרב]כ֯ה[ ו]כ[ול ב]נ[י ]יש[ראל ישמעו ויראו _____?]
2[כי יהיה] איש רכיל בעמו [ומשלים את עמו לגוי נכר ועושה רעה בעמו ותליתמה אותו על העץ וימת על פי שנים]
3[עדים ועל ]פי שלושה עדים [יומת והמה יתלו אותו ‹על› העץ _____ כי יהיה באיש חטא משפט מות ויברח אל תוך הגואים]
4[ויקלל את ע]מ֯ו את בני ישראל֯[ ותליתמה גם אותו על העץ וימות ולוא תלין נבלתמה על העץ כי קבור תקוברמה ביום ההוא ]
5[_____ לוא ]תלבוש שטנז צ[מר ופשתים יחדו _____ כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביהו ואמו ותפשו]
6[בו והוציאהו א]ל[ ]ז֯ק֯נ[י ]עירו[ ואל שער מקומו ]
frg. 15-22
0[-- _____ כי יפתה איש נערה בתולה אשר לוא]
1[אורשה והיאה רויה לו מ]ן֯[ החוק ושכב עמה ונמצא ונתן האי]ש֯ השוכב עמה[ לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לא]שה תח֯[ת אשר ענה]
2[לוא יוכל לשלחה כול י]מיו[ _____ לוא יקח איש את אש]ת אביהו ולו֯א יגלה֯[ כנף אביהו לוא יקח איש את אשת ]א֯חיהו [ולוא יגלה כנף]
3[אחיהו בן אביהו ]או בן אמו[ כי נדה היאה ]ל֯ו֯א֯[ יקח איש את אחותו בת אבי]הו א[ו בת א]מ֯ו[ תועבה היאה _____ לוא ]יקח א[יש את אחות אביהו]
4[או את אחות אמו כי ]ת֯ו֯עבה היאה[ _____ ]לוא יק[ח איש את בת אחיהו או בת ]אחות֯[ו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש]
5[את בת בנו א]ו֯ א֯ת ב[ת בתו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את אשת ]בנ[ו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את]
6[האשה ואת בתה או בת בנה או בת בתה כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את האשה ואת אחותה כי ]תו֯ע֯ב[ה היאה _____ כי ישבו]
7[אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לוא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה ולקחה] ל֯ו֯ [לא]שה ויב[מה והיה הבכור אשר]
8[תלד יקום על שם אחיהו המת ולוא ימחה שמו מי]שרא[ל _____ ואם לוא יחפוץ האיש לקחת את ]יבמתו ועלתה [יבמתו השערה אל הזקנים]
9[ואמרה מאן יבמי להקים לאחיהו שם בישרא]ל֯ לוא[ אבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לו]א חפצ֯[תי לקחתה ונגשה יבמתו]
10[אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר ל]וא[ יבנה את בית אחיהו]
frg. 23
1[--] אש[ --]
2[-- ]תה לוא֯[ --]
3[-- ]ו֯ב○[ --]
4[--] ו○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 24
1[-- ]ת○ה[ --]
2[-- ]תם וכ֯ו֯[ --]
frg. 25
1[-- ולו֯[א --]
2[-- ]מכול א[ --]
3[-- ]רו ביום אש[ר --]
4[-- ]○ עד דור ו֯[דור --]
5[-- ]○א בז י֯שראל[ --]
6[-- ]אשר בא עמכם ת○○○○[ --]
7[-- ]לו֯א י֯רשתמה _____ []○○○[ --]
8[-- ]○ מקרה [--]
frg. 26
1[-- ]שי֯א מ○[ --]
2[-- ]ץ֯ כ○[ --]
frg. 27
1[--] ב֯ן [--]
frg. 28
1[-- ]לוא[ --]
frg. 29
1[-- ]ה֯ת○[ --]
frg. 30
1[-- ]ב֯○[ --]
2[-- הא֯[ --]
frg. 31
1[--] ת○[ --]
2[-- ]○ ופים[ --]
3[-- ]○ש[ --]
frg. 32
1[-- ○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 33
1[-- ]○ן לוא[ --]
frg. 34
1[-- [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 35
1[-- ]○ שמ[ --]
frg. 36
1[-- ו֯ב[ --]
frg. 37
1[-- ]נו֯ כ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 38
1[-- ]ה[ --]
2[-- ]○ א[ --]
frg. 39
1[-- ]○ בל֯○[ --]