Versionen

4Q397

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- ואפ על עור֯[ות ועצמות הבהמה הטמאה אין לעשות]
2[מן עצמותמה] ומן ע[ו]ר֯[ות]מה ידות כ֯[לים ואף על עור נבלת]
3[הבהמה] הטהורה [הנוש]א א{ו}תה נבלתה [לוא יגש לטהרת המקדש]
4[-- וא]פ על הע[ -- ]ת֯ שהמ[ה --]
frg. 3
1[-- ראוי להשמר ב]כ֯ו֯ל הד֯בר[ים האלה --]
2[-- בצ]פ֯ו֯ן המחנה[ --]
3[-- וירושלים הי]א֯ מחנה וחוצה ל[מחנה הוא --]
4[-- החט]את [ומוצי]אים [את דשא המזבח --]
5[-- המקום אשר בחר בו] מ֯כול שב֯[טי ישראל --]
6[-- ]ה[ --]
frg. 4
1[-- א]נ֯ח֯נו חו֯[שבים --]
2[-- ]האוכל[ --]
frg. 5
1[-- ועל העמוני והמואבי ו]הממזר ופ֯[צוע הדכה --]
2[-- ונשים לוקחים ולהיו]תמה עצם אחת [--]
3[--] טמאות ואפ חושבים[ אנחנו --]
4[-- וא]י֯ן להתיכמה ולעש[ותמה עצם אחת --]
5[-- שמק]צת העם֯[ --]
6[-- להזהר ]מ֯כול ת֯[ערובת הגבר --]
frg. 6-13
-2[תערובת ותערובת אשם אינם רואים ________________________]
-1[ואפ על החרשים שלוא שמעו חו]ק ומ[שפת וטהרה ולוא שמעו משפטי ישראל כי שלוא ראה ולוא]
0[שמע לוא ידע לעשות והמה באים ]לטהרת ה[מקדש ________ ואפ על המוצקות]
1[אנחנו אומרים שהם שאין בהם טהרה ואף המוצקות אינם מבדילות בין ה]טמא לט[הור]
2[כי לחת המוצקות והמקבל מהמה כהם לחה אחת ואין להבי למחני הק]ודש כלבים
3[שהם אוכלים מקצת ע]צמות המ֯[קדש ו]הבשר ע[ליהם כי ירושלים היאה ]מחנה הקודש ו[היאה]
4[המקום שבחר] בו מכ֯ו֯ל [שבטי ]י֯שראל כי י[רושלים ראש מחנות ישראל ]היאה וא֯פ֯ על מטע֯[ת]
5[עצי המאכל הנטע בארץ ישרא]ל כראש֯י֯ת֯ [הוא לכוהנים ומעשר הבקר ]והצ[ון ל]כ֯והנים [הוא]
6[ואף על הצרועים אנחנו אומרים שלוא יבואו עם טהרת הקודש כי בדד י]היו
7[מחוץ לבית וא]פ כ֯[תוב שמעת שיגל]ח֯ ו֯[כבס יש]ב מחו[ץ לאוהלו שבעת ימים ועתה]
8[בהיות טמאתם ע]מהם הצ[רועים באים עם] טהרת ה[קוד]ש לבית [ואתם יודעים שעל השוגג שלוא]
9[יעשה את המצוה ונעל]ה֯ ממנו [להביא] חטאת וע[ל העושה ביד רמה כתוב שהו]א֯ה ב[וזה ו]מגד֯[ף]
10[ואפ בהיות לה]ם֯[ה ט]מאות נ[גע אין] להאכילם [מהקודשים עד בוא השמש ביום ה]שמי[ני ועל]
11[טמאת נפש ]האדם שאנחנו א֯[ומ]ר֯ים שכול[ עצם שהיא חסרה ושלמה כמ]ש֯[פ]ט המת או החל֯[ל]
12[הוא] ועל הזנות הנ֯ע֯[ס]ה בתוכ הע[ם והמה בני זרע קדש] כשכתוב קודש [ישראל]
13[ועל בהמתו הטהו]רה כתוב של[וא] ל֯הרביע[ה (ל֯הרביע[) כלאים ועל לבושו שלוא יהיה] שעטנז ושל[וא לזרוע]
14[שדו וכרמו כלאי]ם ב[ג]לל שה[מה קדושים ובני אהרון קדושי קדושים ואת]מה יוד֯[עים]
15[שמקצת הכוהנים והעם מתערבים והם מתוככים ומטמאים את זרע הקוד]ש [ואף את זרעם]
frg. 14-21
1[-- ]שמ֯[ -- ]○[ --]
2נ֯עותו[ -- ]ש֯י֯בוא֯[ו --]
3ו֯מי ישנ֯[ --] י֯היה מת[ -- ]
4ועל הנשי֯[ם -- החמ]ס֯ והמעל[ --]
5כי באלה[ -- בגלל ]ה֯חמס והזנות אבד֯[ו -- מקצת]
6מקומות [ואף] כתו[ב בספר מושה שלו]א תביא תועבה א֯[ל ביתכה כי]
7התועבה שנואה היאה [ואתם יודעים ש]פ֯רשנו מרוב הע[ם ומכול טמאתם]
8[ו]מהתערב (ו]מהתערב) בדברים האלה ומלבוא ע[מהם ]לגב (ע]לגב) אלה ואתם י[ודעים שלוא]
9[י]מצא בידנו מעל ושקר ורעה כי על [אלה ]א֯נחנו נותנים א[ת -- ואף]
10[כתב]נ֯ו אליכה שתבין בספר מוש֯ה֯ [ו]בספר[י הנ]ביאים ובדוי֯[ד --]
11[במעשי] דור ודור ובספר כתוב [-- ]ל[ -- ]ים ל֯○ לוא
12[וקדמניות ל]כה ואפ כתוב ש[תסור] מהד֯[ר]ך וקרת֯[כה] הרעה וכת֯[וב והיא]
13[כי יבוא עליכה כו]ל הדבר[ים האלה באח]רית הימ֯י֯ם הבר֯[כה ו]הקללה
14[והשיבותה אל לבב]כ֯ה ושבת֯[ה אלו בכ]ל לבבכה וב֯[כו]ל נ֯פש֯[כה ]באחרית֯[ ]
15[וכתוב בספר ]מושה ובס֯[פרי הנביאי]ם שיבואו֯ [--] של[]
16[-- הברכ]ות ש[באוו -- בי]מ֯י֯ [שלומוה בן דויד ואף הקללות]
frg. 22
1[-- שבאוו ]מיום[ (]מיומ[י) ירובעם --]
2[-- ]שיובא[ו --]
3[-- בספר מוש]ה וז[ה --]
frg. 23
1[-- עצת]כה וה[רחיק --] (PAM 43.668 frg. 4,2) ובקש
2[-- ]בשל שת[שמח --] (PAM 43.668 frg. 4,3) מחשבו[ת (4Q397 frg. 28,1 + PAM 43.694 frg. 51,1) ]תשמח
3[-- ]מקצ[ת דברינו --] (PAM 43.668 frg. 4,4) כאחד[ (4Q397 frg. 28,2 + PAM 43.694 frg. 51,2)
0 (PAM 43.668 frg. 4,1) כ֯ערכ[
frg. 27
1 (PAM 43.680 frg. 16,1) [-- ]○○○[ --]
2 (PAM 43.680 frg. 16,2) [-- ש]א[י]נמה רואים [--]
frg. 28
1 (4Q397 frg. 23,2 + PAM 43.694 frg. 51,1) ]תשמח
2 (4Q397 frg. 23,3 + PAM 43.694 frg. 51,2)