Versionen

4Q394

©

Copyright


frg. 1-2 i
1[עשר]
2[בו שבת]
3בעשרים
4ושלושה
5בו שבת
6בשל[ושי]ם
7[בו שבת]
8[בשבעה]
9[בשלישי]
10[שבת]
11[בארבעה עשר]
12[בו שבת]
13[בחמשה עשר]
14[בו חג]
15[השבועים]
16[בעשרים]
frg. 1-2 ii
1[ו]א֯ח֯[ד]
2[ב]ו ש֯בת
3[ב]ע֯שרים
4ושמונה
5ב[ו] שבת
6עליו אחר
7השבת
8ו֯[יו]ם֯ השנ[י]
9[ויום נוסף]
10[ושלמה]
11[התקופה]
12[תשעים]
13[ואחד]
14[יום]
15[בארבעה]
16[ברביעי]
frg. 1-2 iii
1[ש]ב[ת]
2בע[שתי עשר]
3בו שבת
4בשםונה
5עשר בו שבת
6בעשרים
7וחםשה
8בו שבת
9בשנים
10בחם[שי]
11[ש]ב֯[ת]
12[בשלושה]
13[בו מועד]
14[היין]
15[אחר]
16[השבת]
frg. 1-2 iv
1[בתשעה]
2[בו שבת]
3[ב]שש אשר
4בו שבת
5בעשרם
6ושלושא
7בו֯ שבת
8[בש]לו֯ש֯י֯ם֯
9[בו שבת]
10[בשבעה]
11[בששי]
12[שבת]
13[בארבעה]
14[עשר]
15[בו שבת]
16[בעשרים]
frg. 1-2 v
1[ואחד]
2בו שבת
3בעשרים
4ושנים
5בו מועד
6השםן
7אח[ר הש]בת
8א֯ח֯[ריו]
9קרב[ן העצים]
10[בעשרים]
11[ושמונה]
12[בו שבת]
frg. 3-7 i
1[ושמונה בו ]שבת ע[ל]ו אחר [ה]ש֯[בת ויום השני השלישי]
2[נו]סף ושלםה השנה שלוש םאת וש֯[שים וארבעה]
3י֯ום _____ [ ] _____ [--]
4אלה מקצת דברינו [-- שהם מ[קצת דברי]
5[ה]םעשים שא א֯[נ]ח֯[נו חושבים וכו]לם על[ --]
6וטהרת []הר֯[ ועל תרומת ד]ג֯ן ה[גוים שהם --]
7ומ֯גיע[י]ם בה א֯[ת ]י֯הם וםט[מאים אותה ואין לאכול]
8םדגן [הג]ו֯י֯ם[ ואין ]לבוא למקדש[ ועל זבח החטאת]
9שהם מב֯שלי֯ם֯ [אות]ה֯ בכלי [נחושת -- בה את]
10בשר זבחיהם ו֯מ[ ]י֯ם בעז֯ר֯[ה -- אותה]
11במרק זבחם ועל זכ/פ○ (זבח֯) הגוים [אנחנו חושבים שהם זובחים]
12אל הי֯[ ]שא הי֯א֯[ כ]מי שזנת אליו [ואף על מנחת זבח]
13השל[מים] שמניחים֯ אותה מיום ליום ו֯אפ [כתוב --]
14שהמנ֯[חה נאכלת] על֯ ה֯חלבים והבשר ביומ זוב[חם כי לבני]
15הכוהנ[ים] ראו להזהיר בדבר הזה בשל שלוא י[היו]
16מסיא[י]ם את העם עוון ואפ על טהרת פרת החטאת֯
17השוחט֯ אותה והסורף אותה והאוסף [א]ת אפרה והמזה את [מי]
18החטאת לכול אלה להערי[בו]ת השמש לה֯יות טהורימ
19בשל שא יהיה הטהר מזה על הטמה כי לבני
frg. 3-7 ii
1[אהרן ]ראואי [להיות -- ואף]
2[על עו]ר֯ות הבק֯[ר והצאן שהם -- מן]
3[עורות]יהם כלי[ם -- אין]
4[להביא]ם למקד[ש --]
13הכו֯[הנ]ים ראואי֯[ להש]ם[ר בכול הד]בר֯ים[ האלה בשל שלוא יהיו]
14םשיאים את העם עוון [וע]ל֯ שא כתוב[ איש כי ישחט במחנה או]
15[ישחט ]מחוצ לםחנה שור֯ וכשב ועז כי ○[ בצפון המחנה]
16ואנ֯ח֯נו חושבים שהמקדש[ משכן אוהל מועד הוא וי]רושלי[ם]
17מחנה היא וחו[צה] לםחנה[ הוא חוצה לירושלים ]הוא מחנה
18ער[י]ה֯ם חוצ מם[חנה ]אר֯ו[ -- החטאת ו]מוציאים את דשא
19[ה]מ֯זבח ושור֯[פים שם את החטאת כי ירושלים ]היא המקום אשר
frg. 8 iii
6[--] ב[יום]
7[-- ועל האוכל אנחנו חושבים שאיאכל את] הולד
8[שבמעי אמו לאחר שחיטתו ואתם יודעים שהוא כן ו]הדבר כתוב
9[עברה _____ ועל העמו]ני והםואבי
10[והממזר ופצוע הדכה וכרות השפכת שהם באים] בקהל
11[-- ונשים] ל֯ו֯קחים
12[ולהיותם עצם אחת -- טמאות ואף חוש]בים אנחנו
13[שאין -- ואין לבו]א֯ עליהם
14[-- ואין לה]ת֯י֯כם [ו]לעשותם
15[עצם אחת -- ואין להבי]אם
16[למקדש -- ואתם יודעים שמקצת] העם
17[-- מתוכ]כים
18[כי לכול בני ישראל ראוי להזהר מכול ת]ערובת [ה]ג֯בר
19[ולהיות יראים מהמקדש -- ואף ע]ל֯ הסומ[י]ם
20[שאינם רואים להזהר מכל תערובת] ותערובת
frg. 8 iv
1[א]שמ אינם רואימ _____
2[וא]ף על החרשים שלוא שמעו חוק [ומ]שפט וטהרה ולא
3[ש]מעו משפטי ישראל כי שלוא ראה ולוא שמע֯ לוא
4[י]דע לעשות והמה באי֯מ לטה[ר]ת֯ המקדש _____
5[ו]א֯ף על המוצקות אנחנ֯ו֯ אומר[ים] שהמ שאין בהמ
6[ט]הרה ואף המוצקות אינמ מבד֯ילות בין הטמא
7[ל]טהור כי לחת המוצקות וה֯מקבל מהמה כהמ
8לחה אחת ואין להבי למחני הק֯[ו]ד֯ש כלבימ שהם
9או֯כלימ מקצת [ע]צ֯מות המ֯ק[דש ו]ה֯בשר עליהם כי
10ירושלים היאה֯ םחנה הקדש והיא המקום֯
11שבחר בו מ֯כל שב֯טי [ישראל כי] ירושלימ היא ראש
12ם[חנות ישראל ואף על מטע]ת עצי המאכל֯ [הנ]ט֯ע
13[בארץ ישראל כראשית הוא לכוה]נים ומעשר[ הבקר]
14[והצון לכוהנים הוא ואף על הצ]רועימ א֯[נחנו]
15[אומרים שלוא יבואו עם טהרת הקו]דש כי[ בדד]
16[יהיו מחוץ לבית ואף כתוב שמעת שיג]לח [וכבס]
frg. 8 v
10○[ --]
11ה[ --]
12כ[ --]
13ה[ --]
frg. 9
1[-- ]ע֯ל֯[ -- ]○[ --]
2[-- ]היה ○[ ]○ ○○ העם[ --]
3[-- ]○ כפר על[יה]ם֯ כי על[ --]
4[-- ]○○כ֯[ ]○[ ]ל[ --]
frg. 10
1[-- ]ועל ○[ --]