Versionen

4Q424

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]כ[ ]○[ -- ]ך֯ _____ עם פורס֯ א֯[ל --]
3[--] חיץ (חוץ) יבחר לבנותה (לבניתה / לבניתה) ותפל טח קירו גם היא֯ [--]
4[מ]ס֯תר מפני זרם _____ עם נעלם אל תקח חוק _____ ועם מתמ֯[ו]טט אל
5תבוא בכור כי כעופרת כן ינתך ולא יעמוד לפני אש _____ [--]
6ביד עצל אל תפקד אט כי לא יצניע מלאכתך ואל תשלח דבר֯[]
7לקח כי לא יפלס כל ארחותיך _____ איש תלונה אל תאמ֯[ר ממנו]
8לקחת הון למחסורך _____ איש לוז שפתים אל תאמ֯[ן (תאמ֯[ין) --]
9משפט ך הלוז ילוז בשפתיו אחר אמת לא ירצה [--]
10בפרי שפתו _____ איש רע עין אל תמשל בהו֯[נך --]
11יתכן שארכה לחפצך ○[ ]○ ○ט֯ר֯ למותיר [--]
12ובעת קבץ ימצא חנף _____ קצר אפי֯[ם אל --]
13פתיים כי בלע יבלעם _____ איש[ --]
frg. 2
1[-- ]○○ ○○[ --]
2[-- ט]ה֯רהו מעוון משפט א[ל] ומתו[עבות
3[-- חנ]ף אל תערבהו בתוך ענו[י --]
4[-- ובן יונה יח֯דו[ (יח֯[י]דו[) ]איש א[ --]
5[-- אב]י֯ונים אל תמ֯[שי]לה֯ו֯ ○[ --]
6[-- ]ל֯[א ]יעשה [--]
frg. 3
1ובמשקל[ ]לא יעשה פעלתו איש שופט בטרם ידרוש ומאמין בטרם [--]
2אל תמשילהו ברודפי דעת כי לא יבין משפטם להצדיק צדיק ולהרשיע ר֯[שע]
3גם הוא יהיה לבוז _____ איש שוע עינים אל תשלח לחזות לישרים כי֯[ -- ]
4כבד אזן אל תשלח לדרוש משפט כי ריב אנשים לא יפלס כזורה לרוח֯[ --]
5אשר לא תבר כן דובר לאזן אשר איננה שומעת ומספר לנם נרדם ברוח ש֯[ --]
6איש שמן לב אל תשלח לכרות מחשבות כי נסתרה חכמת לבו ולוא ימשול ב[ (ב[ה) --]
7חכמת ידיו לא ימצא _____ איש שכל יקבל מ֯וס[ר] _____ איש ידע יפי֯ק חכמה [--]
8איש ישר ירצה במשפט _____ איש אמת יש[מח במש]ל _____ איש חיל יקנא ל○[ --]
9[וה]ו֯א בעל ריב לכול מסיגי גבול [ ] איש רחמ֯[ים יעש]ה֯[ ]צדקה לאביונ֯○[ --]
10[-- ]○דאג לכ֯[ו]ל חסרי הון בני צדק[ --]
11[-- ]○○ר בכול הון[ --]
12[-- ]○○[ --]
frg. 4
1ת֯ש[ --]
2כלי[ --]
3אל[ --]
frg. A
1[-- ]○○ י֯א[ --]
2[-- ]ל[ --]