Versionen

4Q508

©

Copyright


frg. 1
0[-- וצדיקים -- להתדשן בעבי שמים ותנובת]
1[ארץ לדע]ת֯ בין צדיק לרשע ונתת֯[ה רשעים כופרנו ובישרים]
2[תעשה כלה ]ב֯כול מענינו ואנו נודה ל[ש]מכ֯[ה לעולם ועד כי לזאת]
3[בראתנו וזה א]שר נשיב לכה [ברוך --]
frg. 2
1[-- ]○ ו֯שכנ֯ת֯ה֯ בתוכנ֯ו֯[ --]
2[תפלה ליום כפורי]ם֯ זכורה אדוני מועד רחמיך ועת שוב[ --]
3[--] ותקימהום עלינו מועד תענית חוק עו֯[לם --]
4[-- ]ו֯א֯תה ידעתה ה֯נסתר֯ות ו֯ה֯נ֯ג֯ל[ות --]
5[-- י]ד֯עת יצרנו מ֯[ --]
6[-- קומנ]ו֯ ו֯ש֯ו֯כבנו תת֯[ --]
frg. 3
1[-- ]א֯ הרשענו [--]
2[-- ]ו֯מ֯ר֯בם[ ו]ת֯קם לנוח ○[ --]
3[-- ליצ]חק וליעקוב אמנת֯ה֯[ (אמנת֯כ֯[ה / אמנת֯[) --]
4[-- ]○[ ז֯כ֯רתה קצי[ --]
frg. 4
1[-- ]ה[ ]בנותיה השוממות֯[ --]
2[--] אשר בחר בנו ובריתו [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 5
1[-- ]תנו ואתה [--]
2[-- ]חטתנ[ו --]
frg. 6
1[--] שגג֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 7
1[-- ]כפר ע[ל --]
2[--] גמ֯[ --]
frg. 8
1[-- א○[ --]
frg. 9
1[-- ]ו֯מנחות֯[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 10
1[--] מק֯○○[ --]
frg. 11
1[-- ]○כ֯ה֯ ו֯ל֯○○[ --]
2[-- ]ל֯○ ולמען י֯○[ --]
frg. 12
1[-- ]ר֯ ל֯○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 13
1[-- א]ד֯וני֯ כי באהבתכה
2[-- ]מכה במועדי כבוד ולקד֯[ש]
3[-- ]○○ ד֯[גן ו]תירוש ויצהר
4[-- ]○○
frg. 14
1אדו֯מ֯[ה --]
2אוב֯○○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 15
1[--] ולזבוח שו֯[ --]
frg. 16
1[-- ]תו֯ [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 17
1[-- ]נ֯ו ותר֯ומ[ותינו --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 18
1[-- ]○○[ ]○ם[ --]
2[-- ]○ קודש עמ כול [--]
frg. 19
1[-- ]ב֯טמ֯א֯[ת --]
2[-- ]ל֯ב֯לתי הרא[ות --]
frg. 20
1[-- ]נו אמן אמן [ --]
2[-- ]נ֯ו לשמח לפני֯[כה --]
3[-- ]○○[ ]○[ ]○[ --]
frg. 21
1[-- ]מ֯ו֯ בכ○[ --]
2[-- ]ו֯בז֯ו֯ינו (]ו֯ב[ז]ו֯ינו) וא֯ו֯רחינו ו֯א֯ביונינו ○[ --]
3[-- ]○ ואי֯ן֯ ○○○○ ב֯כ֯ו֯ל ○○○[ --]
frg. 22-23
1[-- א]שר רחמנו בע○[ --]
2[-- ר]ו֯ב רחמיכה֯[ --]
3[-- ת]ב֯ואת ארצנו לתנו[פה --]
frg. 24
1[-- ]○ ○[ ]○מ○[ --]
2[-- ]ב֯ארתנו ועולי֯○[ --]
frg. 25
1[-- ]ק֯ו֯ד[ש --]
2[-- ]לח֯○[ --]
frg. 26
1[-- ]ן֯ ○○[ ]נ֯ו֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 27
1[-- ]○תה֯ [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 28
1[-- ]ב֯○[ --]
2[-- ]○○○ל[ --]
frg. 29
1[-- ]○ותינו[ --]
2[-- ]מ֯○ל[ --]
frg. 30
1[-- ]○ו לכה ל֯כפ֯ר֯[ על]י֯ו֯ ע֯[ל ]כ֯ו֯ל֯ ○○○
2[-- ]מלפניכה ו֯ת֯○○○ א֯ר֯ץ֯ במועדי
3[-- ]○○○○○[
frg. 31
1[-- ]○י֯ מי֯ו֯○[ --]
2[-- ]א֯מ○○[ ]ל[ --]
frg. 32
1[-- ]י֯ ○[ ]○י֯ם [--]
2[-- ]ר֯אשי חודש[ים --]
3[-- לכ]מה לז֯כ֯ר֯[ון --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 33
1[-- ]א֯ו֯ת ד֯ק֯נ֯ו֯ ○[ --]
2[-- ]○תה֯ ○○○ל○○[ --]
frg. 34
1[-- ]○[ ]י֯א֯[ --]
2[-- ]○י֯○○○○[ --]
frg. 36
1[-- ]ב֯ר֯דתנ֯ו֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 37
1[-- ]○○○[ --]
2[--] י֯ו֯ל[ --]
frg. 38
1[-- ]ב֯ [--]
2[-- ]מ֯○[ --]
frg. 39
1[--] ואנו חיינו בלב יגון י[ומם --]
2[-- ]לוא נאמין֯ בחיינו _____ [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 40
1[-- ]אשר נתתה לה֯○[ --]
2[-- משנאינ֯ו ו֯איכ֯ה֯[ --]
3[-- ]○ם כו֯ל ○○[ --]
frg. 41
1[--] נגד כול ח֯ט֯א֯ת֯נ֯ו֯[ --]
2[-- ]דה יומם ו֯לילה[ --]
3[-- ]○○○נו ו֯לבמ[ --]
frg. 42
1[-- ]○ לוא ה֯[ --]
2[-- ]○ ל[ --]
frg. 43
1[-- ]נ֯ו֯ א[ --]
2[-- ]○יר○[ --]