Versionen

4Q393

©

Copyright


frg. 1 i
3[-- ]○מת
4[-- ]○ב
5[--]
6[-- ]○
7[-- ]○עים
8[-- ]ה֯ו֯ציאנו
9[-- ]ר֯בה
10[-- ]כלכלנו
frg. 1 ii-2
1[ ]○○○ע֯ א֯○[ --]
2והר֯ע֯[ בעיניך עשי]ת֯י למען תצדק בדבר֯[י]ך֯
3ת֯ז֯[כה -- בשופ]ט֯כה ה֯נה בעונותינו נסכ֯נ֯[ו]
4ב֯ט֯[מאת --] [ח]ולל֯[נו] [-- ובק]שי ערף אלוהינו הסתר
5פני֯ך מחט֯[או]ת֯י֯נ֯[ו וכו]ל עונותינו מחה ורוח חדשה
6ברא בנו וכונ֯ן֯ בקרב֯נ֯ו֯ יצר אמונות ולמד פשעי֯ם (ולפשעי֯ם) דרכ֯י֯ך
7וחטאים השב אליך וא֯[ל רו]ח֯ נשברה מלפניך תה֯ד֯ף֯ על
8עלפו עמך למען חר[ונך ר]ב ות֯מיד על סל[יחתך בטח]ו
9ג֯ו֯ים וממלכות י֯ו֯מ֯[רו -- ]ל֯[ ]ר[ --]
10ו֯ב֯ד֯ב֯ר֯י֯ה֯ם ○○ד֯ר֯ שע[ --]
11לעמיכה למען[ -- ]○○[ --]
frg. 3
1[-- כיא[ -- ]○○[ -- אתה]
2[○○○? [האלוהי]ם֯ (אלוהי) האל (י]ש֯ראל) הלנאאמן (הנאמן) שומ֯ר [ה]ברית ו֯ה֯חסד לאהב֯[יך (לאהב֯[יו) ולשמרי מצותיך אשר]
3[צויתה ]אל מושה אל תעזוב עמך [ונ]ח֯לתך ואל ללכת איש בשרירות לבו
4[הר]ע מ֯רצונך (כ֯רצונך) אלוהי ה[י]ה֯ הוא ותע[ז]ו֯ב עמך ונחלתך ואל ללכת איש
5בשררו[ת] לבו הרע ואז֯ר֯ כח ועל מי תאיר פניך ולא יטהרו ויתקדשו
6ויתרוממו למעלה לכול אתה הוא יהוה בחרתה באבותינו למקדם
7תעמידנ֯ו לשארית֯ להם לתת לנו הקימות לאברהם לישראל ולהוריש
8ל[פ]נ֯יהם[ גוים גדולים] גבורים החיל ועצומי֯ כח לת֯ת֯ לנו בתים מ֯לאים
9[כול טוב בורות חצובות ומקו]י מים כ֯רמים וזיתים[ ]נ֯חלת עם [--]
10[-- ]ם[ ]○צ○○ ○[ ]ק֯[ --]
frg. 4
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○[ -- ]צק[ --]
3[-- ]○א֯נו אל[ו]הינ֯ו֯ יה[ --]
4[-- ]○י○נו עשיתה כ[ --]
5[-- אלו]הי אברהם ישחק[ ויעקוב --]
6[-- ]○[ -- ]○○ל[ --]
frg. 5
1[-- ]ת֯ו֯ ○○[ --]
2[-- ]א֯רצות[ --]
3[-- ד]ר֯ך הט[ (הט[ובה) --]
frg. 6
1[-- ]○ם[ --]
2[-- ]ענו לה֯[ --]
3[-- עד[ --]
4[-- ]○א֯ל[ --]
frg. 7
1[-- ]יח ו○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]רי מצו○[ --]
frg. 8
1והיה[ --]
2ללכ[ת --]
3לר[ --]
frg. 9
1[-- ]○○[ --]
2[-- יאיר _____
3[-- ]○○[ ]ל[ ]○[ --]