Versionen

4Q421

©

Copyright


frg. 1a i
1[-- ]ם֯ באיבת (באימת) ע֯[ולם --]
2[-- יביא את כול ח]כ֯מתו ודעתו ובינ֯תו וט֯וב֯ו֯ [ביחד]
3[אל -- ]ל○ לס֯רך הכול איש לפני רע[הו]
4[-- יצ]א הגור֯ל הרישון וכן יצ֯א֯ו
5[-- ל]נו (]ני) שרו (י]תישרו) אמרינו
6[-- ה]ש֯ני (א]ו֯תו) ליסרו
7[-- ]ל֯[ --]
8[--]
13[--]
14[-- ]בל
15[-- ]ע֯שר
16[-- ]ש֯
frg. 1a ii-b
5ו֯י֯ד֯○[ --]
6מושל ב֯[ --]
7פעמיהם על֯[ --]
8הרפאמה על֯[ -- ]אשר
9אשר דבר[ -- ]○נט֯[ ]לשא֯ת֯
10עול חכמ֯[ (חכמ֯[ה) -- אי]ש֯ משכיל ונבון
11ידלם ישח[ -- איש -- י]ו֯כח (ת]ו֯כח / ת]ו֯כח) תוכחת
12משכיל איש ○[ -- ]ללכת בדרכי אל
13לעשות צדקה[ בזות לוא ישיב בטרם יש]מ֯ע ולוא ידבר בטרם
14יבין בארך א֯[פים ישיב פתגם ובמחקר צ]דק ימצא
15תוצאותיה א֯[יש עניו ונכי שכלו לוא ישו]ב אחור עד
16[-- ]מ֯[ -- איש נאמן לוא יסור מדרכי צדק ]וישמ
17[לבו -- עצמותיו וכפיו בצדק נגאל בבינ]ה֯ כול
frg. 3
1[-- על תוצ[אות --]
2[-- ]○ איש ושומר֯[ --]
3[-- ע]ל אמתו יוצי[א דברו --]
frg. 4
1[-- ]○ י֯שמור
2[-- ]ובלבו
frg. 5
1[-- א]ם ישיב[ --]
2[-- ]ע֯שר֯ לדעת ו○[ --]
frg. 6
1[-- ]ת֯ ○[ --]
2[-- ]○רו מש○○[ --]
3[-- ]א֯שר איננו ○[ --]
4[-- ]ר֯ איש כ○[ --]
frg. 7
1[-- ]י֯כ֯ה֯ ○[ --]
2[-- ]○מים עמ[ --]
frg. 9
1[-- ]○ יאמץ לנ○[ --]
2[-- ח]ב֯ריו לחזק לבב֯ נ֯ג֯[ועים? --]
3[-- [כ]לות כל עבדי ר֯[שע? --]
4[-- ]ל֯ []○○ [--]
frg. 10
1[-- אי]ש נאמן בכו֯[ל דרכו? --]
2[-- ]ל֯ו עד ל[ --]
frg. 11
1[-- ]○ ○○ תצא֯○[ ]ושא[ --]
2[-- ]טוח (ב]טוח) לאכול ולשתות ממנו כ֯ו֯ל ○[ --]
3[-- ]ס֯פ֯ר והיה חינם אל ישאב ממנו ○[ --]
4[-- ]כ֯יא מלאכת ע[מ]ל֯ היאה אל י֯חל[ --]
5[-- ]ו֯איש בי֯ד֯[ (בחד֯[) -- ]ל[ --]
6[-- כ]ו֯ל ○[ --]
frg. 12
1[-- ]○ ○כ֯ה ימ֯א֯[ --]
2[-- ]○ וכול עבד ואמה לוא יוכל במ֯[קדש אל? --]
3[-- ]א֯ ואל יבא בשער חצרו ובשע[ר --]
4[-- אל יבי]א֯ ממקומו חנם ואם בא כ֯[ו]ל[ --]
5[-- ]מה או ב֯[ -- ]ל[ --]
frg. 13+2+8
1 (4Q421 frg. 13,1) [-- ]כ֯יא אמ אלפ[ ב]א֯מה֯[ (4Q421 frg. 8,1) -- ]○ שורר ב[ --]
2 (4Q421 frg. 13,2) [-- כ]ו֯ל העולות והזבחים א֯[ (4Q421 frg. 8,2) -- מ]גלת ספר לקרוא֯[ --]
3 (4Q421 frg. 13,3) [-- אל יחשב֯[ (4Q421 frg. 2,1) אי]ש בפיה֯[ו --]
4 (4Q421 frg. 13,4) [-- ]דברי קודש כחוק [○○ (4Q421 frg. 2,2) ]דבר לברך א֯[ל (○[) --]
5 (4Q421 frg. 13,5) [--] אל יער איש (4Q421 frg. 13,5 + frg. 2,3) ג֯[ח]ל[י (א֯[ -- כו]ל[) (4Q421 frg. 2,3) ]א֯ש (א]י֯ש) לפנ֯י֯[ רעהו --]
6 (4Q421 frg. 13,6) [-- ]ש֯ ב֯כ֯[ו]ל הק֯ר֯[בנות --]
frg. 13
1 (4Q421 frg. 13+2+8,1) [-- ]כ֯יא אמ אלפ[ ב]א֯מה֯[
2 (4Q421 frg. 13+2+8,2) [-- כ]ו֯ל העולות והזבחים א֯[
3 (4Q421 frg. 13+2+8,3) [-- אל יחשב֯[
4 (4Q421 frg. 13+2+8,4) [-- ]דברי קודש כחוק [○○
5 (4Q421 frg. 13+2+8,5) [--] אל יער איש (4Q421 frg. 13+2+8,5 + frg. 2,3) ג֯[ח]ל[י (א֯[ -- כו]ל[)
6 (4Q421 frg. 13+2+8,6) [-- ]ש֯ ב֯כ֯[ו]ל הק֯ר֯[בנות --]
frg. 8
1 (4Q421 frg. 13+2+8,1) -- ]○ שורר ב[ --]
2 (4Q421 frg. 13+2+8,2) -- מ]גלת ספר לקרוא֯[ --]
frg. 2
1 (4Q421 frg. 13+2+8,3) אי]ש בפיה֯[ו --]
2 (4Q421 frg. 13+2+8,4) ]דבר לברך א֯[ל (○[) --]
3 (4Q421 frg. 13+2+8,5 + frg. 13,5) ג֯[ח]ל[י (א֯[ -- כו]ל[) (4Q421 frg. 13+2+8,5) ]א֯ש (א]י֯ש) לפנ֯י֯[ רעהו --]