Versionen

4Q462

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○[ --]
2[-- את שם וא]ת חם ואת יפת[ --]
3[--] ליעקוב ויא[ ]○○ ויזכור֯ [--]
4[-- ]○○ם לישרא[ל ] _____ בכן יאמר֯[ --]
5[-- ]○י֯ם רו֯קמה הלכנו כי לוקח֯[ --]
6[--] לעבדים ליעקוב באהב[ה --]
7[-- ]ת֯נ֯תנה לרבים לנחלה •••• המושל []○○○
8[-- ]○ כבודו אשר מאחד ימלא את המים ואת֯ ה֯א֯ר֯ץ֯[ --]
9[-- את הממשלה לכ֯דו עמו היה האור עמהם ועלינו היה[ --]
10[-- עבר ק]ץ החושך וקץ האור בא ומשלו לעולם על כן יואמר֯[ו --]
11[-- [י]שראל כי בתוכנו היה עם (העם) החביב יעק[וב --]
12[-- ]יהםה ויעבודו ויתקימו ויזעקו אל •• •• ○[ --]
13[-- ]והנה נתנו במצרים שנית בקצ ממלכה ויתקי֯[מו --]
14[-- יו]ש֯בי פלשת ומצרים לבזה וחורבה ו֯י֯עמי֯דו֯ה[ --]
15[-- ]מ֯י֯ר לר֯ו֯מם לרשע בעבור תקבל טמ[את --]
16[-- ועז פניה ותשנה (יתשנה) בזיוה ועדה ובגדיה[ --]
17[-- ]○י֯ם ואת אשר עשתה לה בן טמאת הע○[ --]
18[-- נ]שנאתה כאשר היתה לפני הבנותה[ --]
19[-- ] _____ ויזכור את ישרא ירושלם ה○[ --]
frg. 2
1[-- ]○ כן יו○[ --]
2[-- ]ו֯י֯אובדו ○○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 3
1[-- ]○ין ה○[ --]
2[-- ]○מ[ ]○[ --]
frg. 4
1[-- ]ובא[ (]ובץ[) --]
frg. 5
1[--] כול[ --]
2[--] מ[ ]ן֯[ --]
frg. 6
1[-- ]ל֯[ --]
frg. 7
1[-- ]○ל[ --]