Versionen

4Q416

©

Copyright


frg. 1
1כל֯ ר֯וח֯[ --]
2ולתכן חפצו [--]
3מועד במועד ו֯[ --]
4לפי צבאם למש֯[ור (למ֯[שור) במשורה -- לממלכה]
5וממלכה למד֯[ינה ומדינה לאיש ואיש --]
6לפי מחסור צבאם [ומשפט כולם לו _____?]
7וצבא השמים הכין ע֯[ל -- _____? -- ומאורות --]
8למופתיהמה ואתות מו[עדיהמה -- יגידו]
9זה לזה וכל פקודתמה י[ -- ]ספרו[ --]
10מ֯ש֯מים (ב֯ש֯מים) ישפוט על עבודת רשעה וכל בני אמתו ירצו ל֯[ --]
11קצה ויפחדו וירועו כל אשר התגללו בה כי שמים יר֯א֯ו֯[ -- ]
12[י]מים ותהמות פחדו ויתערערו כל רוח בשר ובני השמי֯[ם --]
13[הש]פטה וכל עולה תתם עוד ושלם קץ האמ[ת --]
14בכל קצי עד כי אל אמת הוא ומקדם שני[ עולם --]
15להכין (להכון / להבין) צדק בין טוב לר֯ע֯ לד֯[ב ]ר֯ (ל[ ]ר֯) כל משפ֯[ט --]
16[י]צר בשר הואה ומבינו[ת --]
17ב֯ראתיו (י֯ראתיו / ○ראתיו) כ֯י ה○[ --]
18[]וד○[ --]
frg. 2 i
1[-- לב]לתי
2[-- ]ל֯תי
3[-- ]○קה
4[-- ]○ן֯ בראשכה
5[כי מה צעיר מרש ואל תשמח באבלכה פן תעמל ]בחייכה הבט ברז נהיה
6[וקח מולדי ישע ודע מי נוחל כבוד ועמל הלוא -- ]○ ○[ ]○[ ]ולא֯ב֯ל[יה]מה
7[שמחת עולם היה בעל ריב לחפצכה ואין -- ]לכ֯ל נעוית֯כה [ד]ב֯ר֯
8[משפטיכה כמושל צדיק אל תקח -- ]ע֯ל[ -- ]○○[ --]
9[--]
10[על חטאותכה כי לפני אפו לוא יעמוד כול ומי יצדק במשפטו ובלו] א סליחה
11[איכה יצדק כול אביון ואתה אם תחסר טרף מחסורכה ומותריכה הבא] ביחד
12[אם תותיר הובל למחוז חפצו ונחלתכה קח ממנו ואל תוסף עוד וא ]ת֯ם֯ [חסר]
15[--]
16[-- ]ולא תאמין ע֯ו֯ד֯ [-- ]
17[לרעהו ובמחסורכה יקפץ ידו כחכה --] וכמוהו לוה ודע מאו֯[ד (מא○[ / מאג֯[ר) --]
18[ואם נגע יפגשכה ואץ -- ]○[ ]○ב֯ אל תסתר מנוש֯[ה בכה]
19[פן יגלה חרפתכה -- ]מושל בו ואז ל֯[א -- י]כ֯נ֯ו֯
20[בשבט וגם -- ]כ֯ה ואפס עוד וגם
21[אתה -- ]ע֯ברה (]ב֯ע֯ברה) אם תאיץ ידכה
22[לבלתי -- ]ש֯אל טרפכה כי הוא
frg. 2 ii
1פתח רח֯[מיו -- למל]א כל מח֯[סורי אוטו ולתת טרף]
2לכל חי ואין ○[ -- ואם ]יקפ֯וץ יד֯ו֯[ ונאספה רוח כול]
3בשר אל תק֯[ -- בה ו]ב֯חרפת֯[ו] תכסה פ֯נ֯י֯כ֯ה ובאולת֯ו֯ (ובאולת)
4מאסיר (מאסור) כמה[ בהון ישכה הנושה בו -- מהר ]ש֯לם ואתה תשוה בו כי כיס
5צפונ֯יכ֯ה֯ פק֯[דתה לנושה בכה בעד רעיכה נת]ת֯ה֯ כל חייכה בו מהר תן אשר
6 לו (לוא) וקח (יקח) כיס[כה ובדבריכה אל תמעט ]רוחכה בכל הון אל תמר רוח קודשכה
7כי אין מחיר שוה֯ [בה -- כל אי]ש לא יט֯כ֯ה ברצון שחר פניו וכלשונו
8ד֯ב֯ר ואז תמצא חפצכה[ -- אל -- ]לו וחוקיכה אל תרף וברזיכה השמר
9[לנפש]כ֯ה אם עבודתו יפקוד לכה [אל מנוח בנפשכה וא]ל תנומה לעיניכה עד עשותכה
10מצו[תיו -- וא]ל תוסף ואם יש להצ֯[ניע -- ]ואל תותר לו אף הון בלי (בלו)
11[-- פן יאמר בבזני ונפ]ל[ה -- ]○○[ שא ע]י֯נ֯[י]כה וראה כי רבה קנאת
12[אנוש ועקוב הלב מכל -- ]○ו א֯ם ברצונו תחזיק עבודתו וחכמת אוטו (אוטי)
13[-- ]○○ תיעצנ֯[ו והייתה ]לו לבן בכור וחמל עליכה כאיש על יחידו
14[-- כי אתה עבדו ובחי]ר֯ו וא֯תה אל תבטח למה תש֯נ֯א֯ ואל תשקוד ממדהבכה
15[ואתה דמה לו לעבד משכי]ל וגם אל תשפל נפשכה ל֯אשר לא ישוה בכה ואז תהי֯[ה]
16[לו לאב -- ]○ לאשר אין כוחכה אל תגע פן תכשל וחרפתכה תרבה מא֯ו֯דה֯
17[אל תמ]כ֯ור נ֯פשכה בהון טוב היותכה עבד ברוח וחנם תעבוד נוגשיכה ובמחיר
18אל תמכור כבודכה ואל תערבהו בנחלתכה פן יוריש גויתכה אל תשביע (תשבוע) לחם
19_____ ואין כסות אל תשת יין ואין אכל אל תדרוש תענוג ואתה
20חסר לחם אל תתכבד במחסורכה ואתה ר֯ו֯ש֯ פ֯ן֯
21תבוז לחייכה (חייכה) וגם אל תקל ?כל֯י֯ (כלי) [-- ח]יקכה (ח]וקכה / ○]וקכה)
frg. 2 iii
1[וכ○ל -- ]כ֯ה֯
2וזכור כי ראש אתה֯ [-- ]○ ומחסורכה
3לוא תמצא ובמעלכה ת○○○[ -- ]○ים פ֯ו֯קד לכה
4אל תשלח ידכה בו פן תכוה [ו]באשו תבער גויתכה כא[שר לקח]ת֯ו כן השיבהו
5ושמ__חה לכה אם תנקה ממנו וגם מכל איש אשר לוא ידעתה אל תקח הון
6פן יוסיף על רישכה ואם שמו בראוש֯כ֯ה למות הפקידהו ורוחכה אל תחבל
7בו ואז תשכב עם האמת ובמותכה יפר֯[ח לעו]ל֯ם זכרכה ואחריתכה תנחל
8שמחה _____ אביון אתה אל תתאו ז֯ו֯לת נחלתכה ואל תתבלע בה פן תסיג
9גבולכה וא֯ם[ ]ישיבכה לכבודכה התהלך וברז [נ]היה דרוש מולדיו ו֯א֯ז תדע
10נחלתו ובצדק תתהלך כ֯י יגיה אל ת[○○?]○֯ו (ת[אר]ה֯ו) בכל (בכול) דרכיכה למכבדיכה תן הדר
11ושמו הלל תמיד כי מראש הרים ראושכה ועם נדיבים הושיבכה ובנחלת
12כבוד המשילכה רצונו שחר תמיד _____ אביון֯ אתה אל תאמר֯ רש אני ול[וא]
13אדרוש דעת בכל מוסר הבא שכמכה ובכל[ ]○ צרוף לבכה וברוב בינה֯
14מחשבותיכה רז נהיה דרוש והתבונן בכל דרכי אמת וכל שורשי עולה
15תביט ואז תדע מה מר לאיש ומה מתוק לגבר כבוד אביכה ברישכה
16ואמכה במצעד֯יכה כי כאב לאיש כן אביהו וכאדנים לגבר כן אמו כי
17המה כור הוריכה וכאשר המשילמה בכה ויצו֯ (ויצר֯) ע֯ל הרוח כן עובדם וכאשר
18גלה אוזנכה ברז נהיה כבדם למען כבודכה וב֯[ -- ]הדר פניהמה
19למען חייכה וארוך ימיכה _____ ואם רש אתה כשה○[ --]
20בלוא חוק _____ אשה לקחתה ברישכה קח מולדי֯[ -- ]
21מרז נהיה בהתחברכה יחד התהלך עם עזר בשרכה[ --]
frg. 2 iv
1את אביו [ו]את אמו וד֯○ב֯[ק באשתו והיו לבשר אחד]
2אותכה המשיל בה ותש[ -- ]○[ -- אביה]
3לא המשיל ב֯ה מאמה֯ הפרידה ואליכה [תשוקתה ותהיה]
4לך לבשר אחד בתכה לאחר יפריד ובניכה[ --]
5ואתה ליחד עם אשת חיקכה כי היא שאר ער֯[ותכה --]
6ואשר ימשול בה זולתכה הסיג גבול חייהו ○[-- ברוחה]
7המשילך להתהלך ברצ֯ו֯נ֯כ֯ה ולא להוסיף נדר ונדב[ה --]
8השב רוחכה לרצונכה וכל שבועת אסרה לנ֯ד֯ר נ֯ד֯[ר --]
9הפר על מוצא פיכה וברצונכה הניא[ה מב]ל[י עשות מוצא]
10שפתיכה סלח לה[ ]למענכה אל ת֯ר֯ב[ --]
11כבודכה בנחל֯ת֯כה ○○○[ --]
12בנחלתכה פן _____ [--]
13אשת חיקכה וחרפת֯[ --]
14[]ל○○○○○ה[ --]
frg. 3
1[-- ]שלומכה ובנחלתכה[ --]
2[-- ]○○ כי מאתו נחלת כל חי ובידו פק○[ --]
3[-- ]א֯ל תשקוט֯ עד תום רשעה כי חרון בכל ק[ץ --]
4[-- ]ל֯א֯ תוב֯ד֯ צרה כי גדלים רחמי אל ואין קץ[ --]
5[-- ]מכה (ש]מכה) הלל מאד[ (מאד[ה) --]
6[--] בכל אשר ○[ --]
7[-- ]○ בצבא○[ --]
frg. 4
1ק֯[ ]חרון כי אוהב ○[ --]
2עברה כי עליהמה ינפח כור֯ א֯[ -- ]○[ --]
3ואתה מבין שמחה בנחלת אמת וב○[ --]
frg. 5 i
1[-- ]אשר פקיד֯[ --]
2[-- ]אשר לא פוקד לךכה
3[--] אם רבה
4[-- ]ש֯
frg. 5 ii
2מ○[ --]
3ש֯[ --]
frg. 6
1[-- ]ב֯משפטיך כן ר֯צ֯ה֯ [--]
2[-- ]ל[ ]○○ה○[ ]ל[ --]
frg. 7
1[-- נ]ה֯י֯ה֯ וקח֯[ --]
2[--] ופקודת מעשה ואז [--]
3[-- ]מ֯זל שפתיו לפי רוחו וקח[ --]
frg. 8
1[-- ל]בבו ולצל֯[וח --]
frg. 9
1[-- ]בהורת ○○[ --]
frg. 10
1[-- ]○ וגם ○[ --]
frg. 11
1[-- ]תה והיית [--]
2[-- ]○ש֯ ○[ --]
frg. 14
1[-- ]○[ --]
2[--] לכ֯ו֯ל֯[ --]
frg. 16
1[-- ]ת֯כה תש○[ --]
2[-- ]○ ברוח○ [--]
frg. 17
1[-- ]○י֯ו
2[-- ]רצונכה
3[-- ר]ז֯ נהיה _____ ודע
4[-- ]ביתכה ○[ --]
5[-- ]ע֯ליו֯
frg. 18
1[-- ]○○[ -- ]○[ --]
2[-- ]ין ופרי לשונו[ --]
3[-- ]○מים בבואכה ב֯[ --]
4[-- ]מעשיהם [--]
frg. 19
1[-- ]שיכה [--]
2[-- ]ש֯ב֯ות○○[ --]
frg. 20
1[-- ]○ בא[ --]
2[-- ]ין֯ שמ֯○[ --]
3[--] ○[ --]
frg. 21
1[-- ]○ספר֯[ --]
frg. 22
1[--] אבד֯[ --]