Versionen

4Q415

©

Copyright


frg. 1 i
1[--
2[-- ]שר
3[-- ]ת֯ לאשר
4[-- ]תמצא
5[--] וחרפת֯[ --]
frg. 1 ii
1ל֯[ --]
2ב֯[ ]○○○יכה ○[ --]
3קודשכה לו֯א֯[ --]
4מנחלת[ --]
frg. 2 i+1 ii
1[-- ]○ ת֯הי כ֯[ו]ל֯
2[-- ]מ֯דת מעשיו
3ל֯[ -- ]כיו בהתהלכו תמים
4ב֯[ ]○○○יכה ○[ -- ]ב֯ עולם וזרע
5קודשכה לו֯א֯[ -- כ]יא לוא ימוש זרעכה
6מנחלת[ -- ותשיש בפרי
7[-- ]○ נדיבים
8[-- לכו]ל קצים יפרח
9[-- ]ם֯ והתחדש
frg. 2 ii
1כאב כ֯בד֯י (כ֯בד֯ו) ○[ ]○[ --]
2אל תמישי בלבבך ע֯○ וע[ --]
3כול היום ובחיקו (ובחוקו) בר֯[ --]
4פן תפרעי ברית קו֯ד[ש --]
5ואויבת (ואיובת) לנפשך ו֯ב֯[ --]
6א[ ]שה עד לש֯[ --]
7בבית מכו֯[רותיך ]ובבריתך ת[ --]
8תהלה []○י כול אנשים [--]
9[]ל[ -- ]מ֯ב֯ית מולדים [--]
frg. 4
1[-- מעשיה[ם --]
2[-- ]ע֯ים כיא[ ]ל[ --]
3[-- ]○ר[ ]ל[ --]
frg. 5+3
1[-- ]○שתרו֯[ת --]
2[-- ]פן֯[ בכול אור○[ --]
frg. 6
1[]ס֯וד אנשי֯[ם --]
2אביון א[ת]ה ומ֯ל֯כ֯[ים --]
3רישכה ב֯○צ֯תכה[ --]
4ברז נהיה בחן אלה ו○[ --]
5מבית ○ו֯[ ]וב֯משק[ל --]
6[-- ס]ו֯ד אנשים למ○[ --]
7[-- ]○○[ ]ל[ --]
frg. 7
1[-- ]ה֯ [--]
2ו֯בריחיכה נחוש֯[ת --]
3חז֯ק ב○א֯ה והס[ --]
frg. 8
1[--
2[-- ]אל תערב
3[-- פרי
frg. 9
1[--] תתמהמה [--]
2להורות (להורית) בטנכה לכ֯[ה --]
3שומ[ ]ת֯רב֯[ --]
4אנשים _____ [--]
5עם אולת לוא תשוה לרוש֯[ --]
6בה הכינה כיא היאה תכון֯[ --]
7יחד ממשל זכר את נ[קבה --]
8רוחה המשל בה כ֯[ --]
9ומחסורמה זה מז[ה --]
10ולפ֯י זה נ֯[ ]מכ○ ה○[ --]
11נקבה ו֯כמוזנ֯י[ --]
12○[ ]○[ --]
frg. 10 i
1[-- ]ת֯
2[-- ]○ים
3[-- ]ח֯ב֯תו
frg. 10 ii
2○○[ --]
frg. 11
1[-- מתכונתה בכ]ול[ _____? בם כי כמוזני צדק --]
2[-- ]מ֯י֯[ לא יהיו ב]מ֯ה [כיא זאת תעלה זאת -- אשר לוא -- _____?]
3[לאיפה ואי]פה לעומר ועומר [-- _____?
4[-- אשר לוא ביחד[ -- ליפי מראיה --]
5[-- ]מ֯ב֯ינים כי לפ֯יא רוחות ית[כנו -- תכנתה ביחד רוחמה --]
6[כ]ול מומיה ספר לו ובגויתיה הבינ֯ה֯[ו -- כיא נגף]
7ב֯או֯[פ]ל[ (ב֯א֯פל[ה) ]ת֯היה לו כמכשול לפני֯ו֯ ○[ --]
8[]שלח֯[ ]נ֯גפו וחרה (יחרה) אפו בס[ --]
9עם משקל תכינה רוחם בש֯[ --]
10ל[ו]א֯ יכשול בה ואם ינגף ב֯[ -- ]
11ו֯אם נפרד֯ה בהריתכה (בהרותכה) קח מ֯ו֯[לדיה --]
12התהלכה התבונן מואדה אם ז֯כ֯ר֯[ ואם נקבה --]
13מכוניה לוא תמצא באלה בחנהה[ (בחנה ה[) -- ]א֯○○[ --]
frg. 12
1[ ]ת ה֯[ --]
2[רו]חכה ○[ --]
3○ודע מל○[ --]
4התש֯שו○[ --]
frg. 13
1[-- ]○[ --]
2[-- למו○[ --]
3[-- ]ו֯המועל בצא[ונו --]
4[-- ]וסדו בכול ה֯[ --]
5[-- ]ש֯ כמנוחת[ --]
frg. 14
1[-- ח֯[ --]
2[-- ]○○ה ת֯ע֯[ --]
3[-- ]ור֯[ --]
frg. 15
1[-- נ]חלתכה[ --]
frg. 16
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ה כלא[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 17
1[-- ]ה֯ [--]
2[-- ]יכח[ --]
frg. 18
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]אוטיכה [--]
3[-- ]○○○[ --]
4[--] מ֯○[ --]
frg. 19
1[-- ]○[ --]
2[-- מ]ש֯[פ]טי ב֯[ --]
3[-- ]○ נגע ○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 20
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ופ֯ר֯[ --]
3[-- תק[ --]
frg. 21
1○[ ]○[ --]
2אשר פריו[ --]
3ואם תר֯אה֯[ --]
frg. 22
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]לוא ישב֯ו[ת --]
frg. 23
1[-- מע]שיו ודע ○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 24
1[-- ]○יה ברז נ֯[היה --]
2[-- ]ואת רוחו בא[ --]
frg. 25
1[-- נ]היה בה֯[ --]
frg. 26
1[-- ]ר֯ ○○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 27
1אר֯ך֯[ (אי֯ש֯[) --]
2תמ[ --]
3○[ --]
frg. 28 ii
1ח֯ן֯[ (יין֯[) --]
2עם֯[ --]
frg. 29
1[-- ]○ות ה○[ --]
frg. 30
1[-- ]○ ת֯[ --]
2[-- ]לתש֯[ --]
frg. 31
1[-- ]כ֯ע֯[ --]
2[-- ]אמת[ --]
3[-- ]ס○[ --]
frg. 32
1[-- ]○אר ○[ --]
2[-- ]ך֯ כלא צד֯[ --]
3[-- ]איש[ --]
4[-- ]ל[ --]