Versionen

4Q512

©

Copyright


frg. 39 i
1[-- ]○○
2[-- ו]אחר֯
frg. 39 ii
1כפורי֯[ם ]ו֯אני אה[ל]לה ש֯[מכה --]
2כיא טה֯רתני ו֯תביאני ב֯[ --]
frg. 36-38
11[--] את ב֯גדיו ו[ --]
12[-- ]פו כול לשונו֯ת֯[ --]
13[-- לכה סוד אנש[ים --]
14[-- ] _____ [--]
15[--]
16[-- ]○[ ]○ש֯ה֯[ --]
17[-- ]נכה מכול ערו[ת ]ב֯שרנו ל֯ח[ --]
frg. 33+35
1[--] ולמועד שבת בש[בתו]ת֯ לכול שבועי
2[-- ו]מוע֯[ד ]○○[ -- ו]ארבעת מועדי
3[-- ו]מ֯ו֯עד ק[צ]י֯ר וקיץ֯ ור[אש ח]ודש א
4[-- ] _____ [ ] _____ [-- ] _____ [--]
5[-- ]ב֯מים [-- ]להתקדש
6[-- ]שר י֯[ברך וענה] ואמר ברוך אתה
7[אל --] לרחמ֯[יכה -- [-- ]יכה
8[-- ]○ו֯ת וא[ני -- ]לה
9[-- ]○וה בנד[ה --]
10[-- ]ר֯ טוהר֯[ --]
11[-- ]○○○[ --]
frg. 34
13[-- ]○○[ ]○[ --]
14[-- ]תוך עמו [--]
15[-- ]ת֯חנן על כול נסתר[ו]ת֯ אשמ[ה --]
16[-- ]○ ה֯צדיק בכול מע[שי]כ[ה --]
17[-- ]○ה מנגע הנדה []○ה כי֯א֯[ --]
frg. 29-32
1[--] ב֯ר֯ו֯ך֯ א[תה אל ישראל]
2[-- ]עם קודש֯[ --]
3[-- ]ת֯[ --] משגה [--]
4[-- ב]מים ו֯[ -- ]○ה○[ --]
5[-- ]ו֯ברך שם[ את אל ישראל וענה ואמר ברוך אתה אל]
6[ישראל ואני עומד ]ל֯פ֯ניכה במו֯ע֯[ד --]
7[-- ]○תני לטהרת[ --]
8[-- ]ועולתו ו֯ברך וענ[ה] ואמר ברוך אתה[ אל ישראל אשר]
9[הצלתני מכו]ל פשעי ותטהרני מ֯ע֯רות נדה ותךפר ○֯[-- ] לבוא [--]
10[-- ]○ טוהר י֯ו֯ ו֯דם עולת רצ֯ו֯נ֯כ֯ה֯ ו֯זכרון ניחו[ח --]
11[-- ]מ֯קטרת קודשכ֯[ה וני]ח֯[ו]ח רצונכה[ --]
16[-- ]○[ ]○[ --]
17[-- וט○[ --]
18[-- ]ח֯טתי ○[ --]
19[-- צדק ו[ -- ]○ ○○○[ --]
20[--] תנ֯קה עד משפט[ -- י]ש֯ראל אש[ר --]
21[-- ברוך ]א֯ת֯ה אל יש[ראל -- ]לכ֯פורי֯[ --]
22[-- ]○○○[ --]
frg. 21-22
1[-- ]מה ונתון את[ י]ד֯ו֯ לש[ --]
2[-- ו]במי֯לא[ת לו --]
frg. 23
1[--] ○○א֯ו֯ [--]
2[-- עוו]נ֯ות הרשונ[ים --]
3[-- ]א֯ת֯ ה֯[ --]
frg. 24-25
1[-- ]ת֯כה[ --]
2[-- ]○לתם֯ ל֯רו֯ב○○[ ]ם֯[ --]
3[-- ]○ שמכה בשמחה֯[ --]
4[-- ואחר הדבר֯[י]ם הא֯[לה --]
5[-- ]ל[ ]○ נ֯ר[ ]בשערו[ --]
6[-- ]○○[ --]
frg. 26
1[-- ]כ֯[ --]
2[-- ]שר ○[ --]
3[-- ]הנכ○[ --]
4[-- ]לל [--]
frg. 27
1[-- ו]ב֯מ֯י֯ל֯את[ לו --]
2[-- ]בשרו֯ ו֯כ[ --]
3[-- ועמ]ד֯ על עומד[ו --]
4[-- ]ה֯תח[ --]
5[-- ]ל○[ --]
frg. 28
1[-- א]ני֯ עב֯[דכה --]
2[-- ]מודה לשונ֯[י --]
3[-- ]י֯ לפניכה א[ --]
4[-- ]חטאתי֯ ה○[ --]
5[-- ]להראות֯[ --]
frg. 14 i
1[-- ]○
2[-- ]○י֯ן
frg. 15 i-16
1[-- ]○ עוון אשמה
2[-- ]במימי
3[-- ]ורחץ
4[--] לו בשלושת
5[-- ] _____
6[-- ]את כו֯ל֯
7[-- למ֯לא
8[-- ]ב֯
9[-- ]○ל הטוהר
10[--] עוון
11[-- וב]רך שם
12[את אל ישראל -- ט]הרתי֯
13[-- ]רת וא֯חר
14[-- ]ל[ --]
frg. 19
1[-- ור]חץ
frg. 20
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שכים
frg. 13
1○[ --]
frg. 14 ii
1נקבה֯[ --]
2ברצונו֯[ --]
3א֯מ֯ת֯ ○[ --]
frg. 15 ii
3[-- ]○[ ]צדק [--]
4ואחר [--]
5טהורי֯[ם --]
frg. 10
1[-- ]○ זוב טמאתו [--]
2[-- ] ○○ו֯ל○[ ]ל֯[ --]
frg. 11
1[-- ]○[ ]○○[ -- ]○○[ ]○[ --]
2[ובמילא]ת֯ לו שבעת ימי טה֯[רתו --]
3[-- ]○[ ו]כבס את בגדיו במ֯[ים ורחץ את בשרו --]
4ו֯כסה את בגדיו וברך ע[ל (ע[) ברכיו --]
5אל ישר֯[א]ל[ --]
frg. 17
1[-- י]ב֯ר֯ך֯ את֯[ אל --]
2[-- מ]ו֯עדי של[ום --]
3[-- ]○ה לכ֯ה ○[ --]
frg. 18
1[-- ]○○ם [--]
2[-- בג]דיו ועט[ה --]
3[-- ]בשמחה[ --]
frg. 7-9
1את כול הד[ברים האלה יעשה הזב --]
2בטוהרו מז[ובו -- ט]הרת י֯ש֯ר֯[אל]
3ולאכול ולש֯[תות -- בע]רי֯ מו֯שב[ותם]
4ולהיות עם[ קודש -- ] _____ [--]
5[-- ] _____ [--] אש[ --]
frg. 1-6
1וביום השלישי [-- ובר]ך וענה ואמ[ר ברוך]
2[את]ה֯ אל ישראל [אשר צויתה לטמאי ע]ת֯ים להטהר מ֯[○○○] (מ֯[נדת])
3[-- ]נפש בכפו[רי רצונכה -- ]אפר קודש [--]
4כב֯[ ]○ח֯○ במי ד֯ו֯כ֯[י ]○○[ -- בלוחות עול֯ם֯
5ו֯מי רחץ֯ לטהרת עתים[ -- ]ב֯גדיו ואחר[ יוזה עליו]
6את מימי ה[ז]י֯ה (ה[נ]ד֯ה) לטהרו ואת כול[ -- ]
7ואח֯[ר ה]וזותו את מימ[י הזיה יברך וענה ואמר ברוך אתה]
8א[ל ישרא]ל אשר֯ נתתה ל[נו --]
9ו‹‹מ››ונדות טמאה והיום[ אני -- ]○○ק֯ד֯○○[]
10נדה להתקדש לכה ו֯[ -- ע]ו֯למ[ים] כיא
11[-- ]נ֯דה ולוא יוכ[ל כול -- ]מי (י]מי) כבודכה
12ו֯בר֯[ית -- ]הרשונים ו֯[ --] אשמתם ועל ח֯[ --]
13כול מ֯[ ]○○○ם֯[ -- ותקדשהו [בכול]
14כפ֯ור֯[י ]רצונכ[ה -- ]○[ ]ת֯ם ותתעבם לכ[ --]
15[-- ]○ח֯○[ -- ]את מעשיהם ואת֯[ --]
16[--] בנגע נדה להבדל[ מן]
17[-- ]○ מנ֯ו֯ד֯ה֯
frg. 40-41
1[-- ]○[ ]○[ -- אשר ]טמא (י]טמא) בו
2[וה]יה [אי]ש֯ או אשה[] בהנגשו[ -- וברך ]ו֯ענה ואמר
3[ב]ר֯וך את אל ישר[אל אשר -- ותב]דל לנו בין
4ה֯טמא לטהור֯[ -- עבו]ד֯ לכה
5[ב]טהרת צדק[ --] וברצון
6[טו]ב֯כה֯ ב֯○○ק֯[ -- ] _____
7[-- ]ל[ --]
frg. 42-44 ii
1○[ ]○[ --]
2ואחר יבוא[ -- וברך וענה]
3ואמר ברוך֯[ א]ת֯ה֯[ אל י]ש֯[ראל אשר -- על]
4פיכה נפרש֯ה טהרת֯ כול [--]
5ב֯ל י֯טהרו במי רח[ץ ] ואני[ ה]י֯[ו]ם[ --]
6[-- ]○ה֯○[ -- ]ה[ -- פ]ר֯ו֯ש כפי[ם ]אז֯י֯ לה֯[ --]
frg. 45-47 i
4[-- ]לכו֯ל֯[ --]
5[-- ]ופר[ --]
frg. 45-47 ii
1[-- ]ש֯ו ולש○[ --]
2[-- ]○שון ב֯ו֯○[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[ו]לעמכ֯ה֯[ --]
5כ֯ול ט[ --]
frg. 48-50
1○○○ץ֯[ -- וברך]
2וענה[ ואמר ברוך אתה אל ישראל אשר --]
3עם קוד[ש --]
4ומי הע[ -- ]○○[ ]○ו֯ת[ -- ]
5ואחר [בוא ה]שמש היום ח[ -- ]○[ --]
6כ֯אשר [לקח]תנו לכה לעם []○ ה○[ --]
7[-- ]○○ א֯[ --]
frg. 51-55 i
7[-- ]○
8[-- ]○○ב
9[-- ]ה֯ר א
10[--
11[-- ]○
frg. 51-55 ii
1○[ -- כ○[ --]
2א[ יצ]ד֯ק֯ עם [--]
3○[ -- ]ל[ --]
4ה֯ט֯מא[ --]
5כבודכה֯[ --]
6[-- ]○[ ]○○ משפ֯[ --]
7י֯כבס בגדי[ו] במים [--]
8י֯ברך וענה ואמ[ר ברוך אתה אל ישראל --]
9הטהורים[ ו]הקד֯[ושים --]
10אתה קדשתה ל[כה --]
11[-- ]כ֯ו֯ל מש֯פ֯ח֯ות [--]
12הכלמ[ה (הכלמ[ות / הכלמ[) --]
13תש○[ --]
14יומם[ --]
15○○לב֯[ --]
frg. 56-58
1[-- רח]צ֯תני֯ במי֯ [--]
2[-- ] _____
3[-- א]ל֯ המקדש וירד
4[-- ]ל[ ]ל[ --]
5[-- ]ר֯
6[-- ]י֯ חסד
7[-- ]ו֯
8[--]
9[-- ]שים
frg. 60
1[--
2[-- ] _____
frg. 61
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- טמא[ --]
frg. 62
1[-- ]להיו֯ת֯[ --]
frg. 64
1[-- ]○ה [--]
2[-- ו֯נ֯[ --]
3[-- ]○ לנו[ --]
4[-- ביום ]ההואה [--]
5[-- ]○[ ]אתה אל יש֯[ראל --]
6[-- ]ה[ ]וחוקי קוד[שכה --]
7[-- ]מ֯[ ]התקש בגור֯[ל --]
8[-- ]○[ ]י֯ו֯ם ו֯ט֯ה[ר --]
frg. 65
1י֯תע֯כ֯[ל ]○ע֯○[ --]
2ושב מכול[ רע --]
3תפלה עד ○○[ --]
4[]○[ --]
frg. 66
1[-- ]○[ --]
2לוא עוד֯[ --]
3עוד ולו֯א֯[ --]
4ה֯○[ --]
frg. 67
1[-- ]○כלם כול י֯[מי --]
2[--] ימי הסגר֯[ו --]
3[--] מ֯כול או֯כ֯ל[ --]
frg. 68
1[-- ]כה ב○[ --]
2[-- ]מ֯ה ב֯○[ --]
3[-- ]○וב ח֯[ --]
frg. 69
1[-- ]○[ ]○[ ]○ם[ --]
2ו֯תצונו להנזר מן֯[ --]
3ב֯○[ ]○ ברוך֯[ ]○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 70-71
1[-- ]○ עבדכ[ה] ○○○[ --]
2[-- ש]בי֯ פשע֯ ל֯סו֯[ --]
frg. 72
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]צ֯ד֯ק֯ בי֯○[ --]
3[--] ונכב֯[ד --]
4[-- ]○○א יש[ --]
5[-- ] _____ [--]
6[-- ]○[ ו]ברך [וענה ואמר --]
7[-- ]מ֯דתה[ --]
8[-- ]נ֯○○○[ --]
frg. 73
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]שי צ֯[ --]
3[--] מושב ב֯[ --]
4[-- ]טמאה ○[ --]
5[-- ]א֯תה א֯[ --]
frg. 74
1○[ --]
2וא[ --]
3ורח[ץ --]
4והי[ה --]
frg. 75
1[-- [--]
2[--] ו֯אפ○[ --]
3[-- לו֯[ --]
frg. 76
1[-- ]ם֯ ○○[ --]
2[-- ]ם֯ לפני כול שמ֯[ --]
3[-- ]○ל נפשו עד[ --]
frg. 77
1[-- ]ש֯כ֯○ ○[ --]
2[-- ]ם֯ רשון[ --]
3[-- ]במו֯תו [--]
4[-- ]ר֯ היה֯[ --]
frg. 78
1[-- ]במ[ --]
2[-- י]ב֯רך[ --]
3[-- ]○תנ֯[ --]
frg. 79
1[-- ]ע[ --]
2[-- כ[ --]
3[-- ]מ֯ר אל○[ --]
4[-- ]כנות[ --]
frg. 80
1[-- במ[ --]
2[-- ]לעם [--]
frg. 81
1במ○[ --]
2לכול[ --]
frg. 82
1[-- ]ל֯○○ ○○ו֯○[ --]
2[-- ]ח֯וקי פיכ[ה --]
3[-- ]○ ______ [--]
frg. 83
1[-- ]ה֯ א[ --]
2[-- ]הר [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 84
1[-- ב]ר֯ו֯ך א֯[ --]
2[-- ]מ֯יחד צ֯[ --]
3[-- ]בט֯[ --]
frg. 85
1[-- ]ך֯[ --]
2[-- ]מ֯עו֯ננ֯[ו --]
3[-- ]ה֯ ול○[ --]
frg. 86
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]טמ֯[א --]
3[-- ]○תנו֯[ --]
frg. 87
1[-- ]○[ --]
2[-- ]רץ֯[ --]
3[-- ]תיכ֯[ --]
4[-- ]○צ○[ --]
frg. 88
1[-- ]○ו֯רש[ --]
2[-- ]ש֯תה֯[ --]
3[-- ]לי֯ל[ --]
frg. 89
1[-- ]ש֯כה֯ מ[ --]
2[-- ]טמאה[ --]
3[-- ]אכל ו֯○[] שב[ --]
frg. 90
1[-- ]תם
2[-- ] _____
frg. 91
1[--] ו֯שב○[ --]
2[-- ]מ֯ס ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 92
1[-- ]עת ○[ --]
2[--] ממ○[ --]
frg. 93
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]מ֯חתם[ --]
3[-- ]י֯ה֯[ --]
frg. 94
1[--] כ֯י֯[ --]
2[-- ]○בר֯[ --]
frg. 95
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ן֯ ט[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 96
1[-- ]ב֯רכ[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 98
1[-- ] _____ [--]
2[-- ]ח֯[ --]
frg. 99
1[-- ]נ֯א בר[ --]
2[-- ]○ חטת[ (חטת[י) --]
3[-- ] _____ [--]
frg. 100
1[-- ]○[ --]
2[-- ]הרר֯[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 101
1[-- ]○[ ]ה֯ [--]
2[-- ]○[ ]מ[ --]
frg. 102
1[-- ]ק֯[ --]
2[-- ]בל֯ [--]
3[-- ]○ו֯[ -- ]
frg. 103
1[-- ]○ה֯[ --]
2[-- ]ש֯ ○[ --]
frg. 104
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ל֯ ○○[ --]
frg. 105
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ת֯ [--]
3[--] ו֯[ --]
frg. 106
1[--] א֯ת֯[ --]
2[--] הטה֯[ --]
frg. 108
1[-- ]ה֯ן֯
frg. 109
1[--] ו֯י֯○○ [--]
2[--] ○○[ --]
frg. 110
1[-- ]כ֯ה֯[ --]
2[--] לנו֯[] כ֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 111
1[-- ]י֯○○[ --]
2[-- ]ע֯ם כ֯[ --]
frg. 112
1[--] ב֯מ○[ --]
2[--] ל○○[ --]
frg. 113
1[-- ]בי○[ --]
frg. 114
1[-- ]כב֯[ --]
2[-- ]בי֯ [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 115
1[-- ]י֯ ד○[ --]
2[-- ]○ת֯לי [--]
3[-- [--]
4[-- ]○[ --]
frg. 116
1[-- ]כוהן[ --]
2[-- שב[ --]
3[-- ]ה֯○[ --]
frg. 117
1לה[ --]
frg. 118
1[-- ]הר[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 119
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ם֯ [--]
frg. 120
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]את[ --]
frg. 121
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ש○[ --]
frg. 122
1[-- ]בנ֯ו֯ מ֯[ --]
2[-- ]ה֯○○[ --]
frg. 124
1[-- [--]
frg. 125
1[-- ל֯[ --]
2[-- ]○[] לנ֯[ --]
frg. 127
1[-- ]○ר֯○○[ --]
frg. 128
1[--] ע֯○[ --]
2[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 129
1[-- ]○י֯ [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 131
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]ת֯ כב[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 132
1[-- ]ו֯ או[ --]
2[-- ]מ֯את֯ [--]
frg. 133
1[-- ]ן֯ בט֯[ --]
2[-- ]○ טהו֯ר֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 134
1[-- ]○ י֯○[ --]
2[-- ]○ק ○○[ --]
frg. 135
1[--] כ֯○○○[ --]
2[-- ]○ה הי○[ --]
frg. 136
1[-- ]○○[ --]
2[-- ר]צונכ֯[ה --]
3[-- ]ם֯ ה֯[ --]
frg. 137
1[-- ]○ם [--]
2[-- ] _____ [--]
frg. 138
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ב○[ --]
frg. 139
1[-- ]○○ם֯ וכול[ --]
2[-- ]ץ֯ שר֯[ ]○[ --]
frg. 140
1[-- ]ד֯ב֯[ --]
2[-- ו֯[ --]
3[-- ]○הל[ --]
frg. 141
1[-- ]○○ כ[ --]
2[-- ]ד֯○○[ --]
3[--] ○○[ --]
frg. 142
1[-- [--]
2[--] א○[ --]
3[-- ] ח֯[ --]
frg. 143
1[-- ]י֯נ֯○[ --]
2[-- [--]
frg. 144
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○לך ל֯[ --]
frg. 145
1[--] ○○[ --]
2[-- ]אתה[ --]
3[-- ]ל֯ במ[ --]
frg. 146
1[-- ]○ש֯ר֯ [--]
2[-- ]ב֯רך [--]
frg. 147
1[-- ]גת֯[ --]
2[-- [--]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 148
1[-- ]א[ --]
2[-- ]מ○[ --]
frg. 149
1[--] מ○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 150
1[-- ]○[ --]
2[-- ]הי֯○[ --]
frg. 151
1[-- ]○ם[ --]
2[--] ו֯[ --]
frg. 152
1[-- ]אשו֯ ברש[ --]
2[-- ]כול טמאת֯[ --]
frg. 153
1[--] הר ○[ --]
2[-- ]ו֯בי֯○[ --]
frg. 154
1[-- ]שמ○[ --]
2[-- ]אמר[ --]
frg. 155
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ר֯ו֯ [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 156
1[-- ]○[ --]
2[-- ]וג○[ --]
3[-- ]○ת [--]
frg. 157
1[-- ]כ֯○○[ --]
2[-- ]○פש[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 158
1[-- ]○ט○[ --]
frg. 159
1[--] מ֯ן֯[ --]
2[-- ]באו֯○[ --]
frg. 160
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ו֯○[ --]
3[--] א[ --]
4[-- ]○כ֯[ --]
frg. 161
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]וש֯○[ --]
frg. 162
1[-- ]○ה֯○○○ [--]
frg. 163
1[-- ]○ [--]
2[-- ]○מ○[ --]
3[-- ]○א֯[ --]
frg. 164
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○○ץ֯ [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 165
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○כה [--]
frg. 166
1[-- [--]
frg. 167
1[-- ] _____ [--]
2[-- ]○ ה֯[ --]
frg. 168
1[-- ]את ב[ --]
frg. 169
1[--] ת[ --]
frg. 172
1[-- ]ם֯ [--]
frg. 174
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ר֯כה֯[ --]
3[-- ]ר֯○○[ --]
frg. 175
1[-- ]○○○ט֯ ○○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 176
1[-- ]○ [--]
2[-- ]○ק֯○[ --]
frg. 177
1[-- ]או במ[ --]
2[--] בם [--]
frg. 178
1[-- ]ל[ --]
frg. 179
1[-- ]ב֯כב֯[ --]
frg. 180
1[-- ]ה֯ ○[ --]
2[-- ]לי֯ו֯[ --]
frg. 181
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]א֯ר _____ [--]
3[-- ]ה֯טהר[ --]
4[-- [--]
frg. 182
1[-- [--]
frg. 183
1[-- ]ב֯ש֯ם֯ ○○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 184
1[-- [--]
frg. 185
1[-- ]○ס֯ א֯[ --]
2[-- ]ר֯ש֯ [ ] ה֯[ --]
frg. 186
1ב○[ --]
frg. 187
1[-- ]○ש֯[ --]
2[-- [--]
frg. 188
1[-- ]○[ --]
2[--] עו֯[ --]
frg. 189
1[-- ]ש֯ו֯ה [--]
frg. 191
1[-- ]○א֯ו֯ר֯ [--]
frg. 192
1[--] וענ֯[ה --]
frg. 193
1[--] מ[ --]
2[-- ]○ [--]
frg. 194
1[-- ]○כ֯[ --]
2[-- ]○מ֯○[ --]
frg. 195
1[-- ]י[ --]
frg. 197
1[-- ]ך֯ ע֯ם֯[ --]
2[-- ]ש֯כ֯[ --]
frg. 198
1[-- ]ש֯ו [--]
frg. 199
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ד֯ לוא[ --]
frg. 200
1[--] ב[ --]
2[-- ]ת֯ו [--]
frg. 201
1[-- ]ע֯מ֯[ --]
2[-- ]ך֯ ט[ --]
3[-- ]○ [--]
frg. 202
1[-- ]○ ל○[ --]
frg. 203
1[-- ]יד[ --]
frg. 204
1[-- ]ה֯א○[ --]
frg. 205
1[-- ]כ֯ל֯ א[ --]
frg. 206
1[--] ה֯[ --]
frg. 208
1[--] ה֯[ --]
frg. 209
1[--] ה○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 210
1[-- ]○ו֯[ --]
frg. 211
1[-- ]ר֯י֯○[ --]
frg. 212
1[-- ]○ו֯ת[ --]
frg. 213
1[-- ]בי֯○[ --]
2[-- ]מ֯ו֯ [--]
frg. 214
1[-- ]○ח֯○[ --]
frg. 226
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- אה]ב֯תכה [--]
3[--] ו֯מ֯ש֯כו֯[ --]
4[-- ]ע֯ו֯למ֯י֯ם֯ [--]
frg. 227
1[-- ]ם֯[ --]
2[--] ואד[ --]
3[-- ]ב֯אור [--]
4[-- ]ו֯ן ○○[ --]
frg. 228
1[-- ]○
2[-- ]מת
3[-- ]○ת
frg. 229
1[--] א֯[ --]
2[-- ]י֯ש○[ --]
3[-- ]מימי֯[] מי[ --]
frg. 230
1[--] ש[ --]
2[-- ]ב[ --]
frg. 231
1[-- ]○○ ○[ --]
2[--] על○[ --]
3[-- ]○○ ○[ --]