Versionen

4Q492

©

Copyright


frg. 1
0[-- לעג וקלס]
1ל֯גבורים כי֯[א קדוש אדירנו ומלך הכבוד אתנו וצבא רוחיו עם צעדינו ופרשינו כעננים]
2לכסו֯ת֯ א֯[רץ וכזרם רביבים להשקות משפט לכול צאצאיה קומה גבור שבה שביכה איש]
3כבו֯ד֯ שול [שללכה עושי חיל תן ידכה בעורף אויביך ורגלך על במותי חלל מחץ גוים]
4צריכה וחרבך[ תואכל ב]שר מ֯[ל]א֯ [ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה המון מקנה בחלקותיך כסף]
5[וזה]ב בהיכלותיך _____ [--] ציון שמחי מא֯וד [והגלנה כול ערי יהודה פתחי]
6שעריך תמיד להביא אל[יך] חיל גוים ומלכיהם ישרתוך ו֯[השתחוו לך כול מעניך ועפר]
7רגליך ילחכו _____ בנות עמי הבענה[ ב]ק֯ול ר֯נ֯ה עדינה [עדי כבוד ורדינה במלכות --]
8למחניכה ו֯י֯שראל למלכות עולמים _____ ואחר יאספו המחנה בלילה [ההוא למנוח עד הבוקר]
9[וב]בוקר יבואו עד מקום ה֯מערכה אש֯ר֯ נפ֯לו שם גבורי כת[י]ים והמו֯[ן אשור וחיל כול הגוים]
10[הנקהלים אם מ]ת֯ו ר֯ו֯ב֯ חלל[י]ם֯ לא֯ין מ֯[קב]ר֯ אשר נ֯פלו֯ ש֯ם֯ ב֯ח֯ר֯[ב ]א֯ל[ ונגש שם כוהן הרואש]
11[ומשנהו והכוהנים] ו֯הלוים [עם נשיא המלחמה וכו]ל ר֯א֯שי המערכות [ופקודיהם --]
12[-- ]○ י֯ח֯ד֯ בע֯ו֯מ֯דם על חללי[ כתיים והללו שם ]את אל ישראל ו֯[ענו ואמרו --]
13[-- ]○○ לא֯ל עליון ו֯[ ]ל○○[ ]○○ [-- ]ל[ ]○[ ]○[ ]○○[ ]ל֯[ --]
frg. 2
1[-- ג]ב֯ורתו על כול֯[ הג]ו֯ים [--]
2[-- ]ר֯ן֯[ --]
frg. 3
1[--
2[--]
3[--