Versionen

4Q405

©

Copyright


frg. 1
1אז֯[ --]
2ה֯[ --]
frg. 2
1[-- ]י֯ר֯ו֯תו ל֯[ --]
2[-- מ]עלה בכו֯[ל --]
3[-- ]ר֯ו֯ם ○[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 3 i
10[-- ]גדל֯[]
11[-- ]וגדל
12[-- ]לנשיאי רוש
12.1[-- אמתו
13[-- ב]שבעה
14[-- ]מ֯מו לאלוהי
15[-- ש]ב֯עה בשבעה
16[-- ש]ב֯ע ג[בורות]
frg. 3 ii
1[ו]בם לידוע[י --]
2[ד]ב֯רי פלא ו֯ברך ב֯ש֯בעה ד֯בר֯[י --]
3ד֯ב֯רי כבוד נפלאות֯ו לכול טהו֯[רי --]
4רום מלכותו לכול רומי דעת ב֯שבעת ד֯[ברי רו]ם ולכו[ל --]
5[י]ב֯רך בשבעה דברי פלא וברך לכול[ נועדי צ]ד֯ק בש[בעה --]
6בנשיאי֯ רוש יברך בשם ה[וד המלך לכול הו]ל[כי --]
7וברך ליסודי ה[ו]ד בשבע֯[ה --]
8בשבעה דברי צדק לרח֯[מי --]
9נפלאותו לכול יודעי רזי ○[ --]
10נמהרי רצונו בשבעה [--]
11הוד להודי פלא השש֯י֯[ -- ]
12_____ [--]
13שכל בשבעה דב֯[רי --]
14לתמיד עם כול [--]
15רחמי חסדו הש[ביעי --]
16דעת בשבעה ד֯[ברי --]
17למגני עוז וב[רך --]
18ד֯ברי פלא לש֯[לום --]
19[ב]כ֯ול[ ]שו֯[בועי --]
frg. 4-5
1[-- ל]מרום אלוה֯[ים מאלי רום ואלוהות כבודו מעל]
2[לכו]ל מרומי֯[ רום כיא הוא אל אלים לכול רא]שי מרו֯מים ומל֯[ך מלכים לכול סודי עולמים לאמרי]
3פיהו יהי֯[ו כול אלי רום למוצא שפתיו כול רוח]י עולמים ברצ֯[ון דעתו כול מעשיו במשלחם]
4רננו מ֯ר֯[נני דעתו ברונן באלוהי פלא והגו כבודו בלשון כול הוגי דעת רנות פלאו בפי כול]
5ה֯[וגי בו --]
frg. 6
1[-- פל]א בשמח֯[ת]
2[-- קודש]י֯ם [עמודי] משא֯[ ל]ז֯ב֯ו֯ל רו֯[ם רומ]י֯ם֯ וכול פנו֯[ת]
3[-- ]דעת ואור למשא יח[ד רקי]ע֯ טו֯הר[ --]
4[-- ]○ עולמי עולמים רקי[ע ר]אשי מרומ֯[ים --]
5[-- ]רוחי קוד[ש ]קדשים֯[ ]אלוהים חיים רו[חי ]ק֯[ודש]
6[-- פלא נפלא[ ]ה֯ו֯ד [-- ו]י֯פלא א֯ל֯ [ה]כ֯בוד באור
7[-- מקדש[י ]פלא רוחות אלוהים סביבה למעון
8[-- ]○ל[ ]○○ת֯ בקדש קדשים ○○[ ]○סי
9[-- ]ל[ ]○ לאל[ -- ]○ אפסי
10[-- קול
11[-- ]ישמיעו֯
frg. 7
1[-- ]○○מ[ --]
2[-- ]ק֯[ודש] קוד֯[שים --]
3[-- ]ב֯שבעת מ○[ -- ]○[ מלכות[ --]
4[-- ]רא[שי ב֯מעמ֯ד֯ ○[ --]
5[-- ]○[ ]○[ -- ]○[ --]
6[-- ]ו֯ל סביב֯[ ]○ל○[ --]
7[-- שב]עת דב֯י֯ר֯י כהונ֯ו֯[ת --]
8[-- ]○○[ כ]ה֯ונתו וס[ --]
9[-- ]○ל○○○○[ --]
10[-- ]בו מעש֯[י --]
11[-- ]דה שב[ע --]
12[-- ]כ֯ו֯ל[ --]
frg. 8-9
1[-- למשכיל שיר עולת ה]שבת השמינ֯[ית בשלושה ועשרים לחודש השני]
2ה֯ללו לאלוהי כול מ[ -- כו]ל קדושי֯[ עולמים שניים בכוהני ק]ו֯ר֯[ב סו]ד֯
3שני במעוני פלא ב[שבע -- ]בכול ידועי
4[ע]ולמים ורוממ֯[והו -- ]○ שבע
5[כהונ]ו֯ת קורבו [-- ראש]י נשיאי
6[כו]ה֯ונות פל֯[א] ל֯[ מלכ -- ]○ מקדשי
7[-- ]○○ל כו֯ה֯[נות --]
frg. 10
1רנה֯[ --]
2מ○[ --]
3ש[ --]
frg. 11
1[-- ]○○[ --]
2[-- קוד]ש֯ קדשים ש[ -- ]○○○[ לשו]ן֯ [הראישון תגבר שבעה בלשון משנה לו ולשו]ן֯
3משניו תגבר֯ משלישי לו [ו]לשון שלישי תגבר [שבעה מרביעי לו ולשון ה]ר֯ב֯[י]עי תגבר
4שבעה֯ בלשון החמישי ל֯ו ולשון החמישי תגבר ש[בעה בלשון הששי ]לו ולשון הששי
5תגב[ר] שבעה בלשון ה֯[שב]יעי לו ובלשון ה֯שביעי ת֯[גבר -- ]○וש מקדש
6○○ל○[ -- ]ל[ -- ]○[ ]○○[ ]○ל○[ -- ]○[ ]י֯ר֯
frg. 12
1[בל]שון [--]
2הפלא ○[ --]
3ו֯ג֯דל[ --]
4תהלת ○[ --]
5○○[ ]ת֯[ --]
frg. 13
1[-- ]○[ ]○○[ --]
2[פלא וברך ל]כ֯ו֯ל֯ איל֯[י קרובי דעת אמתו בשבעה דב]ר֯י טוב לרחמי כבודו _____ [החמי]שי בנש[יאי]
3[משני ]פ֯לא יברך בשם[ נפלאותו לכול ידועי רזי -- ]טוהר בשבעה דברי רום טוהר [ו]ברך לכול נמהר֯י֯
4[רצו]ן אמתו בשבעה דב[רי פלא וברך לכול מודי ]ל֯ו֯ בשבעה דברי הוד כ֯ב֯ודו הששי במשני
5[נשי]אי פלא יברך בשם גב֯[ורות אלים לכול ג]ב֯ורי שכל בדעת עולמים בשבעה דברי גבורות פלאו
6[וב]רך לכול תמימי דר֯ך֯[ בשבעה דברי פלא לת]מ֯י֯ד עם כול הויי עולמים [וברך ]לכ֯ו֯ל ח֯[וכי ]ל[ו ]ב֯ש֯ב֯[עה]
7[ד]ב֯ר[י פלא למשו]ב֯[ רחמי חסדו -- והשבי]ע֯י֯[ ב]נ֯שיאי מש[ני פלא --]
frg. 14-15 i
1[-- ר]ו֯ח כב֯[וד --]
2[-- ]ד֯מו֯ת פ֯ל֯א֯ ר֯וח קוד[ש ]קודשים מטל֯[ ]○[ -- ל]ש֯ון ברך ומדמות
3[-- ק]ול ברך למלך מרוממים והלל פלאיהם לאל אלים[ -- ]○ רוקמותם ורננו
4[-- ]ם֯ אולמי מבואיהם רוחי קורב קודש קודשים ב֯[ -- ]עולמים
5[ודמו]ת אלוהים חיים מפותח באלמי מבואי מלך ב֯דני רוח אורים[ -- מ]ל֯ך בדני א֯[ור] כבוד רוחי
6[-- ב]ת֯וך רוחי הדר מעשי רוקמות פ֯לא בדני אלוהים חיים ○[ -- בד]ב֯ירי כבוד מבנית
7[מקדש קו]ד֯ש֯ קודשים בדבירי מלך בד֯נ֯[י א]ל[והים ומ]דמות ○[ --] קודש קודשים
8[-- ]○○[ -- אלוהים ח]י֯ים֯ מ○[ ]
frg. 15 ii-16
1גדיל שפה֯[ --]
2ונה֯רי אור [-- ]○[ -- ]○○ ○○○[ -- ]○[ --]
3מראי להבי אש[ -- ת]פארת בפרוכת דביר המלך ○○[ --]
4בדביר פנו רוקמו֯ת֯[ -- ]ת֯ כול מחקת ה○[ ]מ֯ה בדני אלו[הים --]
5כבוד֯ משני עבריהם[ -- ]פרכות דבירי הפלא וברכו ל[ --]
6עבריהם ישמיעו [-- ]○ פלא מביתה ליקר֯ה הדביר[ --]
7[-- ]○○○ פ֯לא֯[ -- ]ד֯ו למלך֯ ה֯כבו֯[ד] ב֯קו֯ל ר֯נ֯ה֯[ --]
8[-- ]○○[ ]לם כול[ --]
frg. 17
1[-- ]○[ --]
2[--] פל֯אים []○המו○[ --]
3[-- ]יהם רוחי דעת ובינה אמת
4[-- ]טוהר מלאכי כבוד בגבורת
5[-- נפל]אות מלאכי תפארת ורוחי
6[-- ]ב֯ד֯ב֯י֯ר֯י קודש מושבי
7[-- מעשי
8[-- ]כבוד
9[-- ]○○
frg. 18
1[-- ]ר֯ו֯חות[ --]
2[-- ]ל֯כלכל קדושים דביר מ○[ --]
3[-- קו]דשים ברוח דממת אלוהי֯[ם --]
4[-- ]ד֯ב֯יר ימהרו מקול הכבו[ד --]
5[-- ת]ה֯לי פלא בדממת ק[ול --]
6[-- ]ל[ -- ]ה֯מון ○[ --]
frg. 19
1[-- ]ם֯[ --]
2ושבחהו בדני אלוהים רוחי ק[ודש קודשים -- ]ם֯[ ]רי[ לבדני ]כ֯בוד מדרס
3דבירי פלא רוחי אלי עולמים כול֯[ ]○ ○○[ -- ]ב֯ד֯[ דב]י֯ר מלך מעשי רו[חות] רקיע פלא
4ממולח טוהר [רו]חי דעת אמת[ ו]צדק בקודש֯[ ק]ודשים [צ]ורות אלוהים חיים צורי רוחות
5מאירים כ[ו]ל[ מעשי]ה֯ם ק֯[וד]שי דב֯קי פלא[ רוחי ]רוקמהות[ ב]דני צורות אלוהים מחוקקי
6סביב ללבני [כ]ב֯ודם צורות כבוד למעשי ל[בנ]י הוד והד[ר ]אלוהים חיים כול מעשיהם
7וצורות בדניהם מלא֯כי קודש מתחת לד֯[בירי] הפלא קול דממת שקט֯ א֯ל[והי]ם מברכים
8[]○○○ ה֯מלך ○○○[ -- ]ל֯[ -- ]ק○[ -- ]ל֯[ -- ]א֯לו[הי]ם֯
frg. 20 i
1[-- ]צ֯ד֯ק
2[-- פל]א֯יהם
3[-- ]כבודם
4[-- ]○○ם֯
frg. 20 ii-22
1[לוא יתמהמהו בעומדם -- ]י֯ר֯י כול כוהני קורב [--]
2בח֯[וק ית]כלכלו לש֯[רת -- ]○[] מושב ככסא מלכותו ב֯[דבירי כבודו לוא ישבו --]
3מרכבות כבודו [-- ]כרובי קודש אופני אור בד[ביר -- רוחות אלוהי -- טוהר --]
4קודש מעשי פנו[תו --] ממלכות מושבי כבוד למרכבו[ת -- כנפי דעת -- גבורת פלא --]
5אמת וצדק עולמ[ים --] מרכבות כבודו בלכתמה ל[ -- לוא יסבו לכול -- ישרו -- ]
6[-- ]למש[כיל שיר עולת ]ה֯[ש]ב֯ת֯ שתים עשרא[ בעשרים ואחד לחודש השלישי הללו לאלוהי --]
7[שני פ]לא֯ ורומ֯מ֯[ו]ה֯ו֯ כ֯פ֯י֯ הכבוד֯ במשכ[ן אלוהי] דעת יפולו לפנו ה֯[כרו]בים וב֯[ר]כ֯ו בהרומם קול דממת אלוהים
8[נשמע ]והמון רנה ברים כנפיהם קול[ דממ]ת (גילו]ת) אלוהים תבנית כסא מרכבה מברכים ממעל לרקיע הכרובים
9[והו]ד רקיע האור ירננו ממתחת מושב כבודו ובלכת האופנים ישובו מלאכי קודש יצא{ }ו〈 (יצא‹ו›!) 〉ומבין ({ו}מבין)
10[ג]לגלי כבודו כמראי אש רוחות קודש קדשים ס֯ב֯יב מראי שבולי אש בדמות חשמל ומעשי
11[נ]וגה ברוקמת כבוד צבעי פלא ממולח טוהר רוחות [א]לוהים חיים מתהלכים תמיד עם כבוד מרכבות
12[ה]פלא וקול דממת ברכ בהמון לכתם והללי֯ (והללו֯ / יהללו֯) קודש בה֯שיב דרכיהם בהרומם ירוממו פלא ובשוכן
13[יעמ]ו֯דו קול גילות רנה השקיט ודממ֯[ת] ב֯ר֯ך֯ א֯לוהים בכול מחני אלוהים֯ [ו]ק֯ול תשבו֯ח֯[ות]
14[-- ]○○[ -- ]ו֯ מבין כול דגליה֯[ם] בעבר֯[יהם -- ו]רננו כול פקודיהם אחד א֯[ח]ד֯ במעםד[ו]
frg. 23 i
1[-- ]משאיה֯[ם --]
2[-- ]בעומדם [-- ]שבת [--]
3[-- ]כסאיכה כבוד מלכותו וכול עדת משרתי
4[-- ]○ פלא בל ימוטו לעולמים אלוהי
5[-- לכ]לכלם משאי כול כיא אלוהי כלילו
6[-- ]○ כלילו הללוהו אלוה[י]ם []לת עומדם ו֯כ֯ו֯ל ר֯[וחי] רקי[ע]י
7הטוהר֯ יגילו בכבודו וקול ברך מכול מפלגיו מספרה רקיעי כבודו ומהללים שעריו
8בקול רנה במבואי אלי דעת בפתחי כבוד ו֯בכול מוצאי מל֯אכי קודש לממשלתם
9פתחי מבואי ושערי מוצ֯א֯ משמיעים כבוד ה֯מלך מברכים ומהללים כול רוחות
10אלוהים בצאת ובמבוא בשע[ר]י֯ קודש ואין במה דולג עלי חוק ולוא על אמרי
11מלך בלי י֯תכו֯⬭נו (י֯תכו נו) לוא ירוצו מדרך ולוא יתמ֯המהו מגבולו לוא ירומו ממשלוחתו
12לוא ישפל[ו] ל֯[ו]א ירחם במ֯משלת עברת כל[ת חרו]נ֯ו לוא ישפוט במושבי אפ כבודו
13מורא מלך אלוהים נורא על [כו]ל אלוהים [-- ]לכ֯ו֯ל משלחותו בתכון _____ א[מ]ת֯ו והלכו
14[]ל[ -- ]ל[ -- ]○○[ ]○[ -- ]○○[ ]○[]
frg. 23 ii
1[-- ]ם֯ תפארת לפתוחי [--]
2ק֯ר֯בו מלכ בשרתם לפ֯[ני --]
3מלך וחרת כבודוה ה֯[ --]
4קדוש מקדש כול [--]
5אפודיהם יפרוש[ו --]
6ק֯דושים רצון []○[ ]○○○[ ]○[ ]○○○[ -- ]○[ ]○[ ]רוחות קד֯[ושי -- ]○[ ]○
7ק֯דשי֯הם _____ במעמד פלאיהם רוחות רוקמה (ריקמה) כמעשי אורג פתוחי צורות הדר
8בתוך כבוד מראי שני צבעי אור רוח קודש קדשים מחזקות מעמד קודשם לפני[ --]
9[מ]לכ רוחי צבעי[ טוהר ]בתוך מראי חור ודמות רוח כבוד כמעשי אופירים מאירי [--]
10[או]ר וכול מחשביהם ממולח טוהר חשב כ֯מעשי אורג אלה ראשי לבושי פלא לשר֯ת֯[ --]
11ראשי ממלכות ממלכות קדושים למלך֯ ה֯קודש בכול מרומי מקדשי מלכות
12כ֯בודו _____ בראשי תרומות לשוני דעת[ ו]ברכו לאלוהי ד֯עת בכול מעשי כבודו
13[]קות מסרותם בכול [ ]ר֯[ ] קו֯ד֯[ש -- ]דעת בינתו ובשכל [כב]ודו֯ ○○○[]
frg. 24
1[-- ]פ֯לא מלכות[ --]
2[--] רוחי הוד והדר רא[שי --]
3[-- ]מלכות כבוד מלך כול א[ --]
4[-- ]כ֯ב֯ו֯ד אלוהי֯ם֯ ○[ ]○○[ --]
frg. 25
1[-- ]ו֯ ○[ --]
2[-- ]ורנן ברוחי֯[ --]
3[-- ]מ֯ת֯ה֯לכ֯י֯ם[ --]
frg. 26
1[-- ]○ ק֯וד[ש --]
2[-- ]נ֯ות ○[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 27
1[-- ]ח֯[ --]
2[-- ]ק֯ודךש[ --]
3[-- ]ל[ ]ר○○ם[ --]
frg. 28
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]לשש[י ]שבע[ --]
3[-- ]ל[ ]ל[ ]ל[ --]
frg. 29
1[-- ]ם֯ ובר[ך --]
2[-- אלו]הים לה○[ --]
frg. 30
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ל֯אלוהי [--]
3[-- כ]ו֯ל פלאו [--]
frg. 31
1[-- ]○○ קו[ --]
2[-- פ]לא רוחי כ[ --]
3[--] ממעלה[ --]
4[-- ○ל[ --]
frg. 32
1[--] ושב֯[עה --]
2[-- ]שי רום[ --]
3[-- ]○ תרום[ --]
frg. 33
1[-- ]ו֯ בשב[עה --]
2[-- ]לכול מעש֯[י --]
3[-- ד]ב֯ר֯י֯ [--]
frg. 34
1[-- ]ה֯[ --]
2[-- ]לשבעתת[ --]
3[-- ]רואש פ֯נ֯○[ --]
frg. 35
1[-- ר֯וחי [--]
2[-- כבודו ת֯[ --]
3[-- ]אלוהים לא○[ --]
4[-- מ]לכו֯ת֯[ --]
frg. 36
1[-- ]י֯ם יחד֯[ --]
2[--] ב֯רו֯ש֯[ --]
frg. 37
1[-- מר]כבות [--]
2[-- מע]מדיה[ם --]
3[-- ]○[ --]
frg. 38
1[-- ]ב֯ד֯ביר֯י֯[ --]
2[-- ]ב֯דני [--]
frg. 39
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ר֯ כו[ל --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 40
1[-- ]○○ם ומ֯○[ --]
2[-- ]ירומו וכ[ --]
3[-- ]כ֯נפיהם מ[ --]
4[-- ]א֯י֯ן ○○[ --]
frg. 41
1[-- ]○ מקד֯ש[ --]
2[-- ]אות ח֯שני ב[ --]
3[-- קו]ד֯ש֯[ ק]ו֯דשי֯[ם --]
frg. 42
1[-- ]בלשון [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 43
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ם֯ רוח מרוח[ --]
3[-- ]ה֯ם מחוק[ --]
4[-- ]קו֯ד֯[ש --]
frg. 44
1[-- שב]עת גבולי קו֯[דש --]
2[-- ]○ול ירום ומד֯[ --]
3[-- ]○[ ]אלוהים ○[ --]
frg. 45
1[--] ○פ֯[ --]
2[-- ]○ קדושי֯[ --]
frg. 46
1[-- ]כבוד֯[ ]פ֯[ ]ל֯ מ[ --]
2[-- ]אלוהי אורים בכול גור֯[ל --]
3[-- ]○הו מתחת כבודו [ ]ל[ --]
frg. 47
1[-- מ]רכבו[ת --]
frg. 48
1[-- מ]ש֯פט עמ֯[ --]
2[-- ]כות[ --]
frg. 49
1[-- ]ה֯[ --]
2[-- ]כ֯ל֯ צבע[ --]
3[-- ]מלאכי[ --]
frg. 50
1[-- ]○ים ○[ --]
2[-- ]הכבוד [--]
3[-- ]מסד○[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 51
1[-- ]ח֯יך בת○[ --]
2[-- ]○ר משקד[ --]
frg. 52
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ב֯מה [--]
frg. 53
1[-- ]ש[ --]
2[-- ]מר֯ב֯[ --]
frg. 54
1[-- ]○ ר֯[ --]
frg. 55
1[-- ג]בול מ○[ --]
2[-- ]○ ש○[ --]
frg. 56
1[-- ]ש֯ המלך [--]
frg. 57
1[-- ]רוחי [--]
2[-- ]○ה֯[ --]
frg. 58
1[--] ק֯[ --]
2[--] נורא[ --]
frg. 59
1[-- ]○ ולוא[ --]
2[-- ]פנים֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 60
1[-- ]○ מ○ [--]
frg. 61
1[-- ]מעשי֯[ --]
2[-- ]○○○○[ --]
frg. 62
1[-- ]○ת ב֯[ --]
frg. 63
1[-- ]ק֯
2[-- ]○
frg. 64+67
1[-- פל]או זמרת עו֯[ז --]
2[-- ]בשבעה זמר֯ו֯ת֯[ פלא --]
3[-- ]שבע֯ תהלי ג[דל (גד֯[ל) --]
4[-- ]שבע[ --]
frg. 65
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ת֯ ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 66
1[-- בשבעה֯[ --]
2[-- ]וכבדו ○[ --]
3[-- שב]עת עולמי[ --]
4[-- [ ]ל ה֯○○ [--]
frg. 68
1[--] שבע֯[ --]
2[-- ]ם֯ בחוד֯[ש --]
frg. 69
1[-- ]צדק[ --]
2[-- ]מה֯ [--]
frg. 70
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]י֯ צד[ק --]
3[-- ה[ --]
frg. 71
1[-- ש]בעה[ --]
frg. 72
1[-- צדק[ --]
2[-- ]ו֯צדק לנד○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 73
1[-- ]למ○○○ל ה֯דר[ --]
2[-- ]כבוד ב֯○[ ]ל[ --]
frg. 74
1[-- בשבע דע֯ת [--]
2[-- ]יקדש ודעת מ[ --]
3[-- ]○○ קודש[ --]
frg. 75
1[-- ]לה֯[ --]
2[-- ]○עמ[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 76
1[-- ]א֯ה ב○○[ --]
2[-- ]ל֯ ה○ [--]
frg. 77
1[-- ]רם֯ ○[ --]
frg. 78
1[-- ]○○ מ[ --]
2[--] ה○[ --]
frg. 79
1[--] בקול[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 80
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ע֯בריהם֯[ --]
frg. 81
1[-- ]ר֯אשי[ --]
2[--] מלאכי זב[ול --]
3[-- ]י֯ם֯ למשא֯[ --]
frg. 82
1[-- ]○ לו[ --]
2[-- ]○רי[ --]
3[--] ○○ [--]
frg. 83
1ה○[ --]
2זמרי[ --]
3ברומ[ם --]
4[]ל[ --]
frg. 84
1[-- ]כול רמ֯[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 85
1[-- קוד]ש קו֯[דשים --]
2[-- מ○[ --]
frg. 86
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- ]תוך ה○[ --]
frg. 87
1[-- ]○ת ב○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 88
1[-- ]בדבי[ר --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 89
1[-- ]וד ○[ --]
2[-- ]צ֯ד֯ק ק֯[ --]
frg. 90
1[-- ]○ ק○○[ --]
2[-- ]○הרו ם ק֯[ --]
frg. 91
1ישמיע֯[ו --]
2מה○[ --]
frg. 92
1[-- ]כ֯בי [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 93
1[-- א]רבעה֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 94
1[-- ]○[ ]מה֯[ --]
2[-- ]הזבחים ע֯[ --]