Versionen

4Q496

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- ]○[ --]
2[-- ותרועת ]א֯לים
3[-- ובכו]ל צרותם
4[-- מלח]מ֯ת֯ם֯
5[-- ושלו]שה יתאזרו
6[-- מאמ]צ֯ת֯ לבב֯ ב֯[ני]
7[-- מ]מ֯של֯תו ו֯ל֯כ֯[ול]
8[--] אמת לכלת֯
9[-- ]○ל○[ ]○ת
10[-- ]ב[]
11[-- ]○[]
frg. 3
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○[ ]○○[ --]
3[-- יצא בחמה ]גדולה ל֯[ה]ל֯[ח]ם֯ ב֯[מלכי צפון --]
4[-- ולהכרית קרן יש]ראל ו֯ה֯י֯אה עת[ ישועה --]
5[-- גור]ל בליעל ו֯ה֯י֯ת֯ה מ[הומה --]
6[-- ]וסרה֯ מ֯מ֯שלת֯ [כתיים --]
7[--] כ֯ול [ל]בני חו֯שך וב֯נ֯י֯ [צדק --]
8[-- כו]ל מ֯ועדי֯ ח֯ו֯ש֯[ך --]
9[-- ]כ֯בו֯ד [ו]שמ֯[חה --]
frg. 4
1[-- ]○[ --]
2[-- ת]ע֯ר֯֯ך֯ המ֯ל֯[ח]מ֯[ה --]
3[-- ו]מ֯[ל]ח֯מ֯ת֯[ --]
frg. 5-6
1[-- תערוך המלחמה שש שנ]י֯ם֯ י֯[עורכוה --]
2[-- ומלחמת המחלקו]ת֯ ב֯תשע֯ ו֯ע֯[שרים --]
3[-- ילח]מ֯ו֯ ב֯א֯ר֯ם֯ נ[הרים ו]ב֯ש֯נ֯ית
4[-- ]ב֯ע֯ו֯ץ֯
5[-- ובחמי]ש֯י֯ת֯
6[-- ילחמו ב]כ֯ול
frg. 7
1[-- מקטרת נ]י֯[חו]ח֯ ל֯ר֯צ֯[ו]ן֯ [אל --]
2[-- בשולחן] כב֯[ו]ד א֯ת֯[ כול אלה --]
3[-- שנת הש]מ֯[טה] ו֯בשלו[ש ושלושים --]
4[-- י]ה֯יו֯ א֯[נ]ש֯י ה֯[שם --]
frg. 8
1[-- ]ב○[ --]
2[-- ]אשר ב֯ר[ --]
3[-- י]כ֯תובו ת[ --]
4[--] _____ [--]
5[-- סדרי המלח]מ֯ה וחצ[וצרות מקראם --]
6[--] וחצוצר֯[ות תרועות החללים --]
7[-- בהנגף ר]ש֯עת[ אויב --]
8[--] _____ [--]
9[-- יכתו]בו קרו֯[אי אל --]
frg. 9
1[-- ]○[ --]
2[-- ע]ל חצו[צרות --]
frg. 10
1[-- ]○[ ]○○[ --]
2ס֯[רך אותות כול] הע֯דה[ --]
3ה[אות] [הגדולה] [הנ]ש֯י֯ אש֯ר ברו֯ש֯[ --]
4ע֯ם֯[ אל ו]א[ת שם ישראל] ואת [שם] ה֯נשי֯ [ו]ארו֯[ן --]
5לשלושת הש[בט]י֯[ם --]
6ש֯מ֯ו֯ת ש֯[לו]ש֯ת֯ ה֯[שבטים --]
7[]○○[ --]
frg. 11
1[-- נגף ]אל [--]
2[-- ובשובם ממלחמת האוי]ב לב[וא --]
3[-- ועל חצ]וצרו֯[ת דרך המשוב --]
4[-- במ]שוב [שלום --]
frg. 12
1[-- במשנא]י אל [--]
2[-- סדרי ]ה֯מלחמה [--]
3[-- וע]ל חצוצ[רות מקרא --]
4[-- שערי ה]מלחמה֯ [--]
frg. 13
1[-- יל]חמו בב[נ]י֯ אשמעל וק[טורה --]
2[-- אשר א]ח֯ריהם תחלק֯ ה֯מ֯לח֯מ֯[ה --]
3[-- במוש]בות֯ם ו֯ב֯ע֯שר֯ ה[שנים --]
4[-- כו]ל בנ֯י֯ יפת במושב[ותיהם --]
frg. 15
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- במלחמת ]א֯ל֯ לכלת֯[ עולמים --]
3[-- מר]חו֯ק ו֯[לוא --]
4[-- כי]א֯ה ק[דושים --]
5[-- גוי הב]ל[ --]
frg. 16
1[-- ]○[ ]○○○[ --]
2[-- ]ו֯צרות֯[ ]○ו֯ל[ ]○○[ --]
3[-- ]ב֯ד֯ים ○[ ]שו֯ב֯[ --]
4[-- י]כ֯תו֯ב֯ו֯ תרו֯מת֯[ אל --]
5[-- ועל ]א֯ות ה֯אל֯ף֯[ --]
6[-- לאין ש]א֯ר֯י֯[ת ו]א֯ת֯[ שם --]
frg. 17
1[-- ]א֯ו וע[ל --]
2[-- חצו]צ֯ר֯ו֯ת֯ ב֯[ --]
3[-- ]○ת א֯ל ו֯[ --]
4[-- ]ר֯ות בלו֯א[ --]
frg. 18
1[-- ]○ י֯כ֯ת֯ו֯בו ○[ --]
2[-- ]לאין שרית֯[ --]
3[-- ]○○○ל[ --]
frg. 19
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 20
1[--] ו֯[ --]
2[-- ]○○ מ֯○[ --]
frg. 21
1[-- ]○[ --]
2[--] ול○ו֯[ --]
3[-- ]א֯י֯[ --]
frg. 22
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ן֯ ○○ל[ --]
3[--] ויק֯[ --]
4[-- ]○○ת֯ [--]
5[-- ]○[ --]
frg. 23
1[--] ו֯פ֯ר○○נ֯ו֯ [--]
frg. 24
1[-- ]○[ --]
2[--] ועמי֯[ --]
3[-- ]ה○○○[ --]
frg. 25
1[-- ]○ם֯ ○[ --]
2[-- ]הם֯ [--]
3[-- ]מ[ --]
frg. 26
1[-- ]נ֯בר֯כ[ --]
1.1[-- ]○○ה֯○[ --]
2[-- ]ו֯י֯מא֯[ --]
3[-- ]○ א֯[ --]
frg. 27
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○○ה[ --]
3[-- ]○○[ ]י֯ם[ --]
4[-- ○[ --]
frg. 28
1[-- ]מח○[ --]
2[-- ]○○כפ○[ --]
3[-- ]ש֯ו֯ת [--]
4[-- ]○ולם [--]
5[-- ]ת֯[ --]
frg. 29
1[-- ]○קר○[ --]
2[-- א[ --]
frg. 30
1[-- ]בם֯ [--]
1.1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ו ב[ --]
3[-- ]מא○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 31
1[-- ]ה֯ החמ֯[ --]
2[--] ו֯יש○[ --]
3[--] הלב○[ --]
4[--] השש[ --]
5[--] האר○[ --]
6[-- ] _____ [--]
frg. 32
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○[ ]השנית [--]
3[-- ]○ן֯ ו֯המלחמה [--]
4[-- ]הר֯ש֯ענו אשר [--]
5[--] _____ [--]
6[-- מ]לחמ֯ה ה○○[ --]
frg. 33
1[-- ]○ום [--]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 34
1[-- ]ות֯○[ --]
frg. 35
1[-- יכ]ת֯ו֯בו֯[ --]
2[-- ]מ֯שפ[ט אל --]
3[-- למלחמ]ה֯ יכת[ובו --]
4[-- ]○[ --]
frg. 36
1[-- ]○ ○[ --]
2[--] מר○[ --]
frg. 37
1[--] ב○[ --]
2[-- ]בכל֯[ --]
frg. 38
1[-- ]לי○[ --]
frg. 39
1[-- [--]
frg. 40
1[--] ב[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 41
1[-- ]○○[ ]ב֯ו֯ ○○[ --]
frg. 42
1[-- ]ו֯ש֯[ --]
2[-- ]בה֯[ --]
frg. 43
1[-- ]ט֯○ע○[ --]
frg. 44
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○מד֯[ --]
3[-- ]ו֯○[ --]
frg. 45
1[-- ]○ד[ --]
2[-- ]תי֯[ --]
3[-- ]ב[ --]
frg. 46
1[-- ]○ת [--]
frg. 47
1[-- ]ר֯י֯ם֯[ --]
2[-- ]ד֯ה֯[ --]
frg. 48
1[-- ]ת֯ א֯[ --]
2[-- ]ב○○[ --]
frg. 49
1[-- א]לפים [--]
frg. 50
1[-- ]○ר֯○○○ [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 51
1[--] ○○ה֯○ו֯○[ --]
frg. 52
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]כ֯י֯○[ --]
3[-- ]א֯[ --]
frg. 53
1[-- ]ו֯פ֯○○ [--]
frg. 54
1[-- ]ו֯ת֯ו֯[ --]
frg. 55
1[-- ]○[ ]○ת []○○[ ]ה֯[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]○○[ --]
frg. 56
1[-- ]○○פ○ [--]
2[-- ]○○○[ ○○[ --]
3[-- ]ל֯ [--]
frg. 57
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ ש[ --]
3[-- ]○ ו֯שם [--]
4[--] הרבו֯א֯[ --]
5[-- ]○○○○[ --]
frg. 58
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○[ ] _____ [--]
3[-- ]שמ֯כ֯○[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[-- ]ה֯ וחצו֯צ֯ר֯[ו]ת [--]
6[-- ]צ֯כ֯○○[ ]○[ ]ב֯[ --]
7[-- ]○○○○[ --]
8[-- ] _____ [--]
9[-- ]○[ --]
frg. 59
1[-- ]○○○ ר[ --]
frg. 60
1[--] ב֯[ --]
2[-- ]○○ת[ --]
frg. 61
1[-- ]וע֯[ --]
frg. 62
1[-- ] _____ [--]
2[-- ]א֯[ --]
frg. 63
1[-- ]○ב[ --]
2[-- ]ץ֯ [--]
frg. 64
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ד [--]
frg. 65
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○ ל֯[ --]
frg. 66
1[-- ]עד ○[ --]
frg. 68
1[--] מ֯[ --]
2[-- ]ל֯ [--]
frg. 69
1[-- ○[ --]
frg. 70
1[-- ]○ע[ --]
2[-- ]מ֯○[ --]
frg. 71
1[-- ○[ --]
frg. 72
1[-- ]ר֯ו֯[ --]
frg. 73
1[-- ]○ר֯○ [--]
frg. 74
1[-- ]ב֯ג֯ו֯○[ --]
2[-- א֯י[ --]
frg. 76
1[-- ]○[ --]
2[-- ]תבל [--]
frg. 77
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ח○[ --]
frg. 78
1[-- ]א○○ ת֯[ --]
frg. 79
1[-- ]○ם֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 80
1[-- ]○ו֯○[ --]
frg. 81
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ך֯ [--]
3[--] ח֯י֯○[ --]
frg. 82
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ש֯○[ --]
frg. 83
1[-- ]ה֯ב֯[ --]
2[-- ]ח֯מ○○[ --]
frg. 84
1[-- ]מספ○[ --]
frg. 85
1[-- ]ד֯ש[ --]
frg. 86
1[-- ]בש֯○[ --]
frg. 87
1[-- ]○[ ]ש֯ [--]
frg. 88
1[-- ]○ [--]
2[-- ]○כ֯י֯ ○○○[ --]
frg. 89
1[--] ב֯[ --]
frg. 90
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ח֯ו֯ר֯[ --]
frg. 91
1[-- ]נ֯י֯○ []○ [--]
frg. 92
1[-- ]○מ[ --]
frg. 95
1[-- ]○ד֯ [--]
frg. 96
1[-- ]ה֯ [--]
2[-- ]○ה֯[ --]
frg. 97
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ו֯א֯י֯○[ ]○○[ ]○○○ב֯ת֯○○[ ]○○[] כ֯○[ --]
3[-- ]כ֯○ ○○○ת֯ ע֯○○ הבע֯○ה[ ]ל֯[ --]
4[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 98
1[-- ]נ֯ו֯ ○ל֯י֯ך֯ ○○○[ --]
2[-- ]○ם _____ [--]
3[-- ○ם֯דה ור֯○[ --]
frg. 99
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ל כ֯ל֯○ל֯[ ]○○[ --]
frg. 105
1[-- ]ט֯○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 107
1[-- ]○בו֯ ○[ --]
2[-- ]ל[ ]○[ --]
frg. 108
1[-- ]○ר [
2[-- ]○[
frg. 111
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]שכ֯[ --]
frg. 120
1[-- ]כתי֯○[ --]
2[--] ○○○[ --]
3[-- ]○ע֯ם֯[ --]
frg. 121
1○ל○[ --]
2א○[ --]
frg. 122
1[-- ○○○○ [--]