Versionen

4Q396

©

Copyright


frg. 1-2 i
1[-- אי]נ֯ם שוחטים במקד֯ש
2[-- אנחנו חושבים שאין לזבוח א]ת האם ואת הולד ביום אחד
3[-- ועל האוכל אנח]נ֯ו חושבים שאיאכל את הולד
4[-- ]א֯ כן והדבר כתוב עברה _____
5[ועל העמוני והמואבי והממזר ופצוע הדכה וכרו]ת השפכת שהם באים
6[בקהל -- ונשים [ו]קח֯[ים להיו]תם עצם
frg. 1-2 ii
1ולהיות יראים מהמקדש[ ואף על הסומים] שאינם
2רואים להזהר מכל תערו֯[בת ותערובת א]ש֯ם אינם
3רו֯אי֯ם ו֯אפ על החר[שים שלוא ]שמעו חוק
4ומשפ֯ט וטהרה ולא שמעו מש[פטי] י֯שראל
5כי שלוא ראה ולוא שמע לוא י[דע ]ל֯עשות והמה
6באים לטהרת המקדש ואפ֯[ על המוצק]ו[ת אנחנו]
7אומרים שהם שאין בהם [טהרה ואף המוצקות]
8אינם מבדילות בין הטמא לט[הור כי לחת המוצקות]
9וה֯מקבל מהמה כהם ל[חה אחת ואין להבי למחני הקודש]
10כלבים שהם אוכל[ים מקצת עצמות המקדש והבשר]
11[עלי]ה֯ם כי ירו[ש]ל[ים היאה מחנה הקודש היא המקום]
frg. 1-2 iii
1שבחר בו מכל שבטי י[שראל כי יר]ושלים היא ראש
2[מ]ח֯נות ישראל ואפ ע[ל מ]טעת עצ[י ]ה֯מאכל הנטע
3בא֯רצ ישראל כראשית הוא לכוהנים ומעשר הבקר
4והצון לכוה֯נים֯ הוא ואפ על הצרועים א֯נ֯חנו
5א[ומרים שלוא י]בואו לט עם טהרת הקוד[ש] כי בדד
6[יהיו מחוץ לבית ו]אף כתוב שבמעת שיגלח וכבס [י]שב מחוץ
7[לאוהלו שבעת י]מים ועתה בהיות טמאתם עמהם
8[הצרועים באים ע]ם֯ טהרת הקודש לבית ואתם יודעים
9[שעל השוגג שלוא יעשה את המצוה] ונעלה ממנו להביא ח
10[חטאת ועל העושה ביד רמה כת]וב שהואה בוזה ומג[ד]ף
11[ואף בהיות להמה טמאות נגע] אין להאכילם מהקו[ד]שים
frg. 1-2 iv
1עד בוא השמש ביום השמיני ועל [טמאת נפש]
2האדם אנחנו אומרים שכול עצם ש[היא חסרה]
3ושלמה כמשפט המת או החלל הו֯א֯ [_____]
4ועל הזונות הנעסה בתוך העם והמה ב[ני זרע]
5קדש משכתוב קודש ישראל ועל בה[מתו הטהורה]
6כתוב שלוא לרבעה כלאים ועל לבוש[ו כתוב שלוא]
7יהיה שעטנז ושלוא לזרוע שדו וכ֯[רמו כלאים]
8[ב]גלל שהם קדושים ובני אהרון ק[דושי קדושים]
9[וא]ת֯ם יודעים שמקצת ה֯כהנים וה֯[עם מתערבים]
10[והם ]מתוככים ומטמאי֯[ם ]את זרע֯[ הקודש ואף]
11את [זרע]ם עם הזונות כ[י לבני אהרון --]