Versionen

4Q513

©

Copyright


frg. 1-2 i
1[-- ]○[ --]
2[השקל גרה עש]רים בשק֯[ל הקודש -- ]מ֯חצית
3[השקל מעה שתים ]עשרה ז֯וז֯י֯[ם שנים -- ]ו֯גם מ֯המה הטמאה
4[האיפה וה]בת [מ]המה הט֯מ֯[אה] ת֯כון אחד [עשרה עשרנים כאיפת ה]ד֯גן בת היין והסאה
5[שלושת העש]רנים ושלי֯שת ה[עשרון מהמה הטמ]א֯ה ומעשר האיפה
6[העשרון -- ] _____ [--]
frg. 2 ii
1להגי֯עם בטהרת [הקו]ד֯ש כיא טמאו○[ (טמאות֯[ / טמאוה֯[ / טמאוה֯[ו / טמאי֯ם֯[) המה --]
2בעלו֯ת לבני הנכר ולכול הזנות אשר֯[ -- אשר]
3ר֯א[ה ]לו לה֯אכילם מכול תרומת הש֯○[ --]
4ולב (ולבג֯[) [○מ]לאכי֯ ([○מ]לאכו֯ / מ]לאכי֯) ולכפר במה בהם לרצון על י[שראל --]
5הזנות מאכליהם נשא עוון כי החל כהונתו [--]
6המה מ[] ו֯ר֯[ ]○ אשמה בחללם [--]
7ומח[ -- []ה֯י֯ם ל[ --]
frg. 3-4
1[-- ]י֯ו֯[ ]○[ --]
2[-- ]מ֯קרא [קודש -- ]הנף עמר [--]
3[-- ]ביום שבת ל֯○○[ -- [ ] מלבד שבתות[ --]
4[--] לעשות זכרון ע[ל -- תעות עורון ה[ --]
5[-- ]אשר הר[א]ה֯ ענני[ -- ]ולא מתורת משה[ --]
6[-- ]○[ -- ]י֯ם ו○[ --]
7[-- ]ל[ --]
frg. 5
1[--] יצומ֯[ו --]
2[--] המה֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 6
1[-- כ]פורים֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 7
1[-- ]קן֯[ --]
frg. 8
1[-- ]○ת֯○[ --]
2[-- ]ה֯גיש[ --]
frg. 9 i
1[-- [--]
2[-- ]גו֯ים אשר
3[-- ]○[ ]עלה
4[-- ]שאת
5[-- ]○ם
6[-- ]○○
frg. 9 ii
3○[ --]
4[--]
5ו֯[ --]
frg. 10 i
9[-- ]מ֯י הותנה (היתנה)
10[--
11[-- ]רון
frg. 10 ii
1[-- ]א֯ []○א֯[ --]
2[וא]ת֯ בני ישראל [--]
3[ו]אין לערב במ○[ --]
4אותם בט[ --]
5[ו]את הש○[ --]
6בטהרה ר[ --]
7המקדש[ --]
8מבני אה֯[רון --]
9נ֯[ --]
10י֯[ --]
11○[ --]
frg. 11
1[-- ]אם יא֯ו֯כ֯ל֯ו מהמ[ה]
2[-- בני ישראל
3[-- ]ע֯ו֯ו֯ן (]○ו֯ן) זמה
4[-- ]לם ב[כו]ל
frg. 12
1[-- ]○○ וב[ש]מ֯ן [--]
2[-- למנ]ח֯ה וללב֯נ֯ה֯ ○[ --]
3[-- ]ואין להט֯○[ --]
4[-- ]○ח י֯זבח[ ]ל֯[ --]
frg. 13
1[-- ]ו֯מ֯ע֯ר֯ו֯ת֯ אב֯יא (אכ֯יא / גב֯יא)
2[--] לכפורי רצון
3[-- ]○ עושים ומגאלי֯[ם]
4[-- מגו]אלים (מג]אלים) בשמן ○[ --]
5[-- ]○ טמאתם ○[ --]
6[-- ]○ו֯ים למשק[ה
7[-- כאם א[ --]
8[-- ]מכול ש[ --]
frg. 14
1[--] א[ --]
2[--] בר֯ו֯ך֯ [--]
3[-- ]○ל מש○[ --]
4[-- ]ו֯בכול גבר֯[ --]
5[-- ]הדר בו֯[ --]
6[-- מש]פט ה○[ --]
frg. 15
1[-- ]מים אש[ --]
2[-- ]○ו לארץ ○[ --]
3[--] המה א○[ --]
4[-- למקד֯[ש --]
frg. 16
1[-- ]ברי֯ המ[ --]
frg. 17
1[-- ]○[ --]
2[-- ]בפי֯הו ושנת[ --]
3[-- הער]כים א[שר --]
frg. 18
1[-- ]ז֯ר[ --]
2[-- ]○[ י]ד֯יחנ֯[ו --]
3[-- יק]ד֯יש השמ֯ט[ה --]
4[-- ]○ מן השד[ה --]
frg. 19
1[-- ]המה ש[ --]
frg. 20
1[--] בהת ה○[ --]
2[-- מהמה֯[ --]
3[-- ]בה את המקדש֯[ --]
4[-- ]○ר [--]
frg. 21
1[-- ]ו֯ל ה֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 22
1[-- ]כבים֯[ --]
2[-- ]חטת ו/יא[ --]
3[--] אשמ○[ --]
4[-- ]מ֯טמ֯א֯[ --]
frg. 23
1[-- מכו[ --]
2[-- ]צדק[ --]
frg. 24
1[-- ]○א[ --]
2[--] להקריב[ --]
3[-- ]ודו֯ת ולוא יואכלו[ --]
4[-- ]כ֯ול נש[ --]
frg. 25
1[-- מ]עשי֯ם֯ [--]
2[-- ]איש ל[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 26
1[-- המה [--]
2[-- ]קנה א[ --]
frg. 27
1[-- ]אש֯[ --]
2[-- כ]הונתו ו֯[ --]
frg. 28
1[-- ]י֯[ --]
2[-- כ֯ה [--]
3[-- ]○ נתנ○[ --]
4[-- ]אם֯○[ --]
frg. 29
1[-- ]○○ מ[ --]
2[-- ]המ[ה
frg. 30
1[-- ]כ֯ו֯ל֯ נדתם [--]
2[-- ]○ם ע֯○[ --]
frg. 31
1[-- ]מה ל○[ --]
2[-- ]מרוח ב֯[ --]
3[-- ]ח֯יו֯[ --]
4[-- ]מ֯[ --]
frg. 32
1[-- ]נ֯חלת֯[ --]
2[-- ]כ֯יא בלוא[ --]
3[-- ]מג֯שת ה֯[ --]
frg. 33
1[-- ]א֯ ה[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 34
1[-- ]ת֯פ֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 35
1[-- ]מ֯ה ב֯[ --]
frg. 36
1[-- ]ט֯מא[ --]
frg. 37
1[-- ]ו֯ ל֯אה○[ --]
2[-- ]○ל[ --]
frg. 38
1[-- ]○וא ה֯○○[ --]
2[-- ]ו֯ש○[ --]
frg. 39
1[--] משפט ○[ --]
frg. 40
1[-- ]שך נ○[ --]
frg. 41
1[-- ]לו֯[ --]
2[-- ]○ ○[ --]
frg. 42
1[-- ]○בב֯○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 43
1[-- כ֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 44
1[-- ]ו֯ן ל○[ --]
2[-- ]○○[ --]