Versionen

4Q418

©

Copyright


frg. 1
1[-- לפי צבאם ולמ]שור במשורה ול○[ --]
2[-- לממלכה וממלכה למדינה] ומדינה לאיש ואי֯ש֯[ --]
3[-- לפי מחסור צבא]ם ומשפט כולם לו[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[--] ומאורות[ ]ל[ --]
frg. 2+2a-c
1[-- ]ו֯ זה ל[זה וכול פקודתמה -- ספרו --]
2[-- מ]שמים [ישפו]ט על [עבודת רש]עה וכול[ בני אמתו֯ ירצו ל֯ו --]
3[-- קצה ]ויפחדו [וי]ר֯עו כול אשר הת֯[גללו] בה כי שמים ירא֯[ו --]
4[-- ימים] ותהום פחדו ויתר֯[ -- כול רוח ב]שר ובני השמי[ם --]
5[יגילו ביום השפ]ט֯ה֯ וכול עולה תתם עד ישלם [קץ האמת ]○○לם ○○○ל֯[ --]
6[-- ]בכול קצי עד כיא אל אמת הוא[ ומקדם שנים --]
7[-- להבין צדיק בין טוב לרע[ -- כול --]
8[-- כי]א יצר בשר הואה ומביני○[ --]
9[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]שפט
2[-- ]ם֯
frg. 4
1[-- ]○ש֯כ֯ה֯[ --]
2[-- ]מה שופ֯[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 5
1[-- רז ]נהיה [--]
frg. 6
1[-- ]○נ֯עותה֯ [--]
2[-- ]ל֯ [--]
frg. 7a
1[-- ואז יראה ]אל ושב אפו וע[בר --]
2[על חטאותכה כיא לפני אפו לוא יעמוד כול ומי צ]ד֯יק במשפטיו ו[בלי סליחה איכה]
frg. 7b
1[יקום לפניו אביון ואתה אם תחסר טרף מחסורכה ומותיריכה הבא ביחד]
2[אם֯ תותיר הובל למחוז חפצו ונחלתכה קח ממנו ואל תוסף עוד ואם]
3[תחסר לוא מ֯ב֯לי ה֯ון מחסורכה כי לוא יחסר אוצר אל ועל ]פיהו
4[יהיה כול -- ואת אשר יטריפכה אכול ואל תוסף עוד פן תק]ציר חייכה
5[אם הון אנשים תלוא למחסורכה אל -- דומי לכה יומם ול]ילה ואל מנוח
6[לנפשכה עד השיבכה לנושה -- אל תכזב לו למה ת]שא עוון וגם
7[מחרפה -- ולוא תאמין עוד לרעהו וב]מחסורכה יקבו֯ץ
8[ידו כחכה -- וכמוהו לוה ודע מאגרכה ו]אם נגע יפגשכה
9[וא֯ץ -- אל תסתר מנוגעכה] _____
10[פן יגלה חרפתכה -- מושל בו ]ואז לוא [יכנו] בשבט
11[-- ]ואפץ עוד
12[וגם אתה -- ]ע֯ב֯ר֯ה֯ אם
13[תאיץ ידכה לבלתי -- שאל טרפכה
14[כיא הוא פתח רחמיו -- כ]ול חסרי
frg. 8
1[אוטו ולתת טרף לכול חי ואין○ -- א]ם יקפוץ [ידו ונאספה רוח כול בשר]
2[אל תקח -- בה] ובח[רפתנו תכסה פניכה ובאולתו]
3[מאסיר כמה -- ]ו֯ א֯ם בהון [ישה הנושה בו מהר]
4[שלם וא]תה ת֯[שוה בו כיא כיס צ֯]פוניכה פקדת[ה לנושה בכה בעד רעיכה]
5[-- כו]ל חייכ[ה בו מהר תן אש]ר לוא יקח כיסכה ו[בדבריכה אל תמעט]
6[-- רוחכה בכול הון אל ]תאמר רוח קדושה כיא א[ין מחיר שוה --]
7[-- איש לוא יטכ]ה ברצונו שחר פני֯[ו וכלשונו דבר _____ ואז]
8[תמצא חפצכה -- אל וכול -- ]ר֯ לו וחקיכ[ה אל תרף וברזיכה השמר]
9[מאדה֯ אם עבודתו -- יפקוד לכ]ה֯ אל מנוח ב֯[נפשכה ואל תנומה לעיניכה]
10[עד עשותכה -- ואל תוסף ]ואם יש להצניע[ מע֯[ --]
11[ואל תותר לו אף הו]ן֯ בלי[ (בלו[) ○○○ ]ת֯ני פן יומר בזני ונפ֯לה א[ -- שא]
12[עיניכה וראה כיא ]רבה קנאת אנוש ועקוב הלב מ[כול -- אם] (גם])
13[ברצונו -- תחזיק ]ע֯ב֯ודתו וחכמת אטו[ (אטי[) -- ]ש○○[ -- תיעצנו]
14[והיית לו לבן בכור וחמ]ל עליכה כאיש [על יחידו כי אתה עבדו ובחי]רו ואתה[ --]
15[אל תבטח למה תשנ֯א ואל תשקוד ממדהבכה ואתה -- לו -- ]לעבד משכיל
16[וגם אל תשפל נפשכה לאשר לוא שוה בכה ואז תהיה לו לאב לאש]ר אין [כוחכה]
17[אל תגע פן תכשל וחרפתכה תרבה מאודה אל תמכור נ]פשכה [בהון --]
frg. 9+9a-c
1[וב]מ֯[על]כ֯[ה --]
2פקדו לכה[ אל תשלח] ידכה ב֯[ו פן תכוה ובאשו תבער גויתכה כאשר]
3לקח]תה֯ כ֯[ן השיבהו ושמחה ]ל[כה אם תנקה ממנו וגם מכול איש]
4אשר ל[וא ידעתה אל תקח ה]ון פן[ יוסף על רישכה ואם שמו]
5ברושכה למות[ הפקי]ד֯הו ורוח֯כ֯[ה אל תחבל בו ואז תשכב עם האמת]
6ובמותכה יפרח [לעו]ל[ם] זכרכה[ ואחריתכה תנחל שמחה ] _____ אביון
7אתה אל תתאו זולת[ נחלתכה ו]א֯[ל] תת[בלע בה פן תסיג גבו]לכה ואם
8יושיבוכה לכ[בו]ד ב[ה ה]תהלך _____ [וברז נהיה ]דרו[ש מו]לדו ואז
9תדע נחלתו ובצדק תתהלך ב֯ו יגיה אל ת֯[○○○ו (ת֯[ארהו) בכו]ל דרכיכה [ל]מ֯כבדכה
10וא֯ז [תדע ]נח֯[ל]תו֯ ו֯ב֯צד֯ק ת֯ת֯הלך כי יגיה אל֯ ת[○○○ו (ת[ארהו) ב]כ֯ו֯ל ד֯ר֯כ֯יכה למכבדכ֯ה
11תן ה[ד]ר ושמו הלל תמיד כיא מראש הר֯י֯[ם רא]שכה עם נדיבים
12ה֯ו֯[שיב]כה ובנחלת כבוד המשילכה רצ[ונו ש]ח֯ר תמיד _____
13[אביון א]תה אל תאמר רש אני ול֯[וא] אדרוש דעת בכול מוסר
14[הבא שכמכה ]ובכ֯[ו]ל[ --] צרוף לב֯כה וברוב בינה מחשבתיכה
15[רז נהיה דרוש והתבונן ]בכול דרכי אמת וכול שורשי עולה
16תביט [ואז תדע מה מר לא]י֯ש ומה מתוק לגבר _____
17כבד אב֯[יכה בריש]כה [ואמכ]ה במצעריכה (במצעדיכה) כי כאל לאיש כן אביהו
18וכאדנ[ים לגבר כן אמו כיא ה]מ֯ה כור הוריכה וכאשר המשילכם
frg. 10a-b
1[-- וכאשר גלה או]ז֯נכה ברז נ֯[היה כבדם למען כבודכה -- הדר]
2[פניהמה למען חייכה ואורך ]ימיכה [ואם רש אתה -- בלוא]
3[חוק -- אשה לקחתה ברושכה קח מולדי -- מרז נהיה]
4[בהתחברכה יחד התהלך ]עם עז֯ר֯[ בשרכה -- את אביו ואת אמו ו֯ד֯ב֯ק]
5[-- ]אחד ואותכה המש֯[יל בה -- אביה לא המשיל בה]
6[מאמה הפרידה ואליכה תהיה ל]ב֯שר אחד בתכה ל[אחר יפריד ובניכה --]
7[ואתה ליחד עם אשת ]חיקכה כיא היא ש֯[אר ערותכה ואשר ימשול בה]
8[זולתכה הסיג גבול חיי]ה֯ו֯ ברוחה המשי[ל להתהלך ברצונכה ולא --]
9[להוסיף נדר ונדבה השב רוחכ]ה֯ [ל]ר֯צ֯[ו]נכה ו[כל שבועת אסרה לנדר נדר --]
10[הפר על מוצא פיכה ובר]צ֯ונכה הניאה֯[ --]
frg. 11
1[-- ל]מ֯ענכ֯[ה --]
2[-- ]כה י○[ --]
3[-- ]א֯ל וא֯○[ --]
frg. 12
1[-- א]ש֯ר אין֯[ --]
2[-- תמכור נ]פשכה[ --]
frg. 13
1[-- ]○ב [--]
2[-- ]אבלכה[ --]
3[-- ]○ש[ --]
frg. 14
1[-- ]סריכה אז [--]
2[-- ]ש֯כ֯ה֯ ל[ --]
frg. 15
1[-- ]משא[ --]
2[-- ]ח֯ או○○[ --]
frg. 16
1[-- ]ו֯ו א֯[ --]
2[-- ]ככה פ֯ש[ --]
3[-- מ]ח֯סורכה מא○[ --]
4[-- מח]ש֯ב֯ותו למ֯לא֯[ (לב֯לע֯[) --]
frg. 17
1[-- פ]קודת
2[-- ]ה֯ הבן
3[-- ]בקשהו
4[-- רז
frg. 18
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ד֯ לכה בו ○[ --]
3[-- ]○○[ ]ל[ --]
frg. 19
1[-- ]ה֯ תן֯[ --]
2[-- ]בכה יא֯[ --]
3[-- ]○ ת֯שוה ב֯○[ --]
4[-- ]ש֯ד֯כה [--]
frg. 20
1[-- ]○ ה֯[ --]
2[-- ]נ֯דה השכי֯[ל --]
3[-- לפ֯י֯[ --]
frg. 21
1[-- בחי]רו ואתה [--]
2[-- ואתה דמה לו ]לעבד משכיל[ --]
frg. 22
1השמ[ --]
2[ו]ל[ --]
frg. 23
1[-- ]עים֯[ --]
frg. 24
1[-- ]○ובב[ --]
frg. 25
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אם [--]
frg. 26
1[-- ]כ֯ה
2[-- ]של
frg. 27
1[-- ]בו ו֯[ --]
2[-- ]ח֯ ○[ --]
frg. 28
1[-- כי ○[ --]
2[-- ]מ֯ה כ○[ --]
3[-- ]ואתה [--]
frg. 29
1[-- ]כ֯לאי֯[ --]
frg. 30
1[-- ]○○[ --]
2[--] ומ֯ו֯○ [--]
frg. 31
1[-- באמ[ --]
2[-- ]י֯ו []ל֯[ --]
frg. 32
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ד מושי[ --]
3[-- ]ע֯יכה פן ○[ --]
4[--] ה֯○○[ --]
frg. 33
1[-- ]○ וקח֯ א֯ח֯ד֯[ --]
2[-- ]תעזוב פן
3[-- א]ל ת[ש]לח ידך[]
4[-- ]○ כן ה[ ]○[]
frg. 34
1[-- משפ]ט֯יו פן [--]
2[-- ]וסער הרוח ○[ --]
3[-- ]○ם ו֯חכו (י֯חכו) לדמ[ --]
4[-- ]○ים וש֯[ --]
frg. 35
1[-- ]א[ --]
2[-- ]○פ֯ו ת○[ --]
3[-- ]שחר פ֯נ֯[יו --]
4[-- ]○ כ֯יס ○[ --]
5[-- ]מבלי מ[ --]
frg. 36
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]על דמכה[ --]
3[-- ]○א יקבל [--]
4[-- ]○○ א֯[ --]
frg. 37
1[-- ]ש֯[ --]
2[-- ]ש֯וה בה וא[ --]
3[--] את צ֯ורב[ --]
4[-- ]○[ ]בו֯ ת֯פרד[ --]
5[-- לכה[ --]
frg. 38
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]כ֯יא נ֯[ --]
3[-- ]ואז תג[ --]
4[-- וא[ --]
5[-- ]○○○○[ --]
frg. 39
1[-- ]היה ז֯[ --]
frg. 40
1[-- ]ע֯ד [--]
2[-- לעו]לם וע֯[ד --]
3[-- ]○הו [--]
frg. 41
1[-- ]ע֯ם[ --]
2[--] לכ֯[ --]
frg. 42
1[-- ]גלים[ --]
frg. 43-45 i
1[-- הבט ברזי פלא]י אל הנוראים ת֯שכיל ראש ○[ --]
2[-- והבט ברז נהיה מעשי ]קדם למה נהיה ומה נהיה במ[ה --]
3[-- ]למה הויא ול֯מ֯ה֯ נהיה במה[ -- בכול --]
4[מעשה ומעשה -- יום ו]לילה הגה ברז נהיה֯[ ודרוש תמיד ואז תדע אמת ועול חכמה]
5[ואולת תכיר מעשה בכו]ל דרכיהמה עם פקודות֯[ם לכול קצי עולם ופקודת עד ואז תדע]
6[בין טוב לרע כמעשיהם _____ כיא ]אל הדעות סוד אמת [וברז נהיה פרש את אושה --]
7[-- לכול חכמה ולכול ערמה י]צרה וממשל מ֯[עשיה ]ל[כול -- וכול --]
8[-- פרש למבינתם לכול מעשיה ל]ה֯תהלך ביצר מ[בינתו ויפרש -- ובכושר]
9[מבינות נודעו נסתרי מחשבתו עם הת]הלכ֯ו֯ [תמים בכול מעשיו אלה שחר תמיד והתבונן]
10[בכול תוצאותם ואז תדע בכבוד עוזו עם רזי פל]א֯ו֯ וגבורו֯[ת מעשיו _____ ואתה מבין רוש]
11[פעלתכה בזכרון השלום כיא בא חרו]ת החוק וחקו[ק כול הפקודה כיא חרות מחוקק על כול]
12[-- בני שית וספר לאל זכרון כתוב לפ]נ֯יו לשו֯מרי דב[רו והואה חזון ההגוי לספר זכרון]
13[וינחילונו לאנוש עם עם רוח כיא כתבנית קדושים יצ]רו ועו[ד לוא נתן הגוי לרוח בשר כי] ל֯ו֯א
14[ידע בין טוב לרע כמשפט רוחו ואתה בן מבין הב]ט ברז נה֯יה[ ודע בנחלת כול חי והת]הלכו
15[הפקוד על מעשי -- הבינ]ה֯ בין רב ל[מעט ]ובסוד[כמה --]
16[-- ]ברז נהיה[ ]ל[ --]
17[-- ]ל[ -- הת]ח֯ז֯ק
frg. 45 ii
13[ל]שחר (ב֯חר֯ / נ֯ב֯חר֯) וב֯[ --]
14אמת ת֯[ --]
15עת ה○[ --]
16ומשע[נ --]
17י֯ש֯○[ --]
frg. 46
1[-- ]○○ תבינו במחשב[ות --]
2[-- ]ם֯ תכלכל היגיע֯[ (הוגיע֯[) --]
3[-- ]לחפציהם וד[רכי --]
4[-- ]○[ --]
frg. 47
1[-- מוש]לים בממשלותם [--]
2[-- ע]בודתם היעצל כי֯[ --]
3[-- רש]עה יתהלכו[ ]מעת ל[עת]
4[-- ]ובכל צאצא֯[יהם --]
frg. 48
1[-- ]○ה֯ הל[ --]
2[-- ]ק֯דוש [--]
frg. 49
1[-- ]מים[ --]
2[-- ]ל֯וא[ --]
frg. 50
1[-- ]תי֯○[ --]
frg. 51
1[-- ]מש[ --]
2[-- ]○ת֯ש֯[ --]
frg. 52+53
1[--] כ֯ש○[ --]
2[-- ]ל֯ל נד֯רה֯[ --]
3[-- יו֯ש○[ --]
frg. 54
1[-- ]וא _____
2[-- ]ים ואיכ֯[ה]
3[-- ]נרגיעה[]
4[--] לדאבון [ ]
frg. 55
1[-- ]ה֯ ונפ֯[ו]ל֯ה֯[ --]
2[-- ]○ _____ [--]
3[-- ]○ בעמל נכרה דרכיה נרגיע
4[-- ]ושקד יהיה בלבבנו [בכול קצים ]ובטוח (]יבטיח) בכול דרכינו _____
5[-- ]ת֯ דעה ולא שחרו בינ֯[ה וברצון אל לו]א֯ בחרו _____ הלוא אל [ה]דעות
6[הואה -- ]על אמת להכין כול[ דרכיהם על ב]ינה הוא פלג לנוחלי אמת
7[-- ]שקד בא[ -- ]מ֯ע֯ש֯[ה ]הלוא שלום והשקט [ ]
8[-- יד]עתם אם לא שמעתמה כיא מלאכי קודש[ [ו] בשמים
9[-- ]אמת וירדפו אחר כול שורשי בינה וישקדו על
10[-- ול]פ֯י֯ דעתם יכבדו איש מרעהו ולפי שכלו ירבה הדרו
11[-- ]○[ ]הכאנוש הם כי יעצל ובן אדם כי ידמה הלוא
12[-- ]ע֯ד והם אחזת עולם ינחלו הלוא ראיתם
frg. 56
1[-- ]○ לוא[ --]
2[-- ]○○יק[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 57
1[-- ]○א י○[ --]
2[--] ישח[ר --]
frg. 58
1[-- ]אוילי ל֯[ב --]
2[-- ]מ֯וד וכול רוח ב֯י֯נ֯ה֯[ --]
3[-- ]○○ וכל נ֯○○ה צמחיה באמ[ --]
frg. 59 i
1[-- ]הלכו
2[-- ]עדתם
3[-- ]○[ --]
frg. 59 ii
1[--] ○○○[ --]
2[-- ]○ ○○○[ --]
frg. 60
1[-- ]○[ --]
2 (4Q418 frg. 69ii,4) כיא֯[ --]
3 (4Q418 frg. 69ii,5) ו֯יצ○[ --]
frg. 61
1[-- ]○ ○[ --]
2[--] ת○[ --]
frg. 62
1[-- ]מי ○[ --]
2[--] ○[ --]
frg. 63
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]ה֯ ב[ --]
3[--] כב[ --]
frg. 64
1[-- ]י֯כה [--]
2[-- ]ואל [--]
3[-- ]יר ע֯[ --]
4[-- ]○ [--]
frg. 65
1[-- לוא ידמ֯[ --]
2[--] והארץ וכו֯[ל --]
3[-- ובה֯[ ]○[ --]
frg. 66
1[--] אם [--]
2[-- ]ה֯ ואם [--]
3[-- ]על[ --]
frg. 67 i
1[-- ]○ותם
2[--
3[--
frg. 68
1[-- ]ך֯ דור ודור[ --]
2[--] העת ופקודת[ --]
3[-- ]ופקודות
4[-- ] _____
5[-- וא]ת֯ה התבונן
6[-- ]ל֯[ התחזק
7[-- ]○ה֯
8[-- ]○[]
frg. 69 i
6[--
7[--]
8[-- ]תו
9[--]
10[-- ]○י
11[--]
12[--]
13[-- ]ה֯
frg. 69 ii
1[-- ]מ֯חכה
2[-- ]ותשכיל[ -- ]מות עם
3[-- ]○[ ]○○דתם הלוא באמת יתהלכו
4[-- ]הם ובדעה כול גליהם _____ ועתה אוילי לב מה טוב ללוא
5[-- ומה] השקט ללוא היה ומה משפט ללוא נוסד ומה י֯אנחו מתים על כ֯[ל יומ]ם
6א֯תם (ו֯תם[ / א֯תם[) [○○○○]ל נוצרתם ולשחת עולם תשובתכם כי תק֯י֯ץ֯ ○○[ -- ]ח֯ט֯אכמ[ה]
7מחשכיה֯[ ]יצרחו על ריבכם וכול נהיה עולם דורשי אמת יעורו למשפטכ֯[ם ואז]
8ישמדו כול אוילי לב ובני עולה לוא ימצאו עוד[ וכ]ול מחזיקי רשעה יבש[ו ואז]
9במשפטכם יריעו מוסדי הרקיע וירעמו כול צ[ -- ]ל[ ]○ל אהב○[ --]
10_____ ואתם בחירי אמת ורודפי[ -- ]משח֯[רי בינה ו]שוקד֯[ים]
11על כול דעה איכה תא֯מרו יגענו בבינה ושקדנו לרדוף דעת ○[ -- ]○ בכול מ֯[ --]
12ו֯לא עיף בכול נשני עולם הלוא באמת ישעשע לעד ודעה [לנצח ]תשרתנו וב֯[ני]
13שמים אשר חיים עולם נחלתם האמור יאמרו יגענו בפעלות אמת ויעפ[נו]
14בכול קצים֯ הלוא באור עולם יתהל[כו -- כ]בוד ורוב הדר אתם [--]
15ברקיעי[ -- ]ב֯סוד אילים כול [-- ] _____ ואתה בן [מבין --]
frg. 70
1[--] כיא[ --]
2[-- ]○ ע֯ננים וער[פל --]
3[-- ]ר֯ ושבתו כ[ --]
4[-- ]דרשו ב○[ --]
frg. 71
1[-- ]כ֯ט֯[ --]
2[-- החיים
3[-- ]○ בחיים וב֯ך֯
4[-- ]○○[ --]
frg. 72
1[-- ]○ש
2[-- ]○
frg. 73
1[-- ]כול רוח ב[ינה --]
2[--] על כול ע[ --]
frg. 74
1[-- ]ה֯ כעש֯[ --]
2[-- ]כול ראוי[ --]
3[-- ]○ ○[ ]○ ל[ --]
frg. 75
1[-- ]נ֯כבדתי [--]
2[-- ]○ לא[ --]
frg. 76
1[-- ]על כול רוח[ --]
2[--] ואנשי קודש צדק לוא[ --]
3[-- ]ורוחי קודש֯[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 77
1[-- ]שמש ה[ ]ב֯ה֯ _____ [--]
2[-- ]ר֯ז נהיה וקח תולדות[ א]דם וראה בכוש֯[ר --]
3[-- ופקודת מ]עשהו ואז תבין במשפט אנוש ומשקל[ --]
4[מזל שפתיו לפי ]ר֯וחו וקח ברז נהיה על֯ [מ]ש֯קל קצים ומד֯ת֯[ --]
5[-- ]ל[ ]○ עד֯ן֯ [--]
frg. 78
1[--] תדע בין[ --]
2[-- נרדפ֯[ו --]
3[-- ]ל֯ לעמל [--]
frg. 79
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]אוטכמה[ --]
3[--] ולמה חי֯[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 80
1[--] ארץ[ --]
2[-- ש]מ֯עה [--]
frg. 81+81a
1שפתיכה פתח מקור לברך קדושים ואתה כמקור עולם הלל ○[ קדו]ש (א]ז֯) הבדילכה בכול
2רוח בשר ואתה הבדל מכול אשר שנא והנזר מכול תעבות נפ֯ש֯[ כי]א֯ הוא עשה כול
3ויורישם איש נחלתו והוא חלקכה ונחלתכה בתוך בני אדם[ ובנ]ח֯לתו המשילכ֯מ֯ה ואתה
4בזה כבדהו בהתקדשכה לו כאשר שמכה לקדוש קודשים[ לכול ]ת֯בל ובכול[ א]ל[ים]
5הפיל גורלכה וכבודכה הרבה מואדה וישימכה לו בכור ב[ -- ]ל[ --]
6וטובתי לכה אתן ואתה להלוא לכה טו֯בו (טו֯בי) ובאמונתו (ובאמונתי) הלך תמיד[ --]
7מעשיכה ואתה דרוש משפטיו מיד כול וריבכ֯ה֯ בכול מו○[ --]
8אהבהו ובחסד עולם וברח֯מים על כול שומרי דברו וקנאתו[ --]
9ואתה שכל֯[ פ]תח לכה ובאוצרו המשילכה ואיפת אמת פוקד[ה (פוקד[) עליכה --]
10אתכה המה ובידכה להשיב אף מאנשי רצון ולפקוד ע֯ל֯[ --]
11עמכה ב֯טרם תקח נחלתכה מידו כבד קדושיו ובט[רם --]
12פתח []ש֯יר כול קד֯ו֯שים וכול הנקרא לשםו קודש○[ --]
13עם כול קצ֯ים הדרו פארתו למטעת עו[לם --]
14○ה תבל֯ ב֯ו֯ יתהלכו כול נוחלי ארץ כי בשמ[ים --]
15ואתה מבין אם בחכמת ידים המשילכה ודע[ת --]
16אוט לכול הולכי אדם ומשם תפקוד טרפכה ו֯[ --]
17התבונן מודה ומיד כול משכילכה הוסף לקח[ --]
18הוצא מחסורכה לכול דורשי חפץ ואז תכין [--]
19תמלא ושבעתה ב֯רוב טוב ומחכמת ידיכה[ --]
20כי אל פלג נח֯לת֯[ (נח֯לת֯[ם) בכו]ל[ חי] וכול חכמי לב השכלו֯[ --]
frg. 82
1[-- ]מ֯י יאהב (ואהב) כמה[ --]
frg. 83
1[-- ]○○○ ואתה ידעתה[ --]
frg. 84
1[-- ]כ֯ו֯ל֯ ת֯[ --]
2[-- ]לא ת[ --]
3[-- ]ודה[ --]
frg. 85
1[-- ]○○○ כי֯[ --]
2[-- ]באמת֯[ --]
frg. 86
1[-- ]○ לעברתו וכאב על ב֯[נ]ו֯[תו ○ (ב֯[נ]י֯[ו ○) --]
2[-- ]○○[ ]וימי גורלה ו[ --]
3[-- ]שמים ול○[ --]
4[-- כסאכה֯[ --]
5[-- ]ל○[ --]
frg. 87
1[-- ]○ם֯ [--]
2[-- ]מרמה ו[ --]
3[-- ]ח֯וב לחמכה[ --]
4[-- ]ד֯כה ב֯ו ולו[ --]
5[-- ]ל֯ה מבית ○[ --]
6[-- ]○ת מחסור[ --]
7[-- ]ערוב זר ב[ --]
8[-- ]נגעכה ומכת[ --]
9[--] ו֯שאול תשא֯[ל --]
10[-- ]אף בכול דרכ[ --]
11[-- ] _____ באמת הל֯[כ --]
12[-- ]כיל (]כול) ובמשקל [--]
13[-- ] משלוח ידכה [--]
14[-- ]○ אתה לוא תמוך (תמיך) [--]
15[-- ] _____ ואם לריב א[ --]
16[-- ]ל[ --]
frg. 88 i
6[-- ]○
frg. 88 ii
1תכין לכ֯[ול ]חפציכ֯ה֯[ --]
2בחייכה ושלומכה לרוב שני[ --]
3השמר לכה למה תערב רמ[ --]
4עול תשפוט ובכוח ידיכה ת[ --]
5יקופוץ ידו ממחסורכה וכש֯[ --]
6לכף רגליכה כיא אל דורש בין֯[ --]
7בידכה לחיות ונאספתה ביגונ֯[ --]
8ובאמת תמלא נ֯[ח]לתכה והיית ה֯[ --]
9[-- ]מ֯ש[ --]
frg. 89
1[--] ובידך ○[ --]
2[-- ]ב֯כול משלוח[ ידכה --]
frg. 90
1[-- ]ב֯ אלה ש[ --]
2[-- ]○○○ ○[ ]ל[ --]
frg. 91
1[-- ]א֯נ֯ה בחייכה [--]
2[-- על כול ע○[ --]
3[-- ○[ ]ל֯[ --]
frg. 92
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]○ [--]
2.1[-- ]○ לוא[ --]
frg. 93
1[-- ש֯[ --]
frg. 94
1[-- ]○ת֯○[ --]
2[-- ]○חם כול אנ[שי --]
3[-- ח]פ֯ץ֯ כיא֯[ --]
frg. 95
1[--] ג֯[ב]ורת֯[ --]
2[-- ]עצתך עם אוש[ --]
3[-- ]א֯ל תחשך דעת[ --]
frg. 96
1[-- ]ה֯פלא[ --]
2[-- ד]ר֯וש כול אל֯[ה --]
3[-- א]ל תשל֯ח ידכה על
4[-- ]○○ה֯ ריקם ○[]
5[-- ישלח֯ [ ]
frg. 97
1[-- ב]ל֯תי הונות֯[ --]
2[-- מ]חסורכה קח מידו֯[ --]
3[-- ]ה֯ ל֯א ימצא אל ישוב֯[ (ישיב֯[) --]
4[-- ]של○[ ]○ ○ת֯[ --]
frg. 98
1[-- ]○ומי ○[ --]
2[-- ]מ֯את[ --]
frg. 99
1[-- ]ש֯נות[ --]
frg. 100
1[-- ש]מחת לץ[ --]
frg. 101 i
2[-- מ]ע֯שיו
3[-- ]אוטכה
4[--] ואתה
5[-- ]○לום
frg. 101 ii
1○○[ --]
2חט֯א֯[ ]כ֯ל֯ת[ -- ]יש מ֯[ --]
3ואל תהי ב֯ביתו כי֯[ --]
4יחמול על ה֯ונ֯ו היה ל○[ --]
5בשרו לוא ימעל בבשרו[ --]
frg. 102a+b
1[-- ]○ה בשחת֯[ --]
2[-- ]ח֯פ֯ץ ואמת צדק []כול מעשיו ו○[ --]
3[-- ואתה ]מ֯בין באמת מיד כול חכמת ידיםכ֯ה֯ [--]
4[-- הת]הלככה (]הלככה) ואז ידרוש חפצכה לכול מבקשיו [--]
5[-- מ]ע֯ו֯ו֯ן תועבה תנקה ובשמחת אמת תשת[ --]
frg. 103 i
9[-- ]○ בשר
10[--
frg. 103 ii
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○ אכרים עד כול א֯[ --]
3[]ד֯ש הבא בטנאיכה ובאסמיכה כי○[ -- ]○ [--]
4ישוה עת בעת דורשם ואל תדם צ֯[ -- ]ב֯ודו ולוא ת[ --]
5כ֯י כולם ידרשו לעתם ואיש כפי חפצ֯[ו -- ]○כה ומצא הלוכ֯ו (הליכ֯י / הליכ֯ו) י○[ --]
6כמקור מים ח֯יים אשר הכיל א[ו]ט○[ -- ב]מסחורכה אל תערוב אשר[ לרעכה --]
7למה יהיה כלאים כ֯בפרד והייתה כלוב[ש שעטנז ]בצמר ובפשתים ועבודתכה כחור[ש]
8בשור ובח[מו]ר [י]חד[ו ]וג֯ם תבואתכה תה֯[יה לכה כ]ז֯ורע (]ז֯ורע) כלאים אשר הזרע והמלאה֯ ותבוא֯[ת]
9ה[כרם] יקד֯[ש יחדו? וג]ם֯ הונכה עם בשרכה[ -- ]ח֯ייכה יתמו יחד ובח֯ייכה לוא תמצא
frg. 104
1[-- ]ה֯היא י○[ --]
2[-- ]○ [--]
frg. 105
1[-- א]ל תלבש֯[ --]
2[-- ]לה וה֯[ --]
3[-- ש]מ֯חת[ --]
frg. 106
1[-- ]ח֯פ֯ץ[ --]
2[--] ולמה [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 107
1[-- בק]שו ואז תמצ֯[א --]
2[-- ]תה למעלה ו[ --]
3[-- ]ה֯ למחסורכה כי[ --]
4[-- ]א֯וטכ֯יה֯ם (]א֯וטכ֯ה֯) מסחורכה ופעולתכה בחפצי [--]
5[-- ]שם עם כול צמחי אדמה כי כל[ם] ידרש[ו --]
6[-- ]ני עשב עם שר[ ]שר֯ש֯[ --] ○[ --]
7[--] כר֯נמה עם [--]
8[-- ]○○[ --]
frg. 108
1[-- ]○ום [--]
2[-- פעולתמה[ --]
frg. 109
1[-- ]○כור
frg. 110
1[-- ]○ ל֯פ֯י [--]
2[-- ]○ מ○[ --]
frg. 111
1[-- ○[ --]
frg. 112
1[--] צד֯ק֯[ --]
2[-- ]א֯ יתע[ --]
frg. 113
1[--] עד תום עו֯[לה --]
2[-- ]ה֯ ופקודת ש[לום --]
3[-- ]ל֯ל֯ים ושבת֯ה[ --]
4[-- ]○צה ○[ --]
frg. 114
1[-- ]○ב֯תו [--]
2[-- ]ה֯כין ○[ --]
frg. 115
1[-- ]אמה ○[ --]
frg. 116
1[-- ]○ מ֯ים ובהמון קו[לם --]
2[--] אם ישקוט[ --]
frg. 117
1[-- ]כ֯ול דעת֯[ --]
2[-- ]ב֯ין ○[ --]
frg. 118
1[--] ר֯ש֯○[ --]
2[-- ]○עת וישק○○[ --]
3[-- ]לה֯ לכול מעדיה[ --]
4[-- ○○○○[ --]
frg. 119
1[-- מ]עשי[ --]
2[-- ]לד֯ מצולה הת[ --]
3[-- ]ב֯מצולה נולדת[ --]
4[-- ]מעמקי מ֯ים [--]
5[-- ]ש֯יהם ○[ --]
frg. 120
1[--] ע֯דות קל֯[ --]
2[-- ]אמר ○[ --]
frg. 121
1[-- ]משפט֯ צדק תע֯[שה --]
2[-- ]עבודת רשע[ה] ○[ --]
3[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 122 i
1[-- ]כ֯י יכונו
2[-- ]ת֯ שר
3[-- ]א֯והב אמת
4[-- ]○○○○○ וא֯ם איש
5[-- ]ה֯ הבן במסחורכה ואל
6[-- לו]א֯ ישוה בעמלכה או למה עוד
7[-- ]מסחורכה וכן ○○כה ○ל○ []○○[]
8[-- ]ל֯ה֯שמר֯[ --]
frg. 122 ii
5 (4Q418 frg. 126ii,2) וא[ --]
6 (4Q418 frg. 126ii,3) כי[ --]
frg. 123 i
1[-- ]נ֯ות
2[-- ]ת֯אומר
3[-- ]○ כול הון
4[-- ]ו֯ וכחוקכה
5[-- ]ל[]
frg. 123 ii
1○○○[ --]
2למבוא שנים ומוצא קצים []○[ --]
3כול הנהיה בה למה היה ומה יהיה בו֯[ --]
4ק֯צו אשר גלה אל אוזן מבינים ברז נהיה[ --]
5[ו]אתה מבין בהביטכה בכול אלה ○○[ ]ל[ --]
6[]ד֯ה שקול מעשיכה עם קצ[ --]
7[]○ פ֯ו֯קד לכה השמר מאד מ֯י֯[ --]
8[-- שפ]וט עו֯ו֯ן֯ [--]
9[-- ]○○○[ --]
frg. 124
1[-- ]○○ב֯ד֯○[ --]
2[-- ]ד֯ש מ○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 126 i
10[-- ]ל֯
frg. 126 ii
1[-- ל]וא ישבות אחד מכול צבאם ה[ --]
2או []○ן֯ באמת מיד כול אוט אנשים א[ --]
3[כי ]באי֯[פ]ת֯ אמת ומשקל צדק תכן אל כול מ֯[ --]
4פ֯רשם באמת הוא שמם ולחפציהם ידרש[ (ידרש[ו) --]
5יסתר כול וגם לוא נהיו בלוא רצונו ומחוכ֯[מתו --]
6משפט להשיב נקם לפעלי (לבעליו֯) און ופקודת ש[ --]
7ולסגור בעד רשעים ולהרים ראוש דלים [--]
8בכבוד עולם ושלום עד ורוח חיים להבדיל[ --]
9כול בני חוה (חיה) ובכוח אל ורוב כבודו עם טובו [--]
10ובאמונתו ישיחו כול היום תמיד יהללו שמו וה֯[ --]
11_____ ואתה באמת התהלך עם כול ד֯ו֯ר֯שי ○[ --]
12ובידכה אוטוה ומטנאכה ידרוש חפצו ואתה מ֯[בין --]
13ואם לוא תסשיג ידו למחסורכה ומחסור אוטו[ (אוטי[כה) --]
14[-- ]פ֯יהו ואל ישים (ישום) מחפצו כי אל י○[ --]
15[-- ]ידכה למותר ופרץ מקניכ֯[ה --]
16[--] ע֯ולם ו֯א֯י֯ן֯[ ]ליכה[ --]
frg. 127
1[-- ]מקורכ֯ה ומחסורכה לוא תמצא ודאבה נפשכה מכול טוב למות[ -- שאול --]
2[-- ]צ֯פה כול היום ואותה נפשכה כי תבוא בפתחיה וקברת וכס[תה --]
3[-- ]○○ גו֯[י]ת֯כה והייתה למאכל שן ולחומי רשף נגד מו[ --]
4[-- ד]ו֯רשי חפץ הוניתה בהלוכה«מ»ה (בהליכה«מ»ה / בהליכה) וגם אתה ת○[ --]
5[-- לכה כי אל עשה כול חפצי אוט ויתכ֯נם באמת[ --]
6[-- ]ל[ כ]י֯ במוזני צדק שקל כול תכונם ובאמת[ו --]
7[-- ]○ק○○[ ]ב֯ם ו֯ל[ --]
frg. 128+129
1שלומכה[ --]
2נגד הת[] ○[ --]
3גם כול חפצ[ ]י֯כה ת○[ --]
4ב֯שבו[ ]ל[ --]
frg. 130
1תופיע תבל ○[ --]
2חולים פעולת֯[ --]
3[ ] ה֯נ֯דר[ --]
frg. 131
1[-- ]○ה ע֯ם [--]
2[-- ]מ֯ים עם ב֯[ --]
3[-- ]ידרשו לכה[ --]
4[-- ]לוא תפיס֯[ --]
5[-- ]אירכה[ (]אורכה[) --]
frg. 132
1[-- ]○○ם כול ○[ --]
2[-- ]ר֯ צבאם ○[ --]
3[-- ]○ [--]
frg. 133
1[-- ]○ א[ --]
2[-- ]א֯כרים[ --]
frg. 134
1[-- ]ר֯[ --]
2[-- תב○[ --]
3[-- ]כ֯ין[ --]
frg. 135
1[-- ]○ם
2[-- ]יודיע נגד֯
3[-- ]○○א אנשים
frg. 136 i
1[-- ]○
2[-- ]ע֯וד
3[--]
4[-- ]○
frg. 136 ii
1לבש[ --]
2○[ --]
3ית֯[ --]
4[]ל[ --]
frg. 137
1[-- ]○ []○○ת כ֯[ --]
2[-- ח]כ֯מת ידים יוסף לכה֯[ --]
3[-- ]צדק במש֯כרתכה כי לעבודתכה[ --]
4[-- ]ואורך ימיכה ירבו מודה ושכ֯[ --]
5[-- ]○ פעלתכה יום תע֯○[ --]
6[--] ○○○○ ○○○○ם֯ ○[ --]
frg. 138
1[-- ]○[ -- ]○[ --]
2[-- ]ל֯ חבל֯ בנחלת אב ואל[ --]
3[-- נ]פשכה מדאבון ובעדנ֯[י --]
4[-- ]ל֯ו֯א אוטכה (יטכה) ו֯כל חפציכה[ --]
frg. 139
1[-- ]א֯ת֯ה֯
2[-- ]בחוכמת ידיכה
3[-- ]נ֯ח ○[ -- ]לכול
frg. 140
1[-- ]ב֯י֯ם ○○[ --]
2[-- ]○ר֯יכה ה֯עו֯ו֯[ (ה֯נ֯ו֯ת[רים) --]
3[-- ]ל֯ה אל תעש סוד[ --]
4[--] תדע שר מ֯ב֯שר֯[ים --]
frg. 141
1[-- ]○א כ֯[ --]
frg. 142
1[-- ]מ֯יכה֯ [--]
frg. 143
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]צ֯דקה[ --]
frg. 144
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ר֯ ואז ת○[ --]
3[-- ]○לו ואל ת[ --]
frg. 145
1[-- ]○[ --]
2[-- ]סב יומ֯ר צב[ --]
3[-- ]מ֯ד֯[ ]מ֯יה[ --]
frg. 146
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- לו]א תעשוק ש[כר שכיר? --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 147
1[-- ]○ל֯ד טו[ --]
2[-- ]אמת [--]
3[-- ]ע֯ים לאף עברה [--]
4[-- בעו]לה התהלכתה ואנ○[ --]
5[-- ]תבונן בעבו[ --]
6[--] התב[ונן --]
7[-- מש[ --]
8[-- ]ו֯אם֯[ --]
frg. 148 i
1[--] []ם
2[-- לו]א֯ תמצא
3[-- כ]ול מעשיכה
4[-- ]יה ואז
5[-- ]י֯מה כמה
6[-- ]מים
7[--] חבלי י֯ם
8[-- ]ם֯
frg. 148 ii
2הדרים בה [--]
3כול מואסי ב○[ --]
4_____ איש ר֯ו○ את֯ה֯[ --]
5דעת עבודתכה ומשמה ת֯[ --]
6בינה לקדמוניות שים ל○[ --]
7דעת ובכול ספור֯ות אנש[ים --]
8מעשיכה ואמונה בפרי ש֯[פתיכה --]
9עולם ○[ ]ב֯יש○[ ]○[ ]○ ל○[ --]
frg. 149
1[--] ואז תק[ --]
2[-- ]נדיבים וב֯[ --]
3[-- ]מיד ואז י[ --]
4[-- הת]ע֯נגתה בחי[ --]
5[-- ]אשית מ[ --]
6[-- ]תן שכל [--]
7[-- ]הת[ה]ל[כ (ה]הת[ה]ל[כ) --]
frg. 150
1[-- ]קו אל [--]
2[-- ]בעד[ --]
3[-- ]ע֯ הרע ל֯○[ --]
frg. 151
1[-- ]שבתה֯[ --]
2[-- ]ע֯ם[ --]
frg. 152
1[-- ]ע֯ם[ --]
frg. 153
1[--] ד○[ --]
frg. 154
1[-- ]תי א֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 155
1[-- ]ה֯מרו֯[ --]
frg. 156
1[-- ]ב֯ת ○[ --]
frg. 157
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]מה [--]
3[-- א֯○[ --]
frg. 158
1[]○○ ○○○[ --]
2כ֯י֯ מארבי (מארבו) לב[ --]
3[ד]רוש כול חפצ[ --]
4מבין במעשיכה [-- יהדרו נדיבים]?
5פ֯וניכה ומלכים יכבדוכ֯[ה --]
6[]ל[ ]○נתכה[ ר]ו֯ב שכל[ --]
7[-- ]○ []○○[ --]
frg. 159 i
1[-- ]○○
2[-- ב]קשו
3[-- ]סף
4[-- ]○ה
5[-- ]○
5.1[-- מ]ש֯לוח
6[-- ]○
7[-- ]○○
frg. 159 ii
1נקם ○[ --]
2מועלה האיד֯ (האיר֯ / האור֯) ו○[ --]
3בצדקו ובכוח גבו֯[רתו --]
4השען במעשה צ[דק --]
5התהלככה ולמח[סור --]
6ומדת כבודכ֯ה ○[ --]
7תכון (תכין) תבל []○○[ --]
8[]ל[ --]
frg. 160
1גליהם[ --]
2ומהר[ --]
3בעד[ --]
frg. 162
1[-- ]ויל֯ד֯ []○[ --]
2[-- ]כ֯יא אמרתם [--]
3[-- יו]סיף על נחלתו [--]
4[-- ]ש֯חת עולם והיה לכה כב[וד --]
5[--] שוקקה וח○[ --]
frg. 163
1[-- ]○ ו[ --]
2[-- ]○ת בינה[ --]
frg. 164
1[-- ו֯ל֯[ --]
2[-- מל]אכיו ובין [--]
3[-- ]עד ומלכי[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 165
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]כול מעש֯[י --]
3[-- ]שכילו בינ[ה --]
frg. 166
1[-- ]צ֯פו ל○[ --]
2[-- ]○א֯[ ]○[ --]
frg. 167a+b
1[-- ]מתכונתה בכו[ל --]
2[-- ]ה֯ בם כי כמוזני צד[ק --]
3[-- יהיו ב○[מה -- כ]יא זאת תעלה זואת[ --]
4[-- ]אשר לוא [לאיפה ו]איפה לעמר ועומ֯[ר --]
5[ ] אשר לוא ביחד [-- ]וח֯מה ליפי מראיה [מבינים כי לפיא רוחות יתכנ --]
6[]תכנתה ביחד רוחמ[ה -- כו]ל מומיה ספר לו ובגוי[תיה הבינ֯ה֯ו֯ --]
7[יהיה לו ]כמכשול לפנ֯[יו -- וכא]ב֯ן֯ (כי]א֯) נגף באפלה וה[יה --]
8[-- ]ל[ ]ל[ -- ]○○ך֯ [--]
frg. 168
1[-- ]כ֯ה֯ כ֯○○○[ --]
2[-- נגף מכשול[ --]
3[-- ת]שוקת אב[ --]
4[-- ]א֯תה מב[ין --]
frg. 169+170
1[-- []נחל○[ --]
2[-- ]ע֯ם פקו[דתו ]ובהתה[לכ (]ובהתה[לכו) --]
3[-- ]מוסר ובאהב[ת ח]סד ת○[ --]
4[-- ]ד֯יו ובכול ○[ --]
5[-- ]שקדכ○[ --]
frg. 171
1[-- ]שקל[ --]
2[-- ]שי ח֯[ --]
frg. 172
1[-- ]ר֯ז֯ נהיה[ --]
2[-- ]○ הרוח ומשקל֯[ --]
3[-- ]א֯יכה (]ע֯ל֯יכה) יכונו לו/יח[ (ליח[ד / לוח[ד) --]
4[-- ]בתמים דרך עם קץ [--]
5[-- ל]פ֯י רוב נחלת איש באמ[ת --]
6[-- ]○ו אליך עם עשתרותי[ה --]
7[-- ]○ בניה שלום ובהתהלכמה֯[ --]
8[-- ]○ד֯ מחיות ובהשדה ומגוזל ○[ --]
9[-- ]בער בשדה אחר ישל[ם --]
10[-- ]○כה עם מרעיתכה ובמר[עית --]
11[-- ]בכול מרעיתמה למה שנה [--]
12[-- ]○שיבה למה תדמה[ --]
13[-- בי]דכה משפט הצאן ובל[שונכה --]
14[-- ]מה בחרב היו[ --]
frg. 173
1[-- ]○ [--]
2[-- מר]עיתמה[ --]
3[-- ]ות חס[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[-- ]ובמרעית○[ --]
6[-- ]פקדמה֯[ --]
7[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 174
1[-- ]קולכה ל○[ --]
2[-- מש]פט קדש[ --]
3[-- יש]כילו[ --]
frg. 175
1[-- ]באי○[ --]
2[-- ]תשוה֯[ --]
frg. 176
1[-- ]○ותיך אר֯ץ֯[ --]
2[-- כ]ול הדרים בה ואבלי (ואבלו / יאבלו) צדק[ --]
3[-- א]ת֯ה מבין בהוות מדהבה אל ת[ --]
frg. 177
1[-- ]○○○ם [--]
2[-- שח]ת ואבדון אשר בקצה֯ו֯ לוא[ --]
3[--] וכסה חרפתכה _____ [--]
4[-- ]○ וקח בינה האזינה ל○[ --]
5[-- ]○
5.1[-- ]אתה רש ונדיבים י○[ --]
6[-- ]ה֯ל֯כו כול צ֯[דיקי --]
7[-- את]ה ד֯ע ר֯זיו כ֯○[ --]
7.1[-- ]ה֯ השמר מאו֯[ד --]
8[--] אוטכה[ --]
frg. 178
1[-- ]○ []ם֯[ ]○○○ ○[ --]
2[-- ב]ב֯יתכה תעזור _____ [--]
3[-- תמ]צא בית מכונים [--]
4[-- כס]ה֯ חרפתכה֯[ --]
5[-- ]○ ה○[ --]
frg. 179
1[-- ]ק֯ו בתו֯[ --]
2[-- צוה [--]
3[-- רז ]נהיה אשר[ --]
4[-- ]ל[ ]○ל ב֯[ --]
frg. 180
1[-- ]אשר כש֯[ --]
2[-- כול חי֯[ --]
3[-- ]להון א[ --]
frg. 181
1[--] וצאן ב֯[ --]
2[-- ]הלככה (בהת]הלככה) לוא[ --]
frg. 182
1[--] שמה ו[ --]
2[-- ] _____ ואתה [--]
3[-- ]○ לוא ב֯מ֯ע֯[שי --]
frg. 183a+b
1[-- ]○[ ]○ וב֯○[ ]○כ֯ה ○[ --]
2[-- ]ת֯עזוב שכבת [זרע --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 184
1[-- ]○ [דב]ר֯ ביד משה ו[ --]
2[-- א]שר גלה אזנכה ברז נהיה ביום֯[ --]
3[-- ]ש֯ה לכה ופן תאוכל ושבעתה ו○[ --]
4[-- ]הלש֯כ֯ון[ --]
frg. 185a+b
1[-- ]ש֯ו֯דרדי (]ל֯יור֯די) [--]
2[-- ]הנחלה [--]
3[--] לכבשים[ --]
4[-- ]תנחל כ֯[בו]ד֯[ --]
5[-- א]תה [--]
frg. 186
1[-- ]○שתה [--]
2[-- ]טהור[ --]
frg. 187
1[-- ]○ם [--]
2[-- וחש֯[ב --]
3[--] המ○[ --]
frg. 188
1[-- ]○○ ק֯[ --]
2[-- ]מ֯ות הוד[ --]
3[-- ב]ב֯ואכה למנוח֯[תו --]
4[-- ]○ם הש֯[ --]
5[--] אבות (אבית) כיא נחמד ה֯[וא --]
6[-- מע]ש֯י ברית לוא ידרשו[ --]
7[-- ]פן ישוגו בדברי[ קודש --]
8[-- ]○ אתה֯[ וב֯ניכה --]
frg. 189
1[-- פ]ן֯ ישפ[ --]
2[-- ]ב֯ל יבין [--]
frg. 190
1[-- ]○[]
2[-- גלה אוז]נ֯יכה ברז
3[נהיה -- נהי]ות עולם
4[-- ]ל[ --]
frg. 191
1[-- ]חד֯○[ --]
2[-- ]מרפאו [--]
frg. 192
1[-- ]ת֯ה לוא [--]
2[-- ]ו֯גבורת[ --]
frg. 193
1[-- בינ֯ה֯[ --]
2[-- [--]
frg. 194
1[-- ]י֯לי א[ --]
2[-- כ[ --]
frg. 195
1[--] הב[ --]
2[-- ]ה֯ ומ[ --]
frg. 196
1[-- ה]ת֯ה֯לכה (]ת֯ה֯לכה) [--]
2[-- ]וכול ש[ --]
3[-- לע֯[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 197
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שכילו בכול ולא[ --]
3[--] וק֯[ח ]מצות ש[ --]
4[-- ]ל֯ דרכ֯[י --]
frg. 198
1תמיד בכול [--]
2מעשיו ובה[ --]
3אבדה תקו֯[ת שונא --]
frg. 199
1[--] הבא ביחד[ --]
2[-- אל] תוסף עוד[ --]
3[-- ]○ [א]ש֯ר אל י[ --]
frg. 200
1[-- ]○ יגון ובמריר֯[ --]
2[-- למ]ע֯ן תופיע כש○[ --]
3[--] לוא תזכיר[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[-- ]○○ ○ב֯○[ --]
frg. 201
1[-- ]○ נהיה הודיע אל נח[לת --]
2[-- ]ויסגר בעד כול בני ע[ולה --]
3[--] ○○ ○○○[ --]
frg. 202
1[-- ]○ו קח מול֯[די --]
2[--] שמע[ --]
frg. 203
1[-- ]צ֯[ --]
frg. 204
1ידכה[ --]
2בלבב○[ --]
3כי֯ לרצו֯[נ --]
frg. 205
1[-- ]ד֯ים ○[]
2[-- ]○נו אוילי לב
3[-- ]○ו֯רתה
frg. 206
1[-- ]ב֯א
2[-- ]○ קור[ ]מ֯לך
3[-- ]מ֯ם חיה ועוף כ֯י֯א
4[-- מל]וכה ומלכה ממשל
5[וממשל -- ]ה֯ל ואתה יגעתה
frg. 207
1○○[ --]
2קצ○[ --]
3ולשא֯ו[ל --]
4במאזנים[ --]
5ידר֯ש ○[ --]
6לו֯ ו[ --]
frg. 208
1[-- כו]ל אש[ר --]
2[-- ]דעו [--]
3[-- ]ומת [--]
frg. 209
1[-- ]ו֯ל֯ימי[ --]
2[-- ]ד֯ת רש[ --]
frg. 210
1[--] רק לכ[ --]
2[-- ]י֯ש בכחו [--]
3[-- ]לא יד[ --]
frg. 211
1[-- ]○○תמה [--]
2[-- ]ובצאתם [--]
3[-- ]ם֯ בכול עובור֯תמה הלו֯[א --]
4[-- תוא]ב֯ד עולה כיא יבוא סוף [--]
5[-- ]ת֯ם[ --]
frg. 212
1[-- ]תרעש ממל֯[כה
2[-- ]ב֯יום משפטה
3[-- ]ל[ ]עד
frg. 214
1[--] אמת [--]
2[-- מש]פט צדק י○[ --]
frg. 215
1[-- ]ו֯ או֯[ --]
2[--] לש[ --]
frg. 216
1[-- ]מעש[ --]
frg. 217
1[-- י]צר [--]
2[--] ה֯[ --]
frg. 218
1[--] ישפ֯[ --]
frg. 219
1[-- הי○[ --]
2[--] ברז פלא֯[ --]
frg. 220
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[--] עולה[ --]
3[-- ]ו֯אולת֯[ --]
frg. 221
1[-- ]ה֯מה ולוא[ --] פי [--]
2[--] נכיאים ולהבין כול֯ פו֯תיים[ --]
3[-- ולהו]ס֯יף לקח למבינים _____ [--]
4[-- ]נא ודעו משפטו ואז תבדילו ב[ין --]
5[-- ו]תתבוננו לדעת טוב[ --]
frg. 222
1[-- ]ה֯ בנ֯[ ]ד֯בר֯תו ודכ֯○ל֯כ֯[ --]
2[-- שמ]עה רוחו ומזל שפתו א[ל --]
3[-- ]להוכיח פ֯ושעים ולה○○[ --]
4[-- ]דעו[ ]○[ ]○ כ֯יא֯ ב֯[ --]
5[-- ]ל[ -- ]○[ --]
frg. 223
1[-- ]○ [--]
2[-- ]בודו ו[ --]
3[-- ]ב֯יום ופתא֯יה[ --]
4[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 224
1[-- ]○יו כיא֯[ --]
2[-- ]○ כול○[ --]
frg. 225
1[-- ]○ף ○[ --]
2[--] שוקד [--]
frg. 226
1[-- ]עו כי[ --]
2[-- ]○ת֯○[ --]
frg. 227
1[-- ]מבין מכון כ[ ]○[ --]
2[-- ]למחשבתו והייתה[ --]
3[--] מצולה ומשכ[ --]
4[-- פ]ת֯ח ב֯ה֯[ --]
frg. 228
1[-- ]הו[ --]
2[-- ]○ המשילה אם הבעתה [--]
3[-- ]ב֯וד כיא קח משפט קצ○[ --]
4[-- ]ל[ ]○○[ -- ]ל[ --]
frg. 229
1[-- ]כ֯בו (כו]כ֯בי) או[ר] (או) ה֯ת○[ (ולתכ֯[ן) --]
2[--] ירוצו מעת ש֯[ --]
3[-- ]להדמות בכו[ל --]
4[-- ]○○[ ]ל֯[ ] ת [--]
frg. 230
1[-- ]מה[ --]
2[-- ]○ע֯ם ק[ --]
3[-- ]ע֯ד בלו[ --]
4[-- ]פ֯ני[ --]
frg. 231
1[-- ]מדת[ --]
frg. 232
1[-- ]○צ֯○[ --]
frg. 233
1[-- ]○○○ ה֯[ --]
frg. 234
1[-- ]נחלת קוד[ש --]
2[-- ]כה בחי/ו (נ֯בחר֯[) --]
3[--] ○○[ --]
frg. 235
1[-- ]כה ו[ --]
2[-- ]פרד֯[ --]
frg. 236
1[-- ]○ והתחדש[ --]
2[-- ]א֯ם נקבה [--]
3[-- ]לבבכה קו֯[דש --]
4[--] בחנה [--]
frg. 237
1[-- ]מנוחי○[ --]
2[--] נפש ול[ --]
3[--] א֯וצ[ר --]
frg. 238
1[-- ]משכיל וא[ --]
2[-- ]א֯ ובמעשה[ --]
3[-- התבו]נן בנהיי ע֯[ולם --]
4[-- י]מ֯י נצח ○[ --]
5[--] יום [--]
6[-- ]ל[ --]
frg. 239
1[-- ]ק֯שו
2[-- בידכה מש]פט הצאו֯ן֯
3[-- ד]ר֯שם
frg. 240
1וש[ --]
2ובבינת [--]
3מחסורכה֯[ --]
frg. 241
1[-- ]○ []○○[ --]
2[-- ]לבהפלא [--]
frg. 242
1[-- ]○ה א[ --]
2[--] אפיכ֯ה֯[ --]
frg. 243
1[-- ]ב֯ד ○○[ --]
2[-- ]ורבת אולת א[ ]ל֯[ --]
3[-- אל ]תשלח שרש רע֯ מ֯כ֯[ --]
4[-- ]כקצי שדה תד֯[ --]
5[-- ]○ ונ֯גע נאמר ב֯[ --]
frg. 244
1[-- ]○○[ --]
2[--] בעבודתכה ונא[ --]
3[-- ]ה֯ [--]
frg. 245
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אמת ת֯[ --]
3[--] תת֯[ --]
frg. 246
1[-- ]○ א○[ --]
2[-- ]ירבה מא[וד --]
3[-- ]ש֯○[ --]
frg. 247
1[-- ]למעשי֯ה֯[ --]
2[--] בס֯[ --]
frg. 248
1[-- ]עתי○○[ --]
2[-- ]ע֯ירו[ --]
frg. 249
1[-- ]○ עת מ[ --]
2[-- ]○ה לכה ואל֯[ --]
3[--] רש הוא וא[ביון --]
frg. 250
1[--] בכל [--]
2[-- ]○ ע֯ולם [--]
3[-- ]○○ בו [--]
frg. 251
1[-- נח]ל֯ת אדם [--]
2[-- ]○ והלככה [--]
3[-- ]ת֯ מאד֯[ --]
frg. 252
1[-- ]א֯ר (א]ג֯ר) בכול ○[ --]
2[--] חלף משכור[ --]
frg. 253
1[-- ]○ט○[ --]
2[-- ]במו○[ --]
frg. 254
1[-- לבלת[י --]
frg. 255
1[-- מ[ --]
frg. 259
1[--] בעכ○[ --]
2[-- המ]שילו ב֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 260
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ב֯ידכה[ --]
frg. 261
1[-- ]○ אם ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 262
1[-- ]ב֯ה [--]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 263
1[--] ובט[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 264
1[-- כו]ל צאצ[אי --]
2[-- ]○[ --]
frg. 265
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]ת֯ תבל[ --]
frg. 266 i
1[-- ]מה
2[-- ]○תכה
frg. 266 ii
1מ[ --]
frg. 267
1[-- ]○ תע○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 268
1[-- דע֯[ת --]
frg. 269
1[-- ]כ֯ל֯ ת֯[ --]
2[--] הסת[ר --]
3[-- ]ז֯ה[ --]
frg. 270
1[-- ]○א֯ ת[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 271
1[-- ]ה֯ ו[ --]
2[--] אם [--]
frg. 272
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ואמ[ --]
frg. 273
1[-- ]מ֯בין [--]
2[-- [--]
frg. 274
1[-- ]מ֯ים ה○[ --]
frg. 275
1[-- ]נ֯רד[ --]
frg. 276
1[-- ב[ --]
frg. 277
1[--] ו֯ב֯[ --]
2[--] שקד֯[ --]
3[--] יינ֯[ --]
frg. 278
1[-- לר֯[ --]
2[-- ]הוא[ --]
frg. 279
1[--] כב○○[ --]
2[-- ]כ֯ה וא[ --]
frg. 280
1[-- ]ש֯ חמ֯[ --]
frg. 281
1[-- [--]
frg. 282
1[-- ]ב֯א [--]
frg. 283
1[-- ]ו֯ה []○[ --]
frg. 284
1[-- ]וספר[ --]
2[-- ]פ֯ה ו[ --]
frg. 285
1[--] מ֯[ --]
frg. 286
1[-- ]כ֯ול רוח [--]
2[-- ]○ ח○[ --]
3[-- ]מועד ו֯[ --]
4[-- ]בע֯ד [--]
frg. 287
1[-- ]יהם לת֯[ --]
2[-- ]○לתו בם ○[ --]
frg. 288
1[-- ]עה [--]
frg. 289
1[--] פ[ --]
2[-- ]ליה [--]
frg. 290
1[-- ]בדתן [--]
2[--] אוה[ב --]
frg. 291
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]א֯ל תש[ --]
frg. 292
1[-- ]ת֯יריכה [--]
frg. 293
1[--] כי [--]
frg. 294
1[-- ]תד[ --]
2[-- ]○א֯[ --]
frg. 295
1[--] בם [--]
frg. 296
1[-- ו[ --]
frg. 297
1[-- ]מוסר֯[ --]
2[-- ]יעו○○[ --]
frg. 298
1[-- ]ובד֯○[ --]
frg. 299
1[-- ]נ֯א [--]
2[-- ]○לוא[ --]
3[-- ]וא[ --]
frg. 300
1בד[ --]
frg. 301
1[-- ]יצר֯[ --]
2[--] ○○[ --]
frg. 302
1קש֯[ --]
2תהי[ --]
3בינה[ --]
4נ֯ו֯פ֯ך[ --]
frg. 303
1[-- שמע[ --]
2[-- תתעו֯[ --]
3[-- ]ו֯ אלה [--]
4[-- ]נ֯גועים [--]
5[-- ]מותם בג֯[ --]
6[-- ]○יח○[ --]
frg. 69ii
4 (4Q418 frg. 60,2) כיא֯[
5 (4Q418 frg. 60,3) ו֯יצ○[
frg. 126ii
2 (4Q418 frg. 122 ii,5) וא[
3 (4Q418 frg. 122 ii,6) כי[