Versionen

4Q506

©

Copyright


frg. 124
1[-- ]כ֯ה כול מ֯ח֯○[ -- ותבחר]
2[בזרעם אח]ריהם ל֯○○[ -- קודש עומד לפניכה]
3[-- ]○ זכור֯○[ (זכור֯ה֯[) אדוני כיא --]
4[-- ○ובך נחג]ה֯ גאלתנו֯[ -- בפשעינו ולתור בש --]
5[-- ע]ש֯ו֯ת הר[ע בעיניכה צוית --]
6[-- ]ל֯[ --]
frg. 125+127
1[-- ]○○[ --]
2[-- פנ]י֯ם אל פ֯נ֯י֯[ם ד]ברתה עמ֯[ו --]
3[-- ]○ ר֯צ֯י֯תו֯[ וימצ]א֯ו֯ ח֯ן בע֯[יניכה --]
4[-- ]ו֯ כ֯ו֯ל֯ ○○[ --]
frg. 126
1[-- ]○ת[ ]○[ ]○כ֯○[ --]
2[-- בע]מ֯וד ענן בו֯ע[ --]
3[-- בתו]כ֯נ֯ו֯[ --]
frg. 128
1[-- ]○ר֯[ ]ש○[ --]
frg. 129
1[-- ]○○[ --]
2[-- א]ש֯ר צוית[ה --]
frg. 131-132
1[--] ו֯ת֯[ --]
2[-- ]ה֯ אנו ○[ --]
3[-- ]אשה [--]
4[מע]שי י֯די֯○ ה[ --]
5[נ]ת֯תה֯ לנ֯ו֯ כ֯ו֯○[ --]
6[א]ד֯ם נולד ב֯○[ -- אשר]
7[רצי]תה הי֯ו֯[ -- ]○○[ --]
8[הא]רץ ו֯ע֯[בודת כול ה○○ -- נת]תה לו בט[וב]
9[לב]בם כיא[ אתה אל הדעו]ת וכולמ֯
10[מח]שבת ○[ -- לפ]נ֯י֯כה אלה ידענו
11[בא]שר [חנו]א֯ת֯[נו רוח] ה֯קודש רחמנו
12[ואל ]תזכו[ר לנו עוונות ]אבו֯תי֯נ֯ו֯ הרישנים֯
13[בכו]ל גמו[לם הרע ואשר ק]ש֯ו בעור֯פם
14[אתה פדינו וסלח נא לעווננו ולח]טתנו
frg. 133
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]○[ ]○ ○ותיכה֯[ --]
frg. 134
1[-- ]○ה֯ [--]
2[-- ]ל֯[ -- ]○תח[ --]
frg. 135
1[-- ]○ר [--]
2[-- ]○לת [--]
frg. 136
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○י֯ר֯[ --]
3[-- ]ו֯ד֯[ --]
4[-- ]○ [--]
frg. 137
1[-- ]○בא[ --]
2[--] ל○[ --]
frg. 138
1[-- [--]
2[-- ]מ֯[ --]
frg. 139
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]○ב֯ [--]
3[--] _____ [--]
frg. 140
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ח֯[ --]
frg. 141
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ה֯[ --]
frg. 142
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ב֯[ --]
frg. 143
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○[ --]
3[-- ]○מס[ ]○○[ --]
4[-- ]○[ -- ]○○○[ --]
frg. 144
1○[ ]○[ --]
2אש○[ --]
3[-- ]ו֯ל[ --]
frg. 145
1[-- ]○[ ○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 146
1[-- ]ה֯
2[-- ]תינו
3[-- ]אליכה
4[-- ] _____
frg. 147
1תש○[ --]
2י֯מ֯י֯[ --]
3ור○[ --]
frg. 148
1[-- ]א○ ב[ --]
2[--] עשו֯ת֯[ --]
3[-- ]ו֯לכ֯[ --]
frg. 150
1[-- ]ב֯○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]כ֯[ --]
frg. 151
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ועד [--]
3[-- ]○ט֯[ --]
frg. 152
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]○ג○[ --]
3[-- ]○ ו֯[ --]
frg. 153
1[-- ]רב○[ --]
2[-- ]○ל ע[ --]
frg. 154
1[-- ]י֯ל○[ --]
2[-- ]י֯נ○[ --]
frg. 155
1[--] ע֯ורכי֯[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 156
1[-- ]○י֯○[ --]
2[-- ]עש[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 157
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]ר֯בי֯עי֯[ --]
frg. 158
1[-- ]ש֯[ --]
2[-- ]○ור[ --]
3[-- ]כה[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[-- ]○[ --]
frg. 159
1[-- ]ת[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 160
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○ ב[ --]
3[-- ]○ כ֯[ --]
frg. 162
1[-- ג]ב֯ורה[ --]
frg. 163
1[-- ]ב֯○○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 164
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]א֯ל ○[ --]
3[-- ]ב֯ו֯כ֯צ֯○[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 166
1[-- ]ר֯צ֯[ --]
frg. 167
1[-- ]○וד [--]
2[-- ]לת [--]
frg. 168
1[--] פש[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 169
1[--] יי○[ --]
frg. 170
1[-- ]מ֯א֯[ --]
2[-- ]א○[ --]
frg. 171
1[-- [--]
frg. 172
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ל֯ [--]
frg. 173
1[-- ]ג○א[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 179
1[--] ה֯[ --]
frg. 180
1[-- ]○ ○[ --]
2[--] ש֯○[ --]
frg. 181
1[-- ]מ֯○[ --]
2[-- ]○[ --]