Versionen

4Q433a

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]דות[ --]
3[-- ]בשיב○○[ (]בשיבת֯[ו) --]○ צ○○[ (ו]י֯צי֯א֯) -- ]○○[ --]
4[-- ]תן֯ שירותי֯ו֯ קודש ל○[ --]
5[-- ]○ק ותשבוחות בפי עצו[ם --]
6[-- ]נ֯ו תירוש אז ישמח אל [--]
frg. 2
1ל֯מו֯[עדי ]ע֯ולמים _____ [--]
2_____ ל֯מ֯ש֯כיל מ֯[ש]ל ע֯ל כבוד ר֯[ --]
3נטע שעשועים נט֯ע בע֯ד֯[נ]ו֯ ו֯ב֯כר֯מ֯ו ○[ -- ]
4ש֯ריגי֯ו֯ ותפרינה ותר֯ב֯י֯נה דליותיו בא֯[ --]
5וכפותיו על משענת רום הש֯מים ו֯י֯תנדב֯[ --]
6פארה לדורות עולמים ולעשות פר[י --]
7לכול טועמיו ובפריו לוא יראה באוש[ (באוש[ים) --]
8ע֯פ֯יו ועליו ואבו יהיו בו ו֯[ -- ]מו֯ד ב֯[ --]
9משורשיו לוא ינתקו מערוג֯ת ב֯שמ֯ו כי[ --]
frg. 3
1[-- ]ת֯ [-- ]ב֯וער ל○[ --]
2[-- ]נ֯תך פ○[ -- ]○מט על [--]
3[-- נ]ופחים [-- ]ל֯ת֯ת מפץ א֯[ --]
4[-- ]ז֯ה כן י֯○[ --]ו֯ ]ח֯רונו וזעמ ע[-- לכול ע֯[ --]
5[-- ]○ ותבער֯[ ○○○○]ו֯ באש להבה[ --]
6[-- ]○ל להבת א֯[ש ]בטירות צ○○[ (צאו֯[ן) --]
7[-- ]ב֯ שואפי לצון שא[פו --]
8[-- ]ב֯פחם ומאזרי להב[ת אש --]
9[-- ]נחלי זפת לאכול מ[ --]
10[-- ]לדור[ות --]
frg. 4
1[-- ]○○○[ --]
2בליעל בעל○[ --]
3גדופים[ --]
4אשמת[ --]
5תבער[ --]
6ו֯בה[ ]ל[ --]