Versionen

4Q504

©

Copyright


frg. 1-2R i
7[-- ]אמן אמן
8[-- ]ו֯ נפלאות
9[-- ]○ממצרים
10[-- מ]דבר
frg. 1-2R ii
6[-- ]○[ -- ]○[ -- ]○○○[ -- ]○○[ -- ]○[ ]תיכה[ --]
7א֯נא א֯ד֯ני עשה נ֯א כמו֯כ֯ה כגדול כו֯חכ֯ה א֯ש֯[ר נ]ש֯את֯[ה]
8לאבותינו בהמר֯ותם א֯ת פי֯כה ותתאנף בם להשמיד֯ם ותחס
9עליהמה באהבתכה אותם ולמען בריתכה כיא כפר מ֯ושה
10בעד חטאתם ו֯למען דעת את כוחכה הגדול ואת רוב֯ חס֯דכ֯[ה] (חס֯די֯[כה])
11לדורות עולם ישוב נא אפכה וחמתכה מעמכה ישראל על כול חט[אתם] וזכרתה
12א֯ת נפלאותיכה אשר עשיתה לעני גוים כיא נקרא שמכה עלינו
13[-- ]ל[ ]○ב֯נו בכול לב ובכול נפש ולטעת תורתכה בלבנו
14[לבלתי סור ממנה ללכת ]מימין ושמאול כיא תרפאנו משגעון ועורון ותמהון
15[לבב -- הן בע]ו֯ו֯נותינו נמכרנו ובפשעינו קרתנו
16[-- ]○○ והצלתנו מחטוא לכה
17[-- ]○ת֯ ולהביננו לתעודות
18[-- ]לו֯ת אתה עשיתם
19[-- ]○ם֯ ופעולתם
frg. 1-2R iii
1א֯בי֯○[ -- ]○[ --
2או֯ז[ -- ]○○ ○[ -- ]○○[ ]ח֯שב א[ הן
3כו֯ל ה֯גוים[ כא]י֯ן נגדךה֯[ כ]תהו֯ו (מ]תהו֯ו) ו֯אפס נחשב֯[ו] לפני֯כה
4רק בשמכה[ נ]ק֯רנו (הז]כ֯רנו) ולכבוד֯כה ברתנו ו֯בנים
5שמתנו לכה לע֯יני כול הגוים כיא קרתה
6[לי]שראל בני בכורי ותיסרנו כיסר איש את
7ב֯נו ותרבר֯נ֯ו֯ _____ אותנו בשני דורותינו
8[-- ]חוליים רעים ור֯עב וצמא ודבר וחרב
9[-- ]מת בריתכה כיא אותנו בחרתה לכה
10[לעם מכול ]הארץ על כן שפכתה אלינו את חמתכה
11[ואת קנא]ת֯כה בכול חרון אפכה ותדבק בנו
12[]○[ ]○○[ ]○ו֯ת֯י֯כה אשר כתב מושה ועבדיכה
13הנביאים אש֯[ר ש]לחתה ל[קר]תנו הרעה באחרית
14הימים כיא[ --]
15ומלכינו כיא[ --]
16לקחת בנות[ --]
17וישחיתו בח[ --]
18בריתכה ול[ --]
19זרע ישראל[ --]
20תצדק למ○[ --]
21ו֯ת○[ --]
frg. 1-2R iv
1[-- ]○
2מ֯[ש]כנכה֯[ -- ]○ מ֯נ֯ו֯חה
3בי֯רו֯ש[לים העיר אשר בח]ר֯תה בה מכול הלארץ
4להיות[ שמכ]ה֯ ש֯ם לעולם כיא אהבתה
5את י֯ש֯ר֯א֯ל מכול העמים ותבחר בשבט
6יאודה ובריתכה הקימותה לדויד לדהיודת
7כ֯ר֯עי֯ נגיד על עמכה וישב על כסא ישראל לפניך
8כול הימים וכול הגוים ראו את כבודכה
9אשבר נקדשתה בתוך עמכה ישראל ולשמכה
10הגדול ויביאו מנחתם כסף וזהב ואבן יקרה
11עם כוו֯ל חמדת ארצם לכבד את עמכה ואת
12ציון עיר קודשכה ובית תפארתכה ואין שטן
13ופגרע֯ רע כי אם שלום וברכה ממ֯[ --]
14ו֯י֯ו֯א֯[כ]לו וישבעו וידשנו֯[ --]
15[-- והשל[ ] אש[ --]
frg. 1-2R v
1[]○○[ -- ]○י֯ י֯ר֯י֯[ -- עזבו]
2מקור מים חיים א[ ]○[ ]שם ○○○
3ו֯יעבודו֯ אל נכר בארצם ו֯גם ארצם
4שממה על אויביהמה כיא֯[ נש]פ֯כה (ש]פ֯כה) חמתך
5וחרוני אפו‹‹כ››ה באש קנאתכה לה֯חריבה
6מעובר ומשב בכול זואת לוא מאסתה
7בזרע יעקוב ולו געלתה את ישראל
8לכלותם להפר בריתכה אתם כיא אתה
9אל חי לבדכה ואין זולתכה ותזכור בריתכה
10אשר הוצאתנו לעיני הגוים ולוא עזבתנו
11בגוים ותחון את עמכה ישראל בכול
12[ה]ארצות אשר הדחתם שמה להשיב
13אל לבבם לשו֯ב עו֯דך ולשמוע בקולכה
14[כ]כ֯ו֯ל אשר צויתה ביד מושה עבדכה
15[כי]א֯ יצקתה את רוח קודשכה עלינו
16[לה]ביא ברכותיכה לנו למ֯פקו֯דכה בצר לנו
17[ולל]חש בצקון מוסרךה ○○ ונבו֯אה בץרות
18[ונגי]עים ונסויים בחמת המץי֯ק כיא גם
19[הו]ג֯ענו אל בעווננו העבדנו צ֯ו֯ר֯ ב֯חט[תנו]
20[ולוא ]ה֯ע֯בדתנו להועיל מדרכי[נו ]בד[רך]
21[אשר נלך ]ב֯ה[ ו]לוא הקשבנו א[ל מצוותיכה]
frg. 1-2R vi
2[-- ]○[ ותשלי]ך֯ מ֯[ע]ל֯י֯נ֯ו כול פשעי֯נ[ו] ו֯ת֯[ט]ה֯ר֯נו
3מחטתנו למענכה לכה אתה אדוני הצדקה כיא
4אתה עשית֯ה את כול אלה ועתה כיום הזה
5אשר נכנע לבנו רצינו את עווננו ואת עוון
6אבותינו במעלנו ואשר הלכנו (הלכו) בקרי ולוא מאסנו
7בנסו֯י֯יכה ובנגיעיכה לוא געלה נפשנו להפר
8את בריתכה בכול צרת ת‹‹נ››פישנו אשר השלחתה בנו את אויבינו כיא אתה
9חזקתה את לבבנו ולמען נספר גבורתכה לדורות
10עולם אנא אדוני כעשותכה נפלאות מעולם ועד
11עולם ישוב נא אפכה וחמתכה ממנו וראה ע֯[ונינו]
12ועמלנו ולחצנו והצילה את עמכה ישר֯[אל מכול]
13הארצות ה֯קרובות והרחוקות א[שר הדחתם]
14שם כול הכתוב בספר החי֯י֯ם֯[ --]
15לעובדכה ולהודות ל֯[שם קודשכה --]
16מכול צו֯רע֯ריהמה֯[ --]
17המכשי֯לים ○[ --]
18ש֯○○[ --]
19ל[ --]
frg. 1-2R vii
1[-- ]○ש֯מ○[ ]○[ ]○היה[ --]
2אשר הצילנו מכו֯ל צרה אמן֯[ אמן --]
3_____ [--]
4הודות ○○י֯ ביום השבת הודו֯[ -- ברכו]
5את שם קודשו תמיד בש[ --]
6כול מלאכים רקיע קודש ו[ --]
7לשמים הארץ וכול מחשבי֯ה[ -- תהום]
8רבה ואבדון ו֯המים ו֯כו֯ל אשר֯[ בם --]
9כול בריאותיו תמיד לעולמ[י עד אמן אמן]
10_____ [-- שם]
11קודשו הרננו להאל נ֯○○[ --]
12כבוד ול[ ]○○○[ --]
frg. 2 Viii
1[--] ○ת֯ [--]
frg. 2 Vvii
1[-- ]נ֯דיבי֯ם֯
2[--] י֯רומ֯מ֯ו֯
3[-- דב]ר֯י֯ כבוד֯
4[--] כי כול
5[-- ]ו֯יברא את
6[-- ]מ֯ור֯ את֯○○
7[-- ]○○○○ א֯ל קו֯ד֯שיהם
8[-- ]קודשו֯ ו֯י֯שא
9[-- ]ברי֯תו֯ ו֯י֯שב
10[-- ת֯הליהמה
frg. 3 i
14[-- ]אז֯
15[-- ]○ינו
16[-- ]○חנו
17[-- ]○ו לעשות
18[-- ]ב○ה֯
19[-- ]○
frg. 3 ii
1[-- ]מ○[ --]
2[-- ]י֯ם בר֯ו֯ך הא[ל ]ה֯ני֯חנו֯ (]ה֯נוחנו) ○[ --]
3[-- אמן ]אמן _____ [--]
4[--] _____ [--]
5[-- תפלה ביו]ם הרביעי זכור אדוני[ --]
6[-- ]○לי֯כה יתקדש בכבו֯ד[ --]
7[-- עין ]בעין נראיתה בקרבנו[ --]
8[-- ]א֯ ודברי קודשך שמע֯נ֯[ו --]
9[-- ]כ֯ה על פנינו לבלתי נ○[ --]
10[-- שם קו]ד֯שכה הגד֯ו֯ל֯[ --]
11[-- ה]א֯רץ התבו֯[ --]
12[-- ]ו֯בעבור נאמ֯ין ○[ --]
13לעולם ותכרות אתנו ברית בחו֯[רב --]
14על כול החו֯[ק]י֯ם֯ והמשפטים הא֯[לה --]
15והטו֯ב[ים -- ]○י֯ם וקדושי֯ם֯ ו֯○[ --]
16אשר [-- ביד ]מושה ו֯כ֯○מ֯○[ --]
17בכול[ -- ]פנים אל פנים דבר֯[ת]ה֯ או֯ת֯[ו --]
18כ֯בו֯[ד -- ]רצי֯תו וימצאו֯[ חן בעיניכה --]
19[-- כול -- ]ה֯ם֯ה בידיו לעינינ֯ו֯[ --]
frg. 4
1[-- ]○○[ ]או֯[ --]
2[-- א]ש֯ר רציתה [ל]ד֯ורות֯[ --]
3[-- ה]ארץ ועבודת כול ה֯○○[ -- נתתה למו]
4[בטוב לבבם כי]א אתה֯ אל הדעו֯ת֯[ ו]כ֯ו֯ל מחשב֯[ת --]
5[לפניכ]ה֯ אלה ידענו באשר חנואת֯[נו ]ר֯וח ק֯[ודש רחמנו]
6[ואל תז]כור לנו עוונות רשונים בכול ג֯מו֯לם הר֯[ע ואשר]
7[קשו ]בעורפם אתה נחנו (פ֯די֯נו) וסלח[ נא ]לעווננו ולח[טתנו]
8[-- ]קיכ֯ה תורה֯ אשר צו֯[יתה -- ]ב֯י֯ד מו֯ש֯[ה --]
9[-- ]ל[ -- ]○ אשר ○○[ -- ]בכ[ו]ל[ --]
10[-- ממלכת ]כוהנים וגוי קדוש []○[ --]
11[-- א]שר בחרת מולה עורלת֯[ לבנו --]
12[-- ]○ר֯ ○○ עוד חזק לבנו ל֯עשות[ --]
13[-- ל]לכת בדרכיכה [--]
14[-- ברוך] אדוני אשר הודי[ענו --]
15[-- ]אמן אמן _____ [--]
16[-- ברוך ]אדוני שם קוד֯שכ[ה --]
17[-- ]○○ר למענכה ועל֯ דבר֯[ --]
18[-- ]○○ך ○○[ ]ם֯ רב○[ --]
19[-- ]○ו֯ פשע֯[ -- ]○ב○[ --]
20[-- ]א֯ת רו֯ח֯ [--]
21[-- ב]וערת מ֯ו֯ד֯ה֯[ --]
22[-- ]○ם לתפ֯ש֯ ב○[ --]
frg. 5 i
1[-- ]ש֯ל֯מ֯נ֯י֯כ֯ה֯
2[-- עשיתה
3[-- ]שם עולם ולרא[ו]ת֯
4[-- גב]ו֯רתכה לדורות֯[ עולם]
5[-- ] _____? [--]
6[-- ]ל֯י֯כה בשמי֯[ם ובא]ר֯ץ
7[-- ]○ד֯ם֯ א[ -- ]ת֯ה
8[-- ]ת֯ו֯עי֯ם
frg. 5 ii
0[לאברהם ולישחק וליעקוב ותבחר]
1בזרעם אחריה֯ם ל֯○[ --]
2קודש עומד לפניכ֯[ה --]
3[-- ז]כור אדוני כיא ש○[ --]
4[-- ]○ובך נחגה (וחגה) גאל[תנו --]
5בפשעינו ולתור בש[ -- עשות]
6הרע בעיניכה צוית֯[ --]
7וכאשר ב֯נפש[כה --]
8לבי֯נ֯תכה ו֯כ֯[ --]
frg. 6
1[-- ]ד֯ם ו֯כ֯[ --]
2[-- ]ת֯ ו֯פרי֯ מח֯שבת֯ א֯ש֯[ --]
3[-- ]ה֯ להתבונן בכו֯ל חוק֯[י --]
4[-- ]שר תבו֯א֯ת֯ה֯ לה֯תבו֯[נן --]
5[-- ]○ור ○א֯[ בעלילותיכה תמיד [ --]
6[-- ז]כ֯ור נא כיא עמכה כולנו ותשאנו פ֯לא[י]ם֯
7[-- על כנפי ]נ֯שרים ותביאנו אליכה וכנשר יעיר קנו֯[ על]
8[גוזליו ]י֯רחף יפרוש כנפ֯י֯ו ויקח וישאהו אעל[ אברתו --]
9[-- ]○[ ש]כ֯נו בדד ובגוים לוא נתחשב וא[ --]
10[-- ]○ אתה בקרבנו בעמוד אש וענן ב֯[ --]
11[-- קוד]שכה הולך לפנינו וכבודכה בתוכ[נו --]
12[-- ]○[ -- ]○[ ]○[ ]פני מושה עב֯[דכה --]
13[-- ]כיא אתה ה֯[ --]
14[-- ]ה֯ ו֯נקה ולוא תנק[ה --]
15[-- ]כ֯יסר איש[ את בנו --]
16[-- קדו]שים וטהור[ים --]
17[-- אשר יעשה אותם ה]אדם וחי בם ב○[ --]
18[-- הש]ב֯[ו]עה אשר נשב[עתה --]
19[-- ]○י֯ם בפניכה[ -- ]○ח֯○[ --]
20[--] ברוך אדוני[ --]
21[-- ]○חקר (]נ֯חקר) גדולות֯[ (גדוליו֯[ / גדולות֯[יכה) --]
22[-- ]רוח כול חי֯[ --]
frg. 7
1[-- ]ת֯ה֯ מ֯י֯ש֯ר את
2[-- הנפ]ל֯אים אשר עשיתה֯
3[-- י]שראל [ ] לספר דורות עולם
4[-- ]מ֯ע֯שי֯ ידיכה
5[-- ]○ר֯ לכבודכה
6[-- ]ה֯י֯אה לוא תקצר
7[-- לוא יב]צר ממכה כול
8[-- ]○ה הי֯אה
9[-- ]שמתה שימה
10[-- ואל תטושנו
11[ואל תעזובנו -- ]ר֯ך וברחמיכה
12[-- ]ש֯ו֯ת קדמנו
13[-- א]שר נשאתה
14[לאבותינו -- ]בר אשר המרו
15[את פיכה --] וינסכוה וימצאוכה
16[-- ]ר֯ ל֯[וא] האמינו
17[-- ראו כ֯יא (ה֯א)
18[-- ]ל[ -- ]עינים
19[-- ב]ר֯ו֯ך֯
20[-- ]○
frg. 8R
1[-- זכו]ר אד[ו]נ֯[י ]כיא מעמ֯[ --]
2[-- ]קתנו ואתה חי עול֯[מים --]
3[-- ]○א֯○ נפלאות מקדם ונוראות[ משנות עולמים --]
4[-- אדם א]בי֯נו֯ יצרתה בדמות כבוד֯[כה --]
5[-- נשמת חיים נ]פ֯ח֯תה באפו ובינה ודעת [מלאתה אותו --]
6[-- בג]ן֯ עדן אשר נטעתה המשלת֯[ה אותו --]
7[-- ]○ם ולתהלך בארץ כבוד א○[ --]
8[-- ]א֯ שמר ותקם עליו לבלתי ס[ור --]
9[-- ]ב֯שר הואה ולעפר ה[ --]
10[-- ]תו _____ ואתה ידעתה ○[ --]
11[--] לדור֯ות עולם[ --]
12[--] אל חי ו֯ידכה֯[ --]
13[-- ]האדם בדרכי֯[ --]
14[-- למלוא את ה]ארץ [ח]מס ולשפו֯[ך דם נקי --]
15[-- ]○○[ ]ל[ --]
frg. 8 V
1דברי המארות
frg. 9
1[-- ]ב○[ --]
2[-- ]צ֯ו֯בי֯[ --]
3[-- ]○י֯ם טהורים֯[ --]
4[--] י֯שי֯םו֯ ק[ --]
5[-- ]רצה פרי֯ל כ○[ --]
6[-- מ]שפטיו ו֯י֯ר֯י֯ם֯[ --]
7[-- ]ת֯ ו֯מני֯נ֯○[ --]
frg. 10
1[-- ]○ הגשתנו [--]
2[--] ובתוכנו עו[מד --]
3[-- ]○○ נראה עלינ֯[ו --]
4[-- ]ת֯○י֯ה י֯רא֯[ --]
frg. 11
1[-- ]שים
2[-- רצון
3[-- ]ת֯ה לכפר
4[--] וצדקה
frg. 12
1[-- ]○○[ ]○[ ]○[ --]
2[-- ]ך֯ אותנ֯[ו --]
3[-- ]ר֯ הלכנו [--]
4[-- ]○מא[ --]
frg. 13
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]ל֯ מ֯○[ --]
3[-- כיא[ --]
4[-- ד○[ --]
frg. 14
1[]○או֯ת[ --]
2ו֯א֯○○[ --]
3בר֯[ --]
4פני [--]
5ב֯[ --]
frg. 15 i
2[ -- ]ד֯ו֯
frg. 15 ii
1כ֯י֯[ --]
2כלי[ --]
frg. 16
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○א֯כל עשב [--]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 17 i
6[-- ]○
7[-- ]○י֯ם
frg. 17 ii
1[-- ]א֯○[ --]
2[-- ]ו֯מכול[ --]
3[-- ]לינו וישמ[ --]
4בדרכי הי֯[ --]
5ישר אמן [אמן --]
6○○ [--]
frg. 18
1[-- ]הנו ל○○ת ○[ --]
2[-- נ]ת֯תה להםה לב֯[ לדעת]
3[ועינים] לראות ואוזנ[ים לשמוע]
4[-- ]ל֯אחרון ותשע֯[ עיניהמה]
5[-- ]ארוח ב○[ --]
6[-- ]ר֯ מ֯כ֯○[ --]
frg. 19
1[-- אל תר֯[ --]
2[-- ]למז֯מ֯ר֯○[ --]
3[-- ]ש֯ם תשע֯[ --]
frg. 20
1[-- ]במצ[ --]
2[-- ]ת֯ה [--]
frg. 21
1[-- ]ר֯אי֯נ֯ו א֯[ --]
2[-- ]רגליכה[ --]
3[-- ]לוא֯ ○א֯[ --]
frg. 22
1[-- ]○מ֯○[ --]
2[-- ]○[ ]○[ ]○בו֯ק [--]
3[-- ]אשר גאל֯ה֯[ --]
4[-- ]הארץ כ֯○[ --]
frg. 23
1[-- ]○○ק֯ ○[ --]
2[-- ]○ פקודיה֯[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 24
1[-- בו֯נ֯[ --]
2[-- ]כה○ ו֯[ --]
3[-- ]למחשב[ --]
4[-- ]○ ר֯[ --]
frg. 25
1[-- ]ת֯י֯ם [--]
2[-- ]טמאת֯[ --]
3[-- ]מואדה[ --]
4[-- ]א֯ה ○[ --]
5[-- ]ר֯[ --]
frg. 26
1[-- ]כ֯ו○[ --]
2[-- ]תכה
3[-- נפ]לאותיכה
4[-- ]גוים
5[-- ]בכור
6[-- ]את ארצכה
7[-- ]להכעי֯ס֯[ ]לל֯[ --]
8[-- ]ה֯אלות
9[-- ]מ֯ציו֯כ֯‹‹ת››ה
frg. 27
1[-- ]ל֯ מלכ֯[ --]
2[-- ]○ צל[ --]
3[-- ]ך֯ ○[ --]
4[--] ○○[ --]
frg. 28
1[-- ]○ח֯ ○[ --]
2[-- ]○ו֯○○[ --]
3[-- ]ו֯ל֯ ○○[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 29
1[-- ]ו֯י֯ע֯בו[ --]
2[-- בא○[ --]
3[-- ]ב֯ע֯ס֯ו֯○[ --]
frg. 30
1[--] ברו֯[ --]
2[-- ]נ֯ו בר○[ --]
3[-- מ֯ו[ --]
frg. 31
1[-- [--]
2[-- ]אש[ --]
3[-- ]ן֯ עמ֯[ --]
frg. 32
1[-- ]ל֯ש֯[ --]
2[-- ]כ֯ו֯ל [--]
3[-- ]○○[ --]
frg. 33
1[-- ]○○○[ --]
2[-- גד֯ו֯[ --]
3[-- ]○○○○[ --]
frg. 34
1[-- ]ר֯נה זכ[ --]
2[-- ]ם֯ וכול י֯○[ --]
frg. 35
1[-- ]○ר֯[ --]
2[-- ]בכת○[ --]
frg. 36
1ב[ --]
2א[ --]
frg. 37
1[-- ]ה○[ --]
2[-- ]בע○○[ --]
frg. 38
1[-- ]ב֯ו֯א[ --]
2[-- ]○ מ[ --]
frg. 39
1[-- ]א֯[ --]
2[-- ]תה ל֯[ --]
frg. 40
1[-- ]מ֯ו֯○○[ --]
2[-- ]○ ○[ --]
frg. 41
1[-- ]צ֯○○[ --]
frg. 42
1[-- ]הר֯[ --]
frg. 43
1[--] ה[ --]
frg. 47
1[-- ]כבודנו ל֯[ --]
2[--] את֯ מנו֯[ --]
frg. 48
1[--] מגו֯י֯ ○[ --]
2[-- ]○ לל[ --]