Versionen

4Q461

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○○ ל֯ה֯מית ○○[ --]
2[-- ]ה֯י בהמה ויתנם ב֯יד֯ ר֯[ --]
3[-- ]○○ בעבודה קשה ויתנו על֯ ○○○[ --]
4[-- ]ים עד קצה _____ ויתנם לשומה֯ ו֯[ --]
5[-- ]○ב֯○[ ובק]שוהו וימצאוה[ו --]
6[-- ]ל֯שמוע ומשכיל וה֯[ --]
7[-- מ]ו֯סדות תבל עד נ֯[ --]
8[-- ל]ע֯ש֯ות רצונו ולשמור חקיו ו֯○[ --]
9[-- ]○ להשיב אל יהוה אלוהיהמה[ --]
10[--] וראה יהוה את שיבתם א֯[ --]
frg. 2
1[-- סופרים[ --]
2[--] ו֯מ֯כ֯○[ --]
frg. 3
1[-- ]כ֯ו֯ל֯ ○[ --]
2[-- ]○○ ות○[ --]
3[-- ]לע֯ליון֯[ --]
frg. 4
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]הרעים[ --]
3[-- ]לא֯ורך אפך [--]
4[-- ]ם֯ עליו[ --]
5[-- ]מ֯עלי֯[ו --]
frg. 5 i
1[-- ]○ם
2[-- ]○ם
frg. 5 ii
3○[ --]