Versionen

4Q428

©

Copyright


frg. 1
1[-- אנוש ואל כול בינות (ברית) ]א֯ד֯[ם אביט --]
2[-- ה ימצאוה -- ]וב [משיגיה ואוהביה --]
3[-- ]○יכה֯ לעולמ[י עד --]
frg. 2
1[הודעתני בעבור כבודכה ובעומק בינתכה השכלתני ומעי]ן֯
2[בינתכה לוא סתרתה ואתה גליתה דרכי אמת ומעש]י רע
frg. 3
1[להתם דמו לשפוך על עב]ו֯ד֯ת֯כה֯ [אפס כיא לוא ידעו]
2[כיא מאתכה מצעדי וישימונ]י לבוז וחר֯[פה בפי כול דורשי]
3[רמיה ואתה אלי עזרתה] נפש ע֯נ֯י֯[ ורש מיד חזק ממנו]
4ו֯[תפד נפשי מיד אדירים ובגדפו]ת֯ם לוא[ החתותני לעזוב]
5עבו֯[דתכה מפחד הוות רשעים ו]ל֯[המיר בהולל יצר סמוך אשר]
6נת[תה -- חוקים ובתעודות]
7[כוננתני להחזיק ב]שר֯[ --]
8[שחת ]לכול צאצאי֯[ עם --]
9[-- ]לשו֯ן֯ כלמוד֯[יכה ובמשפט --]
frg. 4
1[צירים] ב֯כ֯ו֯ר֯ הר֯יה[ בכור הריה והרית אפעה לחבל נמרץ]
2[ומש]ב֯רי שחת לכול[ מעשי פלצות ויריעו אושי קיר כאוניה]
frg. 5
1[פני מים בהתעופף כול ח]צ֯י֯ שחת ל֯[אין השב ויורו לאין תקוה]
2[בנפול קו על משפט וג]ו֯רל א֯[ף ע]ל[ נעזבים ומתך חמה על נעלמים]
3[וקץ חרון לכול בליעל וח]ב֯ל֯י֯[ מות אפפו לאין פלט וילכו]
4[נחלי בליעל על כול ]אגפי רום ב֯[אש (כ֯[אש) אוכל]ת בכ֯[ול שנאביהם]
5[לה]ת֯ם֯ [כול עץ] ל֯ח֯[ ויב]ש֯ מפלג֯יהם[ ותשוט ]ב֯שבי֯[בי להוב]
6[עד אפס כו]ל֯[ שותיהם באושי ]ח֯מר [תאוכל] וברקיע יב[שה]
7[יסודי הרים לשרפה ושורשי ח]ל[מיש לנח]לי֯ ז֯פ֯ת֯[ ותאוכל]
frg. 6
1גבור[ת]ם ויפולו מגבור[תם (מגבור[י) --]
2ח֯כמי֯ם בערמתם ו֯[אני בתומכי בבריתכה --]
frg. 7
1[ויליזו עלי ]ב֯שפת[ עול כול נצמדי סודי ואנשי עצתי סוררים]
frg. 8
1[פריו כיא -- והם ישיבו בפי כ]ב֯ודכה והיו
2[שריכה בגורל אלים וגזעם פרח כציץ יציץ להו]ד עולם
3[לגדל נצר לעופי מטעת עולם ויצל צל על כול ]תבל[ ודליותיו]
4[עד ש]חקים ושורשי[ו עד תהום וכול נהרות] עדן ת[לחלחנה]
5[דליו]תיו והיה לימים ל[אין חקר והתאזרו ]ע֯ל תבל ל֯א֯י֯[ן]
frg. 9
1[אודכה אדוני כיא השכלתני באמתכה וברזי פלא]כ֯[ה]
2[הודעתני ובחסדיכה לאיש פשע וברוב רחמיכה ]ל֯נעו[י]
3[לב כיא מי כמוכה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי י]צ֯דק
frg. 10
1חוקי ותקראני[ לחסדיכה ולסליחותיכה הביאותני]
2ובהמון רחמיכה לכ֯[ול משפטי צדק ואני איש טמא ומרחם]
3ה֯וריתי באשמת מעל[ ומשדי אמי בעולה ובחיק אומנתי]
4לרוב נדה ומנעורי בד֯[מים ועד שיבה בעוון בשר ואתה]
5אלי כוננתה רגלי בדרך[ לבכה ולשמועות פלאכה גליתה]
6אוזני ולבי להבין באמתכ[ה -- אטומם]
7אוזן בלמודיכה עד אשר֯[ השכלתני ורוח נעוה בלוא]
8דעת הכא֯ת֯ה מתכמי וכבו֯[ד לב -- ואין]
9לי עוד למכשול עוון כי תג֯ל֯[ה ישועתכה וצדקתכה תכין]
10לעד כיא לוא[ לאד]ם דרכו כ[ול אלה לכבודכה עשיתה]
11_____ א[וד]כ֯ה אדוני כי[א נתתני במקור נוזלים]
12ביבשה ומב[וע] מים בארץ֯ [ציה ומשקי גן ואגם --]
frg. 11
1[-- ○○ל ובלוא רצונכ]ה לוא[ יהיה ולוא]
2[יתבונן כול בחוכמתכה ובסוד] רזי[כה לוא יביט כול]
frg. 12 i
1שמכ֯[ה לעולמי עד יברכוכה כפי שכלם ובכול ]ק֯צים
2ישמיעו [י]ח֯ד֯[ ב]ק֯[ו]ל֯ רנה ואין [יגון ואנחה ועול]ה֯ לוא
3תמצא ע֯[וד ואמת]כ֯ה תופיע לכבוד עד ושלום ע֯ו֯[לם]
4[_____ ברוך אתה א]ד֯וני אשר נתתה[ לעבדכה]
5[שכל דעה להבין בנפלאותיכה ומענה ]לש֯ו֯[ן לספר]
frg. 12 ii
1לבטח במ֯[עון שלום וברכה באהלי כבוד וישועה ואהללה שמכה]
2בתוך ירא֯[יכה _____
3למשכיל [--]
frg. 13
1[-- שמכה אפתח פי -- ]א֯ [ ]
2[-- ]○[ י]צ֯ר֯[ -- אל○○
3[-- ]עפר []ת֯חה נה[ ומלכ]דת נסתרה
4[-- נפרש֯ה רשת שוח֯ה֯[ ובד]ר֯כיה צמי א֯[בדון]
5[-- נפ]ת֯חה דרך֯[ -- ]ים להתהלך
6[-- בנתיבות שלום ]ועם בשר [להפלי]א כאלה כיא
7[-- פן תהלכו פע]מי על מטמוני פחים ומפרשי
8[רשת וערמת -- אי]כה אשמר ביצר עפר מה[ת]פרד
frg. 14
1[ליצר מבינתו ולמליץ בא]ל֯ה לעפר֯[ כמוני ותפתח מקור]
2[להוכיח ליצר חמר ד]רכו ואשמ֯[ת ילוד אשה כמעשיו]
3[ולפתח מקור א]מ֯תכה ליצ[ר אשר סמכתה בעוזכה]
4[להרים כאמתכה מב]שר ול֯[ספר טובכה לבשר ענוים לרוב]
5[רחמיכה ולהשביע ]ממקו֯[ר דעת כול נכאי רוח ואבלים]
6[לשמחת עולם ותפת]ח֯ פי עב[דכה --]
frg. 15
1[-- ארץ ]ויע֯[ו]פ֯פ֯ו֯ בה [כול]
2[מלאכי שמים --]
3[בעבותי רוח ותכנע אלים מ]מ֯כון קוד֯[שכה]
4[והמה לוא ישרתוכה במעון כ]בודכה ו[אתה]
5[אדם על -- כעו]ף אסו֯[ר (אסי֯[ר) עד]
6[קץ רצונכה בל שלח --]
7[רמות כוח ו]ר֯וב בשר[ להרשיע בקצי חרונכה]
8[-- ]○כ֯ה ל֯[הפלא להכין בסוד עמכה]
frg. 16
1[עזבת]ם ביד [כול מבקשי נפשם --]
2[]ם [--]
frg. 17
1[רשע]ה להפ[יל גורלות לכול רוחות עולה אשר]
2[יוש]דו לאב[ל -- יעגן לדורי]
3[נצח ו]ב֯[רום רשעה --]
frg. 18
1ואוזן בשר גליתה ו[ -- לאנוש במזמת]
2לבכה וקץ תעודה השכלתה֯[ לבשר כיא בצבא המרום]
3תשפוט במרום וביושבי֯[ האדמה על האדמה וגם]
4בשאו֯ל֯ תחתי[ה] ת֯ש֯פ֯ו֯[ט וביושבי חושך תריב להצדיק]
5[צדיק] ולה֯[ר]ש֯[יע רשע כיא אין מבלעדיכה ולוא]
frg. 19
1[-- ]ל֯בני ○○[ --]
2[-- ]○ וגם רוחו֯[ת --]
3[-- ]מחושך וי○[ --]
4[-- ו֯נמארים[ -- לבלתי]
5[--] רשעתם בחכמ֯[ת כבודכה ולוא יכירו]
6[כול מעשי צ]דקכה לעוון֯[ -- בעדת]
7[בני שמים ובסו]ד֯ קדוש[ים יתרוממו --]
frg. 20
1[-- ]ם֯ ירננו לזמר ולהלל ל֯[ --]
2[-- לאין הש]ב֯ת ואני יצר החמר[ כדעתי]
3[ספרתי בעדת קדושי]כ֯ה בהגדל והפלא לאל [-- כיא]
4[אתה אל הדעות ב]פ֯י [עוז ]מנ֯שף ל֯[ --]
frg. 21
1[לרצונכה -- ונעצור ]כוח לשמוע
2[נפלאות כאלה -- דבר]נו לכה ולוא
3[לאי]ש בינים [-- והטיתה אוזן]
4[ל]מוצא שפתינו [השמיעו ואמרו ברוך אל הדעות הנ]וטה
5[שמים בכו]חו וכול מח֯[שביהם מכין בעוזו ארץ בגבורתו עו]ש֯ה
frg. 22
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מו ב○[ --]
3[-- ]ר֯תי לוא[ --]
4[-- בר֯○[ --]
frg. 23
1[-- ]○רו לוא י[ --]
2[-- ]דו עם ל֯[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 24
1[-- ח]ו֯שך להי֯○[ --]
2[--] ישמחו֯[ --]
frg. 25
1[--] א֯פ֯○[ --]
2[-- ]מ֯ר אסור[ (אסיר[) --]
3[--] ו֯ע֯בוד[ת --]
frg. 26
1[ ] יופ[יע --]
2[הו]פיע לה[ --]
3מלאכי שלום ותי○[ --]
4ע֯ד _____ [--]
frg. 27
1○○○[ --]
2לוא [--]
3[]○[ --]
frg. 28
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]○א בזות ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 29
1[-- ]ו֯עמ[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 30
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ ל○[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 31
1[--] לא○[ --]
frg. 32
1[-- ]בו ב֯[ --]
frg. 33
1[-- ]○[ --]
2[-- בא[ --]
frg. 34
1[-- ]מליכה[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 35
1[-- ]ש֯ כיא[ --]
2[-- ]א֯ת[ --]
frg. 36
1[-- ]ה֯תיסר ○[ --]
frg. 37
1[-- ]אנ֯○[ --]
frg. 38
1[-- ]ב֯תיכ֯[ --]
frg. 39
1[--] כיא֯[ --]
frg. 40
1[-- ]○ ל[ --]
frg. 41
1[-- ]ים[ --]
frg. 42
1[-- ]○כ֯וב֯[ --]
frg. 43
1[-- ]קד֯[ --]
frg. 44
1[-- ]ח֯ד
2[--]
3[--
frg. 45
1[-- ]מיצר [--]
2[-- ]ג֯ליתה א[וזני --]
frg. 46
1[-- ]בכול֯[ --]
frg. 47
1[-- ב○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 48
1[-- ]○ בא֯○○[ --]
2[-- כיא [--]
3[-- ]י֯ה ול[
frg. 49
1ו○ [--]
2בה○[ --]
frg. 50
1[-- ]די○ [
frg. 51
1[-- ]ב֯כיה֯[ --] --]
frg. 52
1[-- יד[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 53
1[-- ]○טה
2[-- ]אבדה
3[-- ]ח֯ה
frg. 54
1[-- ]ה֯ש[ --]
frg. 55
1[--] היא֯[ --]
frg. 56
1[-- ]○○ אמ[ --]
frg. 57
1[-- ]י֯כה֯[ --]
2[-- ]○ ומ○[ --]
frg. 58
1[-- ]ל֯○[ --]
frg. 59
1[-- ]ן֯[ --]
2[--] ממכה [--]
frg. 60
1[-- ]○[ --]
2[--] בח֯○[ --]
3[-- ]א֯○[ --]
frg. 61
1[-- ]כ֯[ --]
frg. 62
1[-- ]○רה֯[ --]
frg. 63
1[--] ○○[ --]
2[-- ]ש○[ --]
frg. 64
1[-- ]ט֯וב [--]
frg. 69
1[-- ]ב֯ן [--]
2[-- ונהיו֯[ת --]
3[-- ]○א ב○○[ --]
4[-- ]○ [--]