Versionen

4Q509

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- ]○כנו [--]
2[-- ]○ו֯מ○○[ --]
3[-- ט]י֯ט חוצות [--]
4[-- לפניכ]ה֯ נשפוך ש[יחנו --]
5[-- ]○[ -- ]ח֯נו בקץ ה[ --]
6[-- ]נ֯○○ב֯○[ ]○○[ -- ]ל֯[ ]ל[ --]
7[-- ]○ו֯ ○[ ]○○ ○○[ --]
8[--] מו֯ש֯ה֯ ותדבר אל[יו --]
9[-- ]○○○○ ○○בי֯ם אשר על [--]
10[א]שר צויתו֯ א֯ל[ --]
11[-- ]כ֯ה עמכה ב֯[ --]
12[-- ]○○[ ]○○[ --]
frg. 3
1[-- ]ואו֯נה ○○[ --]
2[-- ]ת֯ה מועד֯ שלומנ֯ו֯[ --]
3[-- כיא שמחת]נ֯ו מיגוננו֯ ואספ֯תה֯[ נדחינו למועד --]
4[-- ]ונפוצות[י]נ֯ו֯ ל֯[תקופת ת]ק֯[בץ לתקופת --]
5[-- ח]ס֯ד֯י֯כ֯ה֯ על עדתנו כש[עירים על הארץ במועדי זרע]
6[-- ] _____ [--]
7[-- וכרביבים על ע]ש֯ב במועדי דשא ו֯[ --]
8[-- ואנו נספרה נ]פ֯לא[ו]ת֯יכה לדור ודו[ר --]
9[-- ברו]ך אדוני֯ א֯שר שמח֯[נו --]
10[-- ]○○○[ --]
frg. 4
1[-- ]○[ ]○○[ --]
2[-- ]י֯לו֯ לכול ח○[ --]
3[-- ]○ ע֯ו֯לם֯ וישמחנו[ --]
4[-- ברוך ]א֯דוני֯ ה֯מבינ֯נ֯ו ב֯[ --]
5[-- לעולמי] ע֯ד֯ אמ֯ן אמן [ --]
frg. 5-6 i
4[--]ם
frg. 5-6 ii
1[-- ]ש○○ ○○י֯אי֯ם֯[ --]
2[-- ד֯מנו בקצ []○[ --]
3[-- ]○○בנו֯ לקרא֯תנו כו֯ל֯[ --]
4ב[ ]○○ ○○○[ -- ידעתה הכול[ --]
5פלגתה ותגד[ -- כ]ו֯ל האלות[ --]
6[ב]נו כאשר דברתה֯[ -- ]○[ --]
7[ה]נ֯כ֯ה שוכב עם אב֯[ותיכה --]
8[-- ]ל֯[ --]
frg. 7
1[-- ]○[ --]
2[-- ו]בתהו֯מות ובכול ○[ --]
3כ֯י֯ מעולם֯ שנאתה ○[ --]
4[-- ]○חיד (]י֯חיד) מ֯לפניכה ○○[ --]
5באחרית הימים[ --]
6[-- ]טן קדשא֯○ם ו֯[ --]
7[-- ]תם להשמר ב֯[ --]
8[-- ]ל○[ ]○○ה֯○[ --]
frg. 8
1[--] המעשה֯[ --]
2[-- ]כה ○ו֯ת֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
4[-- תבואת אר]צנו לת֯נ֯ו֯פ֯[ה --]
5[-- ]ב֯ראשית ד֯[ --] קו֯[--]
6[-- מ]א֯ו֯ד ○○○○○[ -- ובזוינו]
7[ואורחינו ]ואביונינו ○[ --]
8[-- מ]מ֯שלת נ֯ב֯○[ --]
9[-- ]○○○○[ --]
frg. 9-10 i
1[-- ל]מען֯ ○○○
2[--] וברכתה
3[-- ]○םה אשר
4[-- ]תכה
5[-- ]תו֯ א֯[ --]
6[-- ]כ֯○[ --]
7[-- ]○○[ --]
8[-- ]ל֯[ --]
9[-- ]ר֯ ב֯ת֯[ --]
10[-- ]רחמינו[ --]
frg. 12 i-13
1ה֯מנו֯ד֯חים התועים מבל֯י֯[ משיב --]
2[מ]ב֯לי אומץ֯ ה֯נופלים מבלי֯[ מקים --]
3מ֯בלי מ֯ב֯י֯ן֯ הנשברים מבלי֯[ חובש --
4ב֯עוונ[ ו]אין רופא [--]
5מנחם נכשלים בפשעיהם[ -- תז]כ֯ור (ז]כ֯ור)
6יגון וב֯כ֯י תת֯ר֯עה אסירי[ם --
frg. 10 ii-11
2רח[ --]
3רעי֯תה ו֯ב֯[ --]
4בע[ ]תכה [--]
5ומלאכיכה[ --]
6ונחלתכה נ[ -- ברוך]
7אדוני[ --]
8[-- תפ]לה למועד[ --]
9[-- ]○יכה אש[ר --]
10[-- ]י֯ם י֯עד○[ --]
11[-- כול [--]
12[-- ]○○ לכ֯[ --]
frg. 16
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]בכול עצב֯[יהם --]
3[-- ]ר֯חמהם על תעניתם
4[-- ]י֯גון זקנינו ו֯נ֯כבד֯[ינו]
5[-- ]נ֯ערים תעתעו בם
6[-- ל]וא הביטו כי א֯[תה]
7[-- ]חכמתנו ○○ל○[ ]○
8[-- ]ו֯אנו הב○○[ --]
frg. 12 ii
1נדע [--]
2כי נ○[ --]
3עשי֯ת[ה --]
4אותכ[ה --]
5וש֯○[ --]
frg. 15 i
1[-- ]שכה
2[-- ]○ה
3[-- ]בות
4[-- ]○ם
5[-- ]ש֯ את
frg. 15 ii
3א[ --]
frg. 17
1[-- ]וד֯ת֯ם֯ כיא[ --]
2[-- ר]חמנו מעולם[ --]
3[-- מעולם [--]
4[--] לתבואת [--]
5[-- ]אשר֯ בש○[ --]
frg. 18
1[-- לעול]מ֯י עד ולנו בוש֯[ת הפנים --]
2[-- ]שכחנו בריתכ֯[ה --]
3[-- ברוך א]דוני אשר[ --]
4[-- ]ח֯○[ --]
frg. 19
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○ו֯ת֯[ --]
frg. 20
1[-- ]○○ ○○[ --]
2[--] ר֯○[ --]
3[-- ]נ֯ו֯ג֯○[ --]
4[-- ]○ד֯[ --]
frg. 21
1[-- לפניכה֯[ --]
frg. 22
1[-- [--]
2[-- ]ו֯ עמכה֯[ --]
3[-- י]ת֯י֯צבו֯ [--]
4[--] ולהלל֯ [--]
frg. 23 i
1[-- ]י֯ז
2[-- ]ל֯מ֯חשב֯ת֯ו֯
frg. 23 ii
1ב֯א֯[ --]
2ברו֯ך [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 24
1[-- ]ע֯ו֯ל֯מי֯ ○[ --]
2[-- ]○ י֯שחק[ --]
3[-- ]לכול ○○[ --]
frg. 25
1[-- ]○ זכ[ור --]
2[-- ]○ לנו ○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 26
1[-- ]י֯שרא[ל --]
2[-- ]מאי֯ה[ --]
3[-- ]ע֯תה [--]
frg. 27
1[-- ]○ אש[ --]
2[-- ]א֯שר ד֯[ --]
3[--] קו֯ד֯[ש --]
frg. 28
1[-- ]○○מ֯○[ --]
2[-- ]ה֯ העז֯○[ --]
3[--] ז֯עקת֯[ --]
4[--] ו֯התו֯○[ --]
5[-- ]הרע○[ --]
6[--] ו֯ע֯○[ --]
7[-- ]○ב֯ו֯[ --]
frg. 29
1[-- ]○○ בבו○[ --]
2[-- ]ל֯○ ו֯ש[ --]
3[-- ]א֯ ל○[ --]
frg. 30
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]שר י֯[ --]
3[-- ]ה֯לכ֯ת֯ה֯[ --]
4[-- ]ש֯ת○[ --]
frg. 31
1[-- ]○ו֯ [--]
2[-- ]○○○ ש֯[ --]
3[-- ]ק֯ו֯דשכה֯[ --]
4[--] וחוקי֯[ --]
5[-- ]כ֯ו֯ל אשר֯[ --]
6[--] לנו ותצו֯[ --]
7[-- ]מ֯תה ו֯ל[ --]
frg. 32
1[-- ]המה֯ י֯לכו֯ [--]
2[-- ולוא] ימותו בטמא[תם --]
3[-- ש]מ֯חי רצון במועדי֯[ --]
4[-- ]○[] קודש עם כ֯[ --]
5[-- ]לת֯ו֯ []○ק֯○[ --]
frg. 33
1[-- ]○ו [--]
2[-- [--]
3[-- ]○ק֯○[ --] י֯[--]
frg. 34
1מ○[ --]
frg. 35
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ אשר֯[ --]
3[-- ]○ולם [--]
frg. 36
1[-- ]משפח֯[ --]
2[-- ופ֯○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 37
1[-- ]○○○○[ --]
2[--] ובכול [--]
3[-- ]ת֯כ֯ה [--]
frg. 38
1[-- ]○[ --]
2[-- ○[ --]
3[-- ]○ו֯חו֯ [--]
4[-- ]כ֯ו֯[ --]
frg. 39
1[--] לזרע[ --]
2[-- ]ולפ○[ --]
frg. 40
1[-- ]המה[ --]
2[-- ]אתם[ --]
3[-- ]ה֯○○[ --]
frg. 41
1[-- ]ן֯ א[ --]
2[-- ]○○○○○ והפ○○[ --]
3[-- ]○○[ ]○מ֯רפ֯[ --]
frg. 42
1[-- ]○נו [--]
2[-- ]דבר֯[ --]
frg. 43
1[-- ]○שי֯○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 44
1[-- ○[ --]
2[-- י]שרא[ל --]
3[-- ]ה[ --]
frg. 45
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ה[ --]
frg. 46
1[--] בגויכ֯ה֯ [--]
frg. 47
1[-- ]לכנו כ[ --]
2[-- ]○○○ [--]
frg. 48
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ כ○[ --]
3[-- ]○○י֯[ --]
frg. 49 i
2[--
frg. 49 ii
1לעול[מי עד אמן אמן --]
frg. 50
1[-- ]בקולכה [--]
2[--] וחסיד [--]
frg. 51
1[-- ]○ מל֯כותכה֯[ --]
2[-- ]ש○[ ]○○[ --]
frg. 52
1[-- ]המ[ --]
2[-- ]○ם[ --]
frg. 53
1[-- ]○ ו֯גם אנו מ[ --]
2[--] ותשא ל○[ --]
frg. 54
1[-- ]○[ ]○[ ]○○ ○○ ○[ --]
2[-- ]מעלת֯ הכפ֯רתה מ֯[ --]
frg. 55
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[--] חכמתכה[ --]
3[-- ב]ר֯אתם ובכוחכה[ --]
4[-- ]○○○[] ○○ל ל֯ב֯[ --]
frg. 56
1[-- ]דו ומידכה[ --]
2[--] ○ב֯○○○ [--]
frg. 57
1○○ב֯○ ○[ --]
2ו֯גי֯לו֯[ --]
3[-- ב֯[ --]
frg. 58
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○○[ ]○[ --]
3[-- ]ה֯ מ֯ן֯ ○○○[ ]ם֯ [--]
4[-- ]א֯○ ואת ○○○[ --]
5[-- ]○ת֯ה בב֯נ֯○○[ ]○○[ --]
6[-- ]○י֯ קו֯ד֯[ש ]○○○[ --]
7[-- ג]אונו֯ יא֯[ -- ]○[ --]
8[-- ]ג֯דו֯ל֯ים כול א֯○[ --]
9[-- ]ל֯[ --]
frg. 59
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]מצאונו [--]
3[-- ]○[ ]○○○ה֯[ --]
frg. 60
1כ֯[ --]
frg. 61
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]צ֯[ --]
frg. 62
1[-- א]ר֯צנו ○[ --]
frg. 63
1[-- ]○ו ○[ --]
frg. 64
1[--] י֯○[ --]
2[-- ]○ ר֯○○[ --]
frg. 65
1[-- ]○ רב○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 66
1[-- ]○[ --]
2[--] ו֯תצ֯○[ --]
frg. 67
1[-- ]○א֯ר֯○[ --]
frg. 68
1[--] כ֯○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 69
1[-- ]א○○[ --]
frg. 70
1[-- ב֯[ --]
2[-- ]ל֯[ ]ל[ --]
frg. 71
1[-- ]○די֯○[ --]
2[-- ]ש֯ח֯○[ --]
frg. 72
1[-- ]○ינו[ --]
2[-- ]○נ֯[ --]
frg. 73 i
1[-- ]ם֯
2[-- ]ע֯ולם֯
frg. 73 ii
1עלי֯[ --]
frg. 74 i
2[-- ]ה֯
frg. 74 ii
1י֯○[ --]
2כ֯[ --]
frg. 76
1[-- ]שי֯ם [--]
2[-- ]○ עב[ --]
frg. 77
1[-- ]○○○[ --]
2[-- _____ [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 78
1[-- ]○ר֯○[ --]
2[-- נ]ת֯תה ב○[ --]
frg. 79
1[-- ]○ו֯○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 80
1[--] צ֯[ --]
frg. 81
1[-- ]ב֯○[ --]
2[-- ]א֯ר֯צ֯[ --]
3[-- ]מ֯ו֯ד֯[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 82
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○נ֯פו֯ת֯○[ --]
frg. 83
1[-- ]○ ב֯[ ]○[ --]
2[--] ואין ל○[ --]
frg. 84
1[-- ]ה֯ ל֯הב[ --]
2[-- ]לוא מ֯ל[ --]
frg. 85
1[-- ]תפ[ --]
2[-- ]○ס֯כ֯[ --]
frg. 86
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שלו בנ○[ --]
frg. 87
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ת֯וח֯לתו֯[ --]
frg. 89
1[-- ]○יהם֯[ --]
2[--] ל○[ --]
frg. 90
1[-- ]ב֯[ --]
2[-- ]○ ו֯א○[ --]
3[-- ]○ל [--]
frg. 91
1[-- ]○ הב֯○○[ ]○ה֯[ --]
2[-- ]○[ ]○○[ --]
frg. 93
1[-- ]○דכ֯[ --]
frg. 94
1[-- ]ת[ --]
2[-- ]הן [--]
frg. 95
1[-- ]○[ --]
2[-- ע֯[ --]
frg. 96
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ל֯ ל[ --]
3[-- ז○[ --]
frg. 97-98 i
2[-- ולוא הבי]ן֯ ז֯[רע ]ה֯א֯ד֯ם
3[בכול אשר הנחלתו ולוא ידעוכה ]לעשות לע֯ש֯ו֯ת֯
4[דברכה וירשיעו מכול ולוא הב]י֯נו בכוחכה
5[הגדול ותמאס בם כי לוא תחפ]ץ֯ בעו֯לה֯[ ורשע]
6[לוא יכון לפניכה ותבחר לכה עם בקץ רצונכה]
7[כי זכרתה בריתכה ותתנם להבדל ל]כה לקודש
8[מכול העמים ותחדש ברי]תכה להם במראת
9[כבוד ודברי רוח קודשכה ב]מ֯עשי ידיכה וכתב
10[ימינכה להודיעם יסודי כבוד ומעשי עולם]
frg. 97-98 ii
1[-- ]○○[ --]
2כתר֯ צ֯ד֯[ק --]
3נזר י֯פ○[ --]
4צדק ל○○[ --]
5[-- ]ל֯[ --]
6○[ --]
7○○א֯ על֯○י֯כ֯[ --]
8○○י֯○[ ]○ש֯ו֯ב֯○[ --]
9○○ ○[ --]
frg. 99 i
2[-- ]○ מוצא חן
frg. 99 ii
1[-- ]○[ ]○[ --]
2ל֯ה֯○○○[ --]
frg. 100
1[-- ]○ש֯○[ --]
2[--] כו֯ל[ --]
3[-- ]ש֯○○[ --]
4[-- ]○פטכה [--]
frg. 101
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○ל֯○○[ --]
3[-- ]○א֯○○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 102
1[-- ]○○ו֯כ֯[ ]○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 103
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]ה[ --]
frg. 104
1[-- ]○ מו֯עד֯[ --]
2[--] לה○[ --]
frg. 105
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○לד֯ת○[ --]
frg. 106
1[-- ]○י֯כ○[ --]
2[-- ]○מ֯○[ --]
frg. 107
1[--] והש○[ --]
2[--] זרע ○[ --]
frg. 108
1[-- ]○כת֯[ --]
2[-- ]כב[וד --]
frg. 109
1[--] כ○[ --]
frg. 110
1[-- ]ם֯ ○○[ --]
2[-- ]ד֯ יע[ --]
frg. 111
1[-- ]○ם [--]
2[-- ]○ ר֯○[ --]
frg. 112
1[-- ]○ מ֯ר֯○[ --]
2[-- ]ץ֯ י֯○[ --]
frg. 113
1[-- ]○ב○[ --]
2[-- ○[ --]
frg. 114
1[-- ]ה֯ ב[ --]
2[-- ]○ק֯ו֯○[ --]
frg. 115
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ח֯נ֯ו֯ ה֯[ --]
frg. 116
1[-- ב֯מע[ --]
frg. 117
1[-- ]מ֯ן ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 118
1[-- [--]
frg. 119
1[-- ]עש[ --]
frg. 131-132 i
4[-- ]בו֯ת
5[-- ]ק֯ודשכ[ה]
6[-- ]לי֯ת
7[-- ]י֯ו֯
8[-- ]א֯ו֯רחו (כ]ו֯ל֯) () (ירחי֯)
9[-- ל]שונו
10[-- ]○ לשמוע
11[-- ]בכול
12[-- ]שינו
13[-- נפ]ל֯אותכיכה
14[-- ]שלחתנו
15[-- המ]רו֯תם
16[-- ]○ראתך
17[-- ש]נאתה
18[--] היתה
19[-- ]לפני
20[--]
21[-- ]ק֯
frg. 131-132 ii
1[-- ]○[][]○[ --]
2[-- כ]ב֯ו֯דכה ○○[ --]
3[-- ]ע֯יו אמן אמ[ן --]
4[--] _____ [--]
5[תפלה ליום ה]ב֯כור֯י֯ם֯ זכורה א֯[דו]נ֯י֯ מו֯ע֯ד֯
6[-- ]ו֯נדבות ר֯צונכה אשר֯ צויתה
7○[ -- ]גי֯ש לפניכה רשית מעשי֯[כה --]
8לב[ -- ]○ם עלי ארץ להיות ק○[ --]
9○[ -- ]○○ []○כה כי ביו֯ם֯ ה○○[ --]
10א[ -- ]ר֯ הקדשת[ --]
11[--] א֯ת֯ שגר [--]
12צ[ --]
13א[ --]
14ב֯רו֯○[ --]
15עם נה֯[ --]
16קוד[ש --]
17בכול [--]
18○[ --]
19ל○[ --]
20י֯○[ --]
frg. 133
1[-- ]○○○ע֯ו֯ לכ[ --]
2[-- ]ע֯מוד כי֯ לכ֯[ --]
frg. 134
1[-- ]○ ○מ֯○ם וחי֯ק[ (וחו֯ק[) --]
2[--] פ֯ל○○○[] לש[ --]
frg. 135
1[-- ]שות֯[ --]
2[-- ]ו֯ ז֯○[ --]
3[-- ]ו֯ ב○[ --]
4[-- ]○ ○[ --]
frg. 136
1[--] ○[ --]
2[-- ]שח[ --]
3[-- [--]
4[--] מע[ --]
frg. 137
1[-- ]○○○ם֯[ --]
2[-- ]○לי֯ה○[ --]
frg. 138
1[-- ]לם [--]
2[-- ]○ה [--]
3[--] נ֯○[ --]
frg. 139
1[--] ואתה[ --]
2[-- ]○ והד֯[ --]
3[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 140
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש֯ עבו֯ד○[ --]
frg. 141
1[-- ]ח֯שב [--]
2[-- ]○תו֯ [--]
frg. 142
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ד֯ב[ --]
frg. 143
1[-- ]○[ ]○[ ]ה֯ מ֯ו֯ע֯ד֯ ○[ --]
2[-- ]○ ולבער מ֯מנו֯ [--]
3[-- ]את ○○[ --]
4[-- א֯[ --]
frg. 144
1[--] ואתה֯[ --]
2[--] והת[ --]
frg. 145
1[-- ]○ו ○○[ --]
2[-- ]○[ ר]ח֯מיכה֯[ --]
3[-- ]○[ --]
4[-- ]○תרנו[ --]
5[-- ]○[ --]
frg. 146
1[-- ]שתנו[ --]
2[-- ]ל֯אהב֯[ --]
3[-- ]ך֯ שמכה [--]
4[-- ]ל[ ]○ להטו֯ [ --]
5[-- הר]שענו ב[ --]
6[-- נ]שחתות[ --]
7[--] לקדו֯○[ --]
8[-- ]ל֯[ --]
frg. 147
1[-- ]○○○[ --]
2[--] אתה[ --]
3[-- ]ו֯חו֯ ○[ --]
4[-- ל]מ֯ען [--]
5[-- ]○ נפלאות[ --]
6[-- ]○○○[ --]
frg. 148
1[-- ]○ב○[ --]
2[-- ]○כה כ[ --]
3[-- ]שובו א[ --]
4[-- ]○חרו֯ ו֯א[ --]
frg. 150
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ש○[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 151
1[-- ]תנו[ --]
2[--] מבי֯ת[ --]
3[-- ]○ו֯ש[ --]
frg. 152
1[-- ]○י֯נו֯[ --]
2[-- ו֯○[ --]
3[-- ]שם֯[ --]
frg. 153
1[-- ]○צר֯[ --]
2[-- ]ות ו֯○[ --]
3[-- ]○רו֯○[ --]
frg. 154
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ ש[ --]
3[-- ]ל○○○[ --]
frg. 155
1[-- ]ו֯עולמים֯[ --]
2[-- ל○ש○[ --]
frg. 156
1[--] אר[ --]
2[-- לב[ --]
3[-- ]○ ל[ --]
frg. 157
1[-- ]○○○ב○○ם[ --]
2[-- י]שו֯עו֯ עי֯ני֯[ --]
3[--] _____ [--]
4[-- ]ה֯ו֯[ --]
frg. 158
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ה֯ [--]
3[-- ]ת֯י֯ח○[ --]
4[-- ]ע֯ [--]
frg. 159
1[-- ]○ [--]
2[-- ]○ק[ --]
3[-- ]מ[ --]
frg. 160
1[-- ]○[ --]
2[-- ר]אשון֯ ○[ --]
3[-- ]○○ [--]
frg. 161
1[-- ]○רי֯נ֯ו֯ ○[ --]
2[-- ]○י֯ לוא נ[ --]
3[-- ]א֯חר֯[ --]
frg. 162
1[-- ]○מים [--]
2[-- ]○י֯ק [--]
frg. 163
1[-- ]○בר֯○[ --]
2[-- ]ת֯נו ○[ --]
frg. 164
1[-- ]להב֯ל[ --]
2[-- ]י֯ם[ --]
frg. 166
1[-- ]○○○[ --]
2[--] ו֯○[ --]
frg. 167
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ ב[ --]
3[-- ]○ו֯○[ --]
frg. 168
1[-- ק]דוש[ --]
frg. 169
1[-- ]○[ --]
2[-- ]א֯ין [--]
frg. 170
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ ○[ --]
3[-- ]ק֯ו֯○[ --]
frg. 171
1[-- ]○לינו֯[ --]
frg. 172
1[-- ]ח֯ר[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 173
1[-- ]ר֯ו֯ת֯ ○[ --]
frg. 174
1[-- ]○ ת[ --]
2[-- ]○ כ[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 175
1[-- ]○נ֯י֯○ב֯○[ --]
2[-- ]ב֯ק֯○ל○[ --]
frg. 176
1[-- ]א֯ין [--]
2[-- ]ולי֯[ --]
frg. 177
1[-- ]ת֯[ --]
2[-- ]כול ר○ב֯[ --]
frg. 178
1[-- ]ד֯ש[ --]
2[-- ]ל○○[ --]
frg. 179
1[-- ]ו֯○[ --]
2[-- ]ה֯ [--]
frg. 180
1[-- ח[ --]
frg. 181
1[-- ]ע֯ה֯[ --]
frg. 182
1[-- ]ו֯ א○[ --]
frg. 183
1[--] הגוים [--]
2[--] ושמה[ --]
3[-- ]○ן דר֯[ ]○[ --]
4[-- ]○ניה ולי○[ --]
5[-- וברוב [--]
6[-- ]הדחתו ב֯[ --]
7[-- ]○ לבני יה֯[ודה --]
8[--] זואת ב[ --]
9[-- ]ת֯ []ב֯○א מא○[ --]
10[-- ]○כה ○[ --] אתנ֯[ --]
11[-- ]○ עלינו [--]
frg. 184 i
1[-- ]○○○○
2[-- ]את
3[--] לע֯יני ע֯מכה
4[-- ]כ֯ה ומעשי
5[-- ]○ה וכול֯ בר֯○○
6[-- ]○○
7[-- ]בל
8[-- ]○ו֯
9[-- ]ש֯י֯ו֯
10[-- ]○תהו֯ ו֯ב֯כה֯
11[-- ]ר֯תה
12[-- ]מאכל ל[ --]
13[-- ]י֯ נדה֯
frg. 184 ii
4○[ --]
5א[ --]
6כ[ --]
7ו֯○[ --]
8ב֯[ --]
9○[ --]
10○[ --]
11י֯[ --]
frg. 185
1ת֯○○[ --]
2ב[ --]
3○[ --]
4י֯ב֯○○○○○[ --]
5ת○[ --]
frg. 186
1[-- ]ב֯○[ --]
2[--]
3[-- ]ע֯מ֯○○[ --]
4[-- ]○א֯[ --]
frg. 187
1[-- ]ה֯ ב֯[ --]
2[-- ]○אש[ --]
3[--] תחרץ֯[ --]
4[-- ]תם֯[ --]
frg. 188
1[-- ]○[ --]
2[--] את בריתכ֯[ה --]
3[-- ]○ ו֯לוא [-- ]מ֯[ --]
4[-- ]הרעו֯ת האלה ו○[ --]
5[-- ג]מ֯ו֯ל רעתנ֯ו֯ אשר [--]
frg. 189
1[-- ]בו֯ד [--]
2[-- ארצנו[ --]
3[-- ]○ צלמו֯ת ו֯מ֯○[ --]
4[-- ]נ֯ו כי תני֯ח[ --]
5[-- ע]ו֯ב֯דכה בא[ --]
frg. 190
1[-- ]○ם [--]
2[-- ]ל֯ לש○[ --]
3[-- ]ל֯○[ --]
frg. 191
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]לפניכה֯[ --]
3[--] שמכה֯[ --]
4[-- ה]מ֯של֯ת֯נו [--]
5[-- ]○[ --]
frg. 192
1[-- ]יס֯פ֯ר֯○ ○[ --]
2[-- ]בעםים בש֯[ --]
3[-- ]שכה לה֯[ --]
4[-- ]עה ב○[ --]
frg. 193
1[--] ט֯מ֯א֯ה֯ [--]
2[-- ]○כל בא֯ [--]
frg. 194
1[-- ]○[ ]ב֯○○○[ --]
2[-- ]תינו ב֯‹‹ת֯››רצ[ --]
3[-- ]○כ֯ה בקרבנ֯[ו --]
frg. 195
1[--] והוסי (והיסי[) --]
2[-- ]י֯י֯נו֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 196
1[-- ]○ מ○○[ --]
2[-- ]○ מ֯לך֯ ○[ --]
frg. 197
1[-- ]○תה֯ ○[ --]
2[-- את[ --]
3[-- ]○○ ל○[ --]
frg. 198
1[-- ]○○[ ]ו֯או֯ת֯כ֯[ --]
2[-- ]כ֯ו֯ל הי֯ו֯ת ב֯○[ --]
3[-- ]○ תצדק ל○[ --]
frg. 199
1[--] וכ֯[ --]
2[-- ]ל֯בי֯נת[ --]
3[-- ש○[ --]
4[-- ]○ח֯ק מ○[ --]
frg. 200
1[-- ]○○[ --]
2[-- מש]חי֯תים֯[ --]
3[-- ]○○ל י֯[ --]
frg. 201
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מ֯אן כ[ --]
3[-- ]○ש֯○[ --]
frg. 202
1[-- ]○ י֯[ --]
2[-- ]○ ב֯[ --]
3[-- ]ש֯○[ --]
frg. 203
1[--] שר○[ --]
2[-- ]ו֯ או֯[ --]
frg. 204
1[-- ]כ֯ו֯ל֯ם
2[-- ]ע֯ו֯למים
3[-- ]○ ו֯א֯○[ --]
frg. 205
1[-- ר]שעה֯ ל֯[ --]
2[-- ק]ץ הרשעה[ --]
3[-- ]○○○ ב֯א֯○[ --]
frg. 206
1[-- ברוך אדוני המנ[ --]
frg. 207
1[-- ]○[ --]
2[--] דו֯○[ --]
3[-- ]ה֯ ה[ --]
frg. 208
1[-- ]○ו֯○[ --]
2[-- ]○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 209
1[-- ]○○ך֯ ○○[ --]
2[-- ]○ם ○ב֯מ○[ --]
3[-- ]הו֯לל○○[ --]
frg. 210
1[-- ]ו֯○[ --]
2[-- ]ה֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 211
1[-- ]ים מר֯[ --]
2[-- ]ה֯ מ[ --]
frg. 212
1[-- ]הנסתרו֯[ת --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 213
1[-- ]כ֯י֯ ל֯כ֯ה֯ [--]
2[--] ותבדילנ֯[ו --]
frg. 214
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ה אלוהינ֯ו֯[ ]○○○[ --]
3[-- ]ל֯ל֯[ --]
frg. 215
1[-- ]○○○○[ --]
2[--] לטובכה [--]
frg. 216
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ת֯ ○[ --]
3[-- ]○ר֯ ○[ --]
frg. 217
1[-- ]חתומים[ --]
2[-- ]ו֯○לו֯ת [--]
frg. 218
1[--] בכול
2[-- ]ק֯ד֯ו֯ש֯
frg. 219
1ו֯המ֯○○[ --]
2שם֯ [--]
frg. 220
1[-- ]מ֯ו֯עדי֯ם[ --]
2[--] ל֯י֯○[ --]
frg. 221
1[-- ]○ולאל[ --]
2[-- ]קצ○[ --]
frg. 222
1[--] ה[ --]
2[-- ]○ה [--]
frg. 223
1[-- ]○[ --]
2[--] בטה[ --]
frg. 224
1[--] לו֯א[ --]
2[-- ]ה֯ם֯ [--]
frg. 225
1וענ֯ש֯ת֯י֯○[ --]
frg. 226
1[-- ]ח֯ר֯ י֯ב[ --]
2[-- ] [--]
frg. 227
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש֯ רחמ○○[ --]
frg. 228
1[-- ]○מ○ [--]
2[-- ]בפי֯ה מן֯ ○[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 229
1[-- ]ה֯○○נ֯י֯ת֯
2[-- ]○ ו֯אמרו
frg. 230
1[-- ]○○○○נ֯ו֯[ --]
2[-- ]ב○○רו֯[ --]
frg. 231
1[-- ]○ע ה֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 232
1[-- ]וב○○[ --]
2[--] הגו֯[ --]
frg. 233
1[-- ]כ֯[ --]
2[-- מ]ר֯ד֯נו בכה֯[ --]
frg. 234
1[--] שר֯ח֯[ --]
2[--] א֯ו֯ק֯○[ --]
frg. 235
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ את֯[ --]
frg. 236
1[-- ]אל֯○[ --]
2[-- ]נ֯ו֯ י֯ת○[ --]
frg. 237
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]ונפלאו[ת --]
frg. 238
1[-- ]ט֯מאת○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 239
1[-- ]שי֯ם [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 240
1[-- ]ת֯ [--]
2[-- ]אי○[ --]
frg. 241
1[-- ]ב֯○○ [--]
2[-- ]בי֯ם֯[ --]
frg. 242
1[-- ]ב֯כלי֯ו֯ן [--]
2[-- ]ל֯[ ]ל֯[ --]
frg. 243
1[-- ]ר֯כב֯[ --]
2[-- [-- ]רא[ --]
frg. 244
1[-- ]○[ --]
2[--] א֯לוה֯[ --]
frg. 245
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ו֯ע[ --]
frg. 246
1[-- ]בא○[ --]
2[-- ]ד֯ ○○[ --]
frg. 247
1[-- ]ם֯ ○[ --]
2[-- ]ו֯ד֯כ○[ --]
frg. 248
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]כ֯ת○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 249
1[-- ]ר֯ו֯ [--]
2[-- ]○ר֯[ --]
frg. 250
1[--] א֯ת֯ ע֯○[ --]
2[-- ]או֯רה֯[ --]
frg. 251
1[-- ]ק֯○○○○
2[-- ]ל֯○○○ב֯ה
frg. 252
1[-- ]○ כ֯אמר֯י֯ [--]
2[-- ]○ד ○[ --]
frg. 253
1[--] ב֯○נ֯○○○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 254
1[-- ]○ץ֯[ --]
2[-- ]○י֯ל הכ֯[ --]
frg. 255
1[-- ]○ ימי֯ם֯[ --]
2[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 256
1[-- ]○ י֯ו֯ר֯ד֯○○[ --]
2[-- ]ה֯ כ֯○[ --]
frg. 257
1[-- ר[ --]
2[-- ]ה֯ בם[ ]○○[ --]
frg. 258
1[-- ]○○ו֯א[ --]
2[-- ]את ב֯[ --]
frg. 259
1[-- ]אל ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 260
1[-- ]א֯חד [--]
frg. 261
1[-- ]י֯ר֯○[ --]
2[--] ר֯○[ --]
frg. 262
1[-- ]○○[ --]
2[--] בכ○[ --]
frg. 263
1[-- ]ת֯ [--]
2[-- ]○י֯○ [--]
frg. 264
1[-- ]ע֯○[ --]
2[-- ]ר○[ --]
frg. 265
2כ[ --]
frg. 266
1[-- ]רו֯ת ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 267
1[-- ]שע[ --]
2[-- ב[ --]
frg. 268
1[-- ]היו֯○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 269
1[-- ]○ו֯א[ --]
2[-- ]○○י[ --]
frg. 270
1[-- ]אה ב֯○○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 271
1[-- ]ש֯ ○○○○נ֯ו֯ע֯ [--]
frg. 272
1[-- ]שו֯כ○[ --]
2[--] ○○○[ --]
frg. 273
1[-- ]מ֯ו֯○[ --]
2[--] ש֯[ --]
frg. 274
1[-- ]כ֯○[ --]
2[-- ]○ר֯[ --]
frg. 275
1[-- א]פקוד על פרי ג[ודל לבב --]
frg. 276
1מכול רע ○[ --]
frg. 277 i
1[-- ]ו֯ח֯תם֯
frg. 277 ii
1לו֯א קש○[ --]
frg. 278
1[--] כבוד ל֯○[ --]
frg. 279
1[-- ]○בר עבו֯ד֯[ --]
frg. 280
1[-- ]אין מנה[ --]
frg. 281
1[-- ]ו֯נ֯ו֯ א֯○○[ --]
frg. 282
1[-- ]מרו֯○[ --]
frg. 283
1[-- ]○ ע֯קרה [--]
frg. 284
1[-- ]ש֯לו֯ם [--]
frg. 285
1[--] אד֯נ֯י֯ ○[ --]
frg. 286
1[-- ]הזה ונ֯[ --]
frg. 287
1[-- ]מולה ע֯[ורלת לבנו --]
frg. 288
1[-- ]שפט֯ ו[ --]
frg. 289
1[-- ]○נו ב[ --]
frg. 290
1[-- ]תכם
frg. 291
1ובמ[ --]
frg. 292
1[-- ]○י֯ח֯ ו֯○[ --]
frg. 293
1[--] לה[ --]
frg. 294
1[-- לב֯ה [--]
frg. 295
1[-- ]○ מ֯עו֯ל○[ --]
frg. 296
1[-- ]○ דרך֯[ --]
frg. 297
1[-- ]ה֯ע֯○[ --]
frg. 298
1[-- ○○[ --]
frg. 299
1[-- ]○ם֯ א֯ש֯י֯○[ --]
frg. 300
1[-- ]י֯פר [--]
frg. 301
1[-- ]○[ --]
2[--] אש֯[ --]
frg. 302
1[-- ה○[ --]
frg. 303
1[-- ]מ֯א֯○[ --]
frg. 304
1[-- ]○י֯ ד○[ --]
frg. 305
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ר י֯ע֯[ --]
frg. 306
1[-- ]ת֯נו֯ [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 307
1[--] טהר֯[ --]
frg. 308
1[-- ]ז֯נ֯ו֯[ --]
frg. 309
1[-- ]אל [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 310
1[-- ]פ○[ --]
frg. 311
1[-- ]כ֯ו֯ ○[ --]
frg. 312
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מו֯○[ --]
frg. 313
1[--] ב[ --]