Versionen

4Q436

©

Copyright


frg. 1a+b i
1בינה לחזק לב נדכה ולנצח לרוח (לריח) בה לנחם דלים בעת צרתמה וידי נופלי[ם
2לקומם לעשות כלי דעת לתת לחכמים דעה וישרים יוסיפו לקח להתבונן
3בעלילותיכה אשר עשיתה בשני קדם שני דור ודור שכל עולם אשר֯
4[שמת]ה֯ לפני ותנצור תורתכה לפני ובריתכה אמנתה לי ותחזק על לב
5[נדכה ]ללכת בדרכיכה לבי פקדתה וכליותי שננתה בל ישכחו חוקיכה
6[על לבי פקד]תה תורתכה וכליותי פתחתה ותחזק עלי לרדוף אחרי דרכי֯כ֯[ה]
7[לעשות כול רצו]נ֯כה ותשם פי כחרב חדה ולשוני פתחתה לדברי קודש ○○ ותשם
8[עליהמה ]מוסר בל יהגו בפעולות אדם בשחת שפתיו ל֯ רגלי חזקתה
9[-- ובידכה החזקתה בימיני ותשלחני בי֯ש֯[ר --]
10[לב האבן ג]ע֯רתה (ה]ש֯רתה) ממני ותשם לב טהור תחתיו יצר רע גער֯[תה מן כליותי --]
11[-- ] _____ [--]
frg. 1 ii
1[ורוח קוד]ש שמתה בלבבי זנות עינים הסירותה ממני ותבט א֯[ת כול]
2[דרכיכה ע]ו֯רף קשה שלחתה ממני ותשמו ענוה זעף אף הסירותה [ממני ותשם]
3[לי רוח אר]וך אפים גבה לב ורו֯ם עינים התנש֯י֯תה ממני [רוח שקר]
4[אבדת -- ולב֯[ נד]כ֯ה נתתה לי י֯צ֯[ר --]
frg. 2
1[-- ]כ֯י [--]
2[-- ]○תמה [--]
3[-- ]○ סו֯[ --]
4[-- ]א֯ [--]