Versionen

4Q427

©

Copyright


frg. 1
1[-- ונסתרותיכה גלי]תה֯ ל֯[י ]ו֯אביט֯[ -- חסד ואדעה]
2[כי לכה הצדק ובחסדיכה יש○○ -- ]ו֯כלה בלוא רחמיכה ואני֯[ נפתח לי מקור לאבל מרורים]
3[ולוא נסתר עמל מעיני בדעתי יצרי ג]ב֯ר֯ ות[שובת ]אנוש אתבוננה ואכירה א֯[בל חטאה ויגון אשמה ויבואו]
4[בלבבי ויגעו בעצמי -- ולהגו]ת֯ הגי יג֯[ון ו]אנחה בכנור֯ ק֯[ינה ]לכול אב[ל יגון ומספד מרורים עד כלות]
5[עולה ואין מכאוב ואין נגע להחלות ואז אזמרה בכנור] ישועות ונבל֯[ שמחה ותוף גילה וחליל תהלה לאין השבת ומי]
6[בכול מעשיכה יוכל לספר כול נפלאותיכה בפ]י֯ כולמה [יהו]לל ש֯מ֯כ֯[ה לעולמי עד יברכוכה כפי שכלם ובכול]
7[קצים ישמיעו יחד בקול רנה ואין יגון ואנחה ועו]ל֯[ה לוא תמצא עוד ואמתכה תופיע לכבוד עד ושלום עולם ברוך]
frg. 2
1[-- רוח התוע]ה ונעוה בדעת ל֯ב֯י֯[ --]
2[-- ]ואשכחה נגע מכאובי֯[ --]
3[ומוסר א]כזרי לא אזכור עוד ולוא ○[ --]
4[-- ]ל[ לפניכה כ֯ש[ --]
5[תרהב נפשי -- ]○ר֯[ ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]ה֯ ב֯[שמחה וששון]
2[ואשבה לב]ט֯ח במעון שק֯[ט ושלוה ב]ש֯לומ וברכה֯[ באהלי]
3[כבוד ויש]ועה וא֯[ה]ללה שמכ[ה בתוך יר]איכה [_____]
4[למשכיל ]שיר֯ [מזמור [י]ר֯ ל[ --]
frg. 4
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ר֯ע לי בכב֯ו֯[ד --]
3[-- ש]מים כיא֯[ --]
4[-- ]ש[ --]
frg. 5
1[--] ○[ --]
2[-- ]י֯ם מי○[ --]
3[-- ]הקיך[ ]○○[ --]
4[--] נ֯ה֯[ --]
frg. 6
1[-- ]○○○תי לו֯א֯[ --]
2[-- ו]אני ישבת[י --]
frg. 7 i
5[-- קודש○]
6[נבזה כמוני -- כמוני וחדל ]ה֯רע
7[ידמה בי -- תדמה בהר]י֯תי
8[ומי ישוה לי -- מי כמוני ]באלים
9[-- מזל שפתי מי יכיל] מ[י] בלשון יעודני
10[-- ידיד המ]ל֯כ֯ רע לקדושים ולוא יבא
11[-- ]די (ולכבו]די) לוא ידמה כ֯[י]א֯ אני עמ אלימ מעמ֯ד֯[י]
12[וכבוד -- לא בפז אכ○○○ לי וכתם או ביירימ (או ב יורימ) לוא
13[-- בי וה○ -- ]לו֯א֯ י֯חשב בי זמרו ידידימ֯ שירו למלכ
14[הכבוד שמחו בע]ד֯ת֯ אל הרנינו באה֯לי֯ ישועה הללו במעון
15[קודש ר]ו֯ממו יחד בצבא ע֯ולם הבו גדול לאלנו וכבוד למלכנ֯ו֯
16[הקדי]ש֯ו שמו בשפתי עוז ולשון נצח הרימו לבד קולכמה
17[בכ]ול קצימ ה֯ש֯מ֯י֯עו הגידנה הביעו בשמחות עולמים ואין
18[ה]ש֯בת השיר֯ו֯ (השח֯ו֯ו֯) ב֯י֯ח֯ד֯ קהל ברכו המפלי גאות ומודיע עוז ידו
19[ל]ח֯תומ רזים ולגלות נסתרות להרימ כושלים ונופליהמה
20[לש]ב לכת קוי דעות ולהשפיל נועדות רומ גאים עולם
21[להת]ם֯ רזי ה֯[וד ]ולהק֯[ים פל]א֯ו֯ת֯ כבוד השופט באפ֯ כלה
22[--] בחסד צדקה וברוב רחמימ ת֯ח֯נה
23[--] רחמים למפרו (למפרי) טוב֯ גודלו ומקור
frg. 7 ii
2[-- ותמו רשעה --]
3[-- ושבתה מ]ד֯הבה֯[ שבת נוגש בזעם --]
4[כלת]ה֯ ר֯מ֯י֯ה֯ ו֯א֯י֯ן֯ נעוות בלוא דעת הופיע אור וש֯[מחה תביע אבד]
5אבל ונס יגון הופיע שלום שבת פחד נפתח מקור לב[רכת עד]
6ומרפא בכול קצי עולם כלה עו֯ון שבת נגע לאין מחל[ה נאספה עולה]
7[ואשמ]ה לו֯א֯[ תהיה ]ע֯[וד ה]ש֯מ֯י֯ע֯ו ואמ[ו]רו גדול א֯ל֯ ע֯[ושה פלא]
8כיא השפיל גבהות רוח לאין שרית וירם מעפר אביון ל[רום עולם]
9ועד ש֯חקי֯ם יגבירהו בקומה ועמ אלים בעדת יחד ורפ○[ --]
10אפ֯ לכלת עולם _____ וכושלי ארצ ירים לאין מחי֯ר֯ וגב[ורת עד עם]
11מצ֯עדם ושמחת עו֯לם֯ במכוני֯ה֯מה כבוד נצח ואין השבת[ לעולמי עד]
12יומרו ברוכ אל ה֯[מפ]ל֯י֯ [פ]ל֯א֯ו֯ת֯ (]ל֯[עשו]ת) ג֯א֯ות ומגדיל להופיע גבורה֯[ ומצדיק]
13בדעת֯ לכול מעשיו וט֯וב֯ על פניהמה בדעתמה ברוב חס[דיו והמון]
14רחמיו לכול בני אמתו ידענוכה אל הצדק והשכלנו֯[ באמתכה מלך]
15הכבוד כיא ראינו קנאתכה בכוח גבורתכה והכרנו מ֯[שפטיכה בהמון]
16רחמיכהם והפלא סליחות מה בשר לאלה ומה יחש֯[ב עפר ואפר]
17לספר אלה מקצ לקצ ולהתיצב במעמ֯ד֯[ לפניכה ולבוא ביחד עם]
18בני שמים ואין מליצ להשיב֯[ דבר כפיכה --]
19לכה כיא העמדתנו לרצ[ונכה -- ונעצור]
20שמע נפלאותיכה[ --]
20.1כוח להשיב לכה כ֯[אלה --]
21דברנו לכה ולו֯א֯ לאיש ב֯י֯[נים -- והטיתה]
22או֯ז֯[ן ]למוצא שפתינו השמ֯י֯[עו ואמורו ברוך אל הדעות הנוטה]
23שמים בכוחו וכול מחשביהמה מ֯[כין ב]ע֯ו֯ז֯ו֯ ארצ בגבור֯[תו עושה]
frg. 8 i
6[-- לוא יעצרו כוח לדעת כבוד]כ֯ה ו֯ל֯[ספ]ר֯ נ֯פ֯ל֯[אותיכה]
7[-- כי יהללוכה לפי שכלם ]ו֯כפי דעתמ֯ה֯ בכבודכה֯ [--]
8[פתחתה -- לאין השבת מקצ לקצ י]ש֯מיעו ומועד למועד י֯[בר]כו
9[בקול -- ואנחנו ביחד נועדנו ו]ע֯ם ידעים נוסרה לכה ונרננה
10[ברוב רחמיכה -- עם גבוריכה ו]ב֯הפלא נספרה יחד בעדת אל ועם
11[-- בעדת -- וצאצאינו ]ה֯ודעתה עמ בני איש בתוכ בני אדם
12[-- כי -- בהפלא מאדה -- ] _____
13[-- בי]ח֯ד רנה גדול אל המ֯פלי
14[-- ]ל֯[ -- ]ב֯ד֯ו
15[-- ]תה איש
16[-- ]ש֯כו []ב֯ל אור ממשל
17[--] כיא זוקקה
18[-- ]ל֯עולם ומ[ק]ו֯ר ברכה
19[-- כי]א [אין יג]ון ואנחה
20[-- נ]חמתה
21[-- ]○ל
frg. 8 ii
8ב֯ס○[ [--]
9עם רחות עו֯[לם _____]
10למשכיל הודות֯[ ותפלה _____? להתנפל והתחנן תמיד מקצ לקץ עם]
11מבא אור לממשל֯[תו בתקופות יום לתכונו לחוקות מאור גדול בפנות ערב ומוצא]
12אור ברשית ממשלות ח[ושך למועד לילה בתקופתו לפנות בוקר ובקצ האספו]
13אל מעונתו מפני אור למ֯[וצא לילה ומבוא יומם תמיד בכול מולדי עת יסודי קץ]
14ותקופות מועדים[ בתכונם באותותם לכול ממשלתם בתכון נאמנה מפי אל ותעודת]
15הווה והיא֯[ה תהיה ואין אפס וזולתה לוא היה ולוא יהיה עוד _____? כיא אל]
16הדעות הכ֯[ינה ואין אחר עמו _____]
17ואני מש֯[כיל ידעתיכה אלי ברוח אשר נתתה בי ונאמנה שמעתי לסוד פלאכה]
18ברוח֯[ קודשכה פתחתה לתוכי דעת ברז שכלכה ומעין גבורתכה -- בתוך -- ]
19לרו֯[ב חסד וקנאת כלה והשבתה -- הדר כבודכה לאור]
20עו֯[לם -- מפחד רשעה ואין רמיה --]
21ול[ -- מועדי שממה כיא אין עוד -- ואין עוד]
frg. 9
1[ --קדוש -- עול]ם֯ ומק֯[וי כבוד ומקור דעת וגבורת פלא והמה לוא יוכלו]
2[לספר כול כבודכה ולהתיצב ]לפני אפכ֯[ה ואין להשיב דבר על תוכחתכה כיא]
frg. 10
1[מפחי מש]פ֯ט לערמת ר֯[חמיכה ואני יצר חמר -- עפר]
2[ולב האבן ]למי נחשב[תי עד זות כיא -- תקנתה באוזן עפר]
3[ונהיות עול]ם֯ חקותה בלב[ האבן -- השבתה להביא בברית עמכה]
4[ולעמוד במ]שפטי עדים ב[מכון עולם לאור אורתים (אורתום) עד נצח ונס חושך]
5[-- ]ו֯ת○○ל֯ ל֯[אין סוף וקצי שלום לאין חקר --]
frg. 11
1[-- בנתיבות שלום ועם ]בשר[ להפליא כאלה כיא -- פן תהלכו]
2[פעמי על מטמוני פחים ומ]פ֯רשי רשת וערמ֯[ת -- איכה אשמר ביצר]
3[עפר מהתפרר ומתך דונ]ג֯ בהמס לפני אש[ -- ומקוי אפר איכה]
4[אעמוד לפני רוח סוערה -- ]ואנ֯י֯ יכינני ב֯[ -- וישמורהו לרזי חפצו כיא]
5[הוא ידע -- ]ל[ -- כלה ופח לפח יטמונו צמי]
frg. 12
1[-- ומשפטי נ]ג֯ע וכל[ת עולם -- חמה]
frg. 13 i
2[-- ]לוא
frg. 13 ii
1ב֯ר֯כ[ה --]
2--] ע֯ל֯ [--]
3א[ --]
frg. 14
1[--] לל[ו]א֯[ --]
2[-- עד פל֯[ט
3[-- ]ל[ --]
frg. 15
1[-- ]○○[ --]
2[--] מוש[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 16
1[-- ]צ֯ד֯ק֯[] ○[ --]
2[-- ]ב֯קשו אל֯ ○[ --]
3[-- ]○○ הכושלים [--]
4[-- ]○[ ]○מות○[ --]
frg. 17
1[-- ]○[ ]אין ת֯○[ --]
frg. 18
1[-- ]○יכי֯ם֯ ○[ --]
2[-- ○[ --]
frg. 19
1[-- ]○○פים [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 20
1[-- ]נ֯ו֯ ○[ --]
2[-- ]○נו ○[ --]
3[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 21
1[-- ]○ע֯תה
2[-- ]○א○[ --]
frg. 22
1[-- ]○[ ]מ○○○[ --]
2[-- ]○[ --]