Versionen

4Q403

©

Copyright


frg. 1 i
0[-- תהלת רומם בלשון]
1השלישי לנשיאי רוש רומם לאלוהי֯[ מ]לא֯כ֯י֯ רום שבעה בשבעה דברי רומי פלא
2תהלת שבח בלשון הרבי֯[עי] לגבור על כו֯ל֯[ אלוהים] בשבע גבורות פלאה ושבח לאלוהי
3גבורות שבעה בשבע֯[ה ]ד֯ברי תשבוח[ות פלא תה]לת [ה]ודו֯ת בלשון החמיש[י] ל[מ]ל[ך] הכבוד
4בשבעת הו֯[ד]ו֯ת פלאיה י֯ו֯דה לאל הנכ֯בד ש֯[בעה בש]ב֯[עה דב]ר֯י הדות פלוא [תהלת ]רנן
5ב֯לשון הששי לא֯ל [ה]ט֯וב בשבעה רנות[ פלאיה ו]ר֯נן֯ למ֯[לך ה]ט֯וב שבעה בש֯[בעה דברי] רנות
6פלא _____ תהלת[ זמר בל]שון השביעי לנש֯[יאי רוש] זמר עוז֯ [לאלו]ה֯י קו֯[דש] בש֯[בעה זמרי]
7נ֯[פ]ל[א]ותי֯[ה ו]זמר֯[ ל]מ֯ל֯[ך הק]דוש שבעה ב[שבעה ד]ב֯רי זמ֯[רי פלא שב]ע֯ תה[לי ברכותיו שב]ע
8[תהל]י֯ גדל[ צדקו שבע תהלי] רום מלכו֯[תו שבע ]תהלי[ תשבחות כבודו שב]ע֯ ת֯[הלי הודות]
9[נפלאותיו שבע תהלי ר]נ֯[ו]ת עוזו שבע֯[ תהלי זמירו]ת֯ קו֯ד֯שו֯ ת֯[ולדות ראשי רו]ם [יברכו]
10[שבעה בשבעה דברי פלא דברי רו]ם לנשיאי ר[וש יברך ]ב֯ש֯ם כ[בו]ד אלוהים ל[כול ]○כ֯ל֯[ בשבעה דברי]
11[פלא לברך לכול סודיה]ם֯ במקדש֯[ קודשו בשב]עה ד[ב]ר֯י פל[א וברך לידו]עי עולמ֯[י]ם֯[ השני]
12[בנשיאי רוש יברך בשם] א֯מ֯תו לכול מ֯ע֯[מדיהם ב]ש֯ב֯[עה] דבר֯[י פלא וברך ב]שבעה דברי [פלא]
13[וברך לכול מרוממי ה]מלך בשבעת ד֯[ברי ]כ֯[ב]ו֯[ד ]נ֯[פלאותו לכול] ט֯הורי עולמים הש֯[לישי]
14[בנשיאי רוש יברך בשם] רום מלכותו֯ [לכול רו]מ֯י֯ [ד]ע֯ת֯ בש֯[בעת ד]ברי ר[ו]ם֯ ולכו֯ל֯[ אלי]
15[-- ] _____ [--]
16ד֯ע֯ת֯[ אמתו ]יברכ֯ ב֯שב֯[ע]ה דברי פלא ו֯ברך֯ לכ֯ול[ נועד]י צדק[ בשבעה ד]ברי פלא֯[ הרביעי]
17בנש[יאי רו]ש יברך בש[ם] הו֯[ד המ]לך לכ֯[ול] הול[כי יו]שר ב[שב]עה דברי ה֯[וד ]ו֯בר֯ך ליוסד֯[י הוד ]ב֯שב[עה]
18דבר[י פלא ו]ברך לכול אי֯[לי קרו]ב֯ים דעת אמ[תו בשבע]ה דברי צדק לרחמי [כ]ב֯[ודו] החמיש֯[י]
19בנש[יאי רוש] יברך בשם [הוד ]נפלאותיו ל[כו]ל[ יודעי רזי ]○ טוהר בשבעה ד[ברי ]ר֯ו֯ם
20אמת[ו וברך] לכול נמהרי רצונו ב֯שבעה[ דברי פלא וב]ר֯[ך ]ל֯כול מודי לו בשבעה [דב]רי הוד
21[ל]הודי֯[ פלא] הששי בנשיאי רוש יברך בשם[ גבורות] אלים לכול גב֯ורי שכל בשבעה
22[ד]ב֯רי גבורות פלאו וברך לכול תמימי דרך ב֯[ש]בעה ד֯ב֯רי פלא ל[ת]מ֯יד עם כול הויי
23[עול]מ֯[י]ם וברך לכול חוכי לו בשבעה דבר[י ]פלא ל[מ]שוב ר֯[חמי] חסדיו [השב]י֯עי בנשיאי רוש
24יברך בשם קודשו לכול קדושים ממיסדי ד[עת] בשב[עה ]ד֯ברי קודש פל֯א[ו וברך ל]כ֯ול מרימי
25משפטיו בשב[עה דב]ר֯י פלא למגני עוז וברך לכול נ֯ו֯[עדי ]צ֯ד֯[ק מה]ללי מלכות כבודו[ -- ]נצח
26בשבעה ד֯[ברי פלא ל]שלום עולמים וכול נשיאי[ רוש יברכו יח]ד֯ ל[א]ל[ו]הי אלים ב[שם קודשו ב]כ֯ול
27שובועי ת֯[עודותם ו]ברכו לנועדי צדק וכול ברוכיו֯[ -- ברו]כ֯י עו[ל]מ֯[ים --]
28למו ברוך [ה]א֯ד֯[ו]ן֯ מל֯[ך ה]כול מעלה לכול ברכה ות[שבחות וברך לכול קדו]ש֯ים מברכ[יו ומצדי]קי֯[ו]
29בשם כבודו [וב]רך לכו֯ל ברוכי עד _____
30למשכיל שיר עולת השבת השביעית בשש עשר לחודש֯ הללו אלוהי מרומימ הרמים בכול
31אלי דעת יקדילו קדושי אלוהים למלך הכבוד המקדיש בקודעו לכול קדושו ראשי תושבחות
32כול אלוהים שבחו לאלוה[י ת]שבחות הוד כי בהדר תשבחות כבוד מלכותו בה תשבחות כול
33אלוהים עם הדר כול מלכ[ותו ו]ר֯וממו רוממו (רוממו) למרום אלוהים מאלי רום ואלוהות כבודו מעל
34לכול מרומי רום כיא הו֯[א אל אלים ]לכול ראשי מרומים ומלך מלכ֯[ים ]לכול סודי עולמים ברצון
35דעת לאמרי פיהו יהיו֯ כ֯[ול אלי רום ]למוצא שפתיו כול רוחי עולמים [בר]צון דעתו כול מעשיו
36במשלחם רננו מ֯רנני [דעתו ב]ר֯ונן באלוהי פלא ו֯הגו כבודו בלשון כול הוגי דעת רנות פלאו
37בפי כול הוגי [בו ([○○) כיא הוא ]אלוהים לכול מרנני דעת עד ושופט בגבורתו לכול רוחי בין
38הודו כל אלי הוד למ֯[ל]ך֯ ההוד כיא לכבודו יודו כול אילי דעת וכול רוחות צדק יודו באמתו
39וירצו דעתם במשפ֯טי פיהו והודותם במשוב יד גבורתו למשפטי שלומים זמרו לאלוהי עז
40במנת רוח רוש ל[מזמו]ר בשמחת אלוהים וגיל בכול קדושים לזמרות פלא בשמחת עו֯ל֯[מים]
41באלה יהללו כול י[סודי קוד]ש֯ קודשים עמודי משא לזבול רום רומים וכול פנות מבניתו זמ[רו]
42אלו[הים נ]ו֯רא כוח[ כול רוחי דעת ואור [מש]א יחד רקיע זו טוהר טהורים למקדש קודש[ו]
43[ושבחוה]ו֯ רוחי אלוה[ים ]להו֯ד֯[ות עולמי ע]ו֯למים רקיע רוש מרו[מ]י֯ם כול ק֯[ורותו ]וקירותו כ֯[ו]ל֯
44[מבנ]יתו מעשי תבנ֯[יתו רו]ח֯י ק֯ו֯ד֯[ש] קודשים אלוהים חיים[ רו]חי קוד֯[ש עו]ל֯מים ממעל
45[מ]כ֯ו֯ל קדו[שים -- פלא נפלא הוד והדר ויפלא אל הכ]בוד באור אורתם דע[ת]
46[-- בכול מקדשי פלא רוחות אלוהים סביבה למעון מ]ל[ך אמת וצדק]
frg. 1 ii
1אורתים (אורתום) רוקמת רוח קודש קודשי֯[ם --]
2במותי דעת ובהדום רגליו ג֯[ --]
3מראי תבנית כבוד לראשי ממלכות רו֯ח֯[י --]
4כבודו֯ ובכול מהפכיהם שער֯י֯ ○[ --]
5לכת ○רקי֯[ ]ל[ -- ]לה לדוש (לר!וש) אלוהי [--]
6מבינותם ירוצו א[לו]הים כמ֯ר֯אי (במ֯ר֯אי) גוחלי [ (גוחלי[ם / גח֯לי[) אש --]
7מתהלך סביב רוחות קודש קודשים ○[ --]
8קודש ק֯[וד]שים רוחות אלוהים מראי עו֯[למים --]
9ורוחות אלוהים בדני להבת אש סביבה ל֯[ --]
10רוחות פלא ומשכן רוש רום כבוד מלכותו ד֯בי֯ר֯[ --]
11וקדש֯[ ]ל֯שבעת ק֯ו֯דשי רום וקול ברך מראשי דבירו [-- ]
12וקול הברך נשמע נכבד למשמע אלוהים ומוסדי [--]
13הברך וכול מחשבי הדביר יחושו בתהלי פלא בד֯ב֯י֯[ר --]
14פלא דביר לדביר בקול המוני קודש וכול מחשביהם [--]
15והללו יחד מרכבות דבירו וברכו פלא כרוביהם ואופניה֯[ם --]
16ראשי תבנית אלוהים והללוהו בדביר קודש[ ] _____ [--]
17_____ [--]
18למשכיל שיר עולת הש֯בת השמינית בשלושה וע[שרים לחודש השני הללו לאלוהי כול -- כול קדושי]
19עולמים שניים בכוהני קורב סוד שני במעון פלא֯ בשבע֯[ -- בכול ידועי]
20ע֯ולמים ורוממוהו ר֯אשי נשיאים במנה פלאי֯ו הללו[ לאל אלוהים שבע כהונת קורבו --]
21רום שבעת גבולי פלא בחוקות מקדשיו ראשי נשיאי כוה[נות פלא --]
22כוה֯[נות ]שבע במקדש פלא לשבעת סודי קודש כ[ --]
23השר מלאכי מלך במעוני פלא ודעת בינתם לשבע֯[ --]
24רוש מכוהן קורב לראשי עדת המלך בקהל ○[ --]
25ותשבחות רומם למלך הכבוד ומגדל[ה? (ומגדל) ]ל[ ([א]ל[והי) --]
26לאל אלים מלך הטהור ותרומת לשונ֯י֯ה֯ם ○○[ --]
27שבע רזי דעת ברז הפלא לשבעת גבולי קוד[ש קדשים -- ולשון הראישון תגבר שבעה בלשון משנה לו ולשון משניו תגבר]
28שבע מש֯לישי ל[ו ולש]ון השל[ישי ת]ג֯בר שבע[ה מרביעי לו ולשון הרביעי תגבר שבעה בלשון החמישי לו ולשון החמישי תגבר שבעה בלשון]
29הששי לו ולשו[ן הששי תגבר שבעה ב]ל[שון השביעי לו ובלשון השביעי תגבר קדוש מקדש --]
30ולפי שובועי ד[ברי --]
31בתהלי פלא בד֯ב[רי פ]ל֯א֯[ --]
32הפלא _____ [תהלת ]ברך ב[ (ב[לשון) הראישון --]
33הפלא והלל לאדון כול אי֯ל[י (אי֯ל[ים) --]
34ראוש פלאיו להלל גדול[ --]
35למאירי דעת בכול אלי אור[ --]
36תשבחות[ ב]ל֯שון הרביע֯[י --]
37פלא ת[הלת הודות ב]ל֯[שון החמישי --]
38הוד֯[ות --]
39תה֯[לת --]
40○[ --]
41[--]
42[--]
43[--]
44[--]
45[-- ]מעונ[י --]
46[-- ]○ בש[בעה --]
47[-- ]ל○○ ○כו[ --]
48[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 2
1[-- קודש קוד]שים[ ]א֯[ --]
2[-- ]י֯ם קרואי רו֯[ם רומים --]
3[-- ותהלי פלא ○[ --]
4[-- ]קודש בד[ ]○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 3
1[-- מ]לך מרוממי֯ם[ --]
2[-- קו]ד֯ש קודש[ים --]
3[-- ]○[ --]