Versionen

4Q491

©

Copyright


frg. 1-3
1קורח ועדתו ל֯ב֯[ -- ]○ש משפט֯[ --]
2לעיני כול קהל ל֯[ -- ]○○[ ]○ש○[ -- ]○ם ל○[ מש]פט לאות[ות --]
3ושר מלאכיו עם֯[ צבאות]מה לרשות יד [ ב]מ֯לחמ[ה (ל]מ֯לחמ[ה / ה]מ֯לחמ[ה) -- זה לרכב ולפר֯[שים -- ]○[ ]י֯ם[ --]
4ויד אל תגוף []○[ לש]מחת לכלת עולמים[ -- ]○ יכפרו בעדכמ[ה -- ]כ֯ול נש[יאי -- ]כ֯מה○ ובשנ֯[ --]
5קודשו ב֯ש֯[מ]חת עולם [ --] ואחרי֯○[ -- ]העדה וכ[ול ]ה֯נשיא֯[ים -- ]○○[ לו]א ילכו למערכות האויב [ ] [--]
6וזה הס֯ר֯ך בחנותמה וב֯[ -- ]ח֯לוקותמה (וב]ח֯לוקותמה / למ]ח֯לוקותמה) מ[ -- ]מ֯ים סביבה מ֯חוץ ○[ --] ואש֯ה ונער זעטוט וכול איש מנו[גע בטמאת בשרו --]
7[המער]כה ואנשי החרש ו֯[ה]מ֯[צ]ר֯ף ופקודים להיות אנ֯[שי ]ממ֯[ -- ]○יאי֯ה֯ם֯ למ֯שמרותמה ב֯[ -- ]○ המערכה ע֯ד שובמה ואלפים אמה יהיה בין ה[מחנות למקום היד וכול]
8ערוה לוא יראה סביבותיהמ[ה ]ו֯בצאתמה לערוך המלחמה [להכ]נ֯יע[ אויב יהיו] מהמה פטורי֯[ם להכני]ע או֯י֯ בג[ו]ר֯ל לשבט ושבט לפיא פקודיו לדבר יום [ביומו]
9היום ההואה מכול שבטיהמה֯[ י]אצאו (ו]אצאו / וי]אצאו) מחוצה למחנות אל בית מו֯[עד -- י]צ֯או אליהמה ה[כוהנ]י֯ם והלויי[י]ם וכול שרי המחנות ועברו שמה לפני[ --]
10לאלפים ולמאיות ולחמשים ולעוש[ר]ו֯ת וכול איש אשר לוא יהיה֯[ טהור ממקורו בלי]לה ההואה לו֯[א יב]ו֯א אתמה למלחמה כיא מלאכי קודש במערכותמה יח֯[ד --]
11[ובע]לות המערכה הנצבה למלחמת היום ההואה לעבור לכול[ -- ]○ ה֯[מל]ח֯מ֯ה֯ י֯עמדו שלוש מערכות מערכה אחר מערכה ורוח ישימו בין המערכות[ ובין המערכות]
12[ויצאו ]ח֯ליפות למלחמה אלה אנשי ה֯[בינ]י֯ם֯ ולעומתמה אנש[י הרכב ועמדו בין המע]ר֯כות ואם אורב ישימו למערכת שלוש֯ מערכות אורבים יהי[ו מרח]ו֯ק ולוא יקו֯[מו]
13[-- ]המלחמה וחצוצרות התר֯[ועה יש]מי֯עו ואנשי[ הבינים יחלו ידמה להפי]ל בחללי האשמה ואחר יקום הא֯[ו]ר֯ב ממקומו וסדר ג‹‹ם›› מע ‹‹ה››וא [את מער]כ֯ו֯ת֯י֯ו֯[ --]
14והמאסף מימין ומשמאול ובא[חור ובפנים א]ר֯בעת הרוחו֯[ת -- ]ם֯ ב֯מלח֯מות כלה והיו כול המערכו֯[ת ]הנגשות למלחמת הא֯ו֯[יב -- במקום]
15אחד המערכה[ הר]א֯י֯ש֯ו֯נ֯ה ת[צא למלחמה ]והשנית עומ֯[דת -- גם ]המה על מעמדמה עם מלא עונתם הראישונים ישובו וק[מו --]
16השנ[ית -- ]○[ -- ]ב֯ע֯ר֯ו֯ך המלחמה ומלאה המ[ע]ר֯כה השנית את עונתה֯ ושבו וע[מדו על מעמדמה]
17והש֯[לישית -- ועמד כוהן הראוש ואחיו הכוהנים ו]ה֯לוייים ואנ֯[שי הסר]ך֯ והכוהנים בכול עת המריעים בחצוצרות[ --]
18ואבנט ב[ד שש משוזר תכלת וארגמן ותולעת שני וצורת ריקמה מעשה חושב וכתונת בד ומכנסי בד ופרי מג]ב֯עות [בראשיהמה ואל המקדש לוא יביאום ]כ֯[יא ]אלה בגדי מל[חמה]
19ככול הסרך [הזה -- ]שרי המחנות[ -- ]
20ל֯[ ] כול ○○[ -- ]○○ מ֯לאו לכלת֯[ --]
frg. 4
1[-- ]○חן ○○[ -- ]○○ו֯מ֯[ --]
2[-- מב]ן עשרים [ש]נה [ו]מעלה לה[ --]
3[-- ]ככול המשפט[י]ם האלה וא[ --]
4[-- ]○י֯ן֯ (]א֯י֯ן֯) אויב לה[ ]○○ קרן אש[מה --]
frg. 5-6
1[כיא רוב קדושים עלה בשמים ו]צ֯בא [מ]ל[אכי]ם֯ ב֯ז֯בול קוד[שכה להודות אמ]תכה ובחירי
2[עם קודש שמתה לכה --]
frg. 7
1[וברית כרתה לאבותינו ותקימה לזרעם למועדי עולמי]ם[ ובכול תעודות כבודכה היה]
2[זכר -- בקרבנו לעזר שארית ומחיה לבריתכה] ולספר [מעשי אמתכה -- ]
frg. 8-10 i
0[-- וברכו שמה כולמה את אל ישראל ורוממו]
1[שמו ב]י֯חד֯[ שמחה -- ] _____ [--]
2[וע]נ֯ו֯ ואמרו ברוך א[ל ]י֯[שראל ה]שומר חסד [לבריתו ותעודות ישועה לעמו ויקרא כושלים]
3[ל]גבורות פלא וקהל גו֯[אים ]אסף לכלה ואין[ שארי]ת֯ ו֯[להרי]ם֯[ במשפט לב ]נ֯מ֯[ס ולפתוח פי]
4נאלמים בגבור֯ת֯ אל[ וידי]ם רפות ללמד מלחמה ולנמוגי בורכים חוזק מעמד ואומץ מ[תנים]
5לשכם[ מכי]ם [ובעניי רוח ר]ש֯ות לבב קושי ובתמי֯מ֯[י] ד֯רך יתם֯ כול גואי רשעה ולגבו֯[ריהמה]
6אין מע[מד ואנו שארית עמך בר]וך שמך אל ה֯[ח]סדים המ[פ]ליא חסדיך בנו בממשלת בלי[על]
7[ובכו]ל[ רזי שטמתו לוא ה]ד֯[יחונ]ו֯ מבריתך [ורוחי חבלו ]גע֯רתה[ ממ]נ֯ו ובהתרשע אנשי
8[ממשלתו שמרתה נפש ]פ֯דותכה ועתה הקימות֯[ה נופלים בעוז]כ֯ה ורמי קומה תגדע ל[השפילם]
9[ולכול גבוריהמה אי]ן מציל ולקי֯לת֯מה אין מנוס ו֯ל֯נ֯כ֯[בדיהמה תשיב] לב֯ו֯ז וכול יק[ו]ם
10[הבליהמה תתן לאין ו]אנו עמכה [ב]מ֯עשי אמתכה נ֯הלל[ה שמכ]ה֯ ו[בגב]ו֯ר֯תכה נרו֯ממ[ה]
11[תפארתכה בכול עתי]ם ו֯מו֯עדי תעודות עולמים עם [מבוא יומם] ולילה ומוצא[י ]ע֯[רב]
12[ובוקר כיא גדולה ]מ֯חשבת כ֯בודכה ורזי פ֯ל[או֯תי֯]כ֯ה במ֯[רומיכה] להרים ל֯[כה מעפר ולהשפיל]
13[מאלים רומה רו]מה אל אלים והנשא בע֯ו֯ז֯ מלך ה֯מ[לכים -- ש]מ֯תה ע֯ל֯
14[-- מ]ע֯ליכה יפוצו כול בני חושך ואור גודל[כה -- אל]י֯ם ואנשים
15[-- אש בו]ע֯ר֯ת במחשכי אב֯דונים (אבנים) באבדוני (באבדו) שאול תו֯ק֯[ד לשרפת עולמים -- פ]ושעים
16[-- ]ב֯כול מועדי עולמים _____ [--]
17[כול הו]ד֯ות המלחמה יספרו שמה ואחר ישובו אל מח[נותמה -- ]שמה לסרך
frg. 10 ii
7ה֯ל֯[ ]○[ --]
8בכתיא[י ]○[ --]
9יחלו אנשי הבינ[י]ם[ ידמה להפיל בחללי כתיאים -- ומתנצחת]
10המלחמה בכתיאים֯[ -- ]ב֯ש֯ ○○[ -- יחלו]
11חללי המצרף לנפול ב֯[רזי] אל והכ֯[והנים יתקעו בחצוצרות המקרא --]
12מלחמה בכתיאים ולמערכה הראיש[ונה --]
13ונגש הכוהן החרוץ למלחמה ו֯עמד [ל]פ֯נ֯י֯[ המערכה --]
14וחזק את ידיהמה בגבורות פלאו וענה ואמ֯[ר --]
15נקם לאכול באלים ובאלנשים כיא לוא ○[ --]
16בשר֯ כ֯א֯ם עפח֯ כיא עתה חר֯[ --]
17ועד֯ שאול תוקדכל וסוד רשעה [--]
frg. 11 i
8[-- ]○[ ]○○[ -- ]ה֯מ֯‹‹פ֯››לה (]○מ֯‹‹פ֯››לה) נוראו֯ת֯[ --]
9[-- בכו]ח֯ גבורתו ירננ[ו ]צ֯ד֯[יקי]ם ויגילו קדושים ב֯[ -- ]בצדק
10[-- י]שראל הכי֯נה מאז אמת֯ו ורזי ערמתו בכו֯[ל -- ]חיל
11[]ם[ ]○[ ]מים ועצת אביונים לעדת֯ עולמים ○[ -- ]תמימי֯
12[-- עו]למים כסא עוז בעדת אלים בל ישבו בו כול מלכי קדם ונדיביהמה לו֯[א -- ]○א דומי (דומו)
13[-- ]כבודי לוא ידמה ולוא ירומם זולתי ולו֯א֯ יבוא ב֯יא כיא אני ישבתי ב[ -- ]ה֯ בשמי֯ם ואין
14[-- ]○י֯בו֯ם אני עם אלים אתחשב (אתתחשב) ומכוני בעדת קודש לוא כבשר תאו֯[תי --] כול י֯קר לי בכבוד
15[-- מע]ון הקודש [מ]י֯א לבוז נחשב ביא ומי֯א בכבודי ידמה לי֯א מיא הו֯[א ]כ֯ב֯א֯י֯ י֯ם ישו֯בום ום‹‹ס֯ף֯››ר
16[-- ]ת֯ו מיא יש[ ]צערים כמוני ומיא [כו]ל ר֯ע הדמה ביא ואין נש֯ניתי֯ והור֯יה֯ לוא תדמה
17[בהוריתי ]○ ומיא יגודונ֯י֯א בפת[חי פיא ]ו֯מזל שפתי מיא יכיל ומיא֯ יועדני וידמה במשפטי
18[לוא ידמה כ]י֯א אניא עם אלים אח֯ש֯[ב ו]כ֯בודיא עם בני המלך לו֯א [פ]ז֯ ולו֯א֯ כתם אופירים
19[--] _____ [--] _____ [--]
20[-- ]צדיקים באלוהי [-- ]במעון הקודש זמרוה֯[ו --]
21[-- ה]ש֯מיעו בהגיא רנה [-- ]ב֯שמח֯ת֯ עולמים ואין כ֯○[ --]
22[-- להקים קרן מע֯[ -- ]○[ --]
23[-- ]ה֯ להודיע י֯ד֯ו֯ בכוח֯[ --]
24[-- ]ל[ --]
frg. 11 ii
1[את כול הסרך הזה יעשו ביום ההואה על עו]מ֯[דם נגד מחני כתיאים ואחר יתקעו להמה הכוהנים]
2[בחצוצרות הזכרון ופתחו שערי המל]חמה ויצ[או אנשי הבינים ועמדו ראשים בין]
3[המערכות ותקעו להמה הכוהנים תרו]עות סד[ר והראשים נפשטים לקול החצוצרות]
4[עד התיצבם איש על מעמדו והכו]הנים יתקעו[ להמה תרועה שנית על ידי התקרב ובעומדם ליד]
5[מערכת כתיאים כד]י֯ ה[ט]ל ירימ֯[ו אי]ש֯ ידו בכלי מ֯[לחמתו וששת הכוהנים יתקעו בחצוצרות]
6[החללים קול חד ט]ר֯[ו]ד֯ לנצח מלחמה והל[ויאים וכול עם השופרות יריעו תרועת מלחמה]
7בקול גדול ו[ע]ם צ[א]ת הקול יחלו ידמ[ה להפיל בחללי כתיאים וכול העם יחשו קול התרועה -- ]
8[ו]המלחמה מתנ֯צחת בכתיאים _____ ו֯[ -- ובהתאזר בליעל לעזרת]
9[ב]ני חושך וחללי הבינים יחלו לנפול֯[ ברזי אל ולבחון בם כול חרוצי המלחמה והכוהנים]
10[י]ת֯קעו לצ֯את מערכה אחרת חליפה למ֯[לחמה ועמדו בין המערכות ולמתקרבים במלחמה]
11[י]תקעו לשוב ונגש כוה[ן הרא]ו֯ש וע֯[מד לפני המער]כ֯[ה וחזק את לבבם בגבורות פלאו ואמץ]
12[א]ת ידיהמה במלחמתו ו֯[ענה ואמר יקום א]ל֯ ולב עמ֯ו יבחן במצרף לוא מ֯[ -- מחלליכם]
13כיא מאז שמע֯תם ב֯רז[י אל ואתם התחזקו ו]עמודו בפרץ ואל תי֯[רא]ו באמ֯ץ֯[ --]
14[-- ]מצ֯[ ]○[ -- ]נ֯אמן ועזר פדותו [-- ]ל[ --]
15[-- בנ]י אמת ולהסי֯ג לב֯ נמס לחזק ל֯[ב --]
16[-- מלח]מ֯ה היום הזה יכניענו אל י֯ש֯ר֯[אל ל]כ֯[ו]ל֯[ --]
17[--] לאין מעמד֯ ו֯הי֯תה ל֯א֯ל[ המלוכ]ה ולעמו הישוע[ה --]
18[-- ]ת֯ו[ כ]מעט לבליעל וברית אל שלום [לי]שראל בכול מועדי֯[ עולמים _____]
19ואחר הד֯ב֯ר֯[י]ם האלה יתקעו הכוהנים לסדר מלח֯מה שנית עם כתי[אים ובעומדם איש]
20על מצבו י֯תקעו הכוהנים תרועה שנית על ידי הת֯קרב ובהגיעם֯ למ֯[ערכת כתיאים כדי]
21ה֯[ט]ל[ ירי]מו ידם א֯י֯ש בכלי מלחמתו והכוהנים יר[יע]ו֯ בח֯צ֯[וצר]ו֯ת ה[חללים קול חד טרוד]
22[לנצח מלחמה והלויאים ]וכול עם השופרות יר֯[י]עו בק֯[ול גדול -- ]○ל[ -- ועם צאת]
23[קול התרועה יחלו להפ]י֯ל בחללי האשמ֯ה֯ תרו֯ע֯ת֯ ה[ --]
24[-- ]○ל[ ]א֯○ה֯○○[ --]
frg. 12
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מעונתו֯ ונכבד֯[ --]
3[-- ]ער֯ים לרחו֯בי֯ [--]
4[--] ואני֯ הדר ה[ --]
5[-- כו]ל[ ]○ו֯ני○ ולו֯א֯[ --]
6[-- ]○[ --]
frg. 13
1[-- ע]ם א֯ל֯ים נש○[ --]
2[-- ]ה֯קטן בכם ירדוף אל֯[ף --]
3[-- עול]מ֯[י]ם[ ואחר הד]ברים האלה יתקע֯ו֯[ הכוהנים לסדר מלחמה שלישית עם כתיאים והראשים]
4[נפשטים לקול החצו]צרות ובעומדם לדגליהמה אי[ש] ע֯ל֯ [מצבו יתקעו הכוהנים בחצוצרות תרועה שנית על ידי]
5[התקרב ובהגיע]ם֯ ל֯מערכת כתיאים כדי הטל ירימו ידמה [איש בכלי מלחמתו והכוהנים יריעו לנצח]
6[מלחמה בח]צ֯וצרות החללים קול חד טרוד והלויאים וכול[ עם השופרות יריעו תרועת מלחמה והמערכות]
7[יהיו נלח]מ֯ים זואת אחר זואת ואין רוח ביניהמה כיא [--]
8[-- ]ל[ ]○[ ו]ע֯נו כול העם והרימו קו֯ל[ אח]ד ואמרו[ --]
9[-- ]עול○[ --]
frg. 14-15
1[-- ]ו֯א[י]ן֯[ --]
2[-- ]○ע֯ז֯ה ו֯תהלו֯כ֯[ה --]
3[--] ואנו הננו עומ֯דים להתקרב [--]
4[-- ] _____ [--]
5[-- דב]ר֯י הה֯[ודות -- ו]ענה ואמר אליהמה חזקו ואמצו[ --]
6[-- ואל תשו]בו אחור֯[ -- כיא יד] אל נטויה על כול הגואים לוא [--]
7[-- והיתה֯[ -- לאל עלי]ון המלוכה ולעמו הישועה ואת֯[מה --]
8[-- ]○[ ]במז֯[מת -- ט]מ֯אתו יתקרבו אליכ֯[ם] (אליה֯[ם]) א֯לי֯ם ב֯[ --]
9[-- ]ו֯לשפוך[ דממה --] ולהשליך כול פגר֯[יהמה --]
10[-- בליע]ל לכל[ (לכל[ות) -- ]ש֯ וכול רוחי גורל[ו --]
11[--] עולמים יחד ע֯[ם אלים --]
12[-- ]מ֯לחמה ○[ --]
frg. 16
1[-- ]ת֯○[ --]
2[-- ]ו֯בי֯ן כול העדה א○[ --]
3[-- ע]ם קודשו ממלכות כו֯[הנ (כו֯[הנים) --]
4[-- יקב]צ֯ו֯ כול ישראל ירו[שלי]ם[ --]
5[-- ורוממו את גבורות֯[ --]
frg. 17
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מה ולכול צבא[ות --]
3[-- _____ ואחר֯י֯ ○○[ --]
4[-- ]○ ספר התהלים ואח֯[ --]
5[-- שלום ]וברכה ככה יעשו ע֯[ל --]
6[-- ]לשרפת כ֯[לה --]
7[-- ]ושאר֯[ית --]
8[-- מלח]מ֯ה כז֯ו֯[את --]
frg. 18
1[-- ]מ֯○○[ --]
2[-- ק]ול אח֯[ד --]
3[-- וא]חר֯ י֯תקע֯ו֯ [--]
4[-- יחלו ידמה להפי]ל בחללים וח֯[שו כול העם --]
5[-- י]ם סוף ○[ --]
6[-- ]○ל[ --]
frg. 19
1[-- ]○ם ו֯ל֯מ֯[ --]
2[-- ]ה֯מלחמה [--]
3[-- ]○○ו תרומה זכר[ --]
4[-- קרי]אי השם אנ[שי --]
frg. 20
1[-- ]ש֯י מק֯[ --]
2[-- כול שבטי י]שראל לפיא פק[ודיהמה --]
3[--] שנה יחל[ (יחל[ו) --]
4[-- ]שמ֯ח֯ת֯ ○[ --]
5[-- ]ו֯ת כ֯○[ --]
frg. 21
1[-- ]ה֯מלחמה֯[ --]
2[-- המלח]מה _____ והכ[והנים --]
3[-- ביו֯○[ --]
frg. 22
1[--] לק[ול --]
2[-- ו]בעומ[דם --]
3[-- י]ר֯יעו[ --]
frg. 23
1[-- ]○[ --]
2[-- בכו]ל קצים נ֯[ --]
3[-- מ]ע֯פר ונופ֯ל֯[ים --]
4[-- ]מ֯י֯ סליחו֯[ת --]
5[-- ]○גלה המ[ --]
frg. 24
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ח֯רב ○[ --]
3[-- ]מ֯משלת כ֯ו֯ל ה֯א֯ל֯[י]ם[ --]
4[--] ובתהל[ה] יחד עם בני אלים[ --]
5[-- ]○ל[ -- ממשלתמ֯ה֯[ ]○[ --]
frg. 25
1[-- ישר]אל מאל ה֯[ --]
2[-- ביד רשע֯[ --]
3[-- ]כ֯וחו י֯ו֯ת֯[ --]
frg. 26
1[-- עול]מ֯י עולמים ○[ --]
2[-- ע]ל עומדם [--]
frg. 27
1[-- ]○ים [--]
2[-- ]○○ בבכ○[ --]
frg. 28
1[-- ]ידו○○[ --]
2[-- בו○ח֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 29
1[-- ]ת֯○[ --]
2[-- ]○ ר○[ --]
frg. 30
1[--] המ֯[ --]
frg. 31
1עז֯○[ --]
frg. 32
1ו֯א֯[ --]
2לה֯[ --]
3○[ --]
frg. 33
1[-- ]שמ֯[ --]
2[-- ]י֯עמ֯[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 34
1[-- ]○ש○ה ל[ --]
frg. 35
1[-- ]ל֯ו֯א֯ ד○[ ]○ אמר ר֯○○○[ --]
frg. 36
1[--] והיתה צר֯[ה --]
2[-- ]○[ ]○ [--]
3[-- ]○○[ --]
frg. 37
1[-- ]מ○[ --]
2[-- ]○ו[ --]